ЛІТЕРАТУРА

1. Андріанов В.Є. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з основ теорії і методики фізичного виховання. — Кривий Ріг, 2000. — 42 с.

2. Андріанов В.Є. Основи фізичного виховання. Методичні рекомендації для студентів факультету вчителів початкових класів. — Кривий Ріг, 2002. — 50 с.

3. Антонік О. В., Антонік В. І., Соціальна медицина України-індикатор фізичного і духовного здоров'я народу. // Збірка наук. праць «Актуальні проблеми духовності», Вип. 5. — Кривий Ріг: СП Міра, 2004. — С.222-232.

4. Антонік І. П., Антонік В. І. Фізіологічні дослідження нервових процесів та вищої нервової діяльності. — Кривий Ріг: ВД Суха Балка, 2006. — 126 с.

5. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. — К.: Здоров'я, 1998. — 224 с.

6. Безруких М. М, Сонькин В. Д., ФарберД. А. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка). — М.: ИЦ «Академия», 2002. — 416 с.

7. Бобрицька В. І. Анатомія, вікова фізиологія і шкільна гігієна. Навч. метод. посібн. — К.: Професіонал, 2004. — 80 с.

8. Булич Є. Г, Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. — К.: Знання, 1997. — 224 с.

9. Валеологія. Навч. посібн. для студ. вищих педагогічних закладів освіти /за ред. В. І. Бобрицької. — Полтава: Полтавський ПДУ, 2000. — 146 с.

10. Гальперин С. И. Анатомия и физиология человека. Возрастные особенности с основами школьной гигиены. — М.: Высшая школа, 1974. — 468 с.

11. Гальперин С. И. Физиологические особенности детей. — М.: Просвещение, 1965. — 243 с.

12. Ганонг Вільям Ф. Фізіологія людини: Підручник /Переклад з англ.. Наук. редактор перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська. — Львів: БАК, 2002. — 784 с.

13. Глазырина Л. Д Физическая культура — дошкольникам: Младший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 272 с.

14. Глазырина Л. Д Физическая культура — дошкольникам: Средний возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 304 с.

15. Глазырина Л. Д Физическая культура—дошкольникам: Старший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 264 с.

16. Грибан В. Г. Валеологія. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256 с.

17. Гуминский А. А., Леонтьева Н. Н., Маринова К. В. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. — М.: Просвещение,

1990. — 238 с.

18. Данилова Н. Н. Психофизиология: Учебник для ВУЗов. — М.: Аспект Пресс,2001. — 373 с.

19. Дробинская А. О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. — М.: Владос, 2003. — 400 с.

20. Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України. — К., 1966. — 161 с.

21.

Елесейнин А. Г. Спорт. Характер. Честь. М.: Фізкультура и спорт, 1994. —143 с.

22. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» — К, 1993. — 21 с.

23. Козинец Г. И, Бирюкова Л. С, Горбунова Н. А. и др.. Практическая трансфузиология. — М.: Триада-Х, 1997. — 435 с.

24. Концепція фізичного виховання в системі освіти України.// Фізичне виховання в школі. — 1998. — № 2. — С. 2-8.

25. Кучер І. С. Фізіологія людини і тварин. Навч. посібник. — К.: Вища школа,

1991. — 327 с.

26. Лозинский В. С. Учитесь быть здоровыми. — К.,1993. — 160 с.

27. Маркосян А. А. Вопросы возрастной физиологии. — М.: Просвещение, 1974. — 223 с.

28. Маруненко І. М, Неведомська Є. О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 479 с.

29. Марютина Т. М, Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. — 400 с.

30. Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе. — М.: Владос-Пресс, 2003. — 248 с.

31. Оценка тяжести труда и его физиологическое нормирование. Метод. ред., Сост. Розенблат В. В., Солонин Ю. Г. и др. — Свердловск, 1975. — 23 с.

32. Попов С. В. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии школьников). — СПб, 1997. — 256 с.

33. Сапин М. Р, Билич Г. Л. Анатомия человека. — М.: Высшая школа, 1989. — 543 с.

34. Слободян Л. М. Довідник педіатра. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 452 с.

35. Смирнов В. М, Будылина С. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: Учебное для студ. высш. учеб. Заведений. — М.: Издательский центр Академия, 2003. — 304 с.

36. Тегако Л. Н, Морфина О. В. Практическая антропология. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 320с.

37. Ульмер Г., Брюк К, Вальдек Ф., Гарт О., Тевс Г. Физиология челвека: В 4-х Томах. Пер. с англ./ Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1986.

38. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (випуск I, міські школярі) / За ред. Бариляка І. Р., Польки Н. С. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 208 с.

39. Хрипкова А. Г., Антропова М. В., Фарбер Д. А. Возрастная физиология и школьная гигиена. — М.: Просвещение, 1990. — 319 с.

40. Хрипкова А. Г., КолесовД. В. Гигиена и здоровье школьника. — М.: Просвещение, 1988. — 212 с.

41. Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія. — К: Вища школа, 1982. — 262 с.

42. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. Тернопіль. 2001. — 271 с.

43. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина ІІ. Тернопіль. 2002. — 247 с.

44. Ярослав С. Ю. Фізіологія людини. К.: Радянська школа, 1965. — 391с.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Література для поглибленого вивчення
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література
 10. Література
 11. Література
 12. Література
 13. Література
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література