>>

ЗМІСТ

Передмова .................................................................................................................. 9

Модуль І. Вступ до курсу. Початок державно-правового

розвитку на теренах україни...........................................................................

12

Тема 1. предмет, періодизація, історіографія курсу

"Історія держави і права україни"................................................................ 12

Предмет та завдання курсу............................................................................. 12

Періодизація курсу ........................................................................................... 15

Історіографія курсу ........................................................................................... 19

Завдання для самостійної роботи .................................................................... 26

Література ............................................................................................................. 26

Тема 2. Стародавні держави і право на території

Північного Причорномор'я і Приазов'я ................................................... 29

Скіфська рабовласницька держава і право .............................................. 29

Рабовласницькі міста-держави Північного

Причорномор'я та їх право............................................................................. 32

Боспорське царство та його право................................................................. 36

Завдання для самостійної роботи .................................................................... 40

Література ............................................................................................................. 42

Модуль ІІ. Давньоруська держава і право.................................................. 45

Тема 3.

Ранньофеодальна держава Київська Русь................................... 45

Формування і розвиток Давньоруської держави ................................... 45

Суспільний лад..................................................................................................... 51

Державний устрій .............................................................................................. 54

Завдання для самостійної роботи .................................................................... 60

Література ............................................................................................................. 62

Тема 4. Право Київської Русі ........................................................................... 64

Джерела давньоруського права..................................................................... 64

Руська правда — видатна пам'ятка

давньоруського права......................................................................................... 69

Характерні риси давньоруського права..................................................... 72

Завдання для самостійної роботи..................................................................... 80

Література ............................................................................................................. 82

Утворення й історична доля Галицько-Волинського

князівства ............................................................................................................... 85

Особливості суспільного ладу та державного устрою......................... 87

Риси права ............................................................................................................. 91

Завдання для самостійної роботи .................................................................... 93

Література ............................................................................................................. 94

Модуль ІІІ. Держава і право

литовсько-польської доби..................................................................................

96

Тема 6. Литовсько-Руська держава та її право ......................................... 96

Формування Литовсько-Руської держави.

Польсько-Литовські унії.................................................................................... 96

Суспільний устрій .............................................................................................. 98

Державний лад................................................................................................... 102

Джерела та характерні риси права ........................................................... 107

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 117

Література ........................................................................................................... 119

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право на

українських землях у складі Речі посполитої......................................... 122

Суспільний устрій ............................................................................................ 122

Органи влади й управління .......................................................................... 127

Основні риси права .......................................................................................... 132

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 139

Література ........................................................................................................... 141

Модуль PV. держава і право козацької доби........................................... 143

Тема 8. Запорозька Січ: військово-адміністративний

устрій та право .................................................................................................. 143

Запорозька Січ у козацькому державотворенні .................................. 143

Військово-адміністративний устрій .......................................................... 153

Право .....................................................................................................................

160

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 170

Література .......................................................................................................... 171

Тема 9. держава і право Гетьманщини..................................................... 174

Створення української національної держави. Переяславсько-Московська угода (1564 р.) 174

Суспільний лад................................................................................................... 178

Органи автономної влади й управління.................................................. 183

Право ..................................................................................................................... 190

Завдання для самостійної роботи................................................................... 208

Література .......................................................................................................... 212

Модуль V. Держава і право України у ХІХ —

початку ХХ ст...................................................................................................... 215

Тема 10. Суспільно-політичний устрій і право

на українських землях у складі імперій................................................... 215

Суспільний устрій на українських землях

у складі Російської імперії............................................................................. 215

Російські органи влади й управління

на українських землях..................................................................................... 222

Судова система на українських землях у складі

Російської імперії.............................................................................................. 228

Право на українських землях у складі

Російської імперії.............................................................................................. 232

Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, на Північній Буковині та Закарпатті 240

Завдання для самостійної роботи...................................................................

248

Література .......................................................................................................... 251

Модуль VL Відродження української національної

держави і права.................................................................................................. 254

Тема 11. Державний лад і право Української

Народної Республіки....................................................................................... 254

Утворення Центральної Ради. Державне

будівництво УНР................................................................................................ 254

Формування права УНР................................................................................. 259

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 265

Література .......................................................................................................... 267

Тема 12. Держава і право за гетьманату

П. Скоропадського ........................................................................................... 270

Формування держави .................................................................................... 270

Законодавча діяльність ................................................................................. 275

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 279

Література .......................................................................................................... 280

Державне будівництво ................................................................................... 280

Риси права ........................................................................................................... 289

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 293

Література ..........................................................................................................

295

Тема 14. Західноукраїнська Народна Республіка

та її право ............................................................................................................. 298

Державне будівництво ................................................................................... 298

Законодавство ЗУНР ....................................................................................... 304

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 307

Література .......................................................................................................... 309

Модуль VII. Радянська держава і право України ................................. 311

Тема 15. утворення радянської держави і права

в Україні ............................................................................................................... 311

Становлення радянської влади в Україні ................................................ 311

Становлення органів захисту радянської влади ................................... 318

Формування основ радянського права..................................................... 320

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 327

Література .......................................................................................................... 329

Тема 16. Радянська державність і право в Україні

у 20-30-х роках ХХ ст......................................................................................... 332

Утворення Союзу РСР. Зміни в державному

статусі УСРР ....................................................................................................... 332

Державний устрій УСРР у 20-30-ті роки ................................................. 335

Судові та правоохоронні органи................................................................. 342

Перша кодифікація радянського права в Україні .............................. 350

Конституційне та надзвичайне законодавство

30-х років .............................................................................................................. 362

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 373

Література .......................................................................................................... 375

Тема 17. Держава і право України у роки Другої

світової війни (1939-1945 рр.) ....................................................................... 378

Приєднання Західної Волині, Східної Галичини,

Північної Буковини та частини Бессарабії

до складу УРСР................................................................................................... 378

Перебудова органів влади й управління в роки

Великої Вітчизняної війни............................................................................. 383

Окупаційний режим. Спроби національно-

державного будівництва. Рух опору .......................................................... 391

Риси права ........................................................................................................... 396

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 403

Література .......................................................................................................... 406

Тема 18. Державно-правове будівництво в УРСР

у повоєнні роки та у період десталінізації

(1945 — перша половина 1960 р.) .............................................................. 408

Державний лад................................................................................................... 408

Реформування судових і правоохоронних органів.............................. 412

Зміни в законодавстві...................................................................................... 416

Завдання для самостійної роботи................................................................... 427

Література .......................................................................................................... 429

Тема 19. держава і право України в період "застою" (середина 1960-х —

середина 1980-х років) .................................................................................... 431

Органи влади й управління.......................................................................... 431

Судові та правоохоронні органи................................................................. 435

Риси права............................................................................................................ 439

Завдання для самостійної роботи................................................................... 447

Література .......................................................................................................... 450

Тема 20. Державно-правовий розвиток України

в період перебудови (1985-1991 рр.)........................................................... 452

Перебудова. Зміни у державному статусі

Української РСР................................................................................................. 452

Зміни у законодавстві...................................................................................... 459

Завдання для самостійної роботи................................................................... 464

Література .......................................................................................................... 466

Модуль VIII. Розбудова та розвиток сучасної

Української держави і права ....................................................................... 468

Тема 21. Держава і право України на сучасному

етапі (1991-2006 рр.) ........................................................................................ 468

Розбудова незалежної Української держави.......................................... 468

Конституційний процес. Конституція України

1996 р. Конституційна реформа................................................................. 477

Судові та правоохоронні органи. Судова реформа............................. 494

Реформування законодавства. Розвиток галузей права ....501

Завдання для самостійної роботи .................................................................. 523

Література .......................................................................................................... 526

Словник термінів ................................................................................................ 529

Коротка хронологія історії держави і права України................................ 538

| >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. 9.1. Категория интереса в страховании
  2. Механизм стимулирования снижения риска.
  3. Линейный механизм стимулирования
  4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
  5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
  6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
  7.   Статья вторая  
  8. Фредерик Стендаль
  9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
  10. Ислам и национализм