>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................. 15

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Глава і предмет, методи та система криміналістики, її зв'язок з іншими науками

§І.

Предмет і завдання криміналістики........................................................ 17

§2. Методи криміналістики...................................................................... 19

§3. Система криміналістики....................................................................... 23

§4. Зв’язок криміналістики з іншими науками та її значення

у професійній підготовці кадрів для правоохоронних органів..................... 25

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 27

Глава 2 Криміналістична діагностика та ідентифікація

§1. Розслідування злочину як процес пізнання події минулого................... 27

§2, Поняття криміналістичної діагностики

як методу пізнання та його значення при розслідуванні злочинів 29 §3. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання та одержання доказів при розслідуванні злочинів 31

§4, Встановлення групової належності об’єкта при розслідуванні злочинів 34

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань...... 37

Глава з Криміналістичні версії і прогнозування

§1. Поняття та значення версій

як методу гіпотетичного пізнання при розслідуванні злочинів ...37 §2. Порядок і правила використання версій при розслідуванні

злочинів................................................................................................... 46

§3. Поняття криміналістичного прогнозування та його значення

при розслідуванні злочинів..................................................................... 52

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 58

Глава 4 загальні положення використання спеціальних

ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Поняття спеціальних знань і мета їх використання

при розслідуванні злочинів..........................................................................

59

§2. Иепроцесуаіьні форми використання спеціальних знань................. 62

§3. Процесуальні форми використання спеціальних знань.................... 6S

§4, Класифікація судових експертиз......................................................... 75

§5. Система державних експертних установ в Україні......................... 78

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 80

Глава 5 Взаємодія слідчого з оперативно-розіиукобими підрозділами органів внутрішніх справ, використання допомоги громадськості та засобів масової інформації

ПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

§1. Поняття оперативно-розшукової діяльності та значення її методів при розслідуванні злочинів §2, Правові основи та організаційні форми взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими та іншими службами

органів внутрішніх справ............................................................................ 86

§3. Використання при розслідуванні злочинів

Інформації, одержаної оператнвно-розшуковим шляхом......................... 89

§4. Використання допомоги громадськості

та засобів масової інформації при розслідуванні і попередженні

злочинів......................................................................................................... 92

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 96

Глава 6 інформаційно-довідкове забезпечення РОЗСЛІДУВАННЯ злочинів (криміналістичні обліки)

§1. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового

забезпечення розслідування злочинів......................................................... 97

§2. Криміналістично значущі об ’єкти, способи і форми ііс

реєстрації...................................................................................................... 99

§3. Інформаційні системи підрозділів Департаменту

інформаційних технологій МВС України............................................... 101

§4. Інформаційні системи підрозділів експертно-

криміналістичної служби МВС України................................................

106

*о 4 ся

§5. Міждержавні обліки та можливості

їх використання при розслідуванні злочинів............................................ 111

§6. Використання інформації, отриманої з інформаційних систем,

при розсліду ванн і злочинів........................................................................ ..„115

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань... 116

РОЗДІЛ II КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Глава 7 Загальні положення криміналістичної техніки

§1. Поняття криміналістичної техніки, правові підстави використання техніко-криміналістичних засобів

при розслідуванні злочинів............................................................................ 118

§2. Комплекти техніко-криміналістичних засобів, що використовуються для виявлення, фіксації І вилучення слідів

злочину — джерел доказів............................................................................. 122

§3. Техніко-криміналістичні засоби,

що використовуються при проведенні експертного дослідження

речових доказів................................................................................................ 124

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 127

Глава 8 криміналістична фотографія, звуко-і відеозапис

§1. Поняття і значення криміналістичної фотографії в

розслідуванні злочинів................................................................................... 128

§2. Методи криміналістичної фотографії.................................................. 131

§3. Види і способи фотозйомки при проведенні огляду місця події

та інших слідчих дій...................................................................................... 136

§4. Процесуальне оформлення застосування

фотографії при проведенні слідчих дій та експертних досліджень. ..140 §5. Застосування звуко- і відеозапису

при розслідуванні злочинів та процесуальне оформлення його

результатів....................................................................................................

141

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 147

Глава 9 Криміналістична трасологія

§1. Механізм відображення злочину в навколишньому середовищі, поняття і класифікація його слідів 147

§2. Поняття трасології і значення слідів-відображень

при розслідуванні злочинів....................................................................... 151

§3, Види слідів людини, їх виявлення, фіксація, вилучення

і використання......................................................................................... 155

§4. Сліди взуття, їх виявлення, фіксація, вилучення і використання... 165

§5. Сліди транспортних засобів, їх виявлення, фіксація, вилучення

і використання.......................................................................................... 170

§6. Сліди знарядь злому та інструментів, їх виявлення, фіксація,

вилучення і використання........................................................................ 175

§7. Підготовка і призначення трасологічної експертизи..................... 180

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 185

ГЛАВА 10 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ,

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ПРИСТРОЇВ ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

§1. Поняття судової балістики та її значення для розслідування

злочинів..................................................................................................... 184

§2, Поняття та класифікація вогнепальної зброї................................. 185

§3, Механізм пострілу та утворення його слідів, їх види.................... 190

§4. Виявлення, фіксація, вилучення і використання слідів

вогнепальної зброї...................................................................................... 194

5. Види вибухових пристроїв і речовин, сліди іде застосування

при вчиненні злочину................................................................................ 201

§6. Виявлення, фіксація, вилучення і використання слідів вибухових

пристроїв....................................................................................................

207

Питання і завдання для самоперевірки та контролюзасвоєння знань.. - 210

ГЛАВА П КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

§1. Поняття документів як джерел доказів і криміналістичного

документознавства.................................................................................. 211

§2. Загальні правила огляду документів- речових доказів...................... 214

§3. Способи повної і часткової підробки документів, іх ознаки,

пригїоми виявлення.................................................................................. 216

§4. Загальна характеристика техніко-криміналістичної експертизи документів 226

SO 6 04

§ 5. Поняття письма та його складових елементів -

почерку І писемної мови, їх значення при розслідуванні злочинів 229

§6. Підготовка і призначення почеркознавчої та авторознавчої

експертиз...................................................................................................... 234

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань........ 238

Глава 12 Криміналістичне дослідження людини

ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ (ГАБ1ТОЛОПЯ)

§ І. Поняття габітології та Ή значення при розагідуванні злочинів... 239 §2. Класифікація ознак зовнішності людини, джерела інформації

про зовнішність............................................................................................. 240

§3. Методи фіксації зовнішності людини.................................................. 244

§4. Форми реєстрації осіб за ознаками зовнішності................................. 251

§5. Види і форми ототожнювання людини за ознаками

зовніги пості.................................................................................................. 2 56

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань.. 259

РОЗДІЛ III КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

Глава 13 Загальні положення криміналістичної тактики §1. Криміналістична тактика як розділ науки криміналістики 260

§2. Основні поняття криміналістичної тактики....................................

266

§3. Принципи слідчої тактики як критерії допустимості та ефективності використання тактичних

прийомів при розслідуванні злочинів.......................................................... 268

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 271

ГЛАВА 14 Тактика огляду

§1. Поняття та види огляду як слідчої дії................................................. 272

§2. Загальні положення тактики огляду.................................................... 276

§3. Поняття огляду місгрі події та його значення.................................... 278

§4. Стадії огляду місгрі події........................................................................ 281

§5. Особливості окремих видів огляду........................................................ 284

§6. Фіксація результатів огляду місірг події............................................. 287

Питання і завдання д ля самоперевірки та контролю засвоєння знань 289

ГЛАВА 15 Тактика допиту

§1. Поняття допиту та його види на досудовому слідстві----------------- 290

§2. Поняття тактичних прийомів допиту і принципи

їх допустимості........................................................................................... 293

§3. Підготовка допиту.................................................................................. 295

§4. Порядок проведення (структура) допиту............................................. 297

§5, Тактика допиту в типових ситуаціях................................................ 299

§6 Тактичні особливості допиту неповнолітніх....................................... ЗО7

§7. Тактичні особливості допиту на очній ставці..................................... 310

§8. Фіксація результатів допиту................................................................ 311

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань........ 313

ГЛАВА 16 Тактика пред'явлення для впізнання

§1. Поняття пред 'явлення для впізнання як різновид ідентифікації об ектів та його значення

при розслідї’ванні злочинів............................................................................. 314

§2. Загальні правила підготовки і проведення пред 'явлення

для впізнання.................................................................................................. 317

§3. Особливості підготовки і проведення окремих видів

пред 'явлення для впізнання......................................................................... 321

§4. Фіксація .тоеіу і результатів пред 'явлення для впізнання............... 328

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 329

ГЛАВА 17 Тактика овшуку і виїмки

§1, Поняття обшуку, його види та значення при розслідуванні

злочинів....................................................................................................... 330

§ 2, Підготовка до обшуку............................................................................. 334

§ 3, Загальні тактичні прийоми обшуку.................................................... 338

§ 4. Поняття виїмки і особливості її проведення...................................... 346

§ 5 Фіксація результатів обшуку і виїмки................................................. 348

Питання і завдання для самоперевірки та контролюзасвоення знань 349

§1. Поняття і види відтворення обстановки та обставин події................. 350

§2. Перевірка показань на місці як різновид відтворення

обстановки та обставин події....................................................................... 351

§3. Слідчий експеримент як різновид відтворення обстановки

та обставин події.,,......................................................................................... 354

§4. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки

та обставин події........................................................................................... 364

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 368

РОЗДІЛ IV КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

ГЛАВА 19 Загальні положення криміналістичної методики §1. Криміналістична методика як розділ науки криміналістики369 §2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду 373 §3. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів.... 380 Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань................................................................................................................ 384

ГЛАВА 20 Планування та організація розслідування злочинів

§1. Поняття та значення планування розслідування злочинів... 384 §2. Структура і правила складання письмового плану

розслідування................................................................................................ 386

§3. Особливості планування розслідування слідчо-оперативною

групою............................................................................................................ 388

§4. Планування роботи слідчого у групі кримінальних справ, що

перебувають у його провадженні................................................................... 390

§5. Поняття та значення організації розслідування злочинів.... 391 Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 394

ГЛАВА 21 МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ вбивств і заподіяння ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

§1. Криміналістична характеристика вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 395

при розслідуванні зіваїтувань..................................................................... 431

§2. Особливості порушення кримінальних справ

за ознаками вбивства і початкового етапу розслідування............. 400

§З. Особливості наступного етапу розслідування вбивств................. 405

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

при розслідуванні вбивств......................................................................... 406

§5, Криміналістична характеристика заподіяння умисних тічесних ушкоджень та особливості їх розслідування 414

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 419

ГЛАВА 22 Методика розслідування згвалтувань

§1, Криміналістична характеристика зґвалтувань.............................. 419

§2. Особливості порушення кримінальних справ за ознаками згваїтування і початкового етапу розслідування... 424 §1. Особливості наступного етапу розслідування згвалтувань. 42S β4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 438

ГЛАВА 23 Методика розслідування крадіжок

§1. Кримінаїістична характеристика крадіжок...................................... 439

§2, Особливості порушення кримінальних справ

за ознаками крадіжки і початкового етапу розслідування..................... 447

§3. Особливості наступного етапу розслідування крадіжок................... 454

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

при розслідуванні крадіжок......................................................................... 458

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 467

ГЛАВА 24 Методика розслідування грабежів, розбоїв та вимагань

§1. Кримінапістична характеристика грабежів, розбоїв, вимагань ..468 §2. Особливості порушення кримінальних справ

за ознаками грабеж}', розбою чи вимагання І початкового етапу

розслідування.............................................................................................. 477

§3. Особливості наступного етапу розслідування грабежів. розбоїв, вимагань 481

§4. Особливості тактики проведення окремих

слідчих дій при розслідуванні рабежів, розбоїв та вимагань 483

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань.... 487

ГЛАВА 25 Методика розслідування злочинів, пов'язаних

ІЗ ВИНИКНЕННЯМ ПОЖЕЖ

§1. Криміналістична кпасифіксщія та характеристика злочинів,

пов ’язаних з пожежами............................................................................ 488

§2. Особливості порушення кримінальних справ

про злочини, пов 'язані з пожежами, і початкового етапу

розслідування......................................................................................... 495

§3. Особливості наступного етапу розслідування злочинів, пов'заних із пожежами 497

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов язаних із пожежами 499

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 508

ГЛАВА 26 Методика розслідування шахрайств

§1. Загальна характеристика шахрайств та їх криміналістична

класифікація.............................................................................................. 508

§2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування шахрайств, що вчиняються

у сфері задоволення повсякденних потреб людини..................... 511

§3. Особливості криміналістичноїхарактеристики і розслідування шахрайств, що вчиняються у побутовій сфері. 514 §4. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування шахрайств, що вчиняються у сфері функціонування державних та інших суспільних

інститутів................................................................................................ 518

§. Особливості криміналісти чноі характеристики і розслідування шахрайств, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності.. 524 §6. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування шахрайств, що вчиняються у сфері використання електронних технологій 529

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 534

становищем......................................................................................... 535

ГЛАВА 27 МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕНЬ, РОЗТРАТ МАЙНА АБО ЗАБОЛОДІНЬ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

§1. Криміналістична xetpamnepucmuKa привласнень, розтрат майна або завозі одінь ним шляхом зловживання службовим

§2. Особливості порушення кримінальних справ

про привласнення, розтрати майна

або заволодіннн ним шляхом зловживання

службовим становищем і початкового етапу розслідування 539

§3. Особливості наступного етапу розслідування привласнень, розтрат майна або заволодіпня

ним шляхом зловживання службовим становищем............................. 543

ти майна або заволод 'шня ним шляхом зловживання службовим

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про привласнення, розтра

становищем.......................................................................................... 547

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 553

ГЛАВА 28 Методика розслідування злочинів проти довкілля

§1. Криміналістична класифікація та характеристика

екологічних злочинів................................................................................ 554

§2. Особливості порушення кримінальних справ щодо окремих класифікаційних груп екологічних злочинів і початкового етапу розслідування 566

§3. Особливості наступного етапу розслідування екологічних

злочинів.................................................................................................. 569

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про злочини проти довкілля 573

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань........ 580

ГЛАВА 29 Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

§1. Криміналістична характеристика злочинів,

пов ’язаиих із порушенням правил безпеки руху і експлуатації

транспорту......................................................................................... 580

розслідування............................................................................................ 584

§2. Особливості порушення кримінальних справ

за ознаками дорожньо-транспорт них пригод і початкового етапу

§3, Особливості наступного етапу розслідування

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту............... 588

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про злочини проти безпеки руху та експлуатації

транспорту........................................................................................... 590

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 599

ГЛАВА ЗО МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОПВ ТА ПРЕКУРСОРІВ

§1. Криміналістична характеристика злочинів, пов 'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, ЇХ аналогів та прекурсорів 600

§2. Особливості порушення кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів і початкового етапу

розслідування......................................................................................... 608

§3. Особливості наступного етапу розслідування незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 613

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.... 616 Питання І завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань.......................................... 621

ГЛАВА 31 Методика розслідування злочинів у сфері

використання комп'ютерів, систем ТА комп'ютерних мереж §1. Криміналістична характеристика комп ’ютерних злочинів. 622 §2, Особливості порушення кримінальних справ про використаня комп ’ютерів, систем та комп 'ютерних мереж і початкового етапу розслідування 627

§3. Особливості наступного етапу розслідування використання комп ’ютерів, систем та комп 'ютерних мереж. 628

§4. Особливості тактики проведения окремих

слідчих дій у справах про використання комп ‘ютеріє, систем

та комп 'ютерних мереж....................................................................... 631

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань.,.. 638

Бібліографічний список

До розділу І « Теоретико-методологічні засади криміналістики».......... 639

До розділу І! «Криміналістична техніка».............................................. 641

До розділу Ш «Криміналістична тактика».......................................... 643

До розділу 11' «Криміналістична методика?........................................ 644

Предметний покажчик............................................................ 649

| >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -