<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

1. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К., 1997.

2. Авер’янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. - X., 1998.

3. Аверьянов В.Б.

Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. - К., 1990.

4. Амелин Т.К. Государство и право в период феодальной раздробленности (нач. XII в. - нач. XV в.). - М.: Госиздат, 1962.

5. Антонович В. Коротка історія козаччини. - К.: Україна, 1991.

6. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К.: Дніпро, 1991.

7. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К.: Наукова думка, 1994.

8. Аппарат государственного управления: интересы и деятельность. -К., 1993.

9. Аркас М. Історія України-Русі. - Одеса: Маяк, 1991.

10. БагалійД.І. Історія Слобідської України. - Харків, 1993.

11. Баран В.К. Україна 1950 - 1960-х pp.: еволюція тоталітарної системи. - Львів: НАН України, Інститут українознавства їм. І. Крип’якевича, 1996.

12. Баран В.К. Україна після Сталіна: Нариси історії. 1953 - 1985 pp. -Львів: МП "Свобода", 1992.

13. Бардах Ю. История государства и права Польши. - М.: Юридич. литература, 1980.

14. Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. - К.: АН УРСР, Інститут історії, 1971.

15. Бескровный А.Г. Армия и флот России в начале XX в. - М.: Наука, 1986.

16. Бескровный AT. Русская армия и флот в XIX в. - М.: Наука, 1973.

17. Білас IT Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 pp.: У2кн.-К.:Либідь, 1994.

18. Білецький Л. Руська Правда й історія її тексту. - Вінніпег: Українська вільна Академія наук в Канаді, 1993.

19. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Вид. центр "Академія", 1999.

20. Бондаревський А. Волосне управління та становище селян України після реформи 1861 р. - К.: Видавництво АН УРСР, 1961.

21.

Борисенко В. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. - К.: Наукова думка, 1986.

22. Борисенко В., Заремба С Україна козацька (XV - XVIII ст.): У 2 ч. -К.: Наукова думка, 1993.

23. Бсродін АЛ. Государственный Совет России (1906 - 1917 гг.). -Киров: Эра, 1999.

24. Брайчевсъкий М.ІО. Походження Русі. - К.: Наукова думка, 1968.

25. Брайчевсъкий М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К.: Наукова думка, 1988.

26. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). — Львів: Світ, 1996.

27. Верстюк В.Ф., Осташко Т.С. Діячі Української Центральної Ради: Бібліографічний довідник. - К.: НАН України, 1998.

28. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. -Саратов: Приволжское книжное издательство, 1969.

29. Винниченко В. Відродження нації. - Київ - Відень, 1920 (ч. І-ПІ). -К., 1990.

30. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. - К.: Варта, 1995.

31. Воробейникова Т.У., Дубовина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX в. - К.: Наукова думка, 1977.

32. Галенко 0.1., Яневський Д.Б. Перший уряд демократичної України. -К.: АН України, 1992.

33. Гарлиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. - М.: Госиздат, 1957.

34. Гладун 3. Поняття і зміст державного управління. - Львів, 1993.

35. Голобуцький О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 -1775рр.).-К.:Вид-воАНУРСР, 1961.

36. Голобуцький О. Запорізьке козацтво. - К.: Вища школа, 1994.

37. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX - початку XX ст. - К.: Смолоскип, 1996.

38. Ґонтар А.В. Городские советы Украины: история становления и развития (20 - 30-е года). - К.: Вища школа, 1990.

39. Горбачев В.Н. Міське самоврядування в Україні (за реформою 1870 року).-Харків, 1995.

40. Горобець В. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. - К.: НАН України, Ін-т історії України, 1998.

41. Государственный строй Российской империи накануне крушения: Сб. законодательных актов / О.И. Чистяков (сост.). - М.: Изд. Моск. ун-та, 1995.

42. Грабовський С, Ставрояніс С, Шісчяр А. Нариси з історії українського державотворення. - К.: Генеза, 1995.

43. Греков И.А. Киевская Русь. - М.: Госиздат, 1956.

44. Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. - М.: Наука, 1975.

45. Греков И.Б. Мир истории: Русские земли в XIII - XV в. - М.: Молодая гвардия, 1986.

46. Греков И.Б. О характере ордынско-русских отношений второй половины XII - начала XIV в. // Древности славян и Руси. - М.: Наука, 1988.

47. Грицюк П. Галицько-Волинська держава. - Нью-Йорк: Обнова, 1958.Грушевський М. Українська Центральна Рада та її Універсали. - К., 1991.

48. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 12 т. - К.: Наукова думка, 1993 - 1998.

49. Грушевський М.С. Нариси історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. - К.: Наукова думка, 1991.

50. Грушевський М.С. Новий період України: за роки від 1914 до 1919. -К.: Либідь, 1992.

51. Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького. -Дніпропетровськ: Січ, 1993.

52. Гунчак Г Українська революція. Документи 1919 - 1921 pp. - Нью-Йорк, 1984.

53. Гуржій 0.1. Витоки: від найдавніших часів до першої половини IX ст.-К.: Україна, 1995.

54. Гуржій 0.1. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної України та Слобідської України (друга половина XVII - XVIII ст.). -К.: HAH України, Ін-т історії України, 1994.

55. Гуржій 0.1. Право в українській козацькій державі: Друга половина

XVII - XVIII ст. - К.: АН України, Ін-т історії України, 1994.

57. Гуржій 0.1. Руїна: друга половина XVII ст. - К.: Україна, 1995.

58. Гуржій 0.1. Україна в системі всеросійського ринку 60 - 80-х pp. XIX ст. - К.: Наукова думка, 1968.

59. Гуржій 0.1. Українська козацька держава в другій половині XVII -

XVIII ст.: кордони, населення, право. - К.: Основи, 1996.

60. Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею.

- К.: Держвидав України, 1939.

61. Делімарський Р.С. Магдебурзьке право у Києві. - К.: Соборна Україна, 1996.

62. Демин В.А. Государственная Дума России (1906 - 1917 гг.): механизм функционирования. - М.: РОССПЭН, 1996.

63. Державне управління в України: Навчальний посібник. / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. - К.: НАН України, Інститут держави і права України ім. В.М. Корецького, 1999.

64. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. - К., 1997.

65. Державне управління: теорія і практика. - К., 1998.

66. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. - К.: Наукова думка, 1993.

67. Доба Богдана Хмельницького (До 400-річчя від дня народження великого гетьмана): 36. наукових праць / В.А. Смолій та ін. - К.: НАН України, Ін-т історії України, 1995.

68. Документи Богдана Хмельницького (1648 - 1657). - К.: Вид-во АН УРСР, 1961.

69. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.: Знання, 1991.

70. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле. - Вінніпег: Тризуб, 1949.

71. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. 1901 - 1914 pp. -Мюнхен: Укр. вид-во, 1969.

72. Дорошенко Д Нарис історії України: В 2 т. - К.: Глобус, 1991. - Т. 2.

73. Драгоманов М.П. Пропащий час: Українці під Московським царством.-К.: Центр пам’яткознавства, 1992.

74. Древнерусские княжеские уставы XI - XV вв. / Под ред. В. Щапова. -М.: Наука, 1976.

75. Древнерусские княжества X - XIII вв.: Сб. статей. - М.: Наука, 1978.

76. Древняя Русь в свете зарубежных источников / М.В. Бибиков, Г.В. Глазырина. - М.: Логос, 1999.

77. Дубенко СБ. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. - К., 1998.

78. Дубровский С. Столыпинская земельная реформа. - М.: Изд-во АН СССР, 1963.

79. Дубровіна Л.Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу соціально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина XIX ст.). - К.: Вид-во Київського ун-ту, 1966.

80. Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси.

- М.: Красный пролетарий, 1926.

81. Ермолаев И.П. Свод законов Киевской Руси: Учебн. пособие для изучения «Русской Правды». - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1985.

82. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М.: Высшая школа, 1983.

83. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты: первая половина XIX в. - М.: Мысль, 1981.

84. Етнос. Надія. Держава: Україна у контексті світового етнодер-жавницького досвіду / Ю.І. Римаренко, М.М. Вівчарин та ін. - К.: НАН України, Інститут держави і права, 2000.

85. Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи 1802 -1917 гг.-М.: Наука, 1983.

86. Ефремова Н.Н. Судоустройство России в XVT1I в. - М.: Наука, 1993.

87. Єфименко О.Я. Історія України та її народу. - К.: Мистецтво, 1992.

88. Зайончковский П.А. Военные реформы 1860 - 1870 гг. в России. -М.: Изд-во МГУ, 1952.

89. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. - М.: Изд-во МГУ, 1960.

90. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX в. - М.: Мысль, 1978.

91. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. - М.: Мысль, 1978.

92. Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX - XX столетий. - М.: Мысль, 1973.

93. Залізняк Л. Від склавінів до української нації. - К.: Фотовідеосервіс, 1997.

94. Зимин А.А. Правда русская. - М.: Древнехранилище, 1999.

95. Зорин В.Ю. Национальный вопрос в Государственных Думах России (опыт законотворчества). - М.: Русский мир, 1999.

96. Исаев И.А. История государства и права России. - М.: БЭК, 1996.

97. Іванченко Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. -К.: Письменник, 1996.

98. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки української держави. - К.: Укр. письменник, 1995.

99. Іванченко Р.П. Україна від Кия до Кравчука: короткий нарис історії української державності. - К.: Укр. письменник, 1992.

100. Історико-правові аспекти становлення і розвитку місцевого самоврядування: світовий та український досвід / СМ.

Крючков, A.M. Зельницький, П.І. Удовенко та ін. - К.: Довіра, 1998.

101. Історія адвокатури України / Т.В. Ворфоломеєва, О.Д. Святоцький, B.C. Кульчицький. - К.: Либідь, 1992.

102. Історія держави і права України / За ред. А.Й. Рогожина. - К.: Ін Юре, 1996.

103. Історія держави і права України / За ред. проф. А.С. Чайковського. -К.:Юрінком Інтср, 2000.

104. Історія держави і права України: Курс лекцій / За ред. проф. В.Г. Гончаренка. - К.: Вентурі, 1996.

105. Історія держави і права України: Хрестоматія / За ред. проф. О.О. Шевченка. - К.: Вентурі, 1996.

106. Історія Русів / Пер. І. Драча. - К.: Рад. письменник, 1991.

107. Історія України в особах: IX - XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. - К.: Україна, 1993.

108. Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. / Л.Г. Мельник, О.І. Гуржій, М.В. Демченко та ін. - К.: Либідь, 1991.

109. Історія України: нове бачення: В 2-х т. / О.І. Гуржій, Я.Д. Ісаєвич, М.Ф. Котляр. - К.: Україна, 1995.

110. Історія українського війська / В. Гриневич, Л. Гриневич, Р. Колісник. -Львів: Світ, 1996.

111. Історія Української РСР: В 8 т. - К.: Наукова думка, 1979. - Т. 2.

112. Казанцев СМ. История царской прокуратуры. - СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1993.

113. Каланычев Ф.И. Государственная дума в России: Сборник документов. - М.: Госюриздат, 1957.

114. Кириченко СО. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст. - К.: Логос, 1999.

115. Кириченко СО. Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави. - К.: Логос, 1999.

116. Ключевский В.О. Курс русской истории. - М.: Наука, 1987.

117. Конституційні акти України 1917 - 1920 (Невідомі Конституції України / Відп. ред. Ю. Прилюк. - К.: Філос. і соц. думка, 1992.

118. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Україна, 1996.

119. Конституція Української Гетьманської Держави. - Львів: Право, 1997.

120. Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної ради. - К.: Україна, 1992.

121. Королева Н.Г. Первая российская революция и царизм: Совет Министров России в 1905 - 1907 гг. - М.: Наука, 1982.

122. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1989.

123. Косик В. Україна під час другої світової війни 1939 - 1945. - К., 1992.

124. Костицкий М. Методы изучения историко-иравовых явлений. -Львов, 1986.

125. Костомаров Н.И. Князь Данило Галицкий. (Исторические приз-ведения. Автобиография). - К.: Наукова думка, 1990.

126. Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). - К., 1995.

127. Котляр М.Ф. Утворення Давньоруської держави. - К.: АН України, Інститут історії України, 1993.

128. Котляр М.Ф. Як і чому настала удільна роздробленість на Русі (XII -XIII ст.). - К.: АН України, Інститут історії України, 1998.

129. Котляр Н. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX - XIII вв. - К.: Наукова думка, 1985.

130. Котляр Н. Ф. Даниил Галицкий. - К.: Наукова думка, 1979.

131. Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. - М.: Алетея, 1998.

132. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. - Чернівці: Золоті літаври, 2000.

133. Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України. - К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 1995.

134. Кравченко В.І., Татаренко Ю.Л. Державотворення в Україні. Історія та сучасність: Навч. посібник. - Донецьк: Ін-т внутрішніх справ МВС України, 1998.

135. Кравчук Л.М. Останні дні імперії... Перші роки нації. - К.: Довіра, 1994.

136. Крикун М.Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV - XVIII ст. - К.: АН України, Ін-т археографії, 1993.

137. Крип ‘якевич І.П. Богдан Хмельницький. - Львів: Світ, 1990.

138. Крип ‘якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К.: Наукова думка, 1984.

139. Крип ‘якевич І.П. Історія України. - Львів: Фенікс, 1990.Кугутяк М. Галичина: сторінки історії (XIX ст. - 1939 p.). - Івано-Франківськ, 1993.

140. Кузьминець О., Калиновсъкий В., Дігтяр П. Історія держави і права України. - К.: Україна, 2000.

141. Куйбіда B.C. Міське самоврядування і управління територіальним розвитком: історичні аспекти, сучасні реалії і проблеми вдосконалення. - Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 1999.

142. Кульчицький В., Настюк М., Тищук Б. З історії української державності.-Львів: Світ, 1992.

143. Кульчицький В., Настюк М., Тищук Б. Історія держави і права України. - Львів: Світ, 1996.

144. Кульчицький B.C. Державний лад і право в Галичині в другій половині XIX - на початку XX ст. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1966.

1.46. Кульчицький B.C., Настюк М.1., Тищук Б.Й. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939 -1945 pp.). -Дрогобич: Добре серце, 1995.

147. Кульчицький С Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1918 -1928).-К.: Основа, 1996.

148. Курицын В.М. История полиции России: Краткий исторический очерк и основные документы. - М.: Щит, 1999.

149. Курицын В.М. Реформа государственного аппарата и развитие права России во второй половине XIX в. - М.: Наука, 1996.

150. Лазоренко О.В. Влада в Україні. - К.: Вища школа, 1999.

151. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. - К.: Україна, 1998.

152. Липинсъкий В. Україна на переломі 1657 - 1659 pp.: Замітки до історії українського державного будівництва в XVII ст. - К.: Дніпро, 1997.

153. Лисина А., Петренко Н., Яковлева Е. Тюремная система Российского государства в XVIII - начале XX вв. - М: Щит, 1996.

154. Литвин М.Р. Історія галицького стрілецтва. - Львів: Каменяр, 1991.

155. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. - Львів: Олір, 1995.

156. Літопис Самовидця. - К.: Наукова думка, 1971.

157. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. - Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1945.

158. Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. - Ростов-на Дону: Изд-во Ростов, ун-та, 1989.

159. Макарчук С.А. Українська Республіка галичан: Нариси про ЗУНР. -Львів: Світ, 1997.

160. Малик Я. Історія української державності. - Львів: Світ, 1995.

161. Марочкін В.П. Українське місто від XVII ст. - Торонто, 1999.

162. Маршрутами історії / Упоряд. Ю.І. Шаповал; ред. кол.: Ф.М. Рудич, І.Ф. Курас та ін. - К.: Політвидав України, 1990.

163. Медведчук В.В. Україна: Актуальні питання розвитку суспільства, держави і права. - К.: Інтерес ЛТД, 1999.

164. Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVIII ст.). К.: Освіта, 1995.

165. Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті XVIII ст.: Навч. посібник.

- К.: Вид-во Київ, ун-ту, 1997.

166. Мельник Л.Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669 1709 pp.).: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1995.

167. Мельник Л.Г. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах. - К.: Вид-во Київ, ун-ту, 1997.

168. Мироненко А.Н., Бенько А.П. Проблемы законности на этапе НОВОЙ экономической политики в Украине (1921 - 1929 гг.). - К.: ЛИ Украины, Институт государства и права, 1992.

169. Мироненко О.М. Світоч української державності: Політико-правовиіі аналіз діяльності Центральної Ради. - К.: НАН України, Інститут держави і права, 1995.

170. Мироненко О.М., Бенько OIL Правоохоронні органи Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 p.). - К.: НАН України, Інститут держави і права, 1993.

171. Між двох вогнів. Друга половина XVI - перша половина XVII ст. / І.О. Ворончук, В.А. Смолій та ін. - К.: Україна, 1996.

172. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942 - 1952: Документи і матеріали. - Львів: Червона калина, 1991.

173. Музиченко П. Історія держави і права України. - К.: Знання, 1999.

174. Музиченко П., Єрмошкін С, Начуш О. Суд і процес у Київській Русі.

- Одеса: Одеський ун-т, 1995.

175. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століггя. К.: Укр. письменник, 1993.

176. Надолішній П.І. Розбудова нової системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект. -К.: АстроПринт, 1999.

177. Настюк М.И. Создание и деятельность советских органов ЮСТИЦИЯ западных областей УССР (1939 - 1941). - Львов, 1977.

178. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.: політика, ідеологія, воєнне мистецтво / В.А. Смолій та ін. К.: Генеза, 1998.

179. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К., 1995.

180. Нольде Б. Автономія України з історичного погляду. - К.: Україна, 1995.

181. Онуфрієнко О.В. Українська державність доби козацької: від ВОЄННОЇ демократії до парламентської республіки. - Запоріжжя: Павел, 1998.

182. Орленко В.И. Завершение процесса превращения большевистской партии в орудие тоталитарного режима. 1929 - 1941 гг. - К.: ЦБНТИ, 1992.

183. Орленко В.І. Історія України XX століття: Навч. посібник: У 3 вин. Вип. 2 (1920 - 1945 pp.). - К.: ІСДО, 1993.Орленко В.І., Сергієнко Ю.Г., Ямкова 3.1. Історія України XX століття. Вип. 3. 1945 - 1999: Навчальний посібник. - Алчевськ: ДГМІ, 1999.

184. Павловський Р.С Органи державної влади і управління в СРСР. - К., 1986.

185. Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII -XVIII ст.). - К.: HAH України, Ін-т історії України, 1997.

186. Паиченко В.П. Судова система України XVIII ст. - Харків: Вид-во Харк. юрид. ін-ту, 1967.

187. Панчеико В.П. Судочинство на Лівобережній Україні в XVT -XVII ст. - Львів: Вид-во Львів ун-ту, 1967.

188. Панюк А., РожикМ. Історія становлення української державності. -Львів: Центр Європи, 1995.

189. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. - М.: Госиздат, 1950.

190. Пащук A.M. Організація судів на Україні в XVII ст. - Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 1961.

191. Пащук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в другій половині XVIII - XIX ст. - Львів: Світ, 1977.

192. Первый Литовский статут 1529 года: Сб. статей. - Вильнюс: Минвуз ЛитССР, 1982.

193. Повесть временных лет / Д.С. Лихачев, В.П. Адрианова. - СПб.: Наука, 1999.

194. Попик В. Политическая борьба в Украине вокруг выборов в III Государственную думу. - К.: Наукова думка, 1989.

195. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / К.А. Вислобоков, Ю.С. Шемшученко. - К.: НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 1997.

196. Пресняков А.Е. Княжеское право в Древней Руси: Очерки но истории X - XII столетий. - М.: Наука, 1993.

197. Пупгро А. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII в. - К.: Вища школа, 1988.

198. Рапов О. Княжеские владения на Руси в X - первой половине XIII в. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1977.

199. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. - К., 1998.

200. Рибалка І.К. Історія України. Дорадянський період. - К.: Вища школа, 1991.

201. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. - М.: Наука, 1984.

202. Родзянко М.В. За кулисами царской власти. - Панорама, 1991.

203. Российское законодательство X - XX вв.: В 9 т. / Под общей ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литература, 1988. - Т. 6. Законодательство первой половины XIX в.

205. Российское законодательство X - XX вв.: В 9 т. / Под общей ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литература, 1991. - Т. 8. Судебная реформа.

206. Российское законодательство X - XX вв.: В 9 т. Под общей ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литература, 1989. - Т. 7. Документы крестьянской реформы.

207. Российское законодательство X - XX вв.: В 9 т. / Под общей ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литература, 1984. - Т. 1. Законодательство Древней Руси.

208. Руїна: друга половина XVII ст. / О.І. Гуржій, В.А. Смолій. - К.: Україна, 1996.

209. Румянцев В.О. Українська державність 1917 - 1920 pp.: форми і проблеми розбудови. - X.: Основи, 1996.

210. Румянцев В.О. Центральна Рада: Боротьба за відновлення української державності: Навчальний посібник. - X.: Нац. юрид. акад. України, 1995.

211. Русниченко A.M. Національно-визвольний рух в Україні (середина 1950-х - початок 1990-х років. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998.

212. Рыканов Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII - XIII в. - Ч., 1982.

213. Самойлов Ф.Н. Як відбувалися вибори за царизму. - Київ-Харків: Укр. держ. вид., 1946.

214. Сас ИМ. Феодальные города Украины в конце XV - 60-х годах XVII в. - К.: Наукова думка, 1989.

215. Свердлов М. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. -М.: Наука, 1983.

216. Свердлов М. Княжое право в Древней Руси: Очерк по истории X - XII ст. - М.: Наука, 1993.

217. Святоцький О.Д. Роздуми про сучасне і майбутнє Української держави. - К.: 1н Юре, 1998.

218. Селивон Н.Ф. Контрольные функции местных Советов народных депутатов. - К., 1980.

219. Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького. - К.: Аграрна наука, 1996.

220. Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького. - К.: Україна, 1991.

221. Симоненко Р.Г. Нариси історії виконавчої влади в Україні. 1917 -квітень 1918. - К.: Інститут історії України, 2000.

222. Сиренко В.Ф. Интересы в системе основных институтов советского государственного управления. - К., 1982.

223. Слюсаренко А., Томенко М. Історія Української конституції Знання, 1993.

225. Смирнов А.Ф. Государственная Дума Российской империи I900 1917 гг.: Историко-правовой очерк. - М: Книга и бизнес, I В. Возз’єднання Правобережної України з Росією. - К.: Наукова думка, 1978.

226. Смолій В. Правобережна Україна у другій половині XVII - XVIII ст.: проблеми державотворення. - К.: АН України, Ін-т історії України, 1993.

227. Смолій В. Українська державна ідея XVII - XV1I1 ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації. - К.: Альтернатива, 1997.

228. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. - К.: Либідь, 1995.

229. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція середини XVII ст.: проблеми, пошуки, рішення. - К.: НАН України, Ін-т історії України, 1999.

230. Собрание малороссийских прав 1807 г. - К.: Наукова думка, 1993.

231. Совет министров Российской империи 1905 - 1906 гг.: Документы и материалы. - Л.: Наука, 1990.

232. Советская Украина в годы Великой отечественной войны 1941 -1945 гг.: Документы и материалы. - К.: Наукова думка, 1985.

233. Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII и начала XVIII в. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960.

234. Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси. XI - XIII вв. - М.: Госиздат, 1955.

235. Струкевич О. Україна - Гетьманщина та Російська імперія протягом 50 - 80-х pp. XVIII ст. - К.: Інститут історії України, 1996.

236. Субтельний О. Україна: історія. - К.: Либідь, 1991.

237. Судебник Казимира (1468). - Вильнюс, 1967.

238. Сусло Д.С. Історія суду Радянської України (1917 - 1967). - К.: Наукова думка, 1968.

239. Темні віки: XIV - перша половина XV ст. / О.В. Русина, В.А. Смолій та ін. - К.: Україна, 1993.

240. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Навчальний посібник-практикум. - К.: Атака, 1999.

241. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (кві-тень-грудень 1918 p.). - X.: Вид-во Університету внутрішніх справ, 2000.

242. Тищук Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка (1919-1923).-Коломия, 1993.

243. Толочко П. Киев и Киевская земля в период феодальной разд-роблености XII - XIII ст. - К.: Наукова думка, 1989.

244. Толочко П.П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. - К.: Наукова думка, 1982.

245. Толочко П.П. Киевская Русь. - К.: Абрис, 1996.

246. Толочко П.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. - К.: Наукова думка, 1992. Толочко П.П. Літопис Київської Русі. - К.: Київ. акад. євробізнесу, 1994.

247. Третий Литовский статут: Сб. статей. - Вильнюс: Минвуз ЛитССР, 1989.

248. Триполъсъкий В.О. Демократія і влада. - К.: Парламентське вид-во, 1999.

249. Удовж С.Л. Государственность Украины. Истоки и перспективы. -К.: Альтер прес, 1999.

250. Украинская государственность в XX веке: Историко-политоло-гический анализ / В.Адамский, Б. Андресюк, О. Белый и др. - К.: Політична думка, 1996.

251. Україна крізь віки: В 15 т. - Т. 13. Україна в умовах системної кризи / В.К. Баран, В.М. Даниленко. - К.: Альтернатива, 1990.

252. Україна крізь віки: В 15 т. - Т. 4. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. - К.: Альтернатива, 1998.

253. Україна крізь віки: В 15 т. - Т. 5. Галицько-Волинська Русь / М.Ф. Котляр. - К.: Альтернатива, 1998.

254. Україна крізь віки: В 15 т. - Т. 6. Україна під татарами і Литвою / О.В. Русина. - К.: Альтернатива, 1998.

255. Україна крізь віки: В 15 т. - Т. 7. Українська національна революція XVII ст. / В.А. Смолій, B.C. Степанков. - К.: Альтернатива, 1999.

256. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії / П.П. Панченко, М.Р. Плющ та ін. - К.: Либідь, 1997.

257. Українська Гельсінська група. 1978 - 1982: Документи і матеріали / О. Зінкевич (ред.). - Торонто: Укр. вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1983.

258. Українська Гельсінська група: До 20-ліття створення / В. Капіані, В. Овсієнко. - К.: Вид-во Укр. Респ. партії, 1996.

260. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. - К.: Наукова думка, 1996.

261. Українське державотворення: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1997.

262. Універсали Богдана Хмельницького. 1648 - 1657 pp. / І. Крип’яке-вич, І. Бутич, В. Смолій та ін. - К.: Альтернатива, 1998.

263. Усенко И.Б. Україна в роки НЕПу: доля курсу на революційну законність. - К.: НАН України, Інститут держави і права, 1995.

264. Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России и годы первой мировой войны (Совет министров в 1914 - 1917 гг.). Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.

265. Фроянов СВ. Киевская Русь. - Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1980і

266. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / В.Д ГОП чаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. - К.: Ін Юре, 1991,

267. Чайковський А.С, Щербак М.Г. За законом і над законом. З І< і "і1" адміністративних органів і поліцейсько-жандармської 0ИІ ИМИ І Україні (IX - початок XX ст.). - К.: Україна, 1996.Черкасов Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России (60-80-е годы XIX в.). - М.: Наука, 1987.

268. Чехович В.А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки НЕПу. - X.: НАН України, Ін-т держави і права, 1995.

269. Чотири універсали. - К.: Наукова думка, 1990.

270. Шабулъдо Ф. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - К.: Наукова думка, 1987.

271. Шавров А.В. Сенат в системе юридических учреждений Российской империи (1861 - 1904 гг.). - М.: Наука, 1987.

272. Шандра B.C. Адміністративні установи Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст. в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд. - К.: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1998.

273. Швидько Г.К. Історія держави і права України (X - початок XIX ст.): Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 1998.

274. Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення. - К.: Абрис, 1995.

275. Шевчук В.П., Татаренко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. -К.: Либідь, 1999.

276. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России, XVII - начало XX века. - СПб.: Искусство, 1999.

277. Шкварець В.П., Шитюк MM. Історія держави і права України. -Миколаїв: Одеський держ. ун-т ім. І. Мечникова, 1999.

278. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в древней Руси. XI -XIII вв.-М.: Наука, 1972.

279. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. - Львов: Вища школа, 1974.

280. Щербина П.Ф. Судебная система на Правобережной Украине в конце XVIII - XIX в. - К.: Наукова думка, 1977.

281. Юрійчук С. І Всеукраїнський з’їзд рад і встановлення радянської влади в Україні: проблеми легітимності (грудень 1917 - квітень 1918 pp.).

- Чернівці: Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича, 1997.

283. Юрійчук Є. Становлення і характер радянської влади в Україні (1917

- 1922рр.).-К.:ІЗМН, 1998.

284. Юшков СВ. Общественно-политический строй и право Киевского государства. -М.: Госиздат, 1949.

285. Яблонський В.М. Сучасні політичні портрети України: Довідник. -К.: Лексикон, 1996.

286. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. - К.: Наукова думка, 1990.-Т. 1,2, 3.

287. Яковенко Н. Українська шляхта XIV ст. - К.: Наукова думка, 1993.

288. Ярмиш А.Н. Судові органи царської Росії в період імперіалізму (1900

- 1917 pp.). - К.: Харк. юрид. ін-т, 1991.

<< | >>
Источник: Орленко В.І.. Історія державного управління в Україні: Навчальний посібник. - К.: КНТЕУ,2001. - 268 с. - ШВИ 966-629-001-4.. 2001

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ