<<
>>

Е.Ю. Андрієвський та інші. Педіатрія в модулях. Навчальний посібник. Виданництво “Медицина”, 2007. 2007

У навчальному посібнику висвітлено матеріали з педіатри з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи. Описано догляд за здоровою доношеною і недоношеною дити­ною, дітьми грудного віку та першого року життя. Висвітлено пи­тання грудного, змішаного і штучного вигодовування дітей. Пода­но особливості догляду за новонародженими із хворобами, пов’яза­ними з перебігом пологів, хворими дітьми раннього віку, ДІТЬМИ з недостатністю харчування, гострими розладами травлення та з ін­фекційними захворюваннями. Розглянуто проведення профілак­тичних щеплень та особливості введення серологічних препаратів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І III рів нів акредитації.

<< | >>
Модуль I
Змістовий модуль I
Змістовий модуль іі
Модуль II
Змістовий модуль IV
Змістовий модуль V
Модуль III
Змістовий модуль VI
Змістовий модуль VII
Модуль IV
Змістовий модуль VIII
Змістовий модуль IX
Змістовий модуль X
Змістовий модуль XI
Змістовий модуль XII
Модуль V
Змістовий модуль XIII
Змістовий модуль XIV
Додаток № З

Книги и учебники по дисциплине Педиатрия:

  1. ЕГОРОВ Андрей Сергеевич. СИСТЕМА «ГЕПСИДИН-ИНТЕРЛЕЙКИН-6» КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЕМ АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ АРТРИТАХ У ДЕТЕЙ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Санкт-Петербург - 2016 - 2016 год
  2. ФЕЛЬДФИКС ЛАРИСА ИЗЕВНА. РОЛЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ОСТРОМ СТЕНОЗИРУЮЩЕМ ЛАРИНГИТЕ (КРУПЕ) У ДЕТЕЙ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва - 2014 - 2014 год
  3. СТЕПАНОВ Андрей Алексеевич. ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ: СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва - 2007 - 2007 год
  4. А. М. АБЕЗГЛУЗ. РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. ЛЕНИНГРАД -МЕДИЦИНА - Ленинградское отделение 1975 - 1975 год