<<
>>

Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Цей навчальний посiбник визнано одним iз кращих серед поданих на конкурс, органiзований Мiнiстерством освiти України та Мiжнародним Фондом «Вiдродження» в рамках Програми «Трансформацiя гуманiтарної освiти в Українi». Головне завдання Програми полягає в сприяннi гуманiзацiї освiти через створення умов для розробки та впровадження нової генерацiї пiдручникiв i навчальних посiбникiв, зорiєнтованих на цiнностi вiтчизняної та свiтової культури, притаманнi сучасним суспiльствам демократичного типу. Мiнiстерство освiти України та Мiжнародний Фонд «Вiдродження», який репрезентує всесвiтню мережу фондiв, заснованих вiдомим американським пiдприємцем та громадським дiячем Джорджем Соросом, будуть щиро вдячнi за вiдгуки, пропозицiї та зауваження щодо цього видання пiд час його експериментальної перевiрки в навчальних аудиторiях.

<< | >>
РОЗДIЛ I. Ранньофеодальнi вiдносини у захiднiй Європi. УтвореннЯ i розвиток давньоруської держави
§ 1. РАННЄ СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ У ЗАХIДНIЙ ЄВРОПI
§ 2. УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОСТI У СХIДНИХ СЛОВ’ЯН
§ 3. ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ФЕОДАЛIЗМУ В ЗАХIДНIЙ ЄВРОПI. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА Х ст
§ 4. ХРИСТИЯНIЗАЦIЯ РУСI-УКРАЇНИ ДО ВОЛОДИМИРОВОГО ХРЕЩЕННЯ I ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Роздiл II. Київська Русь наприкiнцi X – в серединi XII ст.
§ 1. ПОЛIТИЧНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
§ 2. ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСI ЯК ФАКТОР ЄВРОПЕЇЗАЦIЇ
§ 3. ПОСИЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКIВ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СВIТОМ
Роздiл III. Феодальна роздробленiсть. Галицько-Волинська держава та її зв’язки з країнами центральної Європи
§ 1. РОЗВИНУТЕ ФЕОДАЛЬНЕ СУСПIЛЬСТВО В ЗАХIДНIЙ ЄВРОПI. УТВОРЕННЯ НАЦIОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ
§ 2. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗIВСТВО У БОРОТЬБI ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТI
§ 3. ДЕРЖАВА РОМАНОВИЧIВ У ДРУГIЙ ПОЛОВИНI XIII – ПЕРШIЙ ПОЛОВИНI XIV ст. Її УЧАСТЬ У ПОЛIТИЧНОМУ ПРОЦЕСI ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
розділ IV. культурний розвиток давньої Русі-України в контексті середньовічної європейської культури
§ 2. ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА I РОЗВИТОК УКРАЇНИ-РУСІ
§ 3. ОСВІТА I ДАВНЄ УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО
§ 4. АРХІТЕКТУРА I ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
РОзділ v. Криза феодалізму в європі. Україна в складі великого князівства литовського (Хіv-Хv ст.)
§ 2. БОРОТЬБА ПОЛЬЩІ І ЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ. ВЕЛИКІ КНЯЗІ ЛИТОВСЬКІ – ІНТЕГРАТОРИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ СПАДЩИНИ
§ 3. РОЗВИНУТИЙ ФЕОДАЛІЗМ В УКРАЇНІ
розділ vі. початок нового часу. реформація і контрреформація. соціально-політичний розвиток україни у хv-хvі ст.
§ 1. ПЕРЕХІД ВІД СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ СТАНОВОЇ МОНАРХІЇ ДО АБСОЛЮТИЗМУ
§ 2. ФОРМУВАННЯ БУРЖУАЗНИХ ВІДНОСИН
§ 3. СОЦІАЛЬНІ ПРОТЕСТИ В ЄВРОПІ І УКРАЇНІ
§ 4. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ. ЇХ ПРОЯВИ В УКРАЇНІ
розділ VІІ. інтеграція українських зеель у польській державі
§ 1. ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
§ 2. ЗАГОСТРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ НАПРИКІНЦІ XVI ст.

Книги и учебники по дисциплине Україна в середні століття (VII-XV ст.):

  1. СТЕФАНА ТОМАШІВСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ1919 - 2017 год
  2. О. В. СУХОБОКОВ. СЛАВЯНЕ ДНЕПРОВСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ (роменская культура и ее предшественники) - 1975 год
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -