<<
>>

Список використаних джерел:

1. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. - М.: Аккад. МВД СССР, 1980. - 648 с.

2. Авраменко А.М. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді арешту: Автореф.

дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 -Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. - 20 с.

3. Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: Автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. - 20 с.

4. Агафонов А.И. Рецидив пре ступлений (уголовно-правовое и криминалистическое иследование): Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - М.: Всесоюзн. Ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1974. - 21 с.

5. Алексеев А.И. Криминология: курс лекцій. - Изд-е четвертое, испр., дополн. - М.: Издательство «Щит -М», 2004. - 315 с.

6. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2015 р. // http://www.scourt.gov.ua/.

7. Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. - М.: «Логос», 2004. - 448 с.

8. Ануфрієв М.І., Венедиктов В.КС., Негодченко О.В., Соболєв В.О., Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України. - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2000. - 264 с.

9. Артемьев Н.Е. Прогнозирование и планирование борьбы с рецидивной преступностью: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 19 с.

10. Бабенко А.М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія / А.М. Бабенко. - Одеса: ОДУВС, 2014. - 416 с.

11. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А. та ін. Кримінально- виконавче право: Навчальний посібник/ За заг. ред. Т.А. Денисової. - К.: Істина, 2008. - 400 с.

12. Балабанова Д.О. Теорія криміналізації: Автореф. дис... канд.. юрид. наук / 12.00.08. - Одеса.: Одеська національна юридична академія, 2007.

- 17 с.

13. Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов’язаного з позбавлення волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. - 20 с.

14. Бандурка А.М., Горбачов А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. - К.: РИО МВД Украины, 1994. - 160 с.

15. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография. - Х.: Гос. Спец. Изд-во « Основа», 2003. - 368 с.

16. Бараненко Б.І., Сущенко В.Д., Бірюков Г.М. Проблеми забезпечення законності при здійснені ОРД// Проблеми оперативно -розшукової діяльності й забезпечення прокурорського нагляду/ Б.І. Бараненко, В.Д. Сущенко, Г.М. Бірюков. - Луганськ: ЛДУВС, 2000. - С. 47-57.

17. Бєлкін Р. Профілактика злочинів // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. редактори: В.В. Коваленко, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К.: Атіка, 2010. - Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). - С. 814.

18. Бібліографія (кримінологія та профілактика злочинів) : довід. / [упоряд. : В. В. Василевич, С. І. Мінченко, Т. О. Сіроман та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2008. - 296 с.

19. Блага А.Б. Кримінологічні особливості жіночої злочинності в Україні: Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - Х.: Університет внутрішніх справ, 2000. - 16 с.

20. Богатирьов І. Г. Порівняльне кримінально-виконавче право : навч. посіб. / Богатирьов І. Г., Копотун І. М., Пузирьов М. С. ; за заг. ред. І. Г. Богатирьова. - К. : Ін-т кримінально-виконавчої служби, 2013. - 140 с.

21. Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Ільтяй М. П. Оперативно -розшукова діяльність в установах виконання покарань: Монографія. - Д.: Дніпропетровськ ун-т внут. справ, 2009. - 188 с.

22. Богатирьов І. Г. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, В. О. Лисенко ; за заг. ред.

доктора юрид. наук, проф. О. Г. Колба. - К. : ВД «Дакор», 2014. - 196 с.

23. Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією / Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний університет внутрішніх справ. - К., 2006. - 32 с.

24. Боднар І.В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу: Автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2012. - 19 с.

25. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження): монографія / А.М. Бойко. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - 280 с.

26. Брызгалов И.В. Насильствинные преступления, совершаемые в ИТК, и их профілактика: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: КВШ МВД СССР, 1984. - 18 с.

27. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов 35 тысяч слов. - Изд. 3-е, испр., перераб. - М.: Мартин, 2010. - 704 с.

28. Василевич В. В. Поняття кримінологічної характеристики насильницьких злочинів / В. В. Василевич // Право України. - 1997. - № 12. - С. 82-84.

29. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрошенко. - Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2012. - 864 с.

30. Великий тлумачний словник української мови / [упоряд. Т. В. Ковальова]. - Х. : Фоліо, 2005. - 767 с.

31. Відомості про вчиненні корупційні злочини та правопорушення працівниками правоохоронних органів України за 2011-2014 р.р.: Дані Г енеральної прокуратури (форма 24 звіту) // http://www.gp.gov.ua/.

32. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі : моногр. / Журавська З. В. - Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2012. - 168 с.

33. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / Гель А. П., Сємаков Г. С., Яковець І. С. ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 624 с.

34. Г ель А.П. Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі: Автореф...

дис. канд. юр. наук/ 12.00.09 - К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2002. - 20 с.

35. Голина В.В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. - Вип. 100. - С. 324-336.

36. Голіна В.В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні // В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний; за заг. ред. В.В. Голіни. - Х.: Право, 2012. - 304 с.

37. Голіна В.В. Поняття і структура спеціально-кримінологічного запобігання злочинності //Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти т. - Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. - Х.: Право, 2008. - С. 357-400.

38. Голіна В.В. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів: теорія і практика: Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - Х.: Українська державна юридична академія, 1994. - 44 с.

39. Голіна В.В., Лукашевич С.Ю. Щодо поняття та загальної характеристики злочинності в місцях позбавлення волі // Проблеми законності. -Х.: Нац. Юрид. акад.. України, 1999. - Вип.38. - С. 187-193.

40. Головчук В.А. Кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень: Автореф. дис... канд.. юрид. наук / 12.00.08. - К.: НАВС, 2012. - 19 с.

41. Градецький А.В. Особливості карально-виховного впливу на засуджених, колишніх судів та співробітників правоохоронних органів, які відбувають покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. - 20 с.

42. Гречанюк С.К. Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями: Автореф. дис. докт. юрид. наук / 12.00.08 - Ірпінь.: НУДПСУ, 2011. - 39 с.

43. Гумін О.М. Проблеми боротьби з наркотизмом серед засуджених у виправно-трудових колоніях: Автореф. дис. канд.

юрид. наук: 12.00.08 -К.: Національна академія внутрішніх справ, 1997. - 18 с.

44. Давыденко Л.М., Бандурка А.М., Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: Монография. - Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. - 302 с.

45. Дані про стан злочинності та правопорушень, вчинених персоналом органів і установ виконання покарань ДКВС України у 2005-2010 р.р. // Лист Державної пенітенціарної служби України. - 2011. - №- 622/лс. - 27 січ. - 100 с.

46. Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия: учеб. пособ. / Данишин И.Н. - К.: [б.и.] 1998. - 88 с.

47. Декларация о правах и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 29-33.

48. Декларация относительно независимости и профессиональной свободы врача // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 291.

49. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій [Текст]: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Т.А. Денисова; Нац. акад. наук України, Ін-т держави та права В.М. Корецького. - К. - К., 2011. - 38 с.

50. Джансараева Р.Е. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях (на матеріалах Республике Казахстан): дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М.: Академия МВД России, 2006. - 389 с.

51. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: Адміністративно-правовий аспект : навч. посіб. / [ред. кол. : В. П. Пєтков (голова) та ін.]. - К. : КНТ, 2011. - 648 с.

52. Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2008 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук / [укл. : В. К. Грищук, Б. О. Кирись, О. Ф. Пасєка]. - Львів : Львів. держ. ун -т внутр. справ, 2009. - 472 с.

53.

Доповідь Уряду України за наслідками візиту до України Європейського Комітету по запобіганню катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК), 9-21 жовтня 2005 р. // Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України: Наукове видання / В.А. Бадира, А.П. Г ель, М.В. Романова та ін., за заг. ред.. Є.П. Захарова. - Х.: Права людини, 2009. - С. 339-359.

54. Дотримання прав ув’язнених в Україні у 2005 році // Аспект: Інформаційний бюлетень. - Донецьк: Донецький Меморіал, 2005. - 252 с.

55. Європейська конвенція з прав людини // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 147-157.

56. Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація № R (2006) 2 Комітету Міністрів держав-учасниць: прийнята 11 січ. 2006 р. на 952-й зустрічі заступників Міністрів. - Донецьк : Донецький Меморіал, 2010. - 32 с.

57. Журавська З.В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 -К., 2011. - 18 с.

58. Забезпечення прав і свобод людини в пенітенціарних закладах // Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К.: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 2004. - С. 278-308.

59. Загальна декларація прав людини // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 9-12.

60. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України у 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua.

61. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України у 2015 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua.

62. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [у 3 кн.] / Закалюк А.П. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. - Кн.1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - 424 с.

63. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. - К.: Видавничий Дім „Ін Юре", 2007. - Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 712 с.

64. Законотворча діяльність: Словник термінів і понять / за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. - К. : Парламент. вид-во, 2004. - 696 с.

65. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. / Голіна В.В. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. - 120 с.

66. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі : [навч. посіб.] / за заг. ред. О.М. Джужи та О. Г. Колба. - К.: Атіка, 2010. - 310 с.

67. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі. - вид. 2- ге, доп. і випр. / В.Л. Ортинський, О.Г. Колб, В.П. Захаров та ін.; за заг ред. В.Л. Ортинського та О.Г. Колба. - Луцьк: 1111 Іванюк В.П., 2010. - 244 с.

68. Игошев К.Ю., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального контроля). - М.: Юрид. лит., 1980. - 184 с.

69. Інформаційний бюлетень про діяльність підрозділів охорони, нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ у 2008 році. - К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2009. - №1314 / Іл. - 12 бер.

- 56 с.

70. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения / Казимирчук В. П. - М. : Юрид. лит., 1965. - 204 с.

71. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь) / Под. общ. ред. В.В. Голины. - Х.: Изд-во 000 ТО «Гимназия», 2005. - 271 с.

72. Кальченко Т.Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами: Автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 -К.: НАВСУ, 2004. - 19 с.

73. Карелін В.В. Правове регулювання застосовування заходів заохочення та заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.В. Карелін; Наук.-дослід. Ін.-т вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

- Х.: 2014. - 20 с.

74. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: Підручник/ Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. - Львів: «Новий світ - 2000», 2003. - 584 с.

75. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, постами): Підручник. - К: Кондор, 2002. - 353 с.

76. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Правознавство: підручник. - Львів: РВВ Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 2010. - 286 с.

77. Кирилюк В.А. Слідчий ізолятор як суб’єкт виконання попереднього ув’язнення та кримінального покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 -К.: НАВС, 2011. - 18 с.

78. Климкін В.М. Кримінологічні засади запобігання насильницькій пенітенціарній злочинності в Україні: Автореф. дис. канд.. юрид. наук /

12.0. 08. - Одеса.: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. - 20 с.

79. Климов В.М. Персонал установ виконання покарань як предмет науково-педагогічного дослідження// Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень. - К.: КІВС, 2001. - № 6. - С. 340-346.

80. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 78-81.

81. Колб О.Г. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у слідчих ізоляторах МВС України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: НАВСУ, 1997. - 23 с.

82. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам: Монографія. - Луцьк: Вежа, 2006. - 486 с.

83. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам: дис. докт. юрид. наук / 12.00.08 - К.: НАВСУ, 2007. - 513 с.

84. Коломієць Н.В. Застосування кримінально-виконавчого законодавства до осіб, засуджених за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів або прекурсорів: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. - 20 с.

85. Конвенція про захист прав і основних свобод людини, із поправками, внесеними відповідно до положень протоколу № 1 // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 174-184.

86. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : Резолюція 39/46 Г енеральної Асамблеї від 10 груд. 1984 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій.

- К. : Сфера, 2002. - С. 45-52.

87. Конопельський В. Я. Кримінально-виконавчі засади диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні: Автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.08. - Х.: ХНУВС, 2015. - 36 с.

88. Конституція України : станом на 9 верес. 2014 р. - Х. : Право, 2014.

- 68 с.

89. Копотун І.М. Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам, що зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій у виправних колоніях України: дис...докт. юрид. наук / 12.00.08 - Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2014. - 510 с.

90. Корабель М.Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання: Автореф. дис. канд. юрид. наук /12.00.08. - К.: Академія адвокатури України, 2015. - 16 с.

91. Косенко С. Поняття кримінальної характеристики статевих злочинів щодо неповнолітніх / С. Косенко // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5. - С. 104-105.

92. Кощинець В .В. Підсумки роботи Державної кримінально-виконавчої служби України // Практика виконання альтернативних покарань: Інформаційний бюлетень / За заг. ред. Н.Г. Калашник. - К.: ДДУ ПВП, 2008. - №2. - С. 3-7.

93. Красникова Е.В. Экономика переходного периода [учеб. пособие] / Красникова Е.В. - [2-е изд., испр., и доп.] - М.: Омега - Л, 2006. - 341 с.

94. Кресін О. В. Порівняльне законодавство в Україні: сучасна проблематика та перспективи розвитку / О. В. Кресін // Міжнародне право і національне законодавство : зб. наук. праць. - К. : Київ. міжнар. ун-т, 2003. - Вип. 3. - С. 52-58.

95. Криминология и профилактика преступлений: Учебник/ Под ред.

A. И. Алексеева. - М.: МВШМ МВД СССР, 1989. - 431 с.

96. Криминология: Учебник / Под. ред. проф. Малкова В.Д. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. - 528 с.

97. Криминология: учебник [под ред. Б.В. Коробейникова,

Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского]. - М.: Юрид. лит., 1988. - 384 с.

98. Криминология: Учебник/ Науч. редакторы Н.Ф. Кузнецова,

B. В. Лунеев. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 640 с.

99. Криминология: ученик для юридических вузов / Под общ. ред., д.ю.н., проф. А.И. Долговой. - М.: Издательская группа ИНФА - М - НОРМА, 2007. - 826 с.

100. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навчальний посібник / кол. авторів Литвинов О.М., Житний О.О., Васильєв А.А. та ін.; за заг. ред. О.М. Литвинова. - Х.: Ніка Нова, 2015. - 400 с.

101. Кримінальний кодекс України: прийнятий 5 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

102. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. - Х.: Право, 2013. - Т.1: Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. - 2013. - 376 с.

103. Кримінальні покарання в Україні. - Донецьк: Донецький Меморіал, 2007. - 36 с.

104. Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально- виконавчий кодекс України: Нормативно-правові акти / Упоряд. В.С. Ковальський, Ю.М. Хахуда. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 432 с.

105. Кримінально-виконавче право України : підруч. / [В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.] ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2011. - 328 с.

106. Кримінально-виконавче право України : підруч. / [О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2010. - 752 с.

107. Кримінально-виконавче право : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2006. - 256 с.

108. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук. -практ. комент. /

A. Х. Степанюк, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.

109. Кримінально-виконавчий кодекс України: прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004.

- № 3-4. - Ст. 21.

110. Кримінально-правова характеристика Кримінально-виконавчого кодексу Польщі : метод. рек. - Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 90 с.

111. Кримінологічна віктимологія : навч. посіб./ [Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2006.

- 352 с.

112. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): посіб. / за ред. О.М. Джужи. - К.: НАВС, 2013. - 620 с.

113. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній : моногр. / [В. В. Коваленко, О. М. Джужа, О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред.

B. В. Коваленка. - К. : Атіка - Н, 2011. - 368 с.

114. Кримінологія: [навч. посіб.] / [О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб, та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Атіка, 2009. - 312 с.

115. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення,

рекомендовані джерела: навч. посіб. / Колб О.Г., Яцитттин М.М., Крикунов О.В. та ін.; за заг. ред. О.Г. Колба. - Луцьк: РВВ «Вежа», 2007.- 466 с.

116. Кримінологія: Загальна та Особлива частина: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [І. М. Данишин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд] ; за ред. проф. І. М. Даньшина. - Х. : Право, 2003. - 352 с.

117. Кримінологія: навч. посіб./ О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Прецедент, 2004. - 208 с.

118. Кримінологія: Особлива частина: навч. посіб. / За ред. І.М. Даньшина. - Х.: Право, 1999. - 232 с.

119. Кримінологія: підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. - Х.: Право, 2014 - 440 с.

120. Кримінологія: Підручник/ За заг. ред. О. М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 414 с.

121. Левченко А.М. Протидія впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2015. - 16 с.

122. Лекар А.Г. Профилактика преступлений. - М.: Юрид. лит., 1972. -

128 с.

123. Лисенко В.О. Запобігання злочинам корупційної спрямованості у державній кримінально-виконавчій службі України: Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - Х.: ХНУВС, 2014. - 19 с.

124. Лисенко О. Предмет порівняльного правознавства / О. Лисенко // Право України. - 2001. - № 3. - С. 54-58.

125. Лисодєд О. Покарання та громадські санкції у діяльності служби тюрем і пробації Швеції / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 4 (35). - С. 99-109.

126. Лисодєд О. Умови відбування покарання у тюрмах Швеції / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісник прокуратури. - 2003. - № 6 (24). -

С. 111-116.

127. Литвак О.М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект): Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002. - 39 с.

128. Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике: Научно-практическое пособие. - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003. - 160 с.

129. Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики правонарушений, осуществляемо органами предотвратительного следствия: Автореф... дисс. докт. юрид. наук: 12.00.08 - К.: КВШ МВД СССР, 1979. - 46 с.

130. Лукаш А.С. Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження: Монографія / За ред. д-ра юрид. наук, проф.. В.В. Голіни. - Х.: Право, 2008. - 256 с.

131. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001. - 19 с.

132. Лунеев В.В. Правовое регулирование общественных отношений - важный фактор предупреждения организованой и коррупционной преступности: тез. докл. // Государство и право. - 2001. - № 5. - С. 110-116.

133. Маковій В.В. Виправний центр як суб’єкт виконання покарання у виді обмеження волі: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2012. - 20 с.

134. Мальтийская декларация относительно объявивших голодовку: принята 43-й Всемирной медицинской ассамблеей, Мальта, ноябрь, 1991 г. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 292-293.

135. Мартиненко О.А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження: Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007. - 36 с.

136. Мартыненко О. А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины: Монография. - Х.: Изд-во ХНУВД, 2005. - 496 с.

137. Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 -К.: КНУВС, 2007. - 20 с.

138. Мелеховец Ю.И. Уголовная ответственность за получение взятки при отягчающих обстоятельствах: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М., 1989. - 22 с.

139. Мельник М.І Корупція: сутність, поняття, заходи протидії Монографія. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

140. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: Автореф. дис.докт. юрид. наук / 12.00.08 - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 31 с.

141. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т./ Відп. редактори: В.В. Коваленко, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К.: Атіка, 2010. - Т. 6: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). - 1128 с.

142. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 13-23.

143. Мінімальні стандартні правила поводження із засудженими // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 61-76.

144. Навроцький В. О. Міжгалузеві і внутрігалузеві колізії та їх подолання в ході правозастосування / В. О. Навроцький // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2004. - № 9. - С. 103-110.

145. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський [та ін.]; за заг. ред. А.Х. Степанюка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 496 с.

146. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - [4-те вид., переробл. та допов.] / за заг. ред. С. С. Яценко. - К. : А.С.К., 2006. - 848 с.

147. Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах: Автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 -Х.: ХНУВС, 2003. - 20 с.

148. Нежурбіда С. Етіологія злочину: Теорії, аналіз, результат: монографія / Серія Нежурбіда. - Чернівці: Друк Арт, 2013. - 432 с.

149. Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 -К.: НАВСУ, 2003. - 19 с.

150. Оболонцев В.Ф. Актуальні проблеми латентної злочинності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001. - 19 с.

151. Опришко В. Ф. Теоретичні та практичні аспекти механізму гармонізації законодавства України з міжнародним правом / В. Ф. Опришко // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : матеріали наук.-практ. конф. ( Київ, 30 жовт.1998 р.). - К. : Київ. міжнар. ун-т, 1998. - С. 11-25.

152. Організація діяльності спостережних комісій . Положення про спостережні комісії: Науково-практичний коментар / Авт. І.С. Яковець. - М.: Penalreform International, 2006. - 190 с.

153. Основи методології наукових досліджень [Текст]: навч. Посіб для студ і курсантів / Прибутько П.С., Заяць Н.В., Лук’янець Г.І. / за ред. П.С. Прибутька. - К.: Нац. акад. внутр.. справ, 2015. - 156 с.

154. Основні принципи поводження із засудженими: Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. — С. 76-77.

155. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 40-45.

156. Охман О.В. Правове регулювання застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї щодо засуджених у місцях позбавлення волі в Україні // Автореф. дис... канд. юрид. наук / 12.00.08. - К.: НАВС, 2015. - 19 с.

157. Панасюк М. Б. Проблеми реабілітації ув’язнених: західний досвід / М. Б. Панасюк // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2001. - № 6. -

С.144-157.

158. Подільчак О.М. Мотиви та мотивація злочинів, учинених жінками: Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005. - 20 с.

159. Пономарьова Г.В. Проблема латентності у місцях позбавлення волі Нові вітчизняні та світові технології запобігання злочинності: Ч. IV: матеріали ХІ міжвуз. наук.-студ. конференції з кримінології (м. Харків, 29 листоп. 2012 р. / за заг. ред. проф. В.В. Голіни. - Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. - С. 150-152.

160. Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. - Х .: Вид-во Кроссроуд, 2008. - 367 с.

161. Права людини в діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний посібник для проведення занять в системі службової підготовки / [Іваньков І. В., Яковець І. С., Григоренко А. М., Буров С. Ю.] ; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. А. Х. Степанюка. - Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2012. - 280 с.

162. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затв. наказом Міністерства юстиції України № 2186/5 від29 грудня 2014 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52 (ч. 2). - Ст. 2898.

163. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 114-125.

164. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; за заг. ред. проф. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2008. - 392 с.

165. Предов Т.Г. Ресоціалізація злочинців - рецидивістів: Автореф... дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - М.: Академия МВД СССР, 1978. - 28 с.

166. Принципи медичної етики, прийняті резолюцією 37/194 Генеральної Асамблеї ООН від 18 груд. 1982 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 81-83.

167. Про виведення Державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування МВС України: Указ Президента України від 12 березня 1999 р. №248/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 11. - Ст. 24.

168. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

169. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411- 17.

170. Про Державний бюджет України на 201 5 рік: Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 5. - Ст. 37.

171. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23 черв. 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 30. - Ст. 409.

172. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1.

173. Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України: Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №20. - Ст.151.

174. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 55. - Ст. 1840.

175. Про затвердження Виправно-трудового кодексу Української РСР: Закон Української РСР від 23 грудня 1970 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - № 1. - Ст. 6.

176. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 р.р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року // Ьїїр://2акоп4.га6а.аоу.ца/1аш5/5Ьош/1767-2006-п.

177. Про затвердження Положення про спостережні комісії: постанова

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 //

Ьїїр://2акоп1.га6а.аоу.ца/1аш5/5Ьош/429-2004-п.

178. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 48. - Ст. 650.

179. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 р. // Ьїїр://2акоп2.га6а.аоу.ца/1аш5/ shpw/2591-17.

180. Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : Указ Президента України від 8 листоп. 2012 р. № 631/2012 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 87. - Ст. 3531.

181. Про міжнародні договори : Закон України від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.

182. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Офіційний вісник України. - 1997. - № 25.

183. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 1184.

184. Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23 вересня 1997 року № 538/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - № 48. - Ст. 296.

185. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

186. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 22. - Ст. 303.

187. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 троку // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

188. Про організацію виконання рішення колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань від 7 жовт. 2010 р. № 8 РК, затв. наказом ДДУ ПВП від 21 жовт. 2010 р. №2 393. - К. : ДДУПВП, 2010 р. - 7 с.

189. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - Ст. 1433.

190. Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360.

191. Про пробацію : Закон України від 05 лют. 2015 р. № 160-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 13. - Ст. 93.

192. Про регламент Верховної Ради України: Закон України про комітети Верховної Ради: станом на 21 лютого 2012 року. - Х.: Право, 2012. - 192 с.

193. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України: Закон України від 18 липня 1997 року № 485/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 45. - Ст. 284.

194. Про статистику: Закон України від 17.09.1992 р. № 2614-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 43. - Ст. 608.

195. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1993р. №2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. - 4-е вид., змін. і доп. - К.: Видавничий дім «Скіф», 2009. - С.162-170.

196. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. - К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. - С. 120-127.

197. Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 груд. 2003 р. № 15 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л. Д. Удалова].

- К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. - С. 254-258.

198. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листоп. 2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України.

- 2011. - № 93. - Ст. 3389.

199. Проблеми протидії злочинності: підруч. / Кальман О.Г., Козьяков І.М., Кущ В.М. та ін.; за ред. проф. О.Г. Кальмана. - Х.: Вид-во ТОВ фірма «Новасофт», 2010. - 352 с.

200. Провадження оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у місцях позбавлення волі: Монографія/ Ортинський В.Л., О.Г. Колб, В.П. Козак та ін.; за заг.ред. В.Л. Ортинського, О.Г. Колба. - Хмельницький: Хм ЦНТЕІ, 2010. - 217 с.

201. Противодействие преступности: Учебное пособие / Литвинов А.Н., Давыденко Л.М., Давыденко М.Л. и др. - К.: «Хац_тек Пресс», 2011. - 200 с.

202. Профілактика злочинів : підруч. / [О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.]; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. О. М. Джужи. - К. : Атіка, 2011. - 720 с.

203. Профілактика злочинів: управлінський аспект: нормативно-правові акти на коментарі / за ред. Г.П. Литвинової, О.М. Литвинова. - Херсон: Атлант, 2001. - 289 с.

204. Пузирьов М.С. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. - 20 с.

205. Пустовіт О.В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 - К.: Академія адвокатури України, 2008. - 20 с.

206. Рибянцев А.А. Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування покарання у виді позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук / 12.00.08. - Х.: ХНУВС, 2012. - 20 с.

207. Російсько-український словник / Уклад. Д.І. Ганич та І.С. Олійник. - вид. 4-те. - К.: ГРУРЕ, 1978. - 1012 с.

208. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме // Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К. : Сфера, 2002. - С. 33-40.

209. Синьов В.М., Климов М.В. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи// Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень. - К.: КІВС, 1997. - С. 70-85.

210. Синьов В.М., Сєверов О.П. Осолбливості сформованості у засуджених психологічної готовності до сприйняття виховного впливу // Проблеми пенітенціарної теорії і практики . - К.: КІВС, 1999. - № 4. - С.68-72.

211. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [підруч.] / Скакун О. Ф. ; пер. з рос. - Х. : Консум, 2001. - 656 с.

212. Сосна А., Перчун В. Исполнительный кодекс РМ должен радикально изменен // Закон и жизнь. - Кишинев: Дом печати, 2012. - С. 35-37.

213. Старков О.В. Основы криминопенологии / Старков О.В. // Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / [под ред. Д.А. Шестакова.] - СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. - С. 305-349.

214. Статистичний щорічник України за 2014 рік. - К.: Державний комітет статистики України, 2015. - 623 с.

215. Степанюк А. Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність

та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове

дослідження): Автореф. дис. докт. юр. наук: / 12.00.08 - Х., - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002. - 34 с.

216. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Втілення міжнародних стандартів у практичну діяльність кримінально-виконавчої системи України: Монографія. - Х.: Вид-во «Круссроуд», 2007. - 184 с.

217. Стулов О.О. Реалізація принципу законності при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі на певний строк: Автореф... дис. канд. юрид. наук /12.00.08. - Запоріжжя., 2011. - 20 с.

218. Тарасенко О.М. Ефективність попередження злочинності органами внутрішніх справ: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. - 24 с.

219. Теоретические основы предупреждения преступлений / отв. ред. В.К. Звирбуль и др. - М.: Юрид. лит., 1977. - 287 с.

220. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 832 с.

221. Теорія держави і права : підруч. [для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / [О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2014. - 368 с.

222. Терещенко Л.В. Попередження органами внутрішніх справ посягань на життя та здоров’я працівників міліції у зв’язку з їх службовою діяльністю: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: НАВС, 2002. - 20 с.

223. Уголовно-исполнительский кодекс Республики Беларусь. - Минск : Нац. центр информации Республики Беларусь, 2000. - 144 с.

224. Хавронюк М. І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : моногр. / Хавронюк М. І. - К. : Істина, 2005. - 264 с.

225. Харчев А.Г., Алексеева В.Г. Образ жизни, мораль, воспитание. - М.: Юрид. литература, 1997. - 162 с.

226. Хашматулла Б. Актуализация понятийного аппарата сравнительного правоведения / Б. Хашматулла // Юридический вестник. - 2003. - № 3. - С. 102106.

227. Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства: монографія / О.М. Храмцов. - Х.: Ніка Нова, 2015. - 472 с.

228. Храмцов О.М. Кримінологія вербальної агресії: Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: ХНУВС, 2003. - 19 с.

229. Худякова Н.Ю. Кримінально-правова характеристика службової недбалості: Автореф. дис. канд.. юрид. наук / 12.00.08. - К.: НАВС, 2013. - 19 с.

230. Шевченко О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 - К.: НАВС, 2012. - 19 с.

231. Шемшученко Ю. С. Європейське право: теорія і практика /

Ю. С. Шемшученко // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: матеріали наук.-практ. конф. (Київ,

25-26 жовт. 1998 р.). - К., 1998. - С. 26-28.

232. Шкута О.О. Виправлення та реалізація засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки: Автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. - 20 с.

233. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. и с предисловием Л.О. Иванова. - М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. - 504 с.

234. Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика. - М., 1993. - 412 с.

235. Юрченко О.Ю. Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004. - 16 с.

236. Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: Автореф. дис. докт. юрид. наук / 12.00.08 - К.: ХНУВС, 2014. - 36 с.

237. Яковлюк І. В. Правова інтеграція як фактор розвитку Української державності та її правової системи / І. В. Яковлюк // Правова доктрина України : у 5 т. / [В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція. - 2013. - 976 с.

238. Ястребов В.Б. К вопросу о потяни криминологической характеристики преступлений // вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юрид. лит., 1982. - Вип. 37. - С. 14-20.

239. Kuc M. Penitencjarny imrexy w Polskiel karnego-wykonawcxego prawa // Knowledge. Education.law. management.Nauka.Osviata.Prawo. -Zarzadzanie. - Kelm, 2014, - № 4 (8) grudzien. - C. 133146.

<< | >>
Источник: ЛОПОХА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Список використаних джерел::

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -