<<
>>

§1. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів

Успіх будь-якої людської діяльності, у тому числі і такої специфічної, як розкриття злочинів, залежить від рівня забезпечення достовірною інформацією в достатній для вирішення певних завдань кількості.

Саме кваліфікований аналіз та синтез інформації про криміналістично значущі об'єкти, отриманої з різноманітних джерел, її уміле використання лежать в основі розкриття злочинів. Особливе місце серед джерел такої інформації посідають бази даних різноманітних за цільовим призначенням та відомчою належністю інформаційних систем.

Необхідність накопичення та оброблення інформації для неодноразового використання в майбутньому ініціювала появу величезної кількості інформаційних систем у різних сферах людської діяльності, в тому числі і безпосередньо призначених для розкриття злочинів (криміналістичних обліків). В останні роки науково-технічний прогрес зумовив крок уперед у розвитку інформаційних технологій.

У процесі розслідування слідчому, оперативному працівнику та експерту доводиться звертатись за інформацією до різних інформаційних систем. Причому суттєво вплинути на хід розслідування чи встановлення певного об'єкта або факту можуть дані не тільки спеціалізованих криміналістичних, але й будь-яких інформаційних систем незалежно від їх цільового призначення та відомчої належності. Доволі часто працівники правоохоронних органів користуються обліками адресного бюро, обліком автомобілів, зброї та ін. Усе частіше для встановлення окремих обставин при розслідуванні злочинів використовуються дані отримані з інформаційних систем з автоматичною реєстрацією інформації, з базами даних накопичувального характеру. До них належать бази даних систем контролю та обліку робочого часу, доступу працівника до якоїсь інформаційної системи, бази даних вщео- реєстраторів, сеансів телефонного мобільного зв'язку, надання послуг Інтернету та ін. Зрозуміло, іцо вчення стосовно використання інформації баз даних різноманітних інформаційних систем у розслідуванні сьогодні вже не може обмежуватись розглядом лише однієї категорії обліків - криміналістичних.

Його предмет виходить за межі криміналістичної реєстрації. З огляду на це для назви вчення використовується термін «інформаційно- довідкове забезпечення розслідування злочинів».

Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів - це діяльність суб'єктів розслідування, яка спрямована на пошук та одержання, а в необхідних випадках оновлення та корегування інформації, що міститься в інформаційних системах, незалежно від їх відомчої належності, з метою використання її’ в процесі розслідування злочинів.

Правові основи створення та функціонування криміналістичних та інших інформаційних систем МВС України утворюють закони України, а також відомчі нормативно-правові акти (накази, інструкції). Зокрема, Закон України «Про інформацію» містить положення, які становлять найбільш загальне правове підгрунтя інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів. На необхідність створення і функціонування інформаційних систем у правоохоронних органах вказується в Законах України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про розвідувальні органи України».

Безпосередньо порядок створення і функціонування окремих видів обліків регулюються наказами та інструкціями. їх можна поділити на дві великі групи: 1) відомчі нормативно-правові акти, які мають загальний характер та регулюють, як правило, облікову діяльність в межах певної служби (наприклад, настанова «Про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України», затверджена наказом МВС України від 30.08.1999 р. N* 682); 2) відомчі нормативно-правові акти, які регулюють певний вид обліку (наприклад, Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України, затверджена наказом МВС України від 11.09.2001 р. № 785).

Система знань про інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів у криміналістиці утворює окреме вчення (теорію). Воно включає в себе два взаємопов'язані розділи: загальні положення інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів та спеціальну частину, в якій розглядаються об'єкти та зміст інформаційних систем певного призначення (криміналістичн их).

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §1. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів:

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  2. ЗМІСТ
  3. §1. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів
  4. Бібліографічний список
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -