<<
>>

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть схему суспільного ладу на українських землях у складі Російської імперії. З'ясуйте, якими факторами зумовлювалися зміни у суспільному устрої на українських землях та розкрийте сутність цих змін.

До яких заходів вдавався царат у боротьбі з українським суспільством? Охарактеризуйте правовий статус дворянства, в яке протягом другої половини ХѴІІІ — першої половини ХІХ ст. оформилася козацька старшина й шляхта. Поясніть, поширенням яких загально- російських актів на українські землі та якими актами царської влади, що прямо адресувалися панівній верстві України, відбувалося зрівняння у правах української старшини й шляхти з російським дворянством.

2. Проаналізуйте процес виникнення та розвитку на українських землях буржуазії. Розкрийте соціальну базу формування буржуазного стану. З'ясуйте, які особливості мав процес формування буржуазії в Україні.

3. З'ясуйте, на які категорії поділялося міське населення. Охарактеризуйте соціально-правове становище міської верхівки. Проаналізуйте, що спричинило значне збільшення кількісного складу купецтва, збільшення торгових капіталів і як це позначилося на його правовому становищі та особливостях гільдійсько-купецького корпоративного устрою. Розкрийте соціально-правове становище найчисленнішої групи міського населення — міщанства.

4. Встановіть, коли в містах України з'явилися як нова соціальна група робітні люди; розкрийте соціальні ознаки цієї верстви міського населення і поясніть, що було основним джерелом їхнього існування. З'ясуйте, в який період відбувався процес кількісного збільшення робітничого класу і в яких регіонах цей процес відбувався найбільш інтенсивно. Поясніть, в якому становищі перебували робітники через відсутність фабричного законодавства. Коли вперше під впливом страйків робітників царський уряд змушений був вдатися до видання законодавчих актів, що регулювали трудові відносини?

5.

Зробіть порівняльний аналіз соціально-правового становища кріпосних і державних селян у першій половині ХІХ ст. Поясніть причини скасування кріпацтва та з'ясуйте, в чому полягала половинчастість селянської реформи 1861 р.

6. Розкрийте сутність та зміст селянської реформи 1861 р. Поясніть, який характер мало запроваджене у процесі цієї реформи сільське й волосне самоврядування. Яке призначення мав інститут мирових посередників і на які органи після скасування в 1874 р. цього інституту покладалися ці функції?

7. Складіть порівняльну схему органів управління, які діяли на українських землях до реформ та в пореформений період. З'ясуйте, які зміни в систему управління внесли реформи 60-70-х років ХІХ ст. Розкрийте зміст земської (1864 р.) і міської (1870 р.) реформ та особливості їх проведення в Україні. Які ще реформи, окрім названих, були проведені в 6080-х роках, у чому полягала їх сутність?

8. Складіть схему судових установ до і після судової реформи 1864 р. Проаналізуйте причини та сутність судової реформи 1864 р. Розкрийте юрисдикцію, порядок створення й діяльності мирових судів, окружних судів та судових палат, повноваження та значення інституту присяжних засідателів. Охарактеризуйте функції запровадженої судовими статутами 1864 р. адвокатури. Поясніть, у чому полягала відмінність між присяжними повіреними та приватними повіреними. Розкрийте характерні особливості здійснення судової реформи на Правобережжі та Лівобережжі України.

9. Охарактеризуйте процес буржуазно-демократичних перетворень, до яких царизм змушений був удатися на початку ХХ ст. унаслідок революційних подій 1905-1907 рр.

10. Розкрийте зміст кодифікації права першої половини ХІХ ст. Охарактеризуйте джерела права, що діяли на українських землях у складі Російської імперії.

11. Розкрийте процес розвитку цивільного та родинного права на українських землях у складі Російської імперії.

12. Охарактеризуйте розвиток кримінального права на українських землях у складі Російської імперії.

Розкрийте процес еволюції основних інститутів кримінального права, його характерні буржуазно-демократичні риси та з'ясуйте, які пережитки феодального права воно зберігало. Проаналізуйте, на які види поділялися злочини, і розкрийте їх склад.

13. Охарактеризуйте еволюцію кримінально-правового інституту покарання. Розкрийте, в чому проявлявся процес гуманізації покарання та які феодальні риси зберігалися в інституті покарання. З'ясуйте, які встановлювалися види покарань кримінальних і виправних. Проаналізуйте причини та наслідки посилення кримінальної репресії царизму на початку ХХ століття.

14. Розкрийте характерні риси процесуального права на українських землях у складі Російської імперії.

15. Складіть схему суспільного устрою на українських землях у складі Австро-Угорської імперії. Охарактеризуйте правовий статус основних соціальних верств.

16. Складіть порівняльну схему місцевого управління з урахуванням змін у політичному ладі й адміністративно-територіальному поділі західноукраїнських земель до і після революції.

17. Складіть схему судової системи на українських землях у складі Австро-Угорської імперії. Поясніть порядок створення та призначення судів присяжних при окружних судах.

Які існували спеціалізовані суди? Розкрийте призначення та функції прокуратури й адвокатури на українських землях у складі Австро-Угорщини.

18. Охарактеризуйте джерела права на українських землях у складі Австро-Угорської імперії.

19. Охарактеризуйте риси цивільного права й цивільного процесуального права на українських землях у складі Австро- Угорської імперії.

20. Розкрийте риси кримінального права й кримінально-процесуального права на українських землях у складі Австро- Угорської імперії.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

 1. Завдання для самостійної роботи —
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для самостійної роботи
 4. Завдання для самостійної роботи
 5. Завдання для самостійної роботи
 6. Завдання для самостійної роботи
 7. Завдання для самостійної роботи
 8. Завдання для самостійної роботи
 9. Завдання для самостійної роботи
 10. Завдання для самостійної роботи
 11. Завдання для самостійної роботи
 12. Завдання для самостійної роботи