>>

Передмова

І 20Українське суспільство рухається нині шляхом складних і болючих перетворень, мета яких — ринок і демократія. По суті, ці категорії являють собою єдність конфлікту й консенсусу, узгодження й

протиборства інтересів у різних сферах економічних і суспільно політичних відносин, які, наголосимо, мають розвиватися за правилами.

Лише за такої умови виграє кожна із сторін, кожен учасник суспільних відносин. Тож не випадково до проблем виникнення, перебігу й ефективного вирішення конфліктів звертаються не тільки

конфліктологи, соціологи й психологи, а й політики, управлінці,

юристи, педагоги, соціальні працівники та інші фахівці, які працюють з людьми.Традиційно конфліктологія розглядала конфлікти з позиції уникнення деструктивних соціальних явищ та їх наслідків, негативних

станів конфліктної взаємодії. Але конфлікт може мати й творчий потенціал вирішення складних соціальних і життєвих ситуацій. Тому

постійно зростає актуальність розробки фундаментальних наукових

засад вивчення конфліктів, напрацювання та вдосконалення правил

конфліктної взаємодії у багатоманітних сферах суспільного життя.

Усе це спричинило подальший розвиток конфліктології як науки про

протистояння різних соціальних верств, груп, організацій, індивідів.3

IA?AAIIAAЧимало соціальних конфліктів характеризуються наявністю тих

чи інших юридичних аспектів, часто спричиняються юридичними

ситуаціями, а потім і вирішується юридичними засобами. Судові та

правоохоронні органи, зрештою, всі фахівці юристи основну частину

своєї діяльності приділяють з'ясуванню, розслідуванню, розгляду,

попередженню та вирішенню конфліктів. По суті, юридична діяльність починається там, де виникають конфлікти. Тому важливим завданням юриспруденції є вивчення причин і внутрішніх механізмів

конфліктів, які відбуваються у правовому полі, шляхів запобігання

їм, засобів і процедур їх цивілізованого врегулювання й вирішення.

Отже, цілком назріла потреба у розробці нового напряму в науці та

нової навчальної дисципліни, яка на основі синтезу положень соціології, психології та правознавства вивчала б теорію та практику юридичних конфліктів.Один із перших кроків в Україні у цьому напрямку — пропонований навчальний посібник, створений відповідно до розробленої на

кафедрі історії та теорії держави і права Інституту права ім. кн. Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом

навчальної програми курсу “Юридична конфліктологія”.Автори ставили перед собою завдання допомогти майбутнім юристам у вивченні юридичного конфлікту як соціального феномену, розглянути основні види юридичних спорів, шляхи та способи їх

розв'язання, в розкритті психологічних засад доцільної поведінки

юриста в конфліктних ситуаціях.

У першому розділі посібника розглянуто методологічні основи

конфліктологічної науки та її нової галузі — юридичної конфліктології, зокрема, ранні та загальнонаукові погляди на конфлікти, філософсько соціологічні та психологічні концепції конфлікту. Аналізується нинішній стан і розвиток загальної та юридичної конфліктології на пострадянському просторі та в Україні. Розкривається зміст предмета юридичної конфліктології, її функції та основні завдання.

Другий розділ присвячено аналізові поняття, структури та динамічних характеристик юридичного конфлікту.

У третьому розділі розглянуто типологію юридичного конфлікту.

Подається характеристика екологічних (еколого правових), міжнародних (міжнародно правових), державно правових, адміністративно правових, кримінальних та кримінально процесуальних, трудових і сімейних конфліктів.

45

Четвертий розділ містить матеріали з проблеми попередження та

вирішення конфліктів. Тут розглядається процес управління конфліктами, подається характеристика неформальних та формалізованих способів вирішення спорів. У цьому розділі також аналізуються

можливості застосування юридичних (міжнародно правових, конституційних, судових, адміністративних) та квазіюридичних (неформальний арбітраж, медіація та ін.) процедур у розв'язанні правових конфліктів.У п'ятому розділі розглядаються психологічні засади раціональної поведінки юриста в конфліктних ситуаціях. Аналізуються індивідуально психологічні особливості поведінки під час конфлікту.

Охарактеризовано основні моделі та стилі поведінки в конфліктних

ситуаціях, соціально психологічні механізми взаємодії сторін конфлікту.Навчальний посібник розрахований на студентів та аспірантів

юридичних навчальних закладів. Він стане в пригоді викладачам,

юристам практикам, усім, хто цікавиться проблематикою конфліктології.

Автори висловлюють щиру вдячність усім, хто долучився до видання цього навчального посібника.6

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
| >>
Источник: В. М. Іванов, О. В. Іванова. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. — К. : МАУП,2004. —224 с.: іл. 2004

Еще по теме Передмова:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА
 15. Передмова до читача
 16. Передмова для читальника
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -