Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 1

Тести є одним із об’єктивних методів контролю знань по всьому об’єму вивчає мого матеріалу. Кожне тестове питання в тестовому блоці залікового модуля 1, а також в подальшому для залікових модулів інших розділів підручника, містить три або чотири варіанти відповідей, з яких тільки один є найбільш правильним і повним. Вибрати правильний варіант відповіді і є задачею для того, хто виконує тест. Варіанти відповідей кодуються літерами а), б), в) і г), які рекомендується записувати у вільні клітини спеціального бланку, поряд з номером відповідного питання (зразок бланку наведено у додатку 9). При відсутності бланку, номери питань і коди відповідей на них, можуть записуватись в стовпчик на листку папера. Оцінка правильності відповідей проводиться за ключами відповідей до тестів, що приведені у додатку 8.

Зразки наведених у підручнику тестів можуть перероблятись і доповнюватись з одночасною зміною ключа відповідей. Методика тестування може також бути реалізована за допомогою комп’ютерів при наявності відповідних програм тестового контролю знань.

Зміст тесту.

1. Процеси кількісних змін в організмі людини мають назву:

а) диференціровка;

б) ріст; в) формоутворення,

2. Випереджаюче дозрівання життєво важливих, або більш навантажених функціональних систем відображає таку закономірність розвитку, як:

а) нерівномірність і непреривність;

б) гетерохронія; в) системогенез,

3. Найбільш інтенсивно процеси формоутворення відбуваються у віковий період:

а) до 1 року;

б) від 1 до 10років; в) від 13 до 16років.

4. Статева диференціація у розвитку хлопців і дівчат починає проявлятись у віці:

а) від 1 до 7 років;

б) від 3 до 10років; в) від 11 до 16років.

5. Процеси акселерації (прискорення) це:

а) зростання середнє статистичних показників фізичного розвитку популяції населення;

б) перевищення вікових нормативів показників фізичного розвитку у деяких сучасних дітей;

в) надмірні показники фізичного розвитку конкретної людини.

6. Гіпотеза, що пояснює наявність акселерації причинами розширення кордонів шлюбних стосунків і міграції населення, має назву:

а) гіпотеза гетерозії;

б) нут рівна гіпотеза; в) гіпотеза урбанізації,

7. Розвиток нервової системи у дітей включає:

а) збільшення кількості нейронів;

б) інтенсивну мієлінізацію аксонів;

в) утворення нових рефлекторних дуг,

8. Завдяки розвитку міжнейронних структур (дендритів, шипіків, си- напсів) у дітей вдосконалюються такі якості:

а) підвищується швидкість і точність рухових актів;

б) покращується координація рухів;

в) зростає об ’єм пам 'яті та глибина аналізу інформації,

9. Матеріальною основою нервової діяльності на рівні безумовних рефлексів є:

а) рефлекторна дуга;

б) рецептори та аналізатори;

в) тимчасові нейроні зв’ язки між центрами, що сприймають безумовне подразнення і центрами вищих рефлексів;,

10. Не стримана поведінка дітей дошкільного та молодшого шкільного віку обумовлена таким принципом координації функцій в організмі, як:

а) принцип домінанти при збалансованості процесів збудження і гальмування;

б) принцип іррадіації на фоні переважання збуджуючих процесів;

в) принцип іррадіації на фоні переважання гальмівних процесів,

11. Нервові центри, що впливають на теплорегуляцію, потовиділення та водно-сольовий обмін розташування:

а) у довгастому мозку (на дні IV шлуночка);

б) у мозочку (у мозковому відділі);

в) у проміжному мозку (під ’згірна ділянка),

12. Виникнення емоцій пов’язано з аналітико-синтетичною діяльністю:

а) відповідного нервового центру у корі головного мозку;

б) асоціативних зон всієї кори головного мозку;

в) лімбічної системи,

13. Матеріальною основою умовних рефлексів є:

а) ланцюги спеціалізованих рефлекторних дуг;

б) тимчасові нейроні зв 'язки між центрами, що сприймають умовний подразник і центрами дуг безумовних рефлексів;

в) центри кори головного мозку, що здатні сприймати і аналізувати умовні подразники,

14.

В основі аналізу зовнішньої інформації лежить такий вид гальмування умовних рефлексів, як:

а) згасання;

б) запізнювання; в) диференціація.

15. Ходьба, біг, стрибки, спортивні вправи, трудові дії та ін. є проявом динамічних стереотипів, які представляють собою:

а) певну послідовність умовних рефлексів, які здійснюються автоматично;

б) певну послідовність автоматично здійснюваних безумовних рефлексів;

в) сукупність умовних і безумовних рефлексів, які здійснюються у певній послідовності автоматично,

16. Найвища форма сприйняття інформації, а саме абстрактне сприйняття дійсності у формі рішень, оцінок та аналізу формується:

а) у перші 6-7років життя дитини;

б) у 10-15 років життя дитини;

в) у юнацькому віці (після 18 років),

17. Регулювання активності діяльності багатьох залоз внутрішньої секреції здійснюють:

а) ендокринна залоза гіпофіз;

б) ендокринна залоза епіфіз; в) статеві залози,

18. Фізичні навантаження на кістки скелету у дітей до 14-16 років приводять:

а) до затримки процесів їх росту у довжину і товщину;

б) до затримки процесів їх окостеніння;

в) до стимуляції зміцнення та росту кісток,

19. Сила м’язів у дітей найбільш інтенсивно нарощується у віці:

а) з 7 до 11 років;

б) з 12 до 16 років; в) до 7 років,

20. Швидкість рухів (одноактних або тих що повторюються) особливо інтенсивно зростає у віці:

а) до 6-7років;

б) з 7 до 12 років; в) з 13 до 15 років,

21. Координація рухів найбільш інтенсивно розвивається у дітей:

а) до 5 років;

б) з 6 до 11 років; в) з 12 до 16років.

22. Білки їжі найбільш інтенсивно і остаточно перетравлюються:

а) у шлунку;

б) у тонкій кишці; в) у товстій кишці,

23. Інтенсивні фізичні навантаження, в тому числі спортивні тренування, потребують збільшення у складі їжі:

а) вуглеводів, як найбільш доступного джерела енергії;

б) білків та вуглеводів;

в) білків, жирів та вуглеводів,

24. Витрати енергії основного обміну залежать:

а) від статі, віку, росту і маси тіла людини;

б) від важкості і напруженості зовнішньої діяльності;

в) від статі, віку, росту, маси тіла і важкості праці.

25. Специфічний клітинний імунний захист в організмі забезпечують:

а) лімфоцити Т-кіллєри;

б) нейтрофіли; в) р-лімфоцити.

26. З віком у дітей показники роботи серця та геодинаміки змінюються наступним чином:

а) пульс та артеріальний тиск зростають;

б) пульс зменшується, артеріальний тиск зростає;

в) пульс і тиск крові знижуються.

27. Максимальний об’єм повітря, яке може видохнути людина після глибокого вдиху, характеризує:

а) резервний об ’єм видиху;

б) максимальний об 'єм дихання;

в) життєву ємність легень.

28. Правильний стереотип дихання при ходінні, бігу, плаванні — це дихання, коли:

а) дихати носом, а тривалість вдиху і видиху однакові;

б) дихати носом, а тривалість вдиху у 2 рази менша тривалості видиху;

в) дихати носом, а тривалість вдиху у 2 рази більша тривалості видиху.

29. Крім системи сечовиділення та потовиділення до органів виділення відносяться:

а) кровоносна система;

б) ендокринна система; в) дихальна система.

30. Особливості потовиділення у дітей до 10-12 років, порівняно з дорослими, обумовлені і проявляються наступним:

а) більшою щільністю потових залоз і підвищеною пітливістю;

б) меншою щільністю потових залоз і зниженою пітливістю;

в) недостатнім розвитком потових залоз і зниженою пітливістю.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 1:

 1. Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 2
 2. Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 3
 3. Завдання для блочно - модульного контролю знань студентів.
 4. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 5. 2.10.5. Завдання для перевірки знань
 6. 2.6.5. Завдання для перевірки знань
 7. 1.1.5. Завдання для перевірки знань:
 8. 2.2.5. Завдання для перевірки знань
 9. 2.3.5. Завдання для перевірки знань
 10. 2.4.5. Завдання для перевірки знань
 11. 2.5.5.Завдання для перевірки знань
 12. 2.7.5.Завдання для перевірки знань