Завдання для самостійної роботи

1. Дайте загальну характеристику соціально-політичної ситуації, що утворилася після Лютневої 1917 р. революції та повалення монархії в Російській імперії, розкрийте причини повсюдного виникнення Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів як органів керівництва революційним рухом у регіонах і містах.

Які особливості мав цей процес в Україні? Охарактеризуйте напрями діяльності рад у Донецько-Криворізькому басейні та в деяких інших регіонах Півдня України, де вони діяли як органи влади.

2. Охарактеризуйте соціально-політичну ситуацію в Україні після жовтневого 1917 р. перевороту. Проаналізуйте ультимативні вимоги до Центральної Ради з боку більшовицького уряду (Раднаркому), що містились у радіотелеграмі, підписаній В. Леніним і Л. Троцьким 3 грудня 1917 р. та зміст Відповіді Генерального секретаріату від 4 грудня. Поясніть, до яких заходів вдалися більшовики, щоб усунути Центральну Раду.

3. З'ясуйте обставини проведення 11-12 грудня 1917 р. І Всеукраїнського з'їзду Рад та охарактеризуйте його рішення. Якого статусу набувала Україна за резолюціями з'їзду? Розкрийте склад і призначення обраного на з'їзді Тимчасового Центрального Виконавчого Комітету і створеного ним першого радянського уряду — Народного Секретаріату.

4. Охарактеризуйте рішення ІІІ Всеукраїнського з'їзду Рад (610 березня 1919 р.). На основі порівняльного аналізу рішень І-ІІІ Всеукраїнських з'їздів Рад з'ясуйте діапазон пошуку радянською владою оптимальних форм державного устрою.

5. Розкрийте зміст першої Конституції УСРР. Поясніть, у чому полягало завдання держави "диктатури працюючих і експлуатованих мас пролетаріату і біднішого селянства". Які встановлювалися обмеження у виборчому праві? З'ясуйте,

які положення Конституції 1919 р. по суті свідчили про тимчасовість існування УСРР?

6. Поясніть, які судові органи створювалися за постановою радянського уряду "Про введення народного суду" від 4 січня 1918 р., розкрийте їхню юрисдикцію та порядок діяльності. З'ясуйте, на розгляд яких позасудових та громадських органів передавалися спори із земельних, цивільних, трудових справ. Розрийте порядок створення та склад народних судів і губернських рад народних суддів згідно з Положенням РНК про народний суд від 26 жовтня 1920 р.

7. Охарактеризуйте порядок створення, склад і повноваження революційних трибуналів згідно з Положенням про революційні трибунали від 23 січня 1918 р. Поясніть, у чому полягала спрощена процедура розгляду справ революційними трибуналами. Охарактеризуйте порядок створення, склад і повноваження військових трибуналів згідно з Положенням про особливі військові трибунали від 11 грудня 1918 р.

8. Розкрийте призначення створеної за прикладом РСФРР декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 3 грудня 1918 р.

Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, саботажем та посадовими злочинами (ВУНК).

9. Охарактеризуйте процес створення у 1917 р. Радами робітничих депутатів загонів робітничої міліції та їх реорганізації у відділи міліції при військово-революційних комітетах. Розкрийте завдання та структуру штатної радянської міліції, створюваної у республіканському масштабі відповідно до декрету Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 5 лютого 1919 р. Який орган у березні 1920 р. при НКВС УСРР було створено для керівництва радянською робітничо-селянською міліцією?

10. Охарактеризуйте основи радянського права та основні акти радянської влади 1917-1920 рр., якими вони закладалися. Яким актом поширювалася дія на Україну декретів РСФРР?

11. Розкрийте правові засади процесу широкої націоналізації, встановлення державної власності на засоби виробництва, монополії держави на продовольство та предмети попиту. З'ясуйте, в чому полягало втручання адміністративно-правового регулювання у сферу цивільно-правових відносин

Поясніть, які правові наслідки спричинило прийняття РНК УСРР декрету "Про скасування спадкування" від 11 березня 1919 р.

12. З'ясуйте, які акти російського радянського земельного законодавства використовувалися в Україні? Якими законодавчими актами УСРР скасовувалася приватна власність на землю, надра, води, ліси і передбачався розвиток колективних форм землекористування?

13. Розкрийте правові засади регулювання трудових відносин. Поясніть, що спричинило мілітаризацію підприємств і розкрийте зміст основних категорій мілітарного трудового права (загальна трудова повинність, "трудове дезертирство", саботаж, натуралізація заробітної плати та ін.).

14. Охарактеризуйте основи шлюбно-сімейного права, започатковані декретами РНК УСРР від 20 лютого 1919 р. "Про організацію відділів записів актів громадянського стану", "Про громадянський шлюб та про введення книг актів громадянського стану", "Про розлучення".

15. З'ясуйте, які акти радянської влади використовувалися як джерела кримінального права, як класова належність обвинуваченого впливала на вирок суду. Поясніть, на якій підставі в Україні як основне джерело кримінального права з серпня 1920 р. діяли "Керівні начала з кримінального права РСФРР". Розкрийте зміст положень цього документа. Наведіть аргументи, які підтверджують тезу про посилення в Україні кримінальної репресії.

16. Охарактеризуйте процедуру розгляду кримінальних та цивільних справ у народних судах за Тимчасовим положенням від 20 лютого 1920 р. Розкрийте особливості розгляду справ революційними трибуналами.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

 1. Завдання для самостійної роботи —
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для самостійної роботи
 4. Завдання для самостійної роботи
 5. Завдання для самостійної роботи
 6. Завдання для самостійної роботи
 7. Завдання для самостійної роботи
 8. Завдання для самостійної роботи
 9. Завдання для самостійної роботи
 10. Завдання для самостійної роботи
 11. Завдання для самостійної роботи
 12. Завдання для самостійної роботи
 13. Завдання для самостійної роботи
 14. Завдання для самостійної роботи
 15. Завдання для самостійної роботи