<<

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативная

1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997.

2. Бюджетний Кодекс України: Ухвалений Верховною Радою України 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.

- 2001. № 37-38.

3. Закон України « Про власність» від 7 лютого 1991 р. // Закони України: в 12 т. - Т. 1. - С. 173 -188.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р. // Закони України: в 12 т. - Т. 1. - С 333-336.

5. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13.

6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. // Закони України: в 12 т. - Т. 11. - С. 177-188.

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 38.

8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. // Урядовий кур’єр. - 2006. - № 37.

9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 - III від 07.12.2000 р., зі змінами та доповненнями // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001 р.

10. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ, від 21.01.2004 р. №22

11. Податковий кодекс України / уклад. В. Кузнєцов. - Х.: Фактор, 2011. - 496 с.

12. Положення про регулювання грошово-кредитного ринку України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.04.2005р. №118

Основная

13. Білоусов Л.Ю. Гроші та кредит: навч. посібник / Л.Ю. Білоусов. - Харків: Прапор, 2007. - 296с.

14. Василик О.Д. Державні фінанси України: навч. посібник / О.Д. Василик. - К.: Вища школа, 2005. - 480 с.

15. Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д. Василик. - К.: НІОС, - 2003. - 416 с.

16. Гринькова В.М. Гроші та кредит: навч.

посібник / В.М. Гринькова, О.Ю. Проскура. - Харків: Видавничий дім «Інжек», 2003. - 208с.

17. Гроші та кредит: навч. посібник / І.В. Алексєєв. - Львів: Львівська політехніка - ЦНЛ, 2004. - 168с.

18. Гроші та кредит: підручник / А.В. Демківський. - К.: ДАКОР, 2007. - 528 с.

19. Гроші та кредит: підручник / А.І.Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 432с.

20. Гроші та кредит: підручник / за ред. проф. Б.С. Івасіва. - Тернопіль: КонДор, 2008. - 528с.

21. Гроші та кредит: підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко. - К.: КНЕУ, 2008. - 744 с.

22. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: навчальний посібник / за ред. Б.Л. Луці ва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 225с.

23. Грошово-кредитна політика в Україні / за ред. В.І. Міщенка. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. - 421 с.

24. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко. - К.: НІОС, 2000. - 384с.

25. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія та практика / Д.І. Кравченко. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 344 с.

26. Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування України / В.І. Кравченко. - К.: Видавничий дім «КМ Аcаdemia», 2001. - 460 с.

27. Кудряшов В.П. Фінанси: навч. посібник / В.П. Кудряшов. - Херсон: Олді-плюс, 2007. - 352с.

28. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник / В.Д. Лагутін. - К.: Знання, 2002. - 199 с.

29. Михайлів В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: навчальний посібник / В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль. - Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2004. - 244с.

30. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник / В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2002. - 240с.

31. Стеців Л.П. Фінанси / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. - К.: Знання, 2007. - 235 с.

32. Теорія фінансів: навч. посібник / за загал. ред. О.Д. Василика. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.

33. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. навч. посібник / О.С. Філімоненков. - К.: Ельга, 2002.

- 360с.

34. Фінанси: навч. посібник / за ред. В.І. Оспіщева. - К.: Знання, 2008. - 576с.

35. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посібник / В.О. Ромашин, Ю.М. Уманцев. - К.: Атака, 2005. - 480с.

Дополнительная

36. Аранчій В.І. Фінансовий, валютний, страховий ринки та ринок цінних паперів і сучасні проблеми їх функціонування в Україні /

B. І. Аранчій, Ю.М. Лелюк, О. Ю. Смолянська. - Полтава: ПДСГУ, 2000. - 82с.

37. Барановський О.І. Стійкість банківської системи / О.І. Барановський // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 75-87.

38. Бечко П.К. Податкова система: навч. посібник / П.К. Бечко. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.

39. Бігдаш В.Д. Страхування: навч. посібник / В.Д. Бігдаш. - К.: МАУП, 2006. - 448с.

40. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі України /

0. Д. Василик // Фінанси України. - 2000. - № 1. - С. 3-10.

41. Василик О.Д. Фінансова наука / О.Д. Василик // Фінанси України. - 2001. - № 1. - С. 3-10.

42. Все о банках [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.Prostobank.ua

43. Галушко О.С. Формування державного та місцевого бюджетів в умовах трансформації економіки / О.С. Галушко // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 51-57.

44. Глущенко С.В. Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи / С.В. Глущенко // Фінанси України. - 2007. - № 5. - С. 96-104.

45. Грищенко А.А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці / А.А. Грищенко // Фінанси України. - 2007. - № 9. -

C. 88-97.

46. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: www.ukrstat.gov.ua

47. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств /

1. В. Зятковський // Фінанси України. - 2000. - № 4. - С. 17-26.

48. Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи / Г.В. Карпенко // Фінанси України. - 2007. - № 2. - С. 89-96.

49. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм економіки України / О.М.

Ковалюк // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 22-28.

50. Козюк В.В. Валютні резерви в глобальних умовах / В.В. Козюк // Фінанси України. - 2007. - № 2. - С. 97-104.

51. Колосова В.П. Європейський інвестиційний банк в Україні /

B. П. Колосова // Фінанси України. - 2008. - № 2. - С. 15-26.

52. Кульчинський М.І. Місцеві бюджети й механізми їх формування / М.І. Кульчинський // Фінанси України. - 2001. - № 9. -

C. 98-110.

53. Лапенко Т. Особливості контролю за дотриманням вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експортно-імпортних операцій / Т. Лапенко // Вісник податкової служби України. - 2003. - №9.

54. Леоненко П.М. Становлення й розвиток фінансової науки у світі історії економічної думки / П.М. Леоненко // Фінанси України. - 2000. - № 6. - С. 36-43.

55. Луценко А. Деякі аспекти правового регулювання
споживчого кредитування в Україні / А. Луценко //
Економіка України. - 2008. - № 5. - С. 37-42.
56. Маслова С.О. Фінансовий ринок: навч. посібник /

С.О. Маслова, О.А. Опалов. - Л.: Новий Світ, 2002

57. Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України / П. Матвієнко // Економіка України. - 2008. - № 2. - С. 37-46.

58. Міжбанківський валютний ринок України: практичні правові аспекти // Вісник НБУ. - 2001. - №7.

59. Мірошник С., Криница С. Про формування місцевих бюджетів / С. Мірошник, С. Криница // Економіка України - № 1. - 2000. - С.17-23.

60. Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довженко. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 856 с.

61. Опарін В.М. Фінанси - інституціональна структура суспільства / В.М. Опарін // Фінанси України. - 2001. - № 8. - С. 24-30.

62. Опарін В.М. Фінансова система Україна (теоретико - методологічні аспекти) / В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2005.

63. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська. - К.: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.

64. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посібник / Ю.В. Пасічник. - К.: Знання-Прес, 2006.

65. Річний звіт Національного банку України за 2010 рік / відпов. М.Р. Грищенко. - К.: ГЕУ НБУ, 2011. - 240 с.

66. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: підручник / Л.В. Руденко. - К.: ЦУЛ, 2003.

67. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємств: підручник / Л.В. Руденко. - К.: Лібра, 2002. - 304с.

68. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України / Т. Савелко // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 27-32.

69. Сидорець О.В. Деякі аспекти фінансового вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів / О.В. Сидорець // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 105-110.

70. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч. посібник / О.Ю. Смолянська. - К.: Центр наукової літератури, 2005.

71. Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового складу банківської системи України / Д. Твердохлібова // Економіка України. - 2008. - № 4. - С. 43-55.

72. Чуб О.О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи / О.О. Чуб // Фінанси України. - 2008. - № 4. - С. 57-67.

73. Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації / О.О. Чуб // Фінанси України. - 2008. - № 1. - С. 138-146.

74. Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово - кредитної політики / А.А. Чухно // Фінанси України. - 2007. - № 1. - С. 3-16.

75. Шаповал А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектора / А.В. Шаповал, В.І. Міщенко // Фінанси України. - 2008. - № 4. - С. 45-56.

76. Шаповалова М. Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні / М. Шаповалову Т. Єрліна // Вісник НБУ. - 2004. - №10. - С.4-7.

77. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: підручник / Т.С. Шемет. - К.: КНТЕУ, 2000. - 253 с.

<< |
Источник: С.Ю. Цехла, Е.А. Полищук. Финансы, деньги и кредит: конспект лекций / С.Ю. Цехла, Е.А. Полищук. - Симферополь: ДИАЙПИ,2012. - 144 с.. 2012

Еще по теме СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: