<<
>>

Методи формування соціально-психологічного клімату в колективі.

§ Пошук найбільш сприятливої організаційно-технічної та соціально-економічної точок зору на їх організаційну структуру.

§ Організація внутрішньоколективних, економічних, соціально-психологічних і юридичних стосунків таким чином, щоб забезпечувалось зближення індивідуальних, групових, колективних і суспільних інтересів.

§ Врахування впливу усіх факторів макросередовища та мікро-середовища на державну установу.

§ Застосування різних стилів керівництва колективом.

В роботі сучасного апарату суттєве місце займають методи планування. Як основний метод планування розвитку на сьогодні можна зазначити стратегічне планування. Процес стратегічного планування, як правило, складається з трьох етапів: концептуально-орієнтованого, на якому здійснюється стратегічний вибір, застосовуються аналітико-синтетичні процедури, складні методи системного аналізу та розробки сценаріїв, креативні евристичні підходи, де важливе місце відводиться SWOT-аналізу; проблемно-орієнтованого, на якому ступінь невизначеності є меншим, ніж на попередньому етапі, оскільки рішення приймаються в межах уже виробленої опорної стратегії, а основна увага зосереджена на коректному формулюванні проблем та визначенні проблемно-орієнтованих цілей; проектно-орієнтованого підходу, який характеризується найменшим ступенем невизначеності, коли планування заходів з реалізації стратегічних пріоритетів доцільно здійснювати на засадах проектного підходу.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Методи формування соціально-психологічного клімату в колективі.:

  1. 4.1. Проблема управлінняконфліктами
  2. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
  3. Країни Латинської Америки між двома світовими війнами.
  4. Зміст, принципи і організація соціального партнерства в умовах ринкових відносин.
  5. Фактори продуктивності та їх класифікація.
  6. Соціально-психологічні методи управління в державному правлінні
  7. Методи формування соціально-психологічного клімату в колективі.
  8. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  9. 1.3. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ