>>

ПЕРЕДМОВА

Важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної і ефективної системи державного управління. Необхідність формування нової системи державного управління як інструменту подолання кризи в Україні та підвищення ефективності реалізації виконавчої влади, поглиблення її взаємодії з місцевим самоврядуванням до останнього часу недооцінювалися.

Нова система державного управління в Україні має бути створена шляхом проведення адміністративної реформи, концепцію якої розроблено Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи.

Існуюча сьогодні в Україні система державного управління в цілому неефективна. Вона еклектично поєднує як інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові інститути, що сформувалися у період незалежності України. Ця система є внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від життя, внаслідок чого існуюче державне управління стало гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних реформ.

Тому зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, у комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами суспільного життя, а з іншого - у розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава. Досягти цього буде важко без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів державного управління. Саме цього бракує нині в ході підготовки і проведення в Україні радикальної адміністративної реформи.

З огляду на це постає необхідність істотного поглиблення наукових досліджень управлінської проблематики не тільки в межах юридичних наук, а й її історичних аспектів. Адже відомо, що минуле не зникає безслідно. Воно лише чекає, коли його знову покличуть. Наше минуле, сучасність і майбутнє є послідовними стадіями єдиного безперервного історичного процесу.

В ході суспільного розвитку вони змінюють одне одного в хронологічній послідовності. Майбутнє стає сучасним, сучасне - минулим, і так до безкінечності. Все, що відбувається, стає об’єктом історії. І зрозуміти сучасне неможливо без вивчення історичного минулого. Адже діалектика розвитку така, що сучасне не існує окремо від минулого. Водночас неможливо зрозуміти сучасного, не уявивши майбутнього. Багато із сьогоднішніх подій, фактів та явищ своїм корінням сягають у глибину віків і постають як результат історично зумовлених тривалих процесів. І якщо говорити про завдання ефективного вирішення в Україні нагальних проблем державного управління, то слід мати на увазі, що зробити це буде неможливо без наукового аналізу його здійснення на попередніх етапах розвитку нашої держави, критичного переосмислення здобутків і напрацювань у цій сфері. Неможливо створити сучасну систему державного управління, яка забезпечила б становлення України як високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, без усвідомлення минулих помилок у цій сфері. А саме у вчорашньому дні, у минулому приховано багато з причин незадовільного стану державного управління сьогодні з його численними негараздами і проблемами. Щоб ці проблеми зрозуміти, осмислити і вірно вирішити, необхідно вивчити історичний досвід державного управління, яким би гірким для нас він не був.

Цей посібник є першою спробою системного викладу історії державного управління України упродовж понад тисячоліття (з IX до XXI ст.). У ньому дано найважливіші фундаментальні характеристики розвитку управлінських структур України, розкрито специфічні особливості функціонування центрального і місцевого апаратів управління - як в періоди існування української держави, так в періоди бездержавності. У посібнику відбито основні історичні етапи розвитку української державності і характерні для кожного з них форми і методи управління.

Автор посібника має на меті ознайомити студентів з основними етапами розвитку державного управління в Україні; з’ясувати, як змінювалася система управління відповідно зі змінами правового статусу України, як в різні історичні періоди поділялися повноваження та функції між вищими, центральними та місцевими органами влади, кому і як вони підпорядковувалися, ким очолювалися, які форми і методи роботи найчастіше використовувалися у їхній діяльності; привити студентам навички аналізу конкретних рішень, які приймаються у сфері державного управління; навчити співвідносити тип державного управління і рівень економічного та демократичного розвитку України в певні історичні періоди; висвітлити основні тенденції в розвитку інститутів управління.

Посібник призначений для студентів, які спеціалізуються в галузі управління, економіки та права і вже обізнані з історією України,

4

знають її загальні проблеми на такому рівні, що здатні розібратися в нікому специфічному, вузькому, але важливому для країни питанні, нн державне управління. Знання історії державного управління в Україні допоможе майбутнім спеціалістам у сфері державного управління вільно орієнтуватися в сучасній обстановці, в тих реформах управління, які здійснюються в Україні останніми роками, Сприятиме їх становленню як будівничих своєї держави.

Цей посібник - не сукупність готових істин у питанні історії державного управління в Україні, він лише знайомить з тими основними підходами до них, що склалися в сучасній історико-правовій Науці. Істину студент має здобути сам, шляхом серйозної, напо-В01 пішої, вдумливої праці та власним розумом.

| >>
Источник: Орленко В.І.. Історія державного управління в Україні: Навчальний посібник. - К.: КНТЕУ,2001. - 268 с. - ШВИ 966-629-001-4.. 2001

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА