<<
>>

Список використаних джерел:

Розділ ІІ. Правове забезпечення екологічної безпеки -

• о · ·· · ж 7 ··

пріоритетнии напрям екологічної політики України.

2.1. Об’єктивні ознаки та суб’єктивні чинники правового забезпечення екологічної безпеки.

1. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98 - BP., К. - 1999, с.-27.

2. Там же., с. - 27-28.

3. Там же., с.-28-29.

4. Попов В.К. Наукові основи екологічного законодавства України // Вісник Академії правових наук України. - 1995. - № 4. - С. 35-36.

5. Гетьман А.П., Розмєтаєв С.В. До питання розробки проекту Екологічного кодексу України // Екологічний вісник. - 2003. - № 4. - С. 20.

6. Попов В., Шульга М., Шахов В., Розмєтаєв С. Нові підходи до кодифікації екологічного законодавства України // Право України. - 1992. - № 3. - С. 17-20; Материалы международного «Круглого стола» на тему: Экологический кодекс Украины - мифы и реальности. - Киев, 12-13 мая 2005 г.; Здоровко Л.М. Правові питання регіонального екологічного контролю в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х. 2003; Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. збірник / відп. ред. В.Я. Тацій. - х., 2008. - Вип. 97. - С. 108-118.

7. Гетьман А.П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України., 2011., № 2., С. - 17.

8. Там же. С. - 17-18.

9. Губський Б. В. Внутрішні і зовнішні фактори економічної безпеки України // Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України: матер. круглого столу (28 грудня 1999 р.) / Відп. ред. Пирожков С. І, Губський Б. В., Сухоруков А. І. - К.: НІУРВ, 2000. - С.І7-18.

10. Рогожина Н. В поисках ответов на экологический вызов // Мировая экономика и международные отношения.

- 1999. - №9. - с.45.

11. Стегній О. Г. Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків. - К: Інститут соціології НАНУ, 2002.— 379 с, Крисаченко B.C., Хилъко М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку - К.: Знання України, 2001. - 598с., Хилъко М. І. Екологічна політика. - К.: Абрис, 1999. - 363с, Яницкий О. Н. Экологическое движение в России. Критический анализ. - М., 1996. - 216 с. та ін.

12. Качинський А. Б., Хміль Г. А. Екологічна безпека України: аналіз, прогноз, оцінка та державна політика. - К: НІСД, 1997. - С.8.

13. Білобров Б. Стратегія українського державотворення: соціальні пріоритети // Людина і політика. - 2000. - № 1. - С.5.

14. Хёсле В. Философия и экология. - М.: Наука, 1993. - С.130.

15. Стратегическое планирование / Под. ред. Уткина Э. А. - М: Тандем, 1998.-С.44.

16. Лексин В. К, Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития. - М.: УРСС, 2000. -С. 63.

17. Коробко М. Перша Всеукраїнська конференція екологічної громадськості: влада не спрацьовує з громадськістю для подолання екологічної кризи // Погляд громадськості: Екологічна політика в Україні. Матеріали Першої всеукраїнської конференції екологічної громадськості (Київ, 15-16 грудня 2000 р.). - К.: Інфотерра, 2001. - С. 277.

2.2.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел::