<<
>>

Завдання для самостійної роботи

1. З'ясуйте історичні обставини входження українських земель до складу Великого князівства Литовського. Які існують погляди вчених на характер приєднання українських земель до складу Великого князівства Литовського?

2.

Чим зумовлювався процес об'єднання Литви й Польщі? Розкрийте обставини укладання та зміст польсько-литовських уній. Поясніть, які наслідки для українських земель мали польсько-литовські унії.

3. Проаналізуйте соціально-станову ієрархію князівства, при цьому зверніть увагу на зміни, що відбулися в процесі шлях- тизації суспільства. Поясніть сутність і наслідки для українського суспільства аграрної реформи (за Уставою на волоки 1557 р.).

4. Складіть схему суспільного ладу на українських землях Литовсько-Руської доби. Дайте соціально-правову характеристику основних соціальних верств.

5. Поясніть, як відбувався процес централізації Великого князівства Литовського. Складіть схему державного устрою Литовсько-Руської держави. Охарактеризуйте форму правління і систему органів центрального й місцевого управління Великого князівства Литовського.

6. З'ясуйте, які зміни відбувалися в повноваженнях центральних органів управління — Великого князя, пани-ради, Вального сейму — і якими факторами вони були спричинені. Поясніть, як особливості розвитку Литовсько-Руської держави вплинули на формування центральних посад урядовців і розкрийте їх повноваження.

7. Охарактеризуйте систему місцевого управління після ліквідації удільних князівств і розкрийте повноваження воєвод, каштелянів, старост та інших посадовців. Зверніть увагу на зміни, які відбулися в устрої більших міст Литовсько-Руської держави на основі самоврядування.

8. Складіть схему судоустрою в Литовсько-Руській державі до і після судової реформи середини XVI ст. Дайте характеристику судових органів.

9. З'ясуйте призначення Привілейних грамот (Привілеїв) та Земських уставних грамот як джерел права.

У чому полягає

принципова відмінність між цими правовими актами князівської влади та Привілейними грамотами? Які норми права вони містили?

10. Охарактеризуйте зміст Судебника Казимира IV Ягелловича і з'ясуйте, які правові відносини він регулював.

11. Поясніть, які причини зумовили кодифікацію права у Великому князівстві Литовському та за яких обставин було прийнято 1529 року Перший Литовський статут. Охарактеризуйте його зміст, зокрема зверніть увагу на норми державного, приватного, кримінального та процесуального права. Поясніть, яке значення, на вашу думку, мало положення Статуту: "Всіх у Великому князівстві Литовському одним правом судити мають".

12. З'ясуйте, який документ юридично оформив шляхтизацію суспільно-політичного устрою Великого князівства Литовського і в чому це виявилося?

13. Розкрийте зміст і значення Другого Литовського статуту 1566 р.

14. Поясніть, в який спосіб відбувалася рецепція магдебурзького права і назвіть причини поширення його в українських містах.

15. Охарактеризуйте розвиток цивільного права Литовсько- Руської доби. Які зміни відбулися в інститутах виконання зобов'язань, спадку, сервітуту та ін.?

16. Охарактеризуйте розвиток родинного права в Литовсько- Руській державі. Зверніть увагу на розвиток правового інституту опіки та поясність, чим це було спричинено.

17. Охарактеризуйте процес розвитку кримінального права Литовсько-Руської доби. З'ясуйте, яка тогочасна західноєвропейська кримінально-правова доктрина вплинула на литовсько-руське право, розкрийте її сутність, зробіть висновок, як це позначилося на правовій системі Великого князівства Литовського.

18. Відстежте динаміку поняття та складу злочину. Охарактеризуйте основні види злочинів, поясніть, які з них належали до категорій найтяжчих і тяжких.

19. Розкрийте мету покарань та охарактеризуйте види покарань за русько-литовським кримінальним правом.

20. Сформулюйте основні риси феодального кримінального права Великого князівства Литовського.

21. Пригадайте з попередніх тем, який характер, притаманний давньоруському праву, традиційно мав судовий процес. З'ясуйте, чи зберігався він на українських землях литовської доби. Розкрийте зміст обвинувально-змагального процесу.

22. З'ясуйте, у якому юридичному документі Великого князівства Литовського середини XVI ст. було встановлено елементи слідчого (інквізиційного) процесу. Охарактеризуйте зміст слідчого (інквізиційного) процесу та особливості його застосування на українських землях.

23. Проаналізуйте призначення в суді представництва сторін. Розкрийте функції прокураторів (адвокатів). Охарактеризуйте види судових доказів.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

 1. Завдання для самостійної роботи —
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для самостійної роботи
 4. Завдання для самостійної роботи
 5. Завдання для самостійної роботи
 6. Завдання для самостійної роботи
 7. Завдання для самостійної роботи
 8. Завдання для самостійної роботи
 9. Завдання для самостійної роботи
 10. Завдання для самостійної роботи
 11. Завдання для самостійної роботи
 12. Завдання для самостійної роботи
 13. Завдання для самостійної роботи
 14. Завдання для самостійної роботи
 15. Завдання для самостійної роботи
 16. Завдання для самостійної роботи