<<
>>

Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

У пропонованому підручнику висвітлюються суспільно-політичний лад, державний устрій і право України, розглядаються джерела українського права від найдавніших часів до сьогодення. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни "Історія держави і права України" у вищих навчальних закладах. Структурно навчальний матеріал подається відповідно до змістових навчальних модулів. До кожної теми додаються першоджерела та завдання для самостійної роботи з опрацювання навчального матеріалу. Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться історією державно-правового розвитку України.

<< | >>
Модуль І
ВСТУП ДО КУРСУ.
ПОЧАТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ куРСУ "ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І пРАВА укРАїни"
ТЕМА 2. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО HA ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я І ПРИАЗОВ'Я
ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО
ТЕМА 3. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ
ТЕМА 4. ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ДЕРЖАВА І ПРАВО ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ
ТЕМА 6. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ПРАВО
ТЕМА 7. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕЧІ пОСпОЛиТОї
ДЕРЖАВА І ПРАВО КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
ТЕМА 8. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ: ВІИСЬКОВО- АДМІНІСТРАТИВНИЙ уСТРІй ТА пРАВО
ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ТЕМА 10. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИИ УСТРІИ І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ІМПЕРІЙ
Модуль V
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ТЕМА 11. ДЕРЖАВНИИ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ТЕМА 12. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО
ТЕМА 14. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ТА її ПРАВО
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ
ТЕМА 15. УТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В УКРАЇНІ
ТЕМА 16. РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО В УКРАЇНІ У 20-30-х роках ХХ ст.
ТЕМА 17. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІйНИ (1939-1945 рр.)
ТЕМА 18. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ БУДІВНИЦТВО В УРСР У ПОВОЄННІ РОКИ ТА У ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІ- ЗАЦІї (1945 — перша половина 1960 р.)
ТЕМА 19. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИВ ПЕРІОД "ЗАСТОЮ" (середина 1960-х — середина 1980-х років)
Тема 20. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985-1991 рр.)
РОЗБУДОВА ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОї УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ТЕМА 21. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (1991-2006 рр.)

Книги и учебники по дисциплине Історія держави і права України:

  1. Гриценко І.С.. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834—1920 / І. С. Гриценко, В. А. Короткий. — К.: Либідь, 2009. — 256 с.: іл. - 2009 год
  2. A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c. - 2003 год
  3. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Семенович, НАСТЮК Михайло Іванович, ТИЩИК Борис Йосипович. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ - 1996 год
  4. Ігор Андрухів, Петро Арсенич. УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ ВНАЦЮНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ГАЛИЧИНИ: 1848*1939 pp. Івано-Франківськ - 1996 - 1996 год
  5. Г.К. Швидько. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЇХ КАНЦЕЛЯРІЙ - 0000 год