<<
>>

Приложение 10. Договор о предоставлении образовательных услуг

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРОСВІТНІХ ПОСЛУГ

№____ м. Київ 00___________ 200_ р.

Благодійна організація (назва), далі «Замовник», в особі директора (П.І.Б.), який діє на підставі Статуту, і

громадська організація (...), далі «Виконавець», в особі директора (П.І.Б.), який діє на підставі Статуту,

далі спільно «Сторони», уклали цей Договір про таке:

Стаття 1. Предмет Договору

4. Виконавець зобов’язується надати просвітні послуги в рамках своєї статутної основної діяльності, а саме підготувати і провести за дорученням Замовника семінар, а Замовник зобов’язується прийняти ці послуги та оплатити їх згідно з умовами цього Договору.

5. Семінар на тему ..., триватиме два дні у м. Києві з ... до ... березня 2005 р. Стаття 2. Зобов’язання Виконавця

Виконавець зобов’язується:

1) підготувати і передати Замовникові методичні та оцінні матеріали для учасників семінару. На вимогу Замовника, Виконавець роздруковує ці матеріа­ли по одному примірнику на кожного учасника семінару;

2) провести просвітні сесії згідно з узгодженим із Замовником планом семінару;

3) надавати необхідні пояснення учасникам семінару;

4) провести оцінку виконання учасниками плану семінару;

5) надати Замовнику звіт про перебіг і підсумки семінару.

Стаття 3. Зобов’язання Замовника

Замовник зобов’язується:

1) забезпечити явку і присутність не менше ... учасників семінару протягом семінару;

2) забезпечити переїзд і розміщення представників Виконавця до місця і з місця проведення семінару;

3) надати обладнання і матеріали, необхідні для проведення семінару: фліп- чарт, папір для малювання та кольорові маркери в достатній кількості, а також проектор для слайдів;

4) не вносити без згоди Виконавця будь-яких змін у методичні та оціночні матеріали, а також не додавати до них будь-які коментарі і пояснення без згоди Виконавця.

Стаття 4. Платежі

1. За проведення семінару Замовник виплачує Виконавцеві винагороду, яка обчислюється з розрахунку... (... гривень 00 к.) за годину.

2. Розмір винагороди обраховується згідно з фактичним часом надання послуг. Сторони погоджуються, що тривалість підготовки методичних матеріалів до семінару становить шість годин, а тривалість семінару — не менше тринадцяти годин.

3. Платежі належних сум винагороди здійснюються шляхом переказу на банківський рахунок Виконавця, указаний у цьому договорі, з позначкою «без ПДВ».

4. Платежі здійснюються протягом п’яти робочих днів після фактичного надан­ня послуг. Виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором посвідчується відповідними актами.

Стаття 5. Відповідальність сторін

4. Сторони відповідають за виконання зобов’язань за цим Договором згідно із законодавством України.

5. У разі будь-яких спорів щодо укладення, виконання чи припинення цьо­го Договору Сторони мають якомога швидше вирішити такі спори шляхом переговорів.

6. Якщо Сторони не досягнуть згоди, вони визнають компетенцію Господарсь­кого суду м. Києва щодо розв’язання таких спорів.

Стаття 6. Припинення договору

1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами.

2. Термін дії цього Договору з ... до ... березня 2005 р.

Стаття 7. Прикінцеві положення

4. Усі зміни і доповнення до Договору чинні, якщо Сторони підписали їх як до­датки до договору. Після підписання додатка попередні письмові та усні угоди, а також листування втрачають юридичну силу.

5. Додатки вважаються невід'ємними частинами Договору.

6. Договір підписано у 2-х примірниках українською мовою. По одному примірнику зберігають Виконавець і Замовник.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Замовник

(повна назва, адреса, розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ, код платни­ка ПДВ, якщо є)

Замовник

Виконавець

(повна назва, адреса, розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ, код платни­ка ПДВ, якщо є)

Виконавець

М.П.

<< | >>
Источник: Мирослава Андрущенко, Дмитрий Белон, Ольга Луцык, Светлана Закревская. ЗДОРОВЫЙ БЮДЖЕТ. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ- сервисных организаций. — К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,2009. — 188 с.. 2009

Еще по теме Приложение 10. Договор о предоставлении образовательных услуг:

 1. Приложение А (справочное) Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята постановлением ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. N1920-I)
 2. 2.3. Инновационные формы оказания услуг в социальной сфере
 3. 5.2. Основные направления совершенствования организации и оплаты труда на государственных предприятиях.
 4. Глава 12. Участие журналистов в освещении избирательных кампаний
 5. Приложение 2
 6. Статья 779. Договор возмездного оказания услуг
 7. Приложение 1
 8. 4. Порядок и очередность предоставления жилых помещений по договору социального найма
 9. 3. Предоставление жилых помещений в общежитиях
 10. Приложение 11Декларация прав и свобод человека и гражданина1
 11. Приложение 10. Договор о предоставлении образовательных услуг
 12. Приложение 11
 13. Финансирование высшего профессионального образования в зарубежных странах
 14. Анализ социальных и финансовыхрисков
 15. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оказания платных медицинских услуг
 16. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА УСЛУГ УЗ «ГОКПЦ» НА 2012-2014 гг.