<<
>>

Список використаних джерел:

1. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. - М.: Аккад. МВД СССР, 1980. - 648 с.

2. Авраменко А.М. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді арешту: Автореф.

дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 -Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. - 20 с.

3. Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: Автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. - 20 с.

4. Агафонов А.И. Рецидив пре ступлений (уголовно-правовое и криминалистическое иследование): Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - М.: Всесоюзн. Ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1974. - 21 с.

5. Алексеев А.И. Криминология: курс лекцій. - Изд-е четвертое, испр., дополн. - М.: Издательство «Щит -М», 2004. - 315 с.

6. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2015 р. // http://www.scourt.gov.ua/.

7. Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. - М.: «Логос», 2004. - 448 с.

8. Ануфрієв М.І., Венедиктов В.КС., Негодченко О.В., Соболєв В.О., Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України. - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2000. - 264 с.

9. Артемьев Н.Е. Прогнозирование и планирование борьбы с рецидивной преступностью: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 19 с.

10. Бабенко А.М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія / А.М. Бабенко. - Одеса: ОДУВС, 2014. - 416 с.

11. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А. та ін. Кримінально- виконавче право: Навчальний посібник/ За заг. ред. Т.А. Денисової. - К.: Істина, 2008. - 400 с.

12. Балабанова Д.О. Теорія криміналізації: Автореф. дис... канд.. юрид. наук / 12.00.08. - Одеса.: Одеська національна юридична академія, 2007.

- 17 с.

13. Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов’язаного з позбавлення волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. - 20 с.

14. Бандурка А.М., Горбачов А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. - К.: РИО МВД Украины, 1994. - 160 с.

15. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография. - Х.: Гос. Спец. Изд-во « Основа», 2003. - 368 с.

16. Бараненко Б.І., Сущенко В.Д., Бірюков Г.М. Проблеми забезпечення законності при здійснені ОРД// Проблеми оперативно -розшукової діяльності й забезпечення прокурорського нагляду/ Б.І. Бараненко, В.Д. Сущенко, Г.М. Бірюков. - Луганськ: ЛДУВС, 2000. - С. 47-57.

17. Бєлкін Р. Профілактика злочинів // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори: В.В. Коваленко, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К.: Атіка, 2010. - Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). - С. 814.

18. Бібліографія (кримінологія та профілактика злочинів) : довід. / [упоряд. : В. В. Василевич, С. І. Мінченко, Т. О. Сіроман та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2008. - 296 с.

19. Блага А.Б. Кримінологічні особливості жіночої злочинності в Україні: Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - Х.: Університет внутрішніх справ, 2000. - 16 с.

20. Богатирьов І. Г. Порівняльне кримінально-виконавче право : навч. посіб. / Богатирьов І. Г., Копотун І. М., Пузирьов М. С. ; за заг. ред. І. Г. Богатирьова. - К. : Ін-т кримінально-виконавчої служби, 2013. - 140 с.

21. Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Ільтяй М. П. Оперативно -розшукова діяльність в установах виконання покарань: Монографія. - Д.: Дніпропетровськ ун-т внут. справ, 2009. - 188 с.

22. Богатирьов І. Г. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, В. О. Лисенко ; за заг. ред.

доктора юрид. наук, проф. О. Г. Колба. - К. : ВД «Дакор», 2014. - 196 с.

23. Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією / Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний університет внутрішніх справ. - К., 2006. - 32 с.

24. Боднар І.В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу: Автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2012. - 19 с.

25. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження): монографія / А.М. Бойко. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - 280 с.

26. Брызгалов И.В. Насильствинные преступления, совершаемые в ИТК, и их профілактика: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: КВШ МВД СССР, 1984. - 18 с.

27. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов 35 тысяч слов. - Изд. 3-е, испр., перераб. - М.: Мартин, 2010. - 704 с.

28. Василевич В. В. Поняття кримінологічної характеристики насильницьких злочинів / В. В. Василевич // Право України. - 1997. - № 12. - С. 82-84.

29. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрошенко. - Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2012. - 864 с.

30. Великий тлумачний словник української мови / [упоряд. Т. В. Ковальова]. - Х. : Фоліо, 2005. - 767 с.

31. Відомості про вчиненні корупційні злочини та правопорушення працівниками правоохоронних органів України за 2011-2014 р.р.: Дані Г енеральної прокуратури (форма 24 звіту) // http://www.gp.gov.ua/.

32. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі : моногр. / Журавська З. В. - Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2012. - 168 с.

33. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / Гель А. П., Сємаков Г. С., Яковець І. С. ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 624 с.

34. Г ель А.П. Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі: Автореф...

дис. канд. юр. наук/ 12.00.09 - К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2002. - 20 с.

35. Голина В.В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. - Вип. 100. - С. 324-336.

36. Голіна В.В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні // В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний; за заг. ред. В.В. Голіни. - Х.: Право, 2012. - 304 с.

37. Голіна В.В. Поняття і структура спеціально-кримінологічного запобігання злочинності //Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти т. - Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. - Х.: Право, 2008. - С. 357-400.

38. Голіна В.В. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів: теорія і практика: Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - Х.: Українська державна юридична академія, 1994. - 44 с.

39. Голіна В.В., Лукашевич С.Ю. Щодо поняття та загальної характеристики злочинності в місцях позбавлення волі // Проблеми законності. -Х.: Нац. Юрид. акад.. України, 1999. - Вип.38. - С. 187-193.

40. Головчук В.А. Кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень: Автореф. дис... канд.. юрид. наук / 12.00.08. - К.: НАВС, 2012. - 19 с.

41. Градецький А.В. Особливості карально-виховного впливу на засуджених, колишніх судів та співробітників правоохоронних органів, які відбувають покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. - 20 с.

42. Гречанюк С.К. Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями: Автореф. дис. докт. юрид. наук / 12.00.08 - Ірпінь.: НУДПСУ, 2011. - 39 с.

43. Гумін О.М. Проблеми боротьби з наркотизмом серед засуджених у виправно-трудових колоніях: Автореф. дис. канд.

юрид. наук: 12.00.08 -К.: Національна академія внутрішніх справ, 1997. - 18 с.

44. Давыденко Л.М., Бандурка А.М., Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: Монография. - Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. - 302 с.

45. Дані про стан злочинності та правопорушень, вчинених персоналом органів і установ виконання покарань ДКВС України у 2005-2010 р.р. // Лист Державної пенітенціарної служби України. - 2011. - №- 622/лс. - 27 січ. - 100 с.

46. Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия: учеб. пособ. / Данишин И.Н. - К.: [б.и.] 1998. - 88 с.

47. Декларация о правах и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 29-33.

48. Декларация относительно независимости и профессиональной свободы врача // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 291.

49. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій [Текст]: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Т.А. Денисова; Нац. акад. наук України, Ін-т держави та права В.М. Корецького. - К. - К., 2011. - 38 с.

50. Джансараева Р.Е. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях (на матеріалах Республике Казахстан): дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М.: Академия МВД России, 2006. - 389 с.

51. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: Адміністративно-правовий аспект : навч. посіб. / [ред. кол. : В. П. Пєтков (голова) та ін.]. - К. : КНТ, 2011. - 648 с.

52. Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2008 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук / [укл. : В. К. Грищук, Б. О. Кирись, О. Ф. Пасєка]. - Львів : Львів. держ. ун -т внутр. справ, 2009. - 472 с.

53.

Доповідь Уряду України за наслідками візиту до України Європейського Комітету по запобіганню катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК), 9-21 жовтня 2005 р. // Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України: Наукове видання / В.А. Бадира, А.П. Г ель, М.В. Романова та ін., за заг. ред.. Є.П. Захарова. - Х.: Права людини, 2009. - С. 339-359.

54. Дотримання прав ув’язнених в Україні у 2005 році // Аспект: Інформаційний бюлетень. - Донецьк: Донецький Меморіал, 2005. - 252 с.

55. Європейська конвенція з прав людини // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 147-157.

56. Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація № R (2006) 2 Комітету Міністрів держав-учасниць: прийнята 11 січ. 2006 р. на 952-й зустрічі заступників Міністрів. - Донецьк : Донецький Меморіал, 2010. - 32 с.

57. Журавська З.В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 -К., 2011. - 18 с.

58. Забезпечення прав і свобод людини в пенітенціарних закладах // Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К.: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 2004. - С. 278-308.

59. Загальна декларація прав людини // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 9-12.

60. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України у 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua.

61. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України у 2015 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua.

62. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [у 3 кн.] / Закалюк А.П. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. - Кн.1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - 424 с.

63. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. - К.: Видавничий Дім „Ін Юре", 2007. - Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 712 с.

64. Законотворча діяльність: Словник термінів і понять / за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. - К. : Парламент. вид-во, 2004. - 696 с.

65. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. / Голіна В.В. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. - 120 с.

66. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі : [навч. посіб.] / за заг. ред. О.М. Джужи та О. Г. Колба. - К.: Атіка, 2010. - 310 с.

67. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі. - вид. 2- ге, доп. і випр. / В.Л. Ортинський, О.Г. Колб, В.П. Захаров та ін.; за заг ред. В.Л. Ортинського та О.Г. Колба. - Луцьк: 1111 Іванюк В.П., 2010. - 244 с.

68. Игошев К.Ю., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального контроля). - М.: Юрид. лит., 1980. - 184 с.

69. Інформаційний бюлетень про діяльність підрозділів охорони, нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ у 2008 році. - К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2009. - №1314 / Іл. - 12 бер.

- 56 с.

70. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения / Казимирчук В. П. - М. : Юрид. лит., 1965. - 204 с.

71. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь) / Под. общ. ред. В.В. Голины. - Х.: Изд-во 000 ТО «Гимназия», 2005. - 271 с.

72. Кальченко Т.Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами: Автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 -К.: НАВСУ, 2004. - 19 с.

73. Карелін В.В. Правове регулювання застосовування заходів заохочення та заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.В. Карелін; Наук.-дослід. Ін.-т вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

- Х.: 2014. - 20 с.

74. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: Підручник/ Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. - Львів: «Новий світ - 2000», 2003. - 584 с.

75. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, постами): Підручник. - К: Кондор, 2002. - 353 с.

76. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Правознавство: підручник. - Львів: РВВ Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 2010. - 286 с.

77. Кирилюк В.А. Слідчий ізолятор як суб’єкт виконання попереднього ув’язнення та кримінального покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 -К.: НАВС, 2011. - 18 с.

78. Климкін В.М. Кримінологічні засади запобігання насильницькій пенітенціарній злочинності в Україні: Автореф. дис. канд.. юрид. наук /

12.0. 08. - Одеса.: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. - 20 с.

79. Климов В.М. Персонал установ виконання покарань як предмет науково-педагогічного дослідження// Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень. - К.: КІВС, 2001. - № 6. - С. 340-346.

80. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 78-81.

81. Колб О.Г. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у слідчих ізоляторах МВС України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: НАВСУ, 1997. - 23 с.

82. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам: Монографія. - Луцьк: Вежа, 2006. - 486 с.

83. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам: дис. докт. юрид. наук / 12.00.08 - К.: НАВСУ, 2007. - 513 с.

84. Коломієць Н.В. Застосування кримінально-виконавчого законодавства до осіб, засуджених за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів або прекурсорів: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. - 20 с.

85. Конвенція про захист прав і основних свобод людини, із поправками, внесеними відповідно до положень протоколу № 1 // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 174-184.

86. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : Резолюція 39/46 Г енеральної Асамблеї від 10 груд. 1984 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій.

- К. : Сфера, 2002. - С. 45-52.

87. Конопельський В. Я. Кримінально-виконавчі засади диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні: Автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.08. - Х.: ХНУВС, 2015. - 36 с.

88. Конституція України : станом на 9 верес. 2014 р. - Х. : Право, 2014.

- 68 с.

89. Копотун І.М. Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам, що зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій у виправних колоніях України: дис...докт. юрид. наук / 12.00.08 - Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2014. - 510 с.

90. Корабель М.Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання: Автореф. дис. канд. юрид. наук /12.00.08. - К.: Академія адвокатури України, 2015. - 16 с.

91. Косенко С. Поняття кримінальної характеристики статевих злочинів щодо неповнолітніх / С. Косенко // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5. - С. 104-105.

92. Кощинець В .В. Підсумки роботи Державної кримінально-виконавчої служби України // Практика виконання альтернативних покарань: Інформаційний бюлетень / За заг. ред. Н.Г. Калашник. - К.: ДДУ ПВП, 2008. - №2. - С. 3-7.

93. Красникова Е.В. Экономика переходного периода [учеб. пособие] / Красникова Е.В. - [2-е изд., испр., и доп.] - М.: Омега - Л, 2006. - 341 с.

94. Кресін О. В. Порівняльне законодавство в Україні: сучасна проблематика та перспективи розвитку / О. В. Кресін // Міжнародне право і національне законодавство : зб. наук. праць. - К. : Київ. міжнар. ун-т, 2003. - Вип. 3. - С. 52-58.

95. Криминология и профилактика преступлений: Учебник/ Под ред.

A. И. Алексеева. - М.: МВШМ МВД СССР, 1989. - 431 с.

96. Криминология: Учебник / Под. ред. проф. Малкова В.Д. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. - 528 с.

97. Криминология: учебник [под ред. Б.В. Коробейникова,

Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского]. - М.: Юрид. лит., 1988. - 384 с.

98. Криминология: Учебник/ Науч. редакторы Н.Ф. Кузнецова,

B. В. Лунеев. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 640 с.

99. Криминология: ученик для юридических вузов / Под общ. ред., д.ю.н., проф. А.И. Долговой. - М.: Издательская группа ИНФА - М - НОРМА, 2007. - 826 с.

100. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навчальний посібник / кол. авторів Литвинов О.М., Житний О.О., Васильєв А.А. та ін.; за заг. ред. О.М. Литвинова. - Х.: Ніка Нова, 2015. - 400 с.

101. Кримінальний кодекс України: прийнятий 5 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

102. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. - Х.: Право, 2013. - Т.1: Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. - 2013. - 376 с.

103. Кримінальні покарання в Україні. - Донецьк: Донецький Меморіал, 2007. - 36 с.

104. Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально- виконавчий кодекс України: Нормативно-правові акти / Упоряд. В.С. Ковальський, Ю.М. Хахуда. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 432 с.

105. Кримінально-виконавче право України : підруч. / [В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.] ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2011. - 328 с.

106. Кримінально-виконавче право України : підруч. / [О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2010. - 752 с.

107. Кримінально-виконавче право : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2006. - 256 с.

108. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук. -практ. комент. /

A. Х. Степанюк, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.

109. Кримінально-виконавчий кодекс України: прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004.

- № 3-4. - Ст. 21.

110. Кримінально-правова характеристика Кримінально-виконавчого кодексу Польщі : метод. рек. - Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 90 с.

111. Кримінологічна віктимологія : навч. посіб./ [Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2006.

- 352 с.

112. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): посіб. / за ред. О.М. Джужи. - К.: НАВС, 2013. - 620 с.

113. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній : моногр. / [В. В. Коваленко, О. М. Джужа, О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред.

B. В. Коваленка. - К. : Атіка - Н, 2011. - 368 с.

114. Кримінологія: [навч. посіб.] / [О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб, та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2009. - 312 с.

115. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення,

рекомендовані джерела: навч. посіб. / Колб О.Г., Яцитттин М.М., Крикунов О.В. та ін.; за заг. ред. О.Г. Колба. - Луцьк: РВВ «Вежа», 2007.- 466 с.

116. Кримінологія: Загальна та Особлива частина: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [І. М. Данишин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд] ; за ред. проф. І. М. Даньшина. - Х. : Право, 2003. - 352 с.

117. Кримінологія: навч. посіб./ О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Прецедент, 2004. - 208 с.

118. Кримінологія: Особлива частина: навч. посіб. / За ред. І.М. Даньшина. - Х.: Право, 1999. - 232 с.

119. Кримінологія: підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. - Х.: Право, 2014 - 440 с.

120. Кримінологія: Підручник/ За заг. ред. О. М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 414 с.

121. Левченко А.М. Протидія впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2015. - 16 с.

122. Лекар А.Г. Профилактика преступлений. - М.: Юрид. лит., 1972. -

128 с.

123. Лисенко В.О. Запобігання злочинам корупційної спрямованості у державній кримінально-виконавчій службі України: Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - Х.: ХНУВС, 2014. - 19 с.

124. Лисенко О. Предмет порівняльного правознавства / О. Лисенко // Право України. - 2001. - № 3. - С. 54-58.

125. Лисодєд О. Покарання та громадські санкції у діяльності служби тюрем і пробації Швеції / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 4 (35). - С. 99-109.

126. Лисодєд О. Умови відбування покарання у тюрмах Швеції / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісник прокуратури. - 2003. - № 6 (24). -

С. 111-116.

127. Литвак О.М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект): Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002. - 39 с.

128. Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике: Научно-практическое пособие. - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003. - 160 с.

129. Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики правонарушений, осуществляемо органами предотвратительного следствия: Автореф... дисс. докт. юрид. наук: 12.00.08 - К.: КВШ МВД СССР, 1979. - 46 с.

130. Лукаш А.С. Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження: Монографія / За ред. д-ра юрид. наук, проф.. В.В. Голіни. - Х.: Право, 2008. - 256 с.

131. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001. - 19 с.

132. Лунеев В.В. Правовое регулирование общественных отношений - важный фактор предупреждения организованой и коррупционной преступности: тез. докл. // Государство и право. - 2001. - № 5. - С. 110-116.

133. Маковій В.В. Виправний центр як суб’єкт виконання покарання у виді обмеження волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2012. - 20 с.

134. Мальтийская декларация относительно объявивших голодовку: принята 43-й Всемирной медицинской ассамблеей, Мальта, ноябрь, 1991 г. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 292-293.

135. Мартиненко О.А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження: Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007. - 36 с.

136. Мартыненко О. А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины: Монография. - Х.: Изд-во ХНУВД, 2005. - 496 с.

137. Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 -К.: КНУВС, 2007. - 20 с.

138. Мелеховец Ю.И. Уголовная ответственность за получение взятки при отягчающих обстоятельствах: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М., 1989. - 22 с.

139. Мельник М.І Корупція: сутність, поняття, заходи протидії Монографія. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

140. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 31 с.

141. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т./ Відп. редактори: В.В. Коваленко, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К.: Атіка, 2010. - Т. 6: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). - 1128 с.

142. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 13-23.

143. Мінімальні стандартні правила поводження із засудженими // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 61-76.

144. Навроцький В. О. Міжгалузеві і внутрігалузеві колізії та їх подолання в ході правозастосування / В. О. Навроцький // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2004. - № 9. - С. 103-110.

145. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський [та ін.]; за заг. ред. А.Х. Степанюка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 496 с.

146. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - [4-те вид., переробл. та допов.] / за заг. ред. С. С. Яценко. - К. : А.С.К., 2006. - 848 с.

147. Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах: Автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 -Х.: ХНУВС, 2003. - 20 с.

148. Нежурбіда С. Етіологія злочину: Теорії, аналіз, результат: монографія / Серія Нежурбіда. - Чернівці: Друк Арт, 2013. - 432 с.

149. Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 -К.: НАВСУ, 2003. - 19 с.

150. Оболонцев В.Ф. Актуальні проблеми латентної злочинності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001. - 19 с.

151. Опришко В. Ф. Теоретичні та практичні аспекти механізму гармонізації законодавства України з міжнародним правом / В. Ф. Опришко // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : матеріали наук.-практ. конф. ( Київ, 30 жовт.1998 р.). - К. : Київ. міжнар. ун-т, 1998. - С. 11-25.

152. Організація діяльності спостережних комісій . Положення про спостережні комісії: Науково-практичний коментар / Авт. І.С. Яковець. - М.: Penalreform International, 2006. - 190 с.

153. Основи методології наукових досліджень [Текст]: навч. Посіб для студ і курсантів / Прибутько П.С., Заяць Н.В., Лук’янець Г.І. / за ред. П.С. Прибутька. - К.: Нац. акад. внутр.. справ, 2015. - 156 с.

154. Основні принципи поводження із засудженими: Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. — С. 76-77.

155. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 40-45.

156. Охман О.В. Правове регулювання застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї щодо засуджених у місцях позбавлення волі в Україні // Автореф. дис... канд. юрид. наук / 12.00.08. - К.: НАВС, 2015. - 19 с.

157. Панасюк М. Б. Проблеми реабілітації ув’язнених: західний досвід / М. Б. Панасюк // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2001. - № 6. -

С.144-157.

158. Подільчак О.М. Мотиви та мотивація злочинів, учинених жінками: Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005. - 20 с.

159. Пономарьова Г.В. Проблема латентності у місцях позбавлення волі Нові вітчизняні та світові технології запобігання злочинності: Ч. IV: матеріали ХІ міжвуз. наук.-студ. конференції з кримінології (м. Харків, 29 листоп. 2012 р. / за заг. ред. проф. В.В. Голіни. - Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. - С. 150-152.

160. Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. - Х .: Вид-во Кроссроуд, 2008. - 367 с.

161. Права людини в діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний посібник для проведення занять в системі службової підготовки / [Іваньков І. В., Яковець І. С., Григоренко А. М., Буров С. Ю.] ; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. А. Х. Степанюка. - Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2012. - 280 с.

162. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затв. наказом Міністерства юстиції України № 2186/5 від29 грудня 2014 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52 (ч. 2). - Ст. 2898.

163. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 114-125.

164. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; за заг. ред. проф. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2008. - 392 с.

165. Предов Т.Г. Ресоціалізація злочинців - рецидивістів: Автореф... дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М.: Академия МВД СССР, 1978. - 28 с.

166. Принципи медичної етики, прийняті резолюцією 37/194 Генеральної Асамблеї ООН від 18 груд. 1982 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 81-83.

167. Про виведення Державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування МВС України: Указ Президента України від 12 березня 1999 р. №248/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 11. - Ст. 24.

168. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

169. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411- 17.

170. Про Державний бюджет України на 201 5 рік: Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 5. - Ст. 37.

171. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23 черв. 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 30. - Ст. 409.

172. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1.

173. Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України: Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №20. - Ст.151.

174. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 55. - Ст. 1840.

175. Про затвердження Виправно-трудового кодексу Української РСР: Закон Української РСР від 23 грудня 1970 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - № 1. - Ст. 6.

176. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 р.р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року // Ьїїр://2акоп4.га6а.аоу.ца/1аш5/5Ьош/1767-2006-п.

177. Про затвердження Положення про спостережні комісії: постанова

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 //

Ьїїр://2акоп1.га6а.аоу.ца/1аш5/5Ьош/429-2004-п.

178. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 48. - Ст. 650.

179. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 р. // Ьїїр://2акоп2.га6а.аоу.ца/1аш5/ shpw/2591-17.

180. Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : Указ Президента України від 8 листоп. 2012 р. № 631/2012 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 87. - Ст. 3531.

181. Про міжнародні договори : Закон України від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.

182. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Офіційний вісник України. - 1997. - № 25.

183. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 1184.

184. Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23 вересня 1997 року № 538/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - № 48. - Ст. 296.

185. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

186. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 22. - Ст. 303.

187. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 троку // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

188. Про організацію виконання рішення колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань від 7 жовт. 2010 р. № 8 РК, затв. наказом ДДУ ПВП від 21 жовт. 2010 р. №2 393. - К. : ДДУПВП, 2010 р. - 7 с.

189. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - Ст. 1433.

190. Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360.

191. Про пробацію : Закон України від 05 лют. 2015 р. № 160-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 13. - Ст. 93.

192. Про регламент Верховної Ради України: Закон України про комітети Верховної Ради: станом на 21 лютого 2012 року. - Х.: Право, 2012. - 192 с.

193. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України: Закон України від 18 липня 1997 року № 485/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 45. - Ст. 284.

194. Про статистику: Закон України від 17.09.1992 р. № 2614-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 43. - Ст. 608.

195. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1993р. №2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. - 4-е вид., змін. і доп. - К.: Видавничий дім «Скіф», 2009. - С.162-170.

196. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. - К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. - С. 120-127.

197. Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 груд. 2003 р. № 15 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л. Д. Удалова].

- К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. - С. 254-258.

198. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листоп. 2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України.

- 2011. - № 93. - Ст. 3389.

199. Проблеми протидії злочинності: підруч. / Кальман О.Г., Козьяков І.М., Кущ В.М. та ін.; за ред. проф. О.Г. Кальмана. - Х.: Вид-во ТОВ фірма «Новасофт», 2010. - 352 с.

200. Провадження оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у місцях позбавлення волі: Монографія/ Ортинський В.Л., О.Г. Колб, В.П. Козак та ін.; за заг.ред. В.Л. Ортинського, О.Г. Колба. - Хмельницький: Хм ЦНТЕІ, 2010. - 217 с.

201. Противодействие преступности: Учебное пособие / Литвинов А.Н., Давыденко Л.М., Давыденко М.Л. и др. - К.: «Хац_тек Пресс», 2011. - 200 с.

202. Профілактика злочинів : підруч. / [О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.]; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. О. М. Джужи. - К. : Атіка, 2011. - 720 с.

203. Профілактика злочинів: управлінський аспект: нормативно-правові акти на коментарі / за ред. Г.П. Литвинової, О.М. Литвинова. - Херсон: Атлант, 2001. - 289 с.

204. Пузирьов М.С. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. - 20 с.

205. Пустовіт О.В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 - К.: Академія адвокатури України, 2008. - 20 с.

206. Рибянцев А.А. Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук / 12.00.08. - Х.: ХНУВС, 2012. - 20 с.

207. Російсько-український словник / Уклад. Д.І. Ганич та І.С. Олійник. - вид. 4-те. - К.: ГРУРЕ, 1978. - 1012 с.

208. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 33-40.

209. Синьов В.М., Климов М.В. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи// Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень. - К.: КІВС, 1997. - С. 70-85.

210. Синьов В.М., Сєверов О.П. Осолбливості сформованості у засуджених психологічної готовності до сприйняття виховного впливу // Проблеми пенітенціарної теорії і практики . - К.: КІВС, 1999. - № 4. - С.68-72.

211. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [підруч.] / Скакун О. Ф. ; пер. з рос. - Х. : Консум, 2001. - 656 с.

212. Сосна А., Перчун В. Исполнительный кодекс РМ должен радикально изменен // Закон и жизнь. - Кишинев: Дом печати, 2012. - С. 35-37.

213. Старков О.В. Основы криминопенологии / Старков О.В. // Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / [под ред. Д.А. Шестакова.] - СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. - С. 305-349.

214. Статистичний щорічник України за 2014 рік. - К.: Державний комітет статистики України, 2015. - 623 с.

215. Степанюк А. Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність

та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове

дослідження): Автореф. дис. докт. юр. наук: / 12.00.08 - Х., - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002. - 34 с.

216. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Втілення міжнародних стандартів у практичну діяльність кримінально-виконавчої системи України: Монографія. - Х.: Вид-во «Круссроуд», 2007. - 184 с.

217. Стулов О.О. Реалізація принципу законності при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі на певний строк: Автореф... дис. канд. юрид. наук /12.00.08. - Запоріжжя., 2011. - 20 с.

218. Тарасенко О.М. Ефективність попередження злочинності органами внутрішніх справ: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. - 24 с.

219. Теоретические основы предупреждения преступлений / отв. ред. В.К. Звирбуль и др. - М.: Юрид. лит., 1977. - 287 с.

220. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 832 с.

221. Теорія держави і права : підруч. [для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / [О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2014. - 368 с.

222. Терещенко Л.В. Попередження органами внутрішніх справ посягань на життя та здоров’я працівників міліції у зв’язку з їх службовою діяльністю: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: НАВС, 2002. - 20 с.

223. Уголовно-исполнительский кодекс Республики Беларусь. - Минск : Нац. центр информации Республики Беларусь, 2000. - 144 с.

224. Хавронюк М. І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : моногр. / Хавронюк М. І. - К. : Істина, 2005. - 264 с.

225. Харчев А.Г., Алексеева В.Г. Образ жизни, мораль, воспитание. - М.: Юрид. литература, 1997. - 162 с.

226. Хашматулла Б. Актуализация понятийного аппарата сравнительного правоведения / Б. Хашматулла // Юридический вестник. - 2003. - № 3. - С. 102106.

227. Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства: монографія / О.М. Храмцов. - Х.: Ніка Нова, 2015. - 472 с.

228. Храмцов О.М. Кримінологія вербальної агресії: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2003. - 19 с.

229. Худякова Н.Ю. Кримінально-правова характеристика службової недбалості: Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - К.: НАВС, 2013. - 19 с.

230. Шевченко О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: НАВС, 2012. - 19 с.

231. Шемшученко Ю. С. Європейське право: теорія і практика /

Ю. С. Шемшученко // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: матеріали наук.-практ. конф. (Київ,

25-26 жовт. 1998 р.). - К., 1998. - С. 26-28.

232. Шкута О.О. Виправлення та реалізація засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки: Автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. - 20 с.

233. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. и с предисловием Л.О. Иванова. - М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. - 504 с.

234. Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика. - М., 1993. - 412 с.

235. Юрченко О.Ю. Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004. - 16 с.

236. Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: Автореф. дис. докт. юрид. наук / 12.00.08 - К.: ХНУВС, 2014. - 36 с.

237. Яковлюк І. В. Правова інтеграція як фактор розвитку Української державності та її правової системи / І. В. Яковлюк // Правова доктрина України : у 5 т. / [В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція. - 2013. - 976 с.

238. Ястребов В.Б. К вопросу о потяни криминологической характеристики преступлений // вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юрид. лит., 1982. - Вип. 37. - С. 14-20.

239. Kuc M. Penitencjarny imrexy w Polskiel karnego-wykonawcxego prawa // Knowledge. Education.law. management.Nauka.Osviata.Prawo. -Zarzadzanie. - Kelm, 2014, - № 4 (8) grudzien. - C. 133146.

<< | >>
Источник: ЛОПОХА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Список використаних джерел::

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. Список використаних джерел
 9. Список використаних джерел.
 10. Список використаних джерел:
 11. Список використаних джерел.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -