<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Підручник підготовлено колективом авторів відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих навчальних закладах системи МВС України. Викладено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо розслідування і попередження злочинів, які разом з іншими дисциплінами кримінально-правового циклу становлять основу професійної підготовки фахівців для підрозділів слідства і дізнання, а також інших служб органів внутрішніх справ.

Протягом більш ніж вікового розвитку криміналістика Пройшла складний шлях розвитку і на даний час с злагодженою системою знань, яка посідає чільне місце у системі професійної підготовки фахівця-правника. Виявлення, розслідування і попередження злочинів - це, перш за все, глибока аналітична робота, яка вимагає використання знань з різних наук. Входячи у блок кримінально- правових наук, криміналістика відіграє важливу роль у професійній підготовці фахівців для правоохоронних органів. По-перше, криміналістика, як прикладна наука, націлена на формувати системи знань і практичних умінь, необхідних для розслідування злочинів. У результаті вивчення криміналістики випускник юридичного вищого навчального закладу повинен: 1) знати: види слідів злочинів, механізм їх утворення; правила виявлення, фіксації, вилучення, аналізу слідів злочину - джерел доказів та їх використання для висунення версій і вирішення завдань розслідування тощо; 2) уміти: використовувати криміналістичну техніку з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину - джерел доказів; використовувати тактичні прийоми проведення слідчих дій; планувати та організовувати розслідування злочинів окремих видів тощо. По-друге, криміналістика виступає каналом впровадження у практичну діяльність правоохоронних органів нормативно- правових приписів і концептуальних положень кримінального права, кримінального процесу, кримінології.

Підручник структуровано на розділи, глави і параграфи.

У розділі «Теоретико-мегодологічні засади криміналістики» знайшла відображення історія криміналістики, визначено її предмет, завдання і методи, зв'язок із суміжними науками, система криміналістики. У розділі розкрито зміст окремих криміналістичних теорій (діагностики та ідентифікації, версій і прогнозування, використання спеціальних знань та ін.).

У розділі «Криміналістична техніка» сформульовано теоретичні наложения і практичні рекомендації щодо використання при розслідуванні злочинів фотографій, звуко- і відеозапису та процесуального оформлення їх результатів. Окрім того, викладено теоретичні положення, засоби і прийоми криміналістичного дослідження слідів-вщображень, зброї та слідів її використання, документів та ін.

У розділі «Криміналістична тактика» надано визначення понять тактичного завдання розслідування, тактичного прийому, тактичної операції, слідчої ситуації', тактичного рішення, тактичного ризику. Сформульовано принципи слідчої тактики як критерії допустимості та ефективності використання тактичних прийомів при розслідуванні злочинів. Детально розглянуті питання підготовки і проведення окремих слідчих дій (огляду, допиту, пред'явлення для впізнання та ін.).

Розділ «Криміналістична методика» містить загальні теоретичні положення (криміналістична характеристика злочинів, початковий і наступний етап розслідування, профілактична діяльність слідчого, планування та організація розслідування), а також виклад окремих методик розслідування вбивств, зґвалтувань, крадіжок, грабежів і розбоїв, шахрайств та інших видів злочинів.

Кожна глава підручника, яка входить до певного розділу, містить питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань, які покликані забезпечити більш ефективне опрацювання курсантом (студентом) навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Такі контрольні питання та завдання мають сприяти формуванню практичних навичок логічного мислення. З метою пояснення і доповнення окремих викладених у підручнику положень використано ілюстрації і довідковий матеріал фото зображення, таблиці, схеми) для формування образного уявлення про об'єкти, що вивчаються. Щцручник містить бібліографічний список - перелік основної використаної та рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу. Також наведено предметний покажчик, який покликаний полегшити користування підручником.

Підручник адресований, перш за все, курсантам і студентам вищих навчальних закладів системи МВС України, але може бути використаний також в інших вищих юридичних навчальних закладах, працівниками правоохоронних органів, ад'юнктами, викладачами і науковцями.

Авторський колектив висловлює щиру подяку всім, хто надав допомогу у підготовці підручника, а також буде вдячний читачам за їх відгуки, зауваження та побажання.

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА
 15. Передмова до читача
 16. Передмова для читальника
 17. ПЕРЕДМОВА
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -