<<
>>

Передмова

Новий Земельний кодекс України — основний нор­мативний акт у сфері земельних відносин. Його зав­данням є регулювання цих відносин з метою забезпе­чення права на землю громадян, юридичних осіб, тери­торіальних громад та держави, раціонального викори­стання та охорони земель.

За формою, змістом, структурою та напрямками но­вий Земельний кодекс суттєво відрізняється від Земель­ного кодексу в редакції 1992 року. Цей документ відоб­ражає стратегію держави, спрямовану на поглиблення і подальший розвиток земельної реформи, створює не­обхідну законодавчу основу для подальшої нормотвор-чої та правозастосовчої практики. Основним земель­ним законом держави закріплені нові правові інсти­тути: право земельного сервітуту, набувальна давність, договір довічного утримання, застава землі, обмежен­ня прав на землю, продаж земельних ділянок на кон­курентних засадах, зонування земель, державна реєст­рація земельних ділянок, право концесіонера на земель­ну ділянку та ін. Він регулює підстави і порядок ви­никнення, здійснення, припинення та захисту земель­них прав суб'єктів і розглядає землю не тільки як об'єкт власності і господарювання, але разом з тим і як при­родний ресурс — елемент довкілля.

Земельний кодекс містить детальний механізм здій­снення операцій із земельними ділянками та земель­ними частками, відповідає вимогам ринкової економі­ки та цивілізованого суспільства і водночас зберігає соціальну спрямованість.

Особлива увага в Земельному кодексі приділяється охороні земель, що випливав із змісту ст. 14 Консти­туції України, згідно з якою земля є основним націо­нальним багатством, що перебуває під особливою охо­роною держави.

В новому Земельному кодексі знайшла своє закріп­лення низка принципових положень. Так, замість ка­

5

тегорії земель населених пунктів у складі земель Ук­раїни самостійне місце тепер займають землі житло­вої та громадської забудови. Окремої уваги заслуговує повна, логічно і юридично виважена система земель-но-процесуальних норм, які повинні забезпечувати реалізацію земельних норм матеріального права і га­рантії прав на землю.

Земельним кодексом встановлено, що землі сіль­ськогосподарського призначення можуть знаходитися у приватній власності тільки громадян України. Якщо ж вони будуть отримані у спадщину іноземними гро­мадянами як особами без громадянства або ж інозем­ними юридичними особами, то ці землі підлягають від­чуженню протягом року.

На період до 1 січня 2010 року громадяни і юридичні особи можуть набувати право власності на землі сіль­ськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів. Ця площа може бути збільшена у разі успадкування земельних ділянок за законом.

Земельним кодексом передбачено, що використан­ня землі буде здійснюватися головним чином на умо­вах оренди та права власності на землю. Постійне ж землекористування матиме обмежений характер. До 1 січня 2006 року суб'єкти постійного користування землею повинні оформити оренду відповідної земель­ної ділянки або ж отримати її у власність.

Цей закон, остаточно закріпивши багатосуб'єктність права власності на землю, забезпечує пріоритет права приватної власності на даний об'єкт природи.

Все це зумовило необхідність створення Коментаря, де ураховані новели нового Земельного кодексу, а та­кож тенденції подальшого розвитку і реформування земельних відносин та аграрного сектора економіки України.

Автори Коментаря виходять з того, що він не є мо­нографічним дослідженням, а являє собою практичний посібник. Тому в ньому відсутні наукові дискусії, точ­ки зору, що існують в юридичній літературі та відоб­ражають зміст тих або інших питань правового регу­лювання земельних правовідносин. Текст являє собою

6

авторську позицію по коментованих статтях нового

Земельного кодексу України.

Коментар підготовлено у межах наукового плану, що виконується Лабораторією правового регулювання зе­мельних відносин Інституту державного будівництва і місцевого самоврядування АПрН України, і є складо­вою частиною науково-практичної комплексності про­грами «Становлення та розвиток земельного законодав­ства України в сучасних умовах» /№ держ. реєстрації 0102 V 000163/, яка розробляється Інститутом.

Авторський колектив висловлює подяку усім, хто порадами і зауваженнями допоміг у створенні Комен­таря.

Нормативний матеріал приведений за станом на 1 квіт­ня 2002 р.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме Передмова:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА
 15. Передмова до читача
 16. Передмова для читальника