<<

КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

ѴІІ ст. до н. е. — ІІІ ст. до н. е. — Скіфська держава (Велика Скіфія) ІІІ ст. до н. е. — IV ст. н. е., початок — Скіфська держава (Мала Скіфія)

VII ст. до н. е. — IV ст.

н. е. — античні міста-держави у Північному Причорномор'ї

V ст. до н. е. — IV ст. н. е. — Боспорське царство VII-ІХ ст. — утворення державного об'єднання "Русь" або "Руська земля" з центром у Києві

907, 911, 944, 971 рр. — договори Київської Русі з Візантією 988 р. — запровадження християнства як державної релігії в Київській Русі

XI ст., 10-30-ті роки — Руська правда Ярослава XI ст., 50-70-ті роки — Руська правда Ярославичів 1113 р. — Статут Володимира Мономаха 1119-1340 рр. — Галицько-Волинське князівство 1339 р. — надання магдебурзького права м. Сянку 1385 р. — Кревська унія між Польщею і Великим князівством Литовським

1413 р. — Городельська унія між Польщею і Великим князівством Литовським

1447 р. — Привілей Казимира Ягайловича феодалам Литовського князівства на володіння землями і селянами (Віленський привілей)

1468 р. — Судебник Казимира IV

1489, 1492 р. — перші документальні згадки про козаків 1529 р. — Перший або Старий Литовський статут XVI ст., середина — утворення Січі на о. Мала Хортиця 1557 р. — "Устава на волоки"

1566 р. — Другий або Волинський Литовський статут 1569 р. — Люблінська унія між Польщею і Великим князівством Литовським. Утворення Речі Посполитої 1572 р. — утворення польським урядом першого загону реєстрового українського козацтва 1588 р. — Третій або Новий Литовський статут

1596 р. — Берестейська церковна унія. Утворення української гре- ко-католицької церкви

1648-1654 рр. — національно-визвольна війна українського народу. Утворення української держави — Війська Запорозького (Гетьманщини)

1649 р. — Зборівський договір 1651 р. — Білоцерківський договір 1654 р., 8 січня — Переяславська рада 1654 р., березень — "Березневі статті"

1658 р.

— Гадяцький договір

1659 р. — Переяславські статті Ю. Хмельницького 1663-1722 рр. — діяльність Малоросійського приказу 1663 р. — Батуринські статті І. Брюховецького

1665 р. — Московські статті І. Брюховецького 1667 р. — Андрусівське перемир'я.

1669 р. — Глухівські статті Д. Многогрішного 1672 р. — Конотопські статті І. Самойловича 1674 р. — Переяславські статті І. Самойловича

1686 р. — "Вічний мир" між Росією та Польщею

1687 р. — Коломацькі статті І. Мазепи

1709 р. — зруйнування Петром І Запорізької Січі; Решетилівські

статті І. Скоропадського

1710 р. — "Конституція П. Орлика"

1722-1727 рр. — діяльність "першої" Малоросійської колегії

1728 р. — "Рішительні пункти" Д. Апостола

1734-1750 рр. — діяльність "Правління гетьманського уряду"

1734 р. — "Процес короткий наказний"

1743 р. — "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1750-1758 рр. — "Суд і розправа в правах малоросійських"

1764 р. — "Книга Статут и прочие права малороссийские"

1764 р. — скасування царським урядом гетьманства на Лівобережній Україні і утворення "другої" Малоросійської колегії 1767 р. — "Екстракт малоросійських прав"

1775 р. — ліквідація царизмом Запорізької Січі 1781 р. — остаточна ліквідація полково-сотенного устрою в Лівобережній Україні

1783 р. — Указ Катерини ІІ про заборону переходів (повне закріпачення) селян у Лівобережній Україні

1785 р. — "Жалувана грамота дворянству", за якою козацька старшина зрівнювалася в правах з російським дворянством ХѴІІІ ст., кінець — поширення загальноросійського адміністративного устрою на територію України 1807 р. — "Зібрання малоросійських прав"

1831 р. — скасування дії Литовського Статуту в Україні 1837 р. — "Звід місцевих законів західних губерній"

1837-1841 рр. — реформа управління державними маєтками (реформа П. Кисельова)

1840-1842 рр. — поширення на Україну Зводу законів Російської імперії

1845 р.

— Уложення про покарання кримінальні та виправні

1847 — 1848 р. — запровадження "Інвентарних правил" на Право

бережній Україні

1848 р. — ліквідація кріпосного права у Галичині

1861 р. — ліквідація кріпосного права в Російській імперії. Селянська реформа

1863 р. — Циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про обме

ження видання книг та викладання в школах українською мовою

1864 р. — Положення про земські установи. Земська реформа. Су

дові статути. Судова реформа 1870 р. — Міське положення. Міська реформа

1876 р. — Емський указ Олександра ІІ про заборону друку і видання книг українською мовою

1881 р. — Положення про заходи з охорони державного порядку та громадського спокою

1889 р. — Закон про земських дільничих начальників

1903 р. — Кримінальне уложення

1904 р. — скасування тілесних покарань серед селян

1905 р. — революційний рух в Україні, утворення рад робітничих

депутатів. Маніфест імператора Миколи ІІ "Про вдосконалення державного ладу"

1906 р., квітень-липень — І Державна Дума

1906 р., листопад — царський указ про вільний вихід селян з об

щини. Початок столипінської аграрної реформи

1907 р., лютий-червень — ІІ Державна Дума

1907 р., листопад — 1912 р., червень — ІІІ Державна Дума 1910 р. — Закон про право закріплення землі в приватну власність і про вихід на хутори та відруби

1911 р. — поширення земських установ на Правобережну Україну

1912 р., листопад — 1917 р., лютий — IV Державна Дума 1917 р., 23-27 лютого — Лютнева революція в Петрограді 1917 р., 2 березня — зречення Миколи II престолу

1917 р., 3-4 березня — утворення Центральної Ради 1917 р., березень-квітень — утворення Рад робітничих, солдатських та селянських депутатів в Україні 1917 р., 6-8 квітня — Всеукраїнський національний конгрес 1917 р., 5-8 травня — I Всеукраїнський військовий з'їзд 1917 р., 28 травня — 2 червня — I Всеукраїнський селянський з'їзд 1917 р., 10 червня — I Універсал Центральної Ради 1917 р., 15 червня — створення Генерального Секретаріату Центральної Ради

1917 р., 3 липня — II Універсал Центральної Ради 1917 р., 11-14 липня — Український робітничий з'їзд 1917 р., 16 липня — Статут Генерального Секретаріату 1917 р., 4 серпня — затвердження Тимчасовим урядом (Петроград) "Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові тимчасового Правительства на Україні"

1917 р., 7 листопада — III Універсал Центральної Ради.

Проголошення Української Народної Республіки (УНР) у складі федеративної Росії

1917 р., 25 листопада — ухвала Генерального Секретаріату про друкування грошей УНР

1917 р., 2 грудня — Закон про утворення Генерального суду УНР 1917 р., 3 грудня — Маніфест Раднаркому (Петроград) до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради

1917 р., 4 грудня — відповідь Генерального Секретаріату на ультиматум РНК

1917 р., 8 грудня — Закон Центральної Ради "Про порядок видання законів"

1917 р., 9 грудня — закони про державні кошти УНР, про Головну скарбницю та Державний банк України, про скасування Дворянського та Селянського банків та повернення зиску з цукрової монополії на користь УНР 1917 р., 11-12 грудня — I Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Харкові. Проголошення

України Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

1917 р., 17 грудня — утворення радянського уряду України — Народного Секретаріату

1917 р., 23 грудня — закони Центральної Ради про заведення Генерального та Апеляційних судів та про організацію прокурорського нагляду.

1917 р., 25 грудня — Постанова Народного Секретаріату (Харків) про формування частин Червоної гвардії для боротьби проти Центральної Ради і Каледіна

1917 р., 26 грудня — постанова Генерального Секретаріату про

створення армії УНР на засадах добровільності та оплати

1918 р., 3 січня — Закон Центральної Ради "Про утворення доб

ровільного війська (армії)"

1918 р., 9 січня — IV Універсал Центральної Ради. Проголошення повної самостійності УНР. Перейменування Генерального Секретаріату на Раду Народних Міністрів;

— Закон Центральної Ради "Про національно-персональну автономію"

1918 р., 18 січня — Земельний закон, затверджений Центральною Радою

1918 р., 2 березня — Закон про громадянство УНР 1918 р., 6 березня — Закон про адміністративно-територіальний устрій УНР

1918 р., 17-19 березня — II Всеукраїнський з'їзд Рад.

Обрання ВУЦВК. "Тимчасове положення про соціалізацію землі" 1918 р., 25 квітня — запровадження в Україні німецьких військово- польових судів

1918 р., 29 квітня — Конституція УНР;

— державний переворот в Україні і перехід усієї повноти влади до П. Скоропадського, проголошеного на Всеукраїнському хліборобському з'їзді Гетьманом. "Грамота до всього українського народу" і "Закони про тимчасовий державний устрій України"

1918 р., 27 травня — Закон "Про право на врожай 1918 р. на території Української Держави"

1918 р., 1 липня — Закон про українське громадянство 1918 р., 8 липня — Закон "Про Державний Сенат";

— Тимчасовий закон "Про заходи боротьби з розладнанням сільського господарства"

1918 р., 15 липня — Закон "Про передачу хліба врожаю 1918 р. в розпорядження держави"

1918 р., 24 липня — Закон про загальний військовий обов'язок

1918 р., 1 серпня — Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного пана Гетьмана всієї України

1918 р., 2 серпня — затвердження Гетьманом Закону про утворення фонду Національної бібліотеки

1918 р., 2 жовтня — затвердження Гетьманом Тимчасового закону про утворення міських дум і проведення виборів гласних цих дум

1918 р., 16 жовтня — Універсал Гетьмана про відновлення козацтва

1918 р., 18 жовтня — створення Української Національної Ради у Львові

1918 р., 9 листопада — утворення УНРадою виконавчого органу влади — Державного секретаріату

1918 р., 13 листопада — Тимчасовий Основний закон УНРади;

— Закон УНРади про обов'язкову військову службу громадян ЗУНР

1918 р., 13-14 листопада — утворення Директорії УНР на чолі з Винниченком

1918 р., 16 листопада — Тимчасовий Закон про адміністрацію Західно-української Народної Республіки

1918 р., 3 грудня — декрет УСРР "Про організацію Всеукраїнської Надзвичайної Комісії"

1918 р., 14 грудня — скасування Директорією законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства

1918 р., 14 грудня — передвступний договір між УНРадою і Директорією УНР про об'єднання;

— зречення гетьманом П.

Скоропадським влади

1918 р., 26 грудня — Декларація Директорії УНР

1919 р., 6 січня — проголошення декретом Тимчасового робітни

чо-селянського Уряду України Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР)

1919 р., 11 січня — Декрет УСРР "Про порядок націоналізації підприємств"

1919 р., 22 січня — проголошення Акту возз'єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну 1919 р., 23 січня — Конгрес трудового народу 1919 р., 20 лютого — "Тимчасове положення про народні суди і революційні трибунали УСРР"

1919 р., 6-10 березня — ІІІ Всеукраїнський з'їзд Рад. Затвердження незалежності УСРР. Прийняття Конституції УСРР 1919 р., 12 квітня — Декрет РНК УСРР про хлібну розкладку

1919 р., 1 червня — укладення військово-політичного і госпо

дарського союзу радянських республік у Москві

1920 р., 5 лютого — прийняття Всеукрревкомом Закону про зем

лю

1920 р., 21-23 квітня — Варшавський договір між УНР і Польщею 1920 р., 4 серпня — введення в дію на території УСРР "Керівних начал з кримінального права РСФРР"

1920 р., 12 листопада — закони "Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в УНР", "Про Державну Народну Раду УНР"

1920 р., 28 грудня — Союзний робітничо-селянський договір між

РСФРР і УСРР

1921 р., 27 березня — Постанова ВУЦВК "Про заміну продовольчої

розкладки натуральним податком"

1921- 1923 рр. — голод в Україні

1922 р., 28 червня — Положення про прокурорський нагляд 1922 р., 2 жовтня — Положення про адвокатуру

1922 р., 16 грудня — Положення про судовий устрій УСРР

1922 р. 30 грудня — І з'їзд Рад СРСР. Утворення Союзу РСР.

1922- 1929 рр. — перша кодифікація радянського законодавства.

Кодекси УСРР: земельний, кримінальний, кримінально- процесуальний, цивільний, про працю, про народну освіту (1922); цивільний процесуальний (1924), виправно-трудовий (1925); про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану (1926); адміністративний, кримінальний, кримінально-процесуальний (1927); цивільний процесуальний (1929)

1923 р., 1 серпня — постанова ВУЦВК і РНК УСРР "Про заходи за

безпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови"

1924 р., 23 лютого — Положення про товарні біржі

1924 р., 13 серпня — Положення про Державне Політичне Керування (ДПК) УСРР

1924 р., 12 жовтня — Постанова ВУЦВК "Про утворення Автономної Молдавської СРР"

1929 р. 7-15 травня — ХІ Всеукраїнський з'їзд Рад. Прийняття Кон

ституції УСРР

1930 р., 5 січня — Постанова ЦК ВКП(б) "Про темпи колективіза

ції і заходи допомоги колгоспному будівництву"

1930 р., 5 квітня — Постанова ВУЦВК і РНК УСРР "Про заборону орендувати землю і вживання найманої праці в поодиноких селянських господарствах у районах суцільної колективізації"

1930 р., 2 серпня — Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про ліквідацію округів та перехід на двоступеневу систему управління: центр — район

1932 р., лютий — Постанова ВУЦВК про перехід на триступеневу адміністративно-територіальну систему управління: район — область — центр

1932 р., 7 серпня — Закон СРСР "Про охорону майна державних

підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності"

1932-1933 рр. — голодомор в Україні

1933 р., 17 грудня — Положення про Прокуратуру Союзу РСР

1934 р., 16 липня — Постанова ЦВК СРСР "Про утворення загаль

носоюзного народного комісаріату внутрішніх справ"

1934 р., 5 листопада — Постанова ЦВК і РНК СРСР "Про особливу нараду при НКВС СРСР"

1934 р. 1 грудня — Постанова ЦВК СРСР "Про виключний порядок судочинства у справах про терористичні акти"

1936 р., жовтень — чергова чистка КП(б)У і масовий терор в Ук

раїні (так звана "єжовщина")

1937 р., 30 січня — Конституція УРСР, затверджена XIV Всеук

раїнським з'їздом Рад

1938 р., 16 серпня — Закон СРСР "Про судоустрій СРСР, союзних і

автономних республік"

1938 р., 20 грудня — Постанова РНК СРСР "Про введення трудо

вих книжок"

1939 р., 15 березня — проголошення самостійності Карпатської

України

1939 р., 23 серпня — договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

1939 р., 1 вересня — початок Другої світової війни 1939 р., 17 вересня — перехід радянськими військами польського кордону. Початок радянізації Західної України.

1939 р., 27 жовтня — прийняття Народними Зборами Західної Ук

раїни Декларацій про встановлення радянської влади в Західній Україні та про прийняття Західної України до складу СРСР і включення її до складу УРСР

1940 р., червень — інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини

до складу СРСР

1940 р., 2 серпня — Закон СРСР "Про включення північної части

ни Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки"

1941 р., 22 червня — початок Великої Вітчизняної війни. Указ Пре

зидії Верховної Ради СРСР "Про воєнний стан"

1941 р., 30 червня — проголошення Національними зборами у

Львові Акта відновлення української державності;

— утворення Державного Комітету Оборони СРСР (ДКО)

1942 р., 20 червня — утворення Українського штабу партизансько

го руху (УШПР)

1942 р., 14 жовтня — утворення Української повстанської армії (УПА)

1944 р., 4 березня — Закон УРСР "Про утворення союзно-республіканського наркомату закордонних справ УРСР"

1944 р., липень — утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР)

1944 р., 28 жовтня — визволення радянськими військами території

України від німецько-фашистських окупантів

1945 р., 27 квітня — включення Української РСР в число первісних

членів ООН

1945 р., 8 травня — Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про оголошення 9 травня Святом Перемоги"

1945 р., 29 червня — договір між СРСР і Чехословацькою Республікою про возз'єднання Закарпатської України з Українською РСР

1945 р., 4 вересня — скасування ДКО 1946-1947 рр. — голод в Україні

1947 р., 26 травня — Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про скасування смертної кари"

1950 р., 12 січня — Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про застосування смертної кари до зрадників Батьківщини, шпигунів, підривників-диверсантів"

1954 р., 26 квітня — Закон СРСР "Про передачу Кримської області

із складу РРФСР до складу Української РСР

1955 р., 24 травня — Положення про прокурорський нагляд в

СРСР

1956 р., 30 червня — постанова ЦК КПРС "Про подолання культу

особи та його наслідків"

1956 р., 14 липня — Закон СРСР "Про державні пенсії"

1957 р., 11 лютого — Закон СРСР "Про віднесення до відання со

юзних республік розв'язання питань обласного, крайового адміністративно-територіального устрою"

1960 р., 30 червня — Закон УРСР про судоустрій 1960-ті — 1980-ті роки — друга кодифікація радянського законодавства. Кодекси УРСР: кримінальний, кримінально-процесуальний (1960), цивільний, цивільний процесуальний (1963), про шлюб та сім'ю (1969), земельний (1970), виправно-трудовий, про працю (1971), водний (1972), про надра (1976), лісовий (1979), житловий (1983), про адміністративні правопорушення (1984)

1978 р., 20 квітня — прийняття позачерговою VII сесією Верховної Ради УРСР Конституції УРСР

1984 р., 7 грудня — Кодекс УРСР про адміністративні правопору

шення

1985 р., квітень — проголошення на пленумі ЦК КПРС курсу на

перебудову

1987 р., 30 червня — Закон СРСР про державне підприємство (об'єднання)

1989 р., 20 червня — Закон СРСР "Про статус суддів в СРСР"

1989 р., 28 жовтня — Закон УРСР "Про мови в Українській РСР"

1990 р., 15 березня — обрання М. Горбачова Президентом СРСР 1990 р., 26 квітня — Закон СРСР "Про розмежування повноважень

між Союзом РСР і суб'єктами федерації"

1990 р., 16 липня — Декларація про державний суверенітет України

1990 р., 3 серпня — Закон УРСР "Про економічну самостійність Української РСР"

1990 р., 20 грудня — Закон УРСР "Про міліцію"

1991 р., 7 лютого — Закони УРСР "Про власність", "Про підпри

ємства"

1991 р., 24 серпня — проголошення Верховною Радою УРСР Акта незалежності України

1991 р., 12 вересня — Закон України "Про правонаступництво України"

1991 р., 8 жовтня — Закон України "Про громадянство України" 1991 р., 5 листопада — Закон України "Про прокуратуру"

1991 р., 1 грудня — референдум про незалежність України.

Обрання Президентом України A М. Кравчука 1991 р., 6 грудня — Закони України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України"

1991 р., 10 грудня — ратифікація Верховною Радою України угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД)

1991 р., 6 листопада — Господарський процесуальний кодекс Ук

раїни (до 21 червня 2001 р. діяв як Арбітражний процесуальний кодекс України)

1992 р., 28 квітня — прийняття Верховною Радою України Концеп

ції судово-правової реформи

1992 р, 3 червня — Закон України "Про Конституційний Суд України"

1992 р., 19 червня — Закон України " Про приватизацію державного житлового фонду"

1992 р., 25 червня — Закон України "Про національні меншини в Україні"

1992 р., 17 листопада — Закон України "Про статус народного депутата України"

1992 р., 15 грудня — Закон України "Про статус суддів"

1992 р., 19 грудня — Закон України "Про адвокатуру"

1994 р., 10 липня — Президентом України обраний A Д. Кучма

1995 р., 8 червня — Конституційний договір між Верховною Радою

та Президентом України

1996 р., 28 червня — прийняття Верховною Радою Конституції Ук

раїни

1997 р., 19 лютого — Закон України "Про приватизацію держав

ного майна"

1999 р., 20 травня — Закон України "Про Національний банк України"

1999 р., 14 листопада — Л. Д. Кучму повторно обрано Президен

том України

2000 р., 16 березня — Закон України "Про правовий режим над

звичайного стану"

2000 р., 19 жовтня — Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва"

2000 р., 7 грудня — Закон України "Про банки і банківську діяль

ність"

2001 р., 18 січня — Закон України "Про громадянство України" 2001 р., 5 квітня — Закон України "Про політичні партії в Україні" 2001 р., 5 квітня — Кримінальний кодекс України

2001 р., 21 червня — "мала судова реформа". Прийняття Верховною Радою України "пакету" законодавчих актів про внесення змін до дванадцяти законодавчих актів, які регулюють діяльність судових органів, визначають їх повноваження, а також повноваження правоохоронних органів 2001 р., 21 червня — Бюджетний кодекс України

2001 р., 25 жовтня — Земельний кодекс України

2002 р., 10 січня — Сімейний кодекс України

2002 р., 17 січня — Закон України "Про вищу освіту"

2002 р., 7 лютого — Закон України "Про судоустрій України". Поглиблення судової реформи

2002 р., 11 липня — Митний кодекс України

2003 р., 16 січня — Цивільний кодекс України 2003 р., 16 січня — Господарський кодекс України

2003 р., 11 липня — Кримінально-виконавчий кодекс України

2004 р., 18 березня — Цивільний процесуальний кодекс України 2004 р., жовтень — грудень — президентські вибори (1 тур — 31

жовтня, 2 тур — 21 листопада, 3 тур (переголосування) — 26 грудня). Президентом обрано В. А. Ющенка. "Помаранчева революція"

2004 р., 8 грудня — ухвалення Верховною Радою України консти

туційної реформи. Закон України "Про внесення змін до Конституції України"

2005 р., 6 липня — Кодекс адміністративного судочинства Украї

ни

The offered textbook elucidates social-political way, state system and law of Ukraine. It surveys sources of Ukrainian law beginning from the ancient time up to present days.

The textbook is prepared according to curriculum on discipline "State and law history of Ukraine" in academies of Ukraine. The structural-training material consists of sections and themes according to content-training modules. The first primary sources and tasks for self-control are added to each theme.

For students of law academies and for readers who are interested in the history of state and law development of Ukraine.

<< |
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ:

 1. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 2. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 3. 3. 1. Вічеві традиції в політичній системі України - Русі
 4. 5.1. Судочинство княжої доби
 5. ВИСНОВКИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. Давнє українське письменство.
 8. Запорозька Січ у козацькому державотворенні
 9. Право на українських землях у складі Російської імперії
 10. Уособлений образ факультету
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. Характерною рисою другої частини літопису є наявність у ній побутових явищ і фактів.
 13. 1648 p.
 14. Про вибиття поляками з Полісся палїівців; про підпадання кримських солтанів з Петриком під Полтавський полк; про виправу за Дніпро Палія з лубенським полковником Свічкою для воєнного промислу; про гетьманське рушення з Лубен до Батурина; про повідомлення через грамоту в Москву про тодішні події; про гетьманський універсал у Засеймській сотні, в якому пропонується їм лишатися в спокої; про прусськог