<<
>>

Завдання для самостійної роботи

1. З'ясуйте, яких змін зазнала система органів влади й управління із прийняттям у 1977 р. і 1978 р. нових Конституцій СРСР та УРСР. Поясніть, який статус за цими Конституціями отримала КПРС та які державні функції закріплювалися за нею.

Розкрийте негативні наслідки впливу авторитарної командно-адміністративної системи управління на суспільно-політичні процеси.

2. Охарактеризуйте державно-правовий статус, повноваження, структуру та порядок роботи Верховної Ради УРСР. З'ясуйте, які зміни в кількісному складі та порядку її обрання внесла Конституція 1978 р. Розкрийте державно-правовий статус,

склад, повноваження та порядок діяльності Президії Верховної Ради УРСР. Охарактеризуйте компетенцію і порядок діяльності уряду республіки.

3. Розкрийте структуру місцевих органів влади за Конституцією 1978 р. та проаналізуйте зміни, які відбулися в їхньому складі, повноваженнях та порядку роботи. Поясніть, у чому полягало розширення прав і обов'язків місцевих органів влади.

4. Проаналізуйте структуру, склад та юрисдикцію судових органів і складіть схему судової системи України. Розкрийте порядок формування судових установ, при цьому з'ясуйте, яким чином було реалізовано принцип виборності суддів і народних засідателів. Проаналізуйте основний зміст прийнятих у 1981 р. законів "Про судоустрій УРСР", "Про вибори районних (міських) народних суддів УРСР", "Про порядок відкликання народних суддів і народних засідателів районних (міських) народних судів УРСР".

5. Охарактеризуйте систему органів прокуратури УРСР, їх функції та повноваження. Поясніть, як відбувався процес завершення централізації системи прокурорських органів з прийняттям Конституції СРСР 1977 р. та Конституції УРСР 1978 р. З'ясуйте, якому органу Конституція УРСР 1978 р. надала право призначати Прокурора УРСР та прокурорів областей і затверджувати міських та районних прокурорів.

Який загальносоюзний акт згідно з Конституцією СРСР 1977 р. визначав завдання, структуру, принципи організації та діяльності прокурорських органів?

6. Проаналізуйте зміни, що відбувалися в системі органів внутрішніх справ і встановіть основну, на вашу думку, тенденцію, що відображала зміст цих змін.

7. Розкрийте призначення, завдання, функції та обов'язки адвокатури за Положенням про адвокатуру УРСР 1962 р. із змінами й доповненнями від 15 червня 1965 р. Охарактеризуйте організаційно-правові засади діяльності обласних колегій адвокатів. З'ясуйте, які зміни, спрямовані на удосконалення діяльності адвокатури, відбулися відповідно до Закону "Про адвокатуру СРСР" від 30 листопада 1979 р. та Положення про адвокатуру УРСР від 1 жовтня 1980 р.

8. Охарактеризуйте призначення та компетенцію нотаріальних органів. З'ясуйте, які зміни в керівництві системою нотаріату відбулися із створенням у 1970 р. союзно-республіканського Міністерства юстиції. Розкрийте організаційно- правові засади діяльності нотаріату за Законом СРСР "Про державний нотаріат" від 19 липня 1973 р. та Законом УРСР "Про державний нотаріат" від 15 грудня 1974 р.

9. Розкрийте зміст і наслідки другої кодифікації радянського права в Україні.

10. Охарактеризуйте адміністративне законодавство. Особливу увагу слід приділити характеристиці прийнятого 1984 року Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення.

11. Проаналізуйте процес розвитку цивільно-правових відносин, що регулювалися нормами Цивільного кодексу 1963 р. Зверніть увагу на деяке розширення сфери цивільно-правового регулювання, що стосувалося зміцнення державної та суспільної власності, вдосконалення зобов'язальних відносин, охорони немайнових прав громадян, у тому числі судового захисту від посягань на їх честь і гідність.

12. Охарактеризуйте розвиток сімейного законодавства, що спрямовувалося на зміцнення сім'ї, захист інтересів матері і дитини, охорону здоров'я молодого покоління.

Розкрийте основний зміст та структуру Кодексу про сім'ю і шлюб УРСР 1969 р.

13. Вивчаючи процес розвитку житлового права, особливу увагу слід приділити аналізу норм Житлового кодексу УРСР 1983 р., який містив правовий механізм реалізації гарантованого Конституціями СРСР (1977 р.) та уРсР (1978 р.) права громадян на житло. Розкрийте основні положення, структуру та значення кодексу.

14. Проаналізуйте процес подальшого розвитку трудового законодавства. Розкрийте основний зміст, структуру та значення Кодексу законів про працю УРСР (КЗпП УРСР) 1971 р. Також проаналізуйте прийняте 1983 року законодавство, яке спрямовувалося на посилення боротьби з порушниками трудової дисципліни, прогульниками.

15. Охарактеризуйте Земельний кодекс УРСР 1970 р. З'ясуйте також, які загальносоюзні та республіканські правові акти, прийняті у 1970-х роках, спрямовувалися на правове регулювання раціонального природокористування і випишіть назви цих джерел у зошит.

16. Характеризуючи процес розвитку кримінального права, зверніть увагу на те, що до текстів статей щойно прийнятого у 1960 р. Кримінального кодексу УРСР у досліджуваний період було внесено багато змін і доповнень.

17. Проаналізуйте мету та види покарань. Поясніть, які наслідки мало домінування серед видів покарання покарань, пов'язаних з позбавленням волі. Охарактеризуйте процес розвитку виправно-трудового законодавства. Розкрийте зміст, структуру та значення Виправно-трудового кодексу УРСР 1970 р.

18. На основі аналізу норм Цивільного процесуального кодексу УРСР 1963 р. та Кримінально-процесуального кодексу УРСР 1960 р. Охарактеризуйте розвиток процесуального законодавства. З'ясуйте, якими правовими актами у досліджуваний період запроваджувався подальший розвиток процесуального законодавства.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

  1. Завдання для самостійної роботи —
  2. Завдання для самостійної роботи
  3. Завдання для самостійної роботи
  4. Завдання для самостійної роботи
  5. Завдання для самостійної роботи
  6. Завдання для самостійної роботи
  7. Завдання для самостійної роботи
  8. Завдання для самостійної роботи
  9. Завдання для самостійної роботи
  10. Завдання для самостійної роботи