<<

Додатки

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет і IIIiTaiik іаконодапчоїо іабеїисчсііим правоохоронної діяльності

01008.

м Киіж-8, »уя. M Грушсосьгого. 5, тел : 255-35-06

VW/4-/061

Директору навчально-наукового

інсініуіу права та психологи

Національної академії внугріпних

справ Колбу О.І.

03035, Київ.

вул. Кудряшова. 8

Шановний Олександре Григоровичу!

Повідомляємо, що підготовлені авторським колективом !добувачів

Національної академії внутрішніх спра

Gom I-Om Припіком І.АМ

Громовим О.Б., Д-Г Грушицьким, ІЗ.В. лопохою

Ш. Остапович пропозиції

щодо проекту Закону України "Про ппббацію

нх. .N"245 від 18.04.201 Р

Комітетом о тримані і будуть враховані'у законодавчій роботі Комітету

і повагою

Голова KoMirerv

В.ІІІнсш.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

'JЖ-

Директору навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Колбу О.Г.

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 8

Шановний Олександре Григоровичу!

У Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ваш лист щодо надання інформації про використання у роботі Комітету порівняльної таблиці проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень у Кримінально-виконавчий кодекс України та інші закони України», що була розроблена авторським колективом науковців та здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук по спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (автори: О.Г.

Колб, І.О. Колб, С.О. Колб, В.Я. Конопельський, З.В. Журавська, О.В. Охман, Є.В. Дудко, В.В. Лопоха, О.Б. Громов, О.О. Яворська), яка була надіслана до Комітету листом за № 46\6-770 від 24.07.2014 року, розглянуто.

Повідомляємо, що за даними автоматизованої системи документообігу Верховної Ради України до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності лист за вих. № 46/6- 770 від 24.07.2014 року не надходив.

■j /• /ту г

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

K ом і і сі з питань законодавчого заПс течения правоохоронної діяльності

01008, м. Кнїв-8. вул. M Гру шевського, 5. тел.: 255-35-06

U -J irj

Директору навчально-наукового

інституту права та психології

Національної академії внутрішніх

справ

Колбу О.Г

03035, м. Київ,

вул. Кудряшова, 8

Шановний Олександре Григоровичу!

Повідомляємо, що підготовдедЕавіррським., .кмічктивпм_нау.ковшв-та здобувачів наукових степенів кандидата та доктора юридичних наук по спеціальності 12.00.08 - кримінальне права та кримінологія; кримінально- виконавче право (автори: О.Г. Колб, І.О. Колб, С.О. Колб,

В.Я. Конопельський, З.В. Журавська, О.В. Охман, Є.В. Дудко, В.В. Лопоха,

О.Б. Г ромов, О.О. Яворська) пропозиції щодо внесення змін до Кримінально- виконавчого кодексу України та інших законів України у вигляді порівняльної таблиці (вих. № 46/6-918 від 03.11.2014 року) Комітетом

отримані, є слушними і будуть враховані у законодавчій роботі Комітету

З повагою

А. Кожем'якін

Голова Комітету

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

К'оміїгі ( IiHiUiib іаконоіавчімо іііосііієчєіііін правоохоронної діяльності

OltKlfi.

ч Кііів-8. пул. Vl 1 рушенського, 5. тел.: 255-35-06

Директору навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Колбу О.Г.

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 8

Шановний Олександре Григоровичу!

І іовідомляемо, що підготовлені авторським колективом О.Г. Колбом. B.G. Ткачуком, З.В. Журавською, І.О. Колбом, С.О. Колбом, В.В. Лопохою, 11.В. Карпенко, О.М. Крук, Я.О. Ліховицьким пропозиції щодо внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та інших законів України у вш ляді порівняльної таблиці (них. JVli 46/6-84 від 23.02.2015 року) Комітетом тримані, с слушними і будуть враховані у законодавчій роботі Комітету.

А, Кожсм'якіїї

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

'JЖ-

Директору навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Колбу О.Г.

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 8

Шановний Олександре Григоровичу!

У Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ваш лист щодо надання інформації про використання у роботі Комітету порівняльної таблиці проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень у Кримінально-виконавчий кодекс України та інші закони України», що була розроблена авторським колективом науковців та здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук по спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (автори: О.Г. Колб, І.О. Колб, С.О. Колб, В.Я. Конопельський, З.В. Журавська, О.В. Охман, Є.В. Дудко, В.В. Лопоха, О.Б. Громов, О.О. Яворська), яка була надіслана до Комітету листом за № 46\6-770 від 24.07.2014 року, розглянуто.

Повідомляємо, що за даними автоматизованої системи документообігу Верховної Ради України до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності лист за вих.

№ 46/6- 770 від 24.07.2014 року не надходив.

Комісія у складі: Коваля Анатолія Олексійовича — директора управління внутрішньої безпеки та протидії корупції ДПтС України (голова комісії) та членів комісії Оверченка Ігоря Сергійовича — начальника управління оперативно-розшукової роботи ДПтС України; Григоренко Алли Миколаївни - старшого інспектора з особливих доручень відділу навчальних закладів і професійної підготовки кадрів департаменту по роботі з персоналом ДПтС України — склала даний акт про те, що результати дисертаційного дослідження здобувана кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ Лопоха Василя Васильовича «Кримінологічна характеристика осіб з числа персоналу, що вчиняють злочини у виправних колоніях» (спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) впроваджені у практичну діяльність органів і установ ДПтС України, що підтверджується підписами голови та членів комісії:

« fi » Г 2014 року

м. Київ

Комісія у складі: заступника директора ННІПП HABC, кандидата юридичних наук, доцента Кваші С.С. (голова), начальника відділення навчально-методичної та наукової роботи цього ж інституту Галатенко Л.О.. завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін ННІГТП НАВС. доктора юридичних наук, доцента. Горбачевського В.Я. (члени комісії) - склала даний акт про те. що результати дисертаційного дослідження Лопохи Василя Васильовича «Запобігання злочинам, іцо вчиняються персоналом виправних колоній України» (спеціальність 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) впровадженні у навчальний процес навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ по курсу «Кримінально виконавче право України», що підтверджується підписами голови та членів даної комісії.

Голова комісії:

кандидат юридичних наук, доцент Члени комісії:

доктор юридичних наук, доцент.

Додаток Г.1 Анкета

анонімного опитування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України по темі дисертаційного дослідження «Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України»

1. Всього в опитуванні взяли участь 452 особи (100%), у тому числі:

1.1. Старший начальницький склад - 43 (10%);

1.2. Середній начальницький склад - 115 (25%);

1.3. Молодший начальницький склад - 187 (40%);

1.4. Державні службовці - 33 (8%);

1.5. Особи, які працюють за трудовою угодою (так званий вільнонайманий склад) - 74 (17%);

2. Структура респондентів по статі:

2.1. Особи чоловічої статі - 296 (69%);

2.2. Особи жіночої статі - 196 (31%);

3. Вікові характеристики респондентів

3.1. Особи віком від 20 до 30 років - 143 (30%);

3.2. Від 31 до 40 років - 214 (50%);

3.3. Від 41 до 50 років - 66 (15%);

3.4. Від 51 року і старші - 29 (5%);

4. Освітній рівень респондентів:

4.1. Мають вищу освіту - 119 (26%);

4.2. Незакінчену вищу освіту - 94 (21%);

4.3. Середню спеціальну освіту (рівень молодшого спеціаліста) - 112 (25%);

4.4. Повну середню освіту - 127 (28%);

5. Сімейний стан респондентів:

5.1. Одружені - 153 (35%);

5.2. Неодружені - 185 (40%);

5.3. Розлучені - 114 (25%);

6. Практичний стаж роботи в ДКВС України:

6.1. До 1 року - 25 (5%);

6.2. Від 1 до 3-х років - 79 (17%);

6.3. Від 3 до 5-ти років - 185 (45%);

6.4. Від 5 до 10-ти років - 84 (17%);

6.5. Від 10 до 15 років - 38 (7%);

6.6. Від 15 до 20-ти років - 14 (3%);

6.7. Від 20років і більше - 27 (6%).

7. Питання, що виносяться для опитування:

п/п

Зміст питання Відповідь

респондентів

Питома вага відповідей щодо загальної кількості опитаних осіб Примітка
1. Чи зрозумілим для Вас є зміст запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 117 (30%)
ні 49 (10%)
частково 286 (60%)
2. Чи ознайомлені Ви з міжнародно- правовою практикою запобігання злочинам з боку персоналу колоній? так 118 (29%)
ні 57 (12%)
частково 277 (59%)
3. Чи володієте Ви інформацією про сучасний стан запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 149 (35%)
ні 126 (25%)
частково 177 (40%)
4. Чи відомі для Вас причини та умови вчинення злочинів персоналом виправних колоній України? так 199 (45%)
ні 69 (15%)
частково 184 (40%)
5. Чи володієте Ви інформацією про особу злочинців з числа персоналу виправних колоній, засуджених за злочини, вчинені у ході виконання покарання у виді позбавлення волі? так 217 (50%)
ні 56 (10%)
частково 179 (40%)
6. Чи достатнім є правові засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?? так 203 (45%)
ні 98 (17%)
частково 151 (38%)
7. Чи ефективними є заходи загально соціального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 70 (10%)
ні 265 (60%)
частково 117 (30%)
8. Чи варто удосконалювати зміст спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 132 (30%)
ні 59 (10%)
частково 261 (60%)
9. Чи достатніми та змістовними є заходи індивідуального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 141 (33%)
ні 127 (27%)
частково 184 (40%)

10. Чи неналежним є рівень віктимологічного запобігання злочинам, що вчиняються так 111 (20%)
персоналом виправних колоній України? ні 193 (45%)
частково 148 (35%)

Примітка: опитування на добровільній основі проведено у 2014-2015 роках в органах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України у Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Додаток Г.2 Аналітична довідка

по результатах проведеного анонімного опитування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України по темі дисертаційного дослідження «Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України»

Опитування проведено на добровільній основі по спеціально розробленій анкеті у 2014-2015 роках в органах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України у Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Для опитування було запропоновано 10 питань з варіантами відповідей: «так», «ні», «частково». При цьому респондентам було роз’яснено, що відповідь має бути лише одною із 3-х запропонованих по кожному питанню анкети.

Всього в опитуванні прийняли участь 452 особи, що відносились до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України відповідно до ст. 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», у тому числі: а) 43 особи або 10% від загальної кількості респондентів з числа старшого начальницького складу; б) 115 осіб (25%) середнього начальницького складу; в) 187 осіб (40%) молодшого начальницького складу; г) 33 державні службовці (8%); ґ) 74 особи вільнонайманого складу (17%), тобто та частина персоналу, яка працювала в ДКВС України за трудовими договорами.

В опитуванні взяли участь 296 осіб (69% із загальної кількості респондентів) чоловічої статі та 196 осіб (31%) жіночої статі.

Вікові характеристики респондентів мали наступний вигляд: а) віком від 20 до 30 років - 143 особи або 30% від загальної кількості працівників ДКВС України, що взяли участь в опитуванні; б) від 31 до 40 років - 214 осіб (50%); в) від 41 до 50 років - 66 осіб (15%); г) від 51 року і старші - 29 осіб (5%).

Серед працівників ДКВС України, що прийняли участь в опитуванні, 119 осіб або 26% від загальної частини усіх респондентів мали вищу освіту; 94 особи (21%) - незакінчену вищу освіту (рівень молодшого спеціаліста); 127 осіб (28%) - повну середню освіту.

153 респонденти (35% від їх загальної кількості) на момент опитування були одруженими; 185 осіб (40%) - неодруженими, а 144 (25%) - розлучені.

В опитуванні взяли участь 25 осіб, які мали практичний стаж служби (роботи) в ДКВС України до 1 року, або 5% від загальної кількості респондентів; 79 осіб - від 1 до 3-х років (17%); 185 осіб - від 3 до 5-ти років (45%); 84 особи - від 5 до 10-ти років (17%); 38 осіб - від 10 до 15-ти років (7%); 14 осіб - від 20 років і більше (6%).

Відповіді респондентів на визначені в анкеті питання мали такий вигляд:

1. На питання «Чи зрозумілим для Вас є зміст запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 117 осіб або 30% від загальної кількості респондентів; «ні» - 49 осіб (10%); «частково» - 286 осіб (60%).

2. На питання «Чи ознайомлені Ви з міжнародно-правовою практикою запобігання злочинам з боку персоналу колоній?» «так» відповіли 118 осіб (29%); «ні» - 57 осіб (12%); «частково» - 277 осіб (59%).

3. На питання «Чи володієте Ви інформацією про сучасний стан запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 149 осіб (35%); «ні» - 126 осіб (25%); «частково» - 177 осіб (40%).

4. На питання «Чи відомі для Вас причини та умови вчинення злочинів персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 199 осіб (45%); «ні» - 69 осіб (15%); «частково» - 184 особи (40%).

5. На питання «Чи володієте Ви інформацією про особу злочинців з числа персоналу виправних колоній, засуджених за злочини, вчинені у ході виконання покарання у виді позбавлення волі?» «так» відповіли 217 осіб (50%); «ні» - 56 осіб (10%); «частково» (40%).

6. На питання «Чи достатніми є правові засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 203 особи (45%); «ні» - 98 осіб (17%); «частково» - 151 особа (38%).

7. На питання «Чи ефективними є заходи загальносоціального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 70 осіб (10%); «ні» - 265 осіб (60%); «частково» - 117 осіб (30%).

8. На питання «Чи варто удосконалювати зміст спеціально- кримінологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 132 особи (30%); «ні» - 59 осіб (10%); «частково» - 261 особа (60%).

9. На питання «Чи достатніми та змістовними є заходи індивідуального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» - «так» відповіли 141 особа (33%); «ні» - 127 (27%); «частково» - 184 (40%).

10. На питання «Чи неналежним є рівень віктимологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 111 осіб (20%); «ні» - 193 особи (45%); «частково» - 148 осіб (35%).

Узагальнені результати анонімного опитування використанні у тексті дисертації, а також спрямовані у територіальні управління Державної пенітенціарної служби України тих областей, у яких проводилось дослідження.

В.В. Лопоха

Здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС «12»березня 2015 р.

Додаток Г. 3 Анкета

анонімного опитування працівників прокуратури по темі дисертаційного дослідження «Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України»

1. Всього в опитуванні взяли участь - 287 осіб (100%), у тому числі:

1.1. Працівники Г енеральної прокуратури України - 44 (15%);

1.2. Обласних прокуратур - 144 (50%);

1.3. Районних (міських) прокуратур - 99 (35%);

2. Структура респондентів:

2.1. Слідчі прокуратури - 56 (13%);

2.2. Працівники прокуратури, що підтримують обвинувачення в суді - 111 (42%);

2.3. Працівники прокуратури, що працюють у сфері нагляду за виконанням кримінальних покарань - 120 (45%);

3. Вікові характеристики респондентів

3.1. Від 22 до 25 років - 70 (24%);

3.2. Від 26 до 35 років - 139 (49%);

3.3. Від 36 до 45 років - 33 (11%);

3.4. Від 46 до 55 років - 31 (11%);

3.5. Від 56 років і старші - 14 (5%);

4. Стаж роботи в органах прокуратури

4.1. До 1 року - 21 (7%);

4.2. Від 1 до 3-х років - 51 (17%);

4.3. Від 3 до 5-ти років - 39 (14%);

4.4. Від 5 до 10-ти років - 54 (18%);

4.5. Від 10 до 15 років - 33 (12%);

4.6. Від 15 до 20-ти років - 36 (13%);

4.7. Від 20 до 25 років - 38 (14%);

4.8. Від 25 років і більше - 15 (5%);

5. Структура респондентів по статі:

5.1. Особи чоловічої статі - 199 (75%);

5.2. Особи жіночої статі - 88 (25%);

6. Питання, які виносились для опитування:

п/п

Зміст питання Відповідь

респондентів

Питома вага відповідей щодо загальної кількості опитаних осіб Примітка
1. Чи зрозумілим для Вас є зміст запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 157 (60%)
ні 34 (10%)
частково 96 (30%)
2. Чи ознайомлені Ви з міжнародно- правовою практикою запобігання злочинам з боку персоналу колоній? так 112 (40%)
ні 30 (5%)
частково 145 (55%)
3. Чи володієте Ви інформацією про сучасний стан запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 89(30%)
ні 22 (10%)
частково 176 (60%)
4. Чи відомі для Вас причини та умови вчинення злочинів персоналом виправних колоній України? так 199 (45%)
ні 69 (15%)
частково 184 (40%)
5. Чи володієте Ви інформацією про особу злочинців з числа персоналу виправних колоній, засуджених за злочини, вчинені у ході виконання покарання у виді позбавлення волі? так 93 (33%)
ні 89 (32%)
частково 105 (35%)
6. Чи достатнім є правові засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?? так 132 (45%)
ні 14 (5%)
частково 141 (50%)
7. Чи ефективними є заходи загально соціального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 25 (10%)
ні 177 (60%)
частково 85 (30%)
8. Чи варто удосконалювати зміст спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 187 (70%)
ні Щ5%
частково 84 (25%)
9. Чи достатніми та змістовними є заходи індивідуального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 132 (49%)
ні 30 (4%)
частково 125 (47%)
10. Чи неналежним є рівень віктимологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 19 (5%)
ні 166 (60%)
частково 102 (35%)

Примітка: Опитування проведено на добровільній основі по спеціально розробленій анкеті у 2014-2015 роках в органах

прокуратури Волинської, Рівненської, Київської, Черкаської, Запорізької та Дніпропетровської області.

Додаток Г.4 Аналітична довідка

по результатах проведеного анонімного опитування працівників прокуратури України по темі дисертаційного дослідження «Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України»

Опитування проведено на добровільній основі по спеціально розробленій анкеті у 2014-2015 роках в органах прокуратури Волинської, Рівненської, Київської, Черкаської, Запорізької та Дніпропетровської області, а також в апараті Генеральної прокуратури України.

Для опитування було запропоновано 10 питань з варіантами відповідей: «так», «ні», «частково». При цьому респондентами було роз’яснено, що відповідь має бути лише одною з 3-х запропонованих по кожному питанню.

Всього в опитуванні взяли участь 287 працівників прокуратури, у тому числі: а) 44 особи, які працювали в Генеральній прокуратурі України або 15% від загальної кількості респондентів; б) 144 працівники (50%) обласних прокуратур; в) 99 працівників (35%) районних (міських) прокуратур.

Серед опитаних осіб чоловіки склали 75% (199 працівників прокуратури), а жінки - 25% (88 осіб).

По структурі респонденти мали наступний вигляд: а) слідчі прокуратури - 56 осіб або 13% від загальної кількості опитаних працівників прокуратури; б) прокурори, що підтримують обвинувачення в суді - 111 осіб (42%); в) прокурори, які здійснюють нагляд у сфері виконання покарань - 120 (45%).

Вікові характеристики респондентів виглядали наступним чином: а) 70 осіб або 24% від їх загальної кількості мали вік від 22 до 25 років; б) 139 осіб (49%) - від 26 до 35 років; в) 33 особи (11%) - від 36 до 45 років; г) 31 особа (11%) - від 46 до 55 років; ґ) 14 осіб (5%) - від 56 років і старші.

21 особа із числа опитаних працівників прокуратури (7% у структурі респондентів) мали практичний стаж роботи у цих органах до 1 року; 51 особа (17%) - від 1 до 3-х років; 39 осіб (14%) - від 3-х до 5-ти років; 54 особи (18%) - від 5-ти до 10 років; 33 особи (12%) - від 10-ти до 15-ти років; 36 осіб (13%) - від 15 до 20-ти років; 38 осіб (14%) - від 20 до 25 років; 15 осіб (5%) - 25 років і більше.

Відповіді респондентів на визначені в анкеті питання мали такий зміст:

1. На питання «Чи зрозумілим для Вас є зміст запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 157 осіб або 60% із загальної кількості опитаних працівників прокуратури; «ні» - 34 (10%); «частково» - 96 (30%).

2. На питання «Чи ознайомлені Ви з міжнародно-правовою практикою запобігання злочинам з боку персоналу колоній?» «так» відповіли 112 осіб (40%); «ні» - 30 осіб (5%); «частково» - 145 осіб (55%).

3. На питання «Чи володієте Ви інформацією про сучасний стан запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 89 осіб (30%); «ні» - 22 особи (10%); «частково»- 176 осіб (60%).

4. На питання «Чи відомі для Вас причини та умови вчинення злочинів персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 93 особи (33%); «ні» - 89 (32%); «частково» - 105 осіб (35%).

5. На питання «Чи володієте Ви інформацією про особу злочинців з числа персоналу виправних колоній, засуджених за злочини, вчинені у ході виконання покарання у виді позбавлення волі?» «так» відповіли 99 осіб (30%); «ні» - 32 особи (10%); «частково» - 156 осіб (60%).

6. На питання «Чи достатнім є правові засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 132 особи (45%); «ні» - 14 осіб (5%); «частково» - 141 особа (50%).

7. На питання «Чи ефективними є заходи загально соціального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 25 осіб (10%); «ні» - 177 осіб (60%); «частково» - 85 осіб (30%).

8. На питання «Чи варто удосконалювати зміст спеціально- кримінологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних

колоній України?» «так» відповіли 187 осіб (70%); «ні» - 16 осіб (5%); «частково» - 84 особи (25%).

9. На питання «Чи достатніми та змістовними є заходи індивідуального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 132 особи (49%); «ні» - 30 (4%); «частково» - 125 (47%).

10. На питання «Чи неналежним є рівень віктимологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 19 осіб (5%); «ні» - 166 осіб (60%); «частково» - 102 особи (35%).

Узагальнені результати анонімного опитування використанні у тексті дисертації, а також спрямовані у територіальні управління Державної пенітенціарної служби України тих областей, у яких проводилось дослідження.

В.В. Лопоха

Здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС «12»березня 2015 р.

Додаток Г. 5 Анкета

анонімного опитування засуджених, які відбували покарання в органах та установах виконання покарань України по темі дисертаційного дослідження «Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом

виправних колоній України»

1. Всього взяли участь в опитуванні - 826 осіб (100%)

2. Структура респондентів

2.1. Особи чоловічої статі - 689 (83%);

2.2. Особи жіночої статі - 137 (17%);

3. Вікові характеристики засуджених

3.1. Особи віком від 18 до 25 років - 142 (17%);

3.2. Від 26 до 35 років - 321 (40%);

3.3. Від 36 до 45 років - 149 (18%);

3.4. Від 46 до 55 років - 92 (11%);

3.5. Від 56 до 65 років - 87 (10%);

3.6. Від 66 років і старші - 35 (4%).

4. Кримінально-правові ознаки респондентів (дані про тип злочинів, за які вони відбувають покарання

4.1. Злочини невеликої тяжкості - 56 (10%);

4.2. Злочини середньої тяжкості - 211 (25%);

4.3. Тяжкі злочини - 293 (35%);

4.4. Особливо тяжкі злочини - 266 (30%);

5. Дані про судимість респондентів:

5.1. Вперше засуджені - 372 (45%);

5.2. Особи, що засуджувались раніше, судимість з яких була знята або погашена в установленому законом порядку - 236 (25%);

5.3. Особи, що засуджувались два і більше рази, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку - 258 (30%).

6. Строки позбавлення волі, визначені судом для засуджених:

6.1. До 2-х років - 56 (10%);

6.2. До 5-ти років - 211 (25%);

6.3. До 10-ти років - 283 (35%);

6.4. Більше 10-ти років - 266 (30%);

7.Питання, які виносились для опитування:

і/п

Зміст питання Відповідь

респондентів

Питома вага відповідей щодо загальної кількості опитаних осіб Примітка
1. Чи зрозумілим для Вас є зміст запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 51 (5%)
ні 500 (60%)
частково 275 (35%)
2. Чи ознайомлені Ви з міжнародно- правовою практикою запобігання злочинам з боку персоналу колоній? так 87 (10%)
ні 313 (40%)
частково 426 (50%)
3. Чи володієте Ви інформацією про сучасний стан запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 35 (5%)
ні 615 (74%)
частково 176 (21%)
4. Чи відомі для Вас причини та умови вчинення злочинів персоналом виправних колоній України? так 215 (26%)
ні 200 (24%)
частково 411 (50%)
5. Чи володієте Ви інформацією про особу злочинців з числа персоналу виправних колоній, засуджених за злочини, вчинені у ході виконання покарання у виді позбавлення волі? так 120 (16%)
ні 269 (32%)
частково 437 (52%)
6. Чи достатнім є правові засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?? так 222 (28%)
ні 23 (2%)
частково 581 (70%)
7. Чи ефективними є заходи загально соціального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 44 (2%)
ні 397 (50%)
частково 385 (48%)
8. Чи варто удосконалювати зміст спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 197 (27%)
ні 61 (3%)
частково 568 (70%)
9. Чи достатніми та змістовними є заходи індивідуального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 50 (4%)
ні 277 (36%)
частково 499(60%)
10. Чи неналежним є рівень віктимологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України? так 24 (2%)
ні 313 (38%)
частково 489(60%)

Примітка: опитування на добровільній основі проведено у 2014-2015 роках в органах та установах виконання покарань

Державної кримінально-виконавчої служби України у Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Додаток Г.6 Аналітична довідка

по результатах проведеного анонімного опитування засуджених, які відбували покарання у виправних колоніях України, по темі дисертаційного дослідження «Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України»

Опитування проведено на добровільній основі по спеціально розробленій анкеті у 2014-2015 роках серед засуджених, які відбували кримінальне покарання у виді позбавлення волі у виправних колоніях України, що дислокувались у Волинській, Рівненській, Київській. Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Для опитування було запропоновано 10 питань з варіантами відповідей: «так», «ні», «частково». При цьому респондентам було роз’яснено, що відповідь має бути лише одною із 3-х запропонованих по кожному питанню анкети.

Всього в опитуванні прийняли участь 826 засуджених до позбавлення волі, у тому числі: 689 осіб або 83% від загальної кількості респондентів чоловічої статі та 137 жіночої (17%).

Вікові характеристики засуджених мали такий вигляд: а) 142 особи були віком від 18 до 25 років (17% від загальної кількості опитаних осіб); б) 321 засуджених віком - від 26 до 35 років (40%); в) 149 осіб віком - від 36 до 45 років (18%); г) 92 засуджених віком - від 46 до 55 років (11%); ґ) 87 осіб - віком від 56 до 65 років (10%); д) 35 засуджених - віком від 66 років і старші (4%).

Серед респондентів 56 осіб були засуджені за злочини невеликої тяжкості (10% від загальної кількості осіб, що взяли участь в опитуванні); 211 осіб (25%) - за злочини середньої тяжкості; 293 особи (35%) - за тяжкі злочини; 266 осіб (30%) - особливо тяжкі злочини (ст. 12 Кримінального кодексу України).

У структурі засуджених до позбавлення волі 372 особи або 45% від загальної кількості респондентів відносились до категорії «вперше засуджених»; 236 осіб (25%) - до засуджених, що притягались раніше до кримінальної відповідальності, судимість з яких була знята або погашена в установленому законом порядку (ст. ст. 89, 91 КК України); 258 осіб (30%) - особи, що засуджувались два і більше рази, судимість за які не знята або не погашена в установленому законом порядку.

Серед засуджених, що прийняли участь в опитуванні, 56 осіб відбували покарання у виді позбавлення волі до 2-х років (10% у загальній структурі респондентів); 211 осіб (25%) - до 5-ти років; 293 особи (35%) - до 10-ти років; 266 осіб (30%) - більше 10 років позбавлення волі.

Відповіді респондентів на визначені в анкеті питання мали такий вигляд:

1. На питання «Чи зрозумілим для Вас є зміст запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 51 засуджений або 5% від усіх осіб, які взяли участь в опитуванні; «ні» - 500 засуджених (60%); «частково» - 275 осіб (35%).

2. На питання «Чи ознайомлені Ви з міжнародно-правовою практикою запобігання злочинам з боку персоналу колоній?» «так» відповіли 87 осіб (10%); «ні» - 313 осіб (40%); «частково» (50%).

3. На питання «Чи володієте Ви інформацією про сучасний стан запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 35 засуджених (5%); «ні» - 615 засуджених (74%); «частково» - 176 засуджених (21%).

4. На питання «Чи відомі для Вас причини та умови вчинення злочинів персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 215 осіб (26%); «ні» - 200 осіб (24%); «частково» - 411 осіб (50%).

5. На питання «Чи володієте Ви інформацією про особу злочинців з числа персоналу виправних колоній, засуджених за злочини, вчинені у ході виконання покарання у виді позбавлення волі?» «так» відповіли 120 засуджених (16%); «ні» - 269 засуджених (32%); «частково» - 437 засуджених (52%).

6. На питання «Чи достатнім є правові засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 222 особи (28%); «ні» - 23 особи (2%)» Частково» - 581 особа (70%).

7. На питання «Чи ефективними є заходи загально соціального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 44 респонденти (2%); «ні» - 397 респондентів (50%); «частково» - 385 респондентів (48%).

8. На питання «Чи варто удосконалювати зміст спеціально- кримінологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 197 засуджених (27%); «ні» - 61 засуджений (3%); «частково» - 568 засуджених (70%).

9. На питання «Чи достатніми та змістовними є заходи індивідуального запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 50 осіб (4%); «ні» - 277 осіб (36%); «частково» - 499 осіб (60%).

10. На питання «Чи неналежним є рівень віктимологічного запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України?» «так» відповіли 24 респонденти (2%); «ні» - 313 респондентів (28%); «частково» - 489 респондентів (60%).

Узагальнені результати анонімного опитування використанні у тексті дисертації, а також спрямовані у територіальні управління Державної пенітенціарної служби України тих областей, у яких проводилось дослідження.

В.В. Лопоха

Здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС «12»березня 2015 р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ВИТЯГ

h рішеним Вченої ржім від ЗІ січня 2012 р.. протоко.! .V» І

Про имверлж'сння тем

тисеріаиійних досліджень і прмінячгнни НіІ>KORHX керівників (комо дьтантів)

СЛУХАЛИ: інформацію начальника відділу організації науково-дослід іюї роботи, кандидата юридичних наук Бодюла CM про затвердження теми кандидатської дисертації ідоб>взча кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права {на умовах договору) Лапохи В. В.

УХВАЛИЛИ: затвердити тему кандидатської дисертації здобувача кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (на умовах договору) Лапохи В.В. Тема: «Запобігання починам, шо вчиняються персоналом виправних колоній». Спеціаіьність 12.00.0S - кримінальне право та кримінологія: кримінально- виконавче право Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор А ато О.Г.

ВІРНО:

Вченим секретар Вченої ради професор

Додаток Е

Pojділ 3. Відомості про осіб, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення

з них за статтями KK України
Усього ч ч 2-4 ст 189 ч ч 2-5 ст 191 ч 3 ст 206 CT 232 чч 2. Зет 262 ст 353 ч ч 2. 3 ст 358 ст 364 ст 364-1
А Ь І 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього осіб І 1713 15 382 , 168 17
державних службовців * 2 262 17 27
1-2 категорій (І групи) 3 2
3 категорії (11 групи) 4 3
з них 4 категорії (III групи) 5 24 І І
5-7 категорій (IV. V групи) 6 233 16 26
народник депутаті в України 7
депутатів Верховної Ради AP Крим 8
депутатів обласної ради 9 І
депутатів сільськи» , селищних, міських, районних рад IO Il 2 2 1
посадових осіб місцевого самовряду вання Il 152 ЗІ 29
І -2 категорій 12 І І
з них 3 категорії ІЗ 4 І
4 категорії 14 ____ 2І 18 16
5-7 категорій 15 55 ІЗ Il
посадових та райдержадміністрашй 16 41 15 2
службових осіб облдержадміністрацій 17 15 2 3
професійних суддів 18 17 І
інших службових осіб судової плкн влади 19
органів прокуратури 20 2
органів внутрішніх справ 21 157 12 2 42
податкової міліції 22 20 3
державної податкової служби 23 40 І 3
службових осіб І державної кримінально-виконавчої служби 24 33 3 17
Служби безпеки України 25 3 І
працівників Збройних Сил України 26 39 3 І
н державної прикордонної служби 27 U 4
х інших утворених відповідно до законів військових формувань 28 7 І І
митної служби 29 20 І
органів та підрозділів цивільного захисту ЗО 21 2
посадових та службових осіб інших органів державної влади ЗІ 212 27 22
посадових осіб іноземних держав та міжнародних організацій 32
осіб, шо надають публічні послуги 33 »4 19 І 1
посадових осіб юридичних осіб публічного права 34 250 97 14 2
осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки в юридичних особах приватного права 35 278 117 5 8
посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб - у разі одержання від них неправомірної вигоди 36 233 27 14 6
фінансово-кредитній системі 37 14 6 І 1
банківській системі 38 20 ІЗ І 2
паливно-енергетичному комплексі 39 26 6
агропромисловому комплексі 40 40 4 І І
осіб, які вчинили правопорушення у освіти 41 118 20 І
охорони здоров'я 42 90 Il 2
транспорту 43 55 6 3
на підприємствах оборон но-промислового комплексу 44 1
бюджетній 45 288 234 22 4
земельних відносин 46 144 І 20 2
приватизації 47 ІЗ 4
охорони довкілля 48 49 16 2 1
Контрольний рядок 49 4897 зо 1110 3 473 45

<< |
Источник: ЛОПОХА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -