Тестові завдання

1. Інвестиційне право це:

— самостійна галузь права;

— являється частиною іншої галузі права;

— має міжгалузевий характер.

2. Правовідношення в сфері інвестиційної діяльності регулюються:

— Законом України «Про іноземні інвестиції»;

— Декретом КМ України «Про режим іноземного інвестування»;

— Законом України «Про режим іноземного інвестування».

3. Назвіть хто, згідно з діючим законодавством може бути іноземним інвестором:

— держави (іноземні);

— іноземні юридичні особи;

— фізичні особи (іноземні);

— громадяни України, мешкаючі за межами України;

— іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України.

4. Назвіть, що являється головним джерелом інвестицій в сучасній структурі інвестицій:

— заощадження населення;

— позики комерційних банків;

— капітальні вкладення підприємств;

— кошти державного бюджету іноземні інвестиції.

5. Що складає зміст поняття надання іноземним інвесторам національного режиму інвестиційної діяльності:

— представлення переваг вітчизняним інвесторам;

— надання переваг іноземним інвесторам;

— урівнення в правах іноземних і вітчизняних інвесторів.

6. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій регулюються:

— загальним законодавством;

— спеціальним законодавством;

— податковим або валютним законодавством.

7. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій передбачають гарантії щодо:

— примусових вилучень інвестицій (націоналізація, реквізиція);

— незаконних дій державних органів та їх посадових осіб;

— отримання певного рівня прибутку (доходу).

8. Дія Закону України «Про усунення дискримінації у налогообложенні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 р. розповсюджується на внесені інвестиції:

— до прийняття Закону України «Про іноземні інвестиції»;

— до прийняття Закону України «Про режим іноземного інвестування»;

— незалежно від часу внесення інвестицій.

9. Назвіть, з якого часу іноземні інвестиції одержують право на пільги та державні гарантії:

— укладення угоди про іноземні інвестиції;

— державної реєстрації іноземних інвестицій;

— фактичного внесення іноземних інвестицій на рахунок банківської установи.

10. Надання державою пільг іноземним інвесторам регулюються:

— загальним законодавством;

— спеціальним законодавством;

— податковим або митним законодавством.

11. Що включає в себе поняття сприятливого інвестиційного клімату України:

— широке коло факторів;

— стандартний мінімум факторів;

— множинність факторів, які ... .

12. Що забезпечує інвестору сприятливий інвестиційний кліма:

— збереження капіталу;

— мінімально прийнятий рівень прибутку.

13. Назвіть, який загальний об'єм інвестицій повинен бути для ефективного функціонування української економіки:

— в межах 20-25% ВВП;

— вище 20-25% ВВП;

— нижче 20-25% ВВП.

14. Який рівень прямих іноземних інвестицій повинен бути для підйому української економіки:

— більше 10% ВВП;

— в межах 5% ВВП;

— нижче 5% ВВП.

15. Назвіть законодавчий акт, в якому міститься визначення поняття іноземних інвестицій в Законі України:

— «Про режим іноземного інвестування»;

— «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

— «Про інвестиційну діяльність».

16. Регулювання іноземних інвестицій в спеціальних (вільних) економічних зонах здійснюється за Законом Україн :

— «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

— «Про режим іноземного інвестування»;

— іншим законодавчим актом України.

17. Нназвіть причини за якими можлива відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій :

— порушення встановленого порядку реєстрації;

— недоцільність їх здійснення;

— заборона або обмеження, виходячи з потреб забезпечення національної безпеки.

18. В чому полягає ліквідація законодавчих перешкод для іноземних інвесторів в країнах Центральної та Східної Європи:

— ліквідація потреб відносно ліцензіювання;

— введення заохочувальних стимулів;

— представлення інвестиційних гарантій та відкриття раніш заборонених галузей;

— зняття обмежень відносно продажу родючої землі.

19. Назвіть країни Центральної та Східної Європи, де відбулось зняття законодавчих обмежень на придбання родючих ділянок землі іноземними інвесторами:

— Болгарія;

— Румунія;

— Польща.

20. Який об'єм надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну в 1999 році в розрахунку на душу населення:

— більше ніж 100 доларів;

— в межах 50 доларів;

— менше 50 доларів.

21. Який об'єм прямих іноземних інвестицій надійшов в Угорщину в 1999 році в розрахунку на душу населення:

— більше ніж 2600 доларів;

— в межах 1000 доларів;

— менше 500 доларів.

22. Який об'єм прямих іноземних інвестицій надійшов в Польщу в 1999 році в розрахунку на душу населення:

— більше 700 доларів;

— в межах 500 доларів;

— менше 500 доларів.

23. Вкажіть, якими нормативними актами України регулюється державна реєстрація іноземних інвестицій :

— загальним законодавством;

— спеціальним законодавством;

— Постановами Кабінету Міністрів України.

24. Назвіть умови, за яких відбувається зупинення або припинення інвестиційної діяльності в Україні :

— рішення інвесторів;

— рішення державного органу;

— рішення правоохоронного органу.

25. Вкажіть, на протязі якого часу здійснюється державна реєстрація іноземних інвестицій обласними адміністраціями, в містах Києві та Севастополі міськими державними адміністраціями:

— одного місяця;

— десяти робочих днів;

— трьох робочих днів після фактичного їх внесення.

26. Назвіть державні гарантії, що входять до захисту іноземних інвестицій:

— гарантії в разі зміни законодавства;

— гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб;

— гарантії компенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам;

— гарантії переказу прибутків та доходів, одержаних внаслідок здійснення іноземного інвестування;

— гарантії отримання іноземними інвесторами високого прибутку.

27. На протязі якого часу державні гарантії зберігають свою дію у разі зміни законодавства України про іноземні інвестиції:

— на протязі 10 років;

— на протязі 5 років;

— на протязі 3 років.

28. На протязі якого часу в разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування:

— не пізніше 1 місяця з дня припинення діяльності;

— 3-х місяців;

— 6-и місяців.

29. В яких випадках державні органи мають право реквізувати іноземні інвестиції:

— у разі стихійного лиха;

— у разі аварій, епідемій, епізоотій;

— в інших випадках.

30. Вкажіть, на підставі рішення яких органів може бути проведена примусова реквізиція іноземних інвестицій:

— Верховної Ради України;

— Кабінету Міністрів України;

— органом, вповноваженим на це Кабінетом Міністрів України.

<< | >>
Источник: Сміян Л.С.. Правові основи інвестиційної діяльності. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2001р. — 196 с.. 2001

Еще по теме Тестові завдання:

 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 10. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 12. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 13. 7. Завдання і система науки АП. Значення науки АП в реалізації завдань агр.. реформи.
 14. Стаття 192. Завдання моніторингу земель Основними завданнями моніторингу земель є про­гноз еколого-економічних наслідків деградації зе-