<<
>>

ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Програмні питання

* Поняття та компоненти, з яких складається позитивне право.

Причини його виникнення і шляхи формування.

Об'єктивне право: поняття, ознаки, сутність, призначення.

Поняття та види функцій права.

Принципи права: поняття, ознаки, види.

¦:¦ Сучасні загальноцивілізаційні принципи права.

? Основні принципи сучасного права України.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Назвіть основні концепції виникнення права.

На яких причинах виникнення права концентрується увага? Що у них є спільним або відмінним?

Чи може існувати держава без встановлених нею юридичних норм? Які фактори відіграють суттєву роль у генезисі права?

Визначте, з яких компонентів складається позитивне право. Коли виникає юридичний позитивізм? Назвіть перспективи його розвитку.

Визначте основні шляхи формування права. У чому проявляється відмінність для східного та західного шляхів виникнення права? Чому на зміну звичаєвому праву прийшло позитивне право?

Що дає змогу вирізнити право серед інших нормативних регуляторів? Охарактеризуйте об'єктивне право за основними ознаками.

Розкрийте соціальну сутність та призначення права. Назвіть основні напрями впливу права на людину та суспільство, які розкривають його соціальну сутність та призначення.

Визначте призначення принципів права, виокремте їх ознаки та види. Де фіксуються загальні принципи права?

Які фактори викликали появу загальноцивілізаційних принципів права? Охарактеризуйте основні загальноцивілізаційні прин-ципи права.

Проаналізуйте текст Конституції України, визначте статті, в яких застосовується термін «право» та в якому значенні він використаний, а також ті, які фіксують принципи права.

Визначте види принципів права, що зафіксовано у джерелах права України. Що є спільного та відмінного у них? Назвіть їх видову належність.

Наведіть приклади фіксації функцій права у чинній системі джерел права України.

Розкрийте співвідношення принципів міжнародного права та права України.

Джерела для підготовки А.

Джерела права та інші акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України-

1996.-№30.-Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.- К., 2004.

3. Кодекс адміністративного судочинства України.- К., 2005.

Б. Спеціальна література

Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования.- М., 1999.

Байтин М. И. О приципах и функциях права: новые моменты // Правоведение - 2000 - № 3 - С. 4-16.

Бержелъ Ж.-Л. Общая теория права.- М., 2000.

Вопленко Н. Н. Сущность, функции и принципы права- М., 1998.

Евинтов В. И. Проблема общих принципов права в современных западных концепциях международного права // Идеи мира и сотрудничества в современном международном праве - К., 1990.

Емельянов С. А. Право: определения понятий.- М., 1992.

Ильин И. А. О сущности правосознания.- М, 1993.

Карбонье Ж. Юридическая социология,- М.,1986.

Кистяковский Б. А. Философия и социология права.- СПб., 1998.

Колодій А. М. Принципи права України.- К., 1998.

Коростей В. Про функції права // Право України.- 2004.- № 9.

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права.- СПб., 2004.

Лейст О. Э. Сущность права,- М., 2002.

Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы - М., 1999.

Морозова Л. А. Влияние глобализации на функции права // Государство и право.- 2006 - № 10.

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.- СПб., 2000.

Рабінович П. М. Принципи права // Юридична енциклопедія.- К., 2003.- Т. 5.

Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права,- Нижний Новгород, 1995.

Сандевуар П. Введение в право,- М., 1994.

Фулей Т. І. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України.- 2003.

Фулей Т. І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: Автореф. дис.... к. ю. н.- К., 2003.

Халфина Р. О. Право как средство социального управления - М, 1988.

Штамлер Р.

Сущность и задачи права и правоведения.- СПб., 1908.

24. ЯвичЛ. С. Сущность права.-Л., 1985.

Юридичний словник

Позитивне право - це система юридичних норм, встановлених та забезпечених державою.

Об'єктивне право - це система норм права, встановлених (санкціонованих) та забезпечених державою, з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин.

Функції права - це основні напрями впливу права на людину та суспільство, що розкривають його сутність та призначення.

Принципи права - це основні нормативні засади позитивного права, що визначають сутність та спрямованість правового регулювання.

Загальноцивілізаційні принципи права - це зафіксовані у по-зитивному праві універсальні нормативні засади, що втілюють кращі правові здобутки людства та визначають сутність та спря-мованість правового регулювання у будь-якій правовій системі.

Правові принципи - це фундаментальні правові ідеї, що відображають досягнення правового розвитку конкретного суспільства чи людства в цілому.

КОМПОНЕНТИ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

ОБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО

СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК

є первинним щодо суб'єктивного права;

не залежить від індивідуальної свідомості суб'єкта є вторинним щодо об'єктивного права;

їх реалізація залежить від волі та свідомості суб'єкта

ускладнення суспільних відносин (соціальні зміни);

економічні фактори;

географічні фактори;

культурно-релігійні фактори;

національні фактори;

виникнення держави;

необхідність регулювання суспільних відносин, дієвість якого забезпе-чується примусовими засобами

ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА

природнича (Гобс, Локк, Гроцій): право виникає з природи людини; теологічна (Аквінський, Марітен): право є результатом божого творіння; договірна (Руссо, Монтеск'є): право виникає на підставі суспільної угоди;

позитивна (Конт, Шершеневич): право створюється державою; історична (Гуго, Савіньї, Пухта): право виникає еволюційно зі звичаїв та традицій;

марксистська (Маркс, Енгельс, Ленін): право - це зафіксована в законі воля панівного класу;

нормативна (Кельзен): право виникає з необхідності регулювання по-ведінки суб'єктів;

психологічна (Петражицький, Тард): виникнення права зумовлене особливостями людської психіки (емоції, переживання); соціологічна (Ерліх, Канторович, Паунд, Гурвіч): право виникає з об'єктивних суспільних відносин;

солідаризму (Дюгі): право виникає з соціальної солідарності; реалістична (Ієрінг): право виникає з необхідності захисту інтересів державою

ОСНОВНІ СПОСОБИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ \ г \ Санкціонування звичаєвих норм Створення судових прецедентів Видання нормативно-правових актів ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВА

ЗАХІДНИЙ

СХІДНИЙ

ЗМІШАНИЙ

1) послідовно еволю-ційний шлях від додер-жавного суспільства до створення публічно-владної організації, а потім - держави

1) потреба об'єднання великої кількості людей для виконання суспіль-них справ (будівництво іригаційних споруд), поява апарату управління

1) утворення племінних союзів з метою оборони своєї території; право ви-никає з релігійного світогляду

2) індивідуалістський світогляд

3) теорія прав людини, рівності, суспільної згоди

2) колективістський сві-тогляд

3) теорія обов'язків людини, яка є частиною певного колективу

2) привнесення дер-жавно-правових ознак іншими на-родами, державами

4) економічних, релігійні, національно-куль-турні причини

4) несприятливі кліма-тичні та природні умови; суспільна форма власності на землю

5) звичаї санкціоную-ться (стають правовими звичаями), потім - створюються прецеденти, нормативно-правові акти, нормативно-правові договори

5) право виникало з релігії та моралі шляхом санкціонування з боку держави

ОЗНАКИ ОБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА

встановлюється (санкціонується) державою;

формулює правила поведінки у вигляді прав та обов'язків;

забезпечується державою;

розмежовує права та обов'язки;

утворює цілісну систему норм права;

існує як єдина система норм у суспільстві;

має визначені межі дії;

є формально визначеним за змістом;

має зовнішні, юридичні форми вираження;

спрямоване на регулювання, охорону та захист суспільних відносин; має загальнообов'язковий характер

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРАВА (вираження узгодженої волі суб'єктів)

є результатом узгодження інтересів учасників суспільних відносин; фіксується у відповідних джерелах права;

здатна бути еталоном поведінки для учасників суспільного життя; забезпечується державою

регулювати суспільні відносини

охороняти суспільні відносини

захищати суспільні відносини

ОЗНАКИ ФУНКЦІЙ ПРАВА

розкривають сутність права; відображають його основні ознаки; визначають призначення права;

визначають напрями його впливу на поведінку суб'єктів; характеризуються стабільністю та тривалістю дії

За сферою суспільного життя:

економічні;

політичні;

культурні

Загальносоціальні: соціального компромісу (за-безпечення компромісу ін-тересів);

організаторсько-управлінська (організація суспільних відносин, розв'язання соціальних проблем); комунікативна (є засобом зв'язків між учасниками суспільних відносин); орієнтаційна (спрямовує поведінку суб'єктів суспільного життя, визначає засоби задоволення інтересів; оцінювально-пізнавальна (є джерелом знань про право, визначає критерії правомірної та неправомірної поведінки суб'єктів); ідеологічно-виховна (є засобом формування світогляду)

В И

д и

ф

У

н к

ц І

й

п р

А В А

За територією поширення: - внутрішні;

зовнішні

Спеціальносоціальні:

- регулятивна:

статична або закріплю-вальна (фіксує існуючі суспільні відносини);

творча або динамічна (прогнозує і розвиває нові відносини);

стимулювальна (забезпечує розвиток бажаних відносин);

- охоронна:

обмежувальна (встановлює заборони для небажаної поведінки);

витіснювальна (сприяє усуненню небажаних від-носин);

- захисна або відновлюваль-на (відновлює порушені відносини)

формування відповідними суб'єктами правоведення;

нормативність;

загальнообов'язковість;

об'єктивна зумовленість;

вираженість у формах інших джерел права;

забезпечуваність державою (державами);

засадничий характер;

первинність щодо норм права;

високий ступінь абстрагованості;

стабільність;

внутрішня впорядкованість;

наявність юридичної сили похідної від суб'єкта правотворення

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТІ (ОСНОВОПОЛОЖНОСТІ):

загальноцивілізаційні принципи (універсальні засади);

загальноправові принципи (спільні засади для декількох правових систем);

загальні принципи системи права (для міжнародних чи національних правових систем)

ВИДИ ПРИН-ЦИПІВ ПРАВА

ЗА СФЕРОЮ ДІЇ: загальні принципи права (спільні засади правового регулювання для націо-нальних чи міжнародних правових систем); міжгалузеві (спільні для кількох галузей); галузеві (засади, що визначають сутність правового регулювання у межах певних галузей права); інститутів права

ЗА ТЕРИТОРІЄЮ ПОШИРЕННЯ:

Міжнародні;

національні (внутрішньодер-жавні)

ЗА ПРЕДМЕТОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮ-ВАННЯ:

конституційного права;

цивільного права;

кримінального права

ЗА ІНШИМИ КРИТЕРІЯМИ:

типологічні

конкретно-історичні

ОЗНАКИ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА

втілення кращих правових здобутків людства;

є універсальними, нормативними засадами позитивного права;

витребуваність у будь-якій правовій системі;

є засобом регулювання широкого кола відносин;

є базою для формування принципів національних і міжнародної систем права;

є інструментом зближення національних та міжнародної систем права; використовуються як правові стандарти для реформування сучасних національних систем права

ЮРИДИЧНА РІВНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ (до однойменних суб'єктів не можуть застосовуватися різні стандарти поведінки)

ВИДИ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНО-ЦИВІЛІЗА-ЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ПОВАГА ТА ЗАХИСТ ОСНОВНИХ ПРАВ

І СВОБОД ЛЮДИНИ (права людини розглядаються як вища правова цінність, а їх забезпечення -як обов'язок держави)

СПРАВЕДЛИВІСТЬ (співмірність реальних потреб та інтересів суб'єктів, відображення їх у праві; право є мірою відповідності потреб та інтересів суб'єк-тів)

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

незастосування сили чи погрози силою; співробітництво між державам; невтручання у внутрішні справи держави; добросовісне виконання зобов'язань; вирішення спорів мирними засобами; суверенна рівність держав; рівність та самовизначення народів

ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ:

демократизм;

юридична рівність суб'єктів;

справедливість;

повага та захист основних прав і свобод людини

ЗАГАЛЬНІ: (основні засади права України) - відображення та впровадження загальноцивілізаціиних принципів, а також верховенство права, Конституції та законів України

МІЖГАЛУЗЕВІ: (засади декількох галузей) наприклад, здійснення правосуддя тільки судом; змагальність сторін; рівність учасників судового процесу перед судом

ПІДГАЛУЗЕВІ: (засади окремих підгалузей) наприклад, принцип вибор-чого права: вибори є загаль-ними, рівними, вільними, прямими при таємному голосуванні

ГАЛУЗЕВІ: (засади окремих галузей: консти-туційного, цивільного, адміністративного, кримінально-процесу-ального тощо)

- наприклад, добровільність шлюбу, рівність прав і обов'язків подружжя

ІНСТИТУТІВ ПРАВА: наприклад, принципи державної служби: компетентності, по-запартійності, професіоналізму, рівного доступу до служби

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

  1. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
  2. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
  3. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  4. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  6. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -