<<
>>

Завдання для самостійної роботи

1. Які зміни в державному статусі УСРР відбулися внаслідок утворення Союзу РСР? Поясніть, чому "Союз рівноправних республік" не змінюючи своєї федеративної форми, дуже скоро перетворився на жорстко централізовану державу, внаслідок чого фактично відбулася ліквідація державного суверенітету суб'єктів федерації.

2. Складіть порівняльну схему вищих і місцевих органів влади й управління України за Конституціями 1929 і 1937 років. Охарактеризуйте склад, повноваження та порядок їх утворення.

3. Складіть порівняльну схему судової системи за положеннями про судоустрій УСРР: а) 1922 р.; б) 1925 р.; в) 1929 р. та Законом про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік 1938 р. Наведіть аргументи щодо значного посилення процесів централізації судової системи в 30-х роках.

4. Розкрийте призначення, функції та зміни в структурі прокурорських органів. Поясніть, у чому полягали завдання створеного замість Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК) Державного політичного управління (ДПУ). Охарактеризуйте склад, призначення та повноваження Судової колегії ОДПУ.

5. З'ясуйте, які наслідки щодо централізації репресивно-каральної системи мало створення в 1934 р. НКВС СРСР. Який позасудовий орган і з якими повноваженнями було засновано при НКВС СРСР? Який статус мали створені республіканський та місцеві органи НКВС, що функціонували на підставі загальносоюзного положення? З'ясуйте, які неконституційні каральні органи були створені в обласних центрах у 1930 і 1937 р. та яким був їхній склад. Поясніть, у чому проявлявся відверто репресивний характер їхньої діяльності як за спрямованістю, так і за процедурою.

6. Проаналізуйте причини, характерні риси та особливості проведення кодифікації права в УСРР у 20-х роках. Поясніть, які принципи та методи були покладені в основу кодифікаційних робіт. Розкрийте структуру та охарактеризуйте основний зміст кодифікованих законодавчих актів УСРР у 20-х роках.

7. Охарактеризуйте процес розвитку цивільного права, що був спричинений здійсненням непу. Розкрийте основний зміст Цивільного кодексу УСРР 1922 р. та проаналізуйте зміни в цивільно-правовій регуляції, що були спрямовані на забезпечення безроздільного панування соціалістичної власності, зміцнення централізації і плановості народного господарства.

8. Розкрийте правові засади власності на землю та землекористування. Охарактеризуйте основний зміст Земельного кодексу УСРР 1922 р. та проаналізуйте зміст актів, спрямованих на створення видимості законності широкої кампанії розкуркулення на селі.

9. Охарактеризуйте інститути та норми сімейного права, які встановлювали умови взяття та реєстрації шлюбу, умови та процедуру розлучення, майнові й аліментні відносини подружжя, батьків та дітей, питання опіки та піклування тощо.

10. З'ясуйте, які зміни до трудового права внесла нова економічна політика. Охарактеризуйте Кодекс законів про працю УСРР 1922 р. та зміни в трудовому законодавстві щодо робочого часу, та робочого тижня у 30-х роках. З'ясуйте, в яких основних формах нараховувалася заробітна плата, які заходи та санкції встановлювалися задля зміцнення трудової дисципліни та стимулювання праці.

11. Охарактеризуйте завдання та основні інститути кримінального права. Зробіть порівняльний аналіз Кримінальних кодексів 1922 р. та 1927 р. З'ясуйте, які види злочинів та міри покарання й заходи соціального захисту встановлювалися кримінальним законодавством. Наведіть аргументи на підтвердження тези про посилення кримінальної репресії протягом 20-30-х років.

12. Характеризуючи стан процесуального права, з'ясуйте, які демократичні принципи судочинства встановлювалися Кримінально-процесуальними та Цивільно-процесуальними кодексами. Поясніть, у чому полягала тенденція посилення втручання держави у справи громадян і до яких змін у процесуальному праві вона з часом призвела. Наведіть норми, що встановлювали застосування принципу аналогії закону в кримінальному праві, звужували право на захист. Розкрийте деформації кримінально-процесуального законодавства, внаслідок яких фактично відбулася ліквідація демократичних засад судочинства.

13. Розкрийте стан розвитку виправно-трудового права. Охарактеризуйте систему виправно-трудових закладів, правила та режим утримання, заходи дисциплінарного впливу на засуджених тощо.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

 1. Завдання для самостійної роботи —
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для самостійної роботи
 4. Завдання для самостійної роботи
 5. Завдання для самостійної роботи
 6. Завдання для самостійної роботи
 7. Завдання для самостійної роботи
 8. Завдання для самостійної роботи
 9. Завдання для самостійної роботи
 10. Завдання для самостійної роботи
 11. Завдання для самостійної роботи
 12. Завдання для самостійної роботи
 13. Завдання для самостійної роботи