<<
>>

Виникнення козацтва, його роль у зародженні буржуазних відносин в Україні.

Посилення феодального гноблення, дальше закріпачення селян у поєднанні з іншими формами національних і релігійних утисків (насамперед на землях, захоплених Польщею), викликали опір українського народу.

Кінець XV – початок XVI ст. на Україні, як і в інших країнах Європи, характеризувалися сильним антифеодальним рухом. Ще наприкінці XV ст. по Галичині, Буковині й Західному Поділлю прокотилося могутнє повстання селян під проводом Мухи, яке ніби продовжувало традиції чеських таборитів, очолюваних Яном Жижкою, і передувало селянській війні в Німеччині, що спалахнула у 1525 р.

Головний зміст боротьби селянства полягав у намаганні позбутися різних форм гноблення з боку феодалів-землевласників або феодальної держави. Нерідко доведений до відчаю селянин кидав власне господарство, домівку і йшов світ за очі шукати кращої долі. У країнах Західної і Центральної Європи, затиснутих кордонами сусідніх держав, втікачеві залишався єдиний шлях для отримання індивідуальної свободи – до міста, де через якийсь час він ставав особисто вільним. Саме тому на Заході місто ставало головним осередком, де формувалися антифеодальні сили, що виступали чинником руйнування старої системи і формування більш прогресивних буржуазних відносин.

Саме з посиленим розвитком міст та вибухом «комунальних революцій » пов’язані початки громадянського суспільства в Європі. Носіями його стають міста, «повітря яких робить людину вільною». Згідно з магдебурзьким правом мешканці міст жили на засадах самоврядування, були незалежними не лише економічно, а значною мірою й політично. Саме на городян та їхні кошти спиралися монархи Європи у боротьбі проти феодальної верхівки за створення загальнонаціональних ринків. Разом з тим, міста стали головною силою, що стримувала .надмірну централізацію влади в абсолютних монархіях Європи. З бюргерського середовища тогочасних європейських міст сформувалася буржуазія, яка започаткувала нову капіталістичну епоху в європейській і світовій цивілізації.

На Україні з її своєрідним геополітичним становищем і відносно слаборозвинутим життям міст, які не мали такого ступеня свободи, як на Заході, закріпачене селянство знаходило порятунок в інших місцях. Ними стали незаймані степові простори, де не було феодалів, княжої чи королівської адміністрації і де можна було господарювати не оглядаючись на пана. І хоча умови життя на нових землях були надзвичайно тяжкими, потік утікачів у малозалюднені та зовсім не освоєні землі України з кожним роком зростав.

Втечі на окраїни Поділля й Київщини стали поширеною формою селянсько-плебейського протесту проти феодальних порядків. Утверджуючись на нових місцях за допомогою плуга й шаблі, ці втікачі вважали себе вільними, ні від кого не залежними і почали називати себе козаками, що означало тюркською мовою «вільні люди». Польський хроніст XVII ст. С. Грондський надзвичайно влучно розкрив соціальну підставу виникнення козацтва: «Ті з руського (українського) народу, – писав він, – котрі ... не хотіли тягнути ярмо і терпіти владу місцевих панів, уходили в далекі краї, на той час ще не заселені, і привласнювали собі право на свободу.., засновували нові колонії і, щоб відрізнятися від підданих, що належали руським (українським) панам, стали називати себе козаками». Першою документальною звісткою про козаків є згадка польського хроніста Мартина Бельського, який, описуючи похід Яна Ольбрахта у Східне Поділля (1489), засвідчив, що польське військо могло успішно просуватись у південних степах лише завдяки місцевим козакам, які добре знали місцевість.

Поява козаків у родючих південних степах супроводжувалась їх інтенсивною господарською діяльністю, що сприяла розвиткові землеробства і скотарства, утворенню козацьких слобід і хуторів. Чимало їх виникло вже наприкінці XV —у першій половині XVI ст. у верхів’ях Південного Бугу, а також на Лівобережжі – вздовж річок Трубежа, Сули, Псла та інших. Вчорашні «дикі поля» ставали складовою частиною господарського організму України. В результаті козацької колонізації були освоєні величезні південні простори, що стало одним з важливих факторів могутності Польської держави.

І це прекрасно усвідомлювали сучасники. Автор широковідомого в Європі твору – «Опису України» (1650) – Гільйом Левассер-де-Боплан (французький військовий інженер на польській службі) писав: «Місцеве населення... так далеко відсунуло її (держави) межі і доклало стільки зусиль до обробітку пустинних земель.., що в сучасну пору їх незвичайна плодючість становить головне джерело прибутку... держави».

Подібні висловлювання дають підстави для порівнянь ролі України в економіч-ному житті Речі Посполитої з роллю Нідерландів у складі імперії Карла V, з яких той діставав у 8-9 разів більше прибутків, ніж з Америки. За свідченням одного з венеціанських дипломатів, саме в об’єднаних нідерландських провінціях були «справжні скарби і рудники, там справжня Індія, яка давала імператору можливість вести війни, яка зберегла йому державу, добробут і вплив». Цю оцінку повною мірою можна застосувати до Польщі й України. Родючість української землі, нестримний колонізаційний хист її народу, його рідкісна працьовитість виявилися справжнім «ельдорадо» для польської держави.

Козацькі слободи й хутори були набагато вищими своїм добробутом проти вбогих покріпачених сіл. І, безперечно, головною причиною цього стала зацікавленість вільної людини, якою був козак, у розвитку свого власного господарства, відсутність феодального примусу. Останнього не знало козацьке господарство, яке від початків свого існування базувалося на використанні найманої праці. Про це свідчать різноманітні документи епохи. Вже у статуті Сигізмунда I від 14 серпня 1544 р. йдеться про козаків та їхніх наймитів, з яких черкаський ста-роста брав незаконні мита.

Як дрібний власник і продуцент козак був найбільше зацікавлений у ліквідації великого феодального землеволодіння та феодально-кріпосницької системи взагалі, що постійно загрожували йому як незалежному виробникові. Отже, якщо на Заході розхитування феодальної системи і утвердження буржуазних відносин були пов’язані, насамперед, з розвитком міського життя і формуванням відповідних соціальних груп, то на Україні такою соціальною верствою стало козацтво.

Козаки зуміли створити оригінальну соціальну організацію, яка усім своїм єством була спрямована проти феодальних порядків. Усі без винятку члени козацької самоврядної громади, яка була одночасно військовою організацією, мали рівні права на користування землею, участь у козацькій раді, виборах старшини тощо. Козаки переконливо демонстрували українському селянству можливість організації соціального та економічного життя без феодала і тим здійснювали сильний вплив на покріпачене селянство. Це зробило козацтво детонатором глибоких соціальних рухів проти феодальної системи, що струшували весь державний організм Польщі.

Поява козацтва викликала страх і ненависть магнатів та шляхти, які прагнули ліквідувати його як стан вільних людей і заволодіти сколонізованими козацькими землями. Під тиском шляхти козацькі громади змушені були відступати дедалі глибше на південь. Вже на середину XVI ст. кількість козаків значно збільшилася в межах Канівського і Черкаського староста. Цей регіон став своєрідним козацьким краєм – головним місцем зосередження козацтва.

Проте кресовим магнатам, що являли собою адміністрацію порубіжних староств, вдалося поставити в залежність частину козаків, яких вони примушували нести сторожову службу у прикордонних замках, поповнювати загони панських «служебників» тощо. Ті ж козаки, які не хотіли миритися з таким становищем, відступали на «низ», за дніпровські пороги, де розпочалися нові колонізаційні процеси. За порогами козаки заснували так звані «уходи» – рибні та мисливські промисли, пасіки, місця солевидобутку. Промисли були тоді головним господарським заняттям козаків. Але вже на початку XVI ст. за порогами з’являються козацькі зимівники (хутори) – переважно скотарські господарства.

Небезпека, яка загрожувала господарській діяльності на нових місцях, змушувала козаків розпочати будівництво невеликих укріплень, що називалися січами. Початкове розрізнені невеликі січі існували в багатьох місцях, в тому числі на добре відомій Хортиці. Одну з перших згадок про них вміщено у «Хроніці» польського письменника XVI ст.

Мартина Бельського. «Ці люди, – писав він про козаків, – постійно зайняті ловлею риби на низу, там таки сушать її на сонці без солі». На зиму, як зазначає хроніст, козаки розходилися «по найближчим містам, як, наприклад, Київ, Черкаси та ін., залишивши на острові, на безпечному місці, на Дніпрі, човни і кілька сот чоловік на коші (na korzeniu), як вони кажуть, при стрільбі, так як мають в себе і гармати, захоплені в турецьких фортецях і відбиті у татар». Виникнення коша в результаті об’єднання окремих груп козаків і слід вважати утворенням Запорізької Січі – нової організації козацтва, яке перебувало за Дніпровими порогами. На думку відомого дослідника козацтва В.О.Голобуцького, Запорізьку Січ було засновано на острові Томаківка, що лежить на південь від Хортиці. На Томаківці, як зазначає М. Бельський, «найчастіше живуть козаки» і вона «служить їм, по суті, найсильнішою фортецею на Дніпрі». Від заснування Запорізької Січі до ліквідації її російським царизмом у 1775 р. вона була могутнім опертям українського народу в боротьбі проти кріпацтва, національного гноблення та іноземних загарбників. Як зазначав К. Маркс, з утворенням Запорізької Січі «дух козацтва розлився по всій Україні».

Виникнення Запорізької Січі було надзвичайно великою подією у боротьбі українського народу за свою державність. Саме тут, на Січі, зародилися перші клітини того державного організму, який згодом виріс у державу Богдана Хмельницького. Причому ця державність докорінно відрізнялася від більшості тогочасних феодальних держав. Тут не було ні феодальної власності на землю, ні кріпацтва, ні поділу на стани. Замість феодального примусу на Запоріжжі утвердився принцип використання найманої праці, що сприяло розвиткові більш прогресивних буржуаз-них відносин. І хоча Запорізька Січ мала досить складну соціальну структуру з наявністю багатіїв і бідноти, їй був притаманний яскраво виражений демократизм.

Переймаючи функції носія української державності від колишньої феодальної еліти, козацтво формувало її на принципово відмінних від більшості державно-політичних систем тогочасного світу засадах.

Тоді як у більшості європейських країн утвердився абсолютизм, або олігархічно-аристократичне правління, козацтво послідовно формувало демократичні інститути, які з часом як клітини національної державності утвердились на території всієї Наддніпрянської України. Запорізька Січ стала однією з нечисленних держав-республік, що були ніби острівці серед моря європейських держав з феодально-монархічним устроєм. Не випадково К. Маркс, слідом за М. Костомаровим, назвав Запорізьку Січ «християнською козацькою республікою». Ця новостворена козацька республіка стояла в одному соціальному ряду з італійськими містами-республіками Венецією і Генуєю, вільними німецькими містами, голландськими штатами, Англією, яка за часів Олівера Кромвеля також «скуштувала» переваг республіканського устрою. Саме з містами-республіками – італійськими, нідерландськими, німецькими – пов’язаний початок Відродження і викликаний ним розквіт мистецтва, поезії, науки. Розкутий вільний городянин став ініціатором географічних відкриттів, створення промислових мануфактур, вільної торгівлі, розвитку політичної думки. Дещо пізніше, значною мірою завдяки нестримній життєдайній енергії козацтва, цей подих нового життя відчула на собі й Україна.

Козацтво відігравало надзвичайно важливу роль у культурному житті українського народу. Зміцнившись як окремий стан, вільний від кріпацтва й панщини, козацтво в особі, насамперед, своїх гетьманів та численної старшини активно сприяло розквіту освіти, науки, культури і мистецтва на Україні. Бурхливий розвиток мистецького і літературного життя у XVII ст., саме коли козацтво вийшло на широку арену суспільно-політичного життя України, супроводжувався виникненням нового своєрідного стилю, який недаремно дістав назву козацького – або українського бароко.

На формування козацтва вплинула та обставина, що воно опинилося фактично наодинці з надзвичайно небезпечним ворогом – турецько-татарськими завойовниками, що здійснювали безперервні наскоки на Україну. Посланець імператора Рудольфа II до українських козаків Еріх Лясота наприкінці XVI ст. підкреслював, що кожний хлібороб, «виходячи на польові роботи, завжди має рушницю на плечі і шаблю або тесак на поясі». Кожний козак мусив за свій кошт нести військову службу, брати участь у походах. Ні литовський, ні згодом польський уряди не зуміли організувати оборони південних кордонів своєї держави. Це завдання виконало козацтво, яке стало незборимим бастіоном України перед нападами турків і татар.

Сміливі походи козаків на турків і татар, їхні героїзм і самопожертва, військова майстерність привертали увагу тодішнього європейського світу. Чимало представників європейських держав намагалися заручитися військовою допомогою запорожців, входили у зносини із Запорізькою Січчю як з незалежною державою. Так, у 1594 р. на Січ прибув посол німецького імператора Рудольфа II Еріх Лясота, який мав завданням укласти з нею воєнний союз проти Туреччини. З цією ж метою намагався встановити контакти з козацькими ватажками і, зокрема, із Наливайком посланець папи Климентія VIII. У листі до козаків папа писав: «Маємо відомості про вашу хоробрість і воєнну відвагу і добре про це поінформовані».

Запорізьке козацтво в очах Західної Європи стає однією з головних сил, що протистоять наступу Туреччини на християнські країни. Про це свідчать, зокрема, численні гравюрні та інші зображення політичного змісту, які на той час були поширені в країнах Європи. Так, на одній з голландських гравюр, видрукований у місті Дельфті 1650 р., поруч з фігурами, що персоніфікували собою Іспанію, Англію, Швецію, Німеччину, Польщу та Московію, вміщено постать козака – символ України. Поряд з нею є віршований напис: «козак дуже сердитий, його серце в грудях хоче розірватися. З великою ненавистю до Туреччини гострить він шаблю». Про Московію ж говориться, що вона загрожує Європі – хоче нацькувати на неї Туреччину.

Багато цікавих описів та звісток про Запоріжжя і козацтво залишили європейські мандрівники. Серед них – італієць Гамберіні (1584), курляндський герцогський гофрат Міллер (1585), згадуваний вже Еріх Лясота (1594), численні польські мемуаристи та інші. Гамберіні, наприклад, так характеризував українських козаків: «З козаків можна зібрати 14 000-15 000 добірного, добре озброєного війська, жадного більше слави, ніж наживи, готового на всяку небезпеку. Їхня зброя – шаблі і рушниці, яких у них ніколи не бракує. Добрі вони до війни пішої і кінної... дають собі добре раду на морі. Мають усякі човни й на них їздять у походи на чорноморські землі». Виняткове місце займає перекладений на кілька європейських мов «Опис України» французького інженера Боплана; цей твір поряд з інформацією про козаків містить цінні відомості з географії, історії та етнографії України. «Козаки понад усе цінять волю, без якої не могли б жити. Це головна причина, чому вони такі схильні до повстань проти місцевих вельмож», – зазначав Боплан.

Згідно з відомостями українського історика І.Борщака вже у 70-х роках XVI ст. на королівській раді Франції стояло питання про запрошення на французьку службу загонів запорожців. А в 1594 р. одночасно в Німеччині і Франції вийшли друком дві книги про боротьбу запорожців проти татар. У праці французького автора Бодієра «Огляд турецької історії» (1617) зазначається, що козаки «є звичайним лихом великої турецької держави і, здається, Бог народив козаків для противаги, хоч і не рівної могутності оттоманській». Автор книги «Історія козацьких війн проти Польщі» француз П’єр Шевальє писав про козаків, що вони з гордістю носять своє ім’я, бадьорі, міцні, мало дбають про нагромадження майна, волелюбні і нездатні терпіти ярма, сміливі і хоробрі.

Високу боєздатність запорізького козацтва засвідчив польський мемуарист домініканець Опольський – свідок селянсько-козацького повстання 1637-1638 рр. «Хоч між козаками немає жодного князя, сенатора, воєводи, – писав він, – але ці мужики такі, що коли б не обмежували права, встановлені для плебеїв, між ними знайшлися б гідні того, щоб їх визнано рівними щодо хоробрості Фемістоклові та Квінктієві Цинцинатові, якого від плуга закликано до диктатури».

Дослідники відзначають помітний вплив на Запорізьку Січ військово-рицарської культури середньовічної Європи. З європейським рицарством запорізьке козацтво єднали родинний принцип взаємовідносин – побратимство, рівність, демократизм; високий соціальний статус свободи, мужності, війни, відданості товариству і навпаки – низький статус спокійного способу життя; інститут кобзарів-труверів; спеціальне навчання молоді (паж і зброєносець при рицарі – молодики в січовій школі і джури при старшинах); специфічне ставлення до жінки, меча й коня; ритуальний зв’язок між битвою та бенкетом тощо.

Чимало «рицарських» рис запорізькому козацтву додала українська шляхта й магнатерія, що були носіями і продовжувачами військових традицій княжих дружин. Ці риси передавалися козацтву під час його постійних і різноманітних контактів з кросовими українськими магнатами Вишневецькими, Збаразькими, Острозькими, Ружинськими, Дашковичами та іншими, які мали свої військові формування зі служилого боярства та шляхти, постійно здійснювали військові експедиції, залучаючи до них козацтво. Водночас, серед козацтва, що формувалося здебільшого з селянства, було чимало представників шляхти, які прищеплювали новому соціальному середовищу елементи свого світогляду, побуту, звичаїв. Значний приплив до лав козацтва залишків донедавна сильного прошарку службового боярства – нижчої соціальної категорії феодально-рицарського стану на Україні – відбувся у другій половині XVI ст.

Внаслідок визнання шляхетських прав лише за тими особами, в яких були документальні підтвердження на земельну власність і шляхетство, значна частина дрібних зем’ян, панцирних і путних бояр, збройних слуг мали перейти у нижчий соціальний ряд. В результаті після 1569 р. значна кількість українського дрібного рицарства на теренах Південної Київщини і Брацлавщини, зберігаючи свій традиційний спосіб життя, пов’язаний з обороною кордонів держави, була позбавлена її підтримки і суспільного визнання. Частина цього стану злилася з козацтвом, вносячи в його середовище «рицарський фермент», істотно впливаючи на формування його класового обличчя і зміст його політичних і соціальних вимог.

Із зміцненням козацтва польський уряд і польсько-шляхетська верства в цілому були змушені рахуватися з новими соціально-правовими особливостями козацтва, в основі яких лежали наміри колишнього дрібного рицарства домогтися юридичного імунітету відносно місцевих урядовців.

У спектрі взаємин тогочасного польського суспільства з українським козацтвом не бракувало найрізноманітніших підходів – від ідеї фізичного винищення козацтва і до пропозицій його легалізації і організаційно-станового оформлення. Цікавим у зв’язку з цим є проект київського католицького єпископа Йосипа Верещинського, українця за походженням, який мав певні контакти з козацтвом. Згідно з його задумом козацтво мало зорганізуватися на зразок європейських рицарських орденів з гетьманом на чолі. Його територією мали стати землі Лівобережного Подніпров’я з центром у Переяславі. Під час воєнних дій козаки мали виставляти 3-4 тисячі чоловік. Їм забезпечувались земельні володіння як плата за службу і право на самоврядування. Фактично за своїм правовим статусом вони мали наблизитися до шляхти. Зрозуміло, що без наявності дрібнорицарського прошарку в середовищі козацтва такі проекти не могли прикладатися до чисто селянського субстрату, який був одним з генетичних первнів низового товариства.

Характерно, що аналогічні пропозиції були передані Наливайком польському королю на початку 1596 р. Козацький ватажок вважав за потрібне виділити окрім Запоріжжя також прикордонну територію між Бугом і Дністром, де козаки мали б нести сторожову службу. Передбачалося будівництво замку – резиденції козацького гетьмана. Під час війни козацтво за наказом короля зобов’язувалося виступити «де потреба того покаже, як на неприятеля Хреста Святого, так і на Князя Великого Московського».

Процеси певного зближення інтересів дрібнорицарської верстви з нижчими станами феодального суспільства мали місце і в країнах Західної Європи. Вони знайшли свій вияв, зокрема, у згадуваному вже русі німецького рицарства на чолі з Францем фон Зіккінгеном, спрямованому проти порушень прав рицарства імператором, князями та великими церковними феодалами. Однак, як ми бачили, незважаючи на те, що обидва стани мали спільного ворога, вони діяли ізольовано. Внаслідок цього у 1523 р. очолюваний фон Зіккінгеном рух був розгромлений.

Під час селянської війни, що розпочалася наступного року, окремі представники рицарства іноді очолювали селянські загони. Проте союз обох станів фактично не склався, хоча у вимогах селян часто майже слово в слово повторювалися пункти з програми рицарів. Отже, виступи селянства в Німеччині поступово згасли.

Інша ситуація склалася в Україні. Інтегрувавшись із селянами-втікачами і утворивши з ними новий стан – козацтво, українська дрібна рицарська верства дістала можливість продовження свого існування і активної воєнної та економічної діяльності. Новий стан стимулював глибокі соціальні та національні рухи на зламі XVI-XVII століть, які зрештою привели до ліквідації магнатського землеволодіння і падіння польського панування.

У свідомості козацтва, яке поряд із шляхтою брало участь у воєнних походах і битвах, міцнішає впевненість щодо своєї рівності з шляхтою. Збереглося чимало свідчень, що запорожці вважали себе рицарством. Таке саме уявлення про козацтво як окремий рицарський стан мало місце як серед представників тогочасного українського суспільства, так і багатьох чужинців. Ректор Київської братської школи у вірші на смерть Сагайдачного називає його «зацним рицаром», Еріх Лясота пише, що він попрощався «з усім запорізьким лицарством». Коронний канцлер Ян Замойський, який вважав себе «milosnikorn ludzi riczerskich», назвав козаків – учасників московських війн – «низовим рицарством». Нарешті, надзвичайно прикметною є соціальна характеристика козацтва, зроблена Б. Хмельницьким. В листі до ельблонгського каштеляна Вейгера в листопаді 1648 р. він пише, що «хоч і не всі ми коронні сини (тобто шляхта), але тому, що всі з предків наших воїни, тому (вважаємо) себе рівними Рицарству і В. М. Панам».

Наприкінці XVI ст. козацтво продовжує активно вбирати дрібні військово-служилі елементи, які внаслідок посилення могутності магнатерії зазнають дедалі більшої скрути. Відомо, зокрема, що Криштоф Косинський, ватажок одного з найбільших козацьких повстань на зламі XVI-XVII ст., був шляхтичем з Підляшшя; йому заподіяв кривду магнат Януш Острозький. Чимало дрібної шляхти було у війську Северина Наливайка під час його походу у Молдавію в 1594–1595 рр. Приймаючи у своє середовище представників військово-шляхетського стану, козацтво використовувало їхній воєнний досвід, переймалось їхніми світоглядними й певними соціальними корпоративними ознаками. Адаптуючись і переосмислюючись, ці ознаки ставали надбанням українського козацтва.

Серед козацтва були представники всіх основних верств суспільства – починаючи від селян, що прагнули волі, до незадоволених існуючим ладом шляхтичів. Тому в козацтві найбільш повно віддзеркалилося прагнення українського народу до свободи і незалежного державного життя, що робило його виразником загальнонаціональних інтересів. Недаремно європейські сучасники ототожнювали козацтво з усім українським народом, називаючи його «народом козаків», «козацькою нацією».

Вже на початку XVI ст. боротьба козацтва з татарами і турками набула досить значних масштабів. У 1523 р. козацький похід на Крим супроводжувався спустошенням багатьох його регіонів і спаленням Очакова. В 1528 р. козаки ходили під Очаків і захопили величезну кількість худоби. У 30-40-х роках ці походи стали постійними і ускладнювали стосунки Литви й Польщі з Кримом і султанською Туреччиною. Посилилися татарсько-турецькі напади на Київщину, Поділля, Волинь. Вони ставали страшним лихом для українського народу, оскільки нечисленні державні замки у Черкасах, Каневі, Вінниці, Брацлаві не могли стримати кримчаків і захистити населення від їхніх спустошливих набігів. У боротьбу з ними дедалі інтенсивніше втягуються кресові українські магнати, які одержували від великого князя жалувані грамоти на володіння землями на півдні України й були зацікавлені в організації їх оборони. Ці можновладці, що, як правило, обіймали становища порубіжних воєвод і старост, часто були змушені покладатися на власні сили та ініціативу, оскільки уряд не міг забезпечити їх постійною мілітарною допомогою.

Магнатам-старостам підлягали не лише залоги замків, але й міщанство прикордонних міст, яке мусило нести сторожову службу і брати участь у збройних походах проти татар. У цих походах магнати нерідко зверталися за допомогою до козаків, прагнучи водночас поставити їх у залежність від себе. Одним з перших урядовців, хто взяв козаків на службу, став староста черкаський і каневський Євстафій Дашкевич (1514–1535) – досвідчений у військовій справі і дипломатії діяч. Сигізмунд Герберштейн характеризує його як «мужа досвідченого у військовому мистецтві, який прославився визначною хоробрістю». Дашкевич здійснив кілька успішних походів у Крим і, як правило, виходив переможцем у сутичках з татарами. У 1533 р. він запропонував Пйотрковському сейму спорудити кілька фортець на дніпровських островах, які б посилили оборону від турецько-татарських нападів, а також мали б сприяти колонізації нових земель. Проте на здійснення цього проекту у великокняжого уряду не було коштів, тому порубіжні старости, організовуючи походи в широкі степові простори, продовжували діяти на свій розсуд. Серед них були Предслав Лянцкоронський – староста хмельницький, відомий своїм успішним походом під Акерман у 1516 р., староста барський Бернат Претвич, староста черкаський Семен Полозович та інші.

На грунті участі козаків у воєнних акціях прикордонних урядовців склалися легендарні оповідання про те, що саме ці магнати стали першими гетьманами й організаторами козацтва. Списки цих «гетьманів» потрапили на сторінки козацьких літописів, а звідти – в роботи багатьох істориків. М.Грушевський відзначав, що ні Дашкевич, ні Лянцкоронський, ні інші можновладці не були «організаторами козаччини», «першими в ролі привидців “козацьких” походів». Насправді ж між козацтвом і магнатами завжди існували протиріччя. Хоча магнати і використовували козаків як збройну силу, вони разом з тим прагнули поставити їх у залежність від себе й використати колонізаційні здобутки козацтва. Слідом за козаками в освоювані ними незаймані землі завжди просувалися магнати, а з ними шляхта й орендарі, які намагалися позбавити козаків свободи. Це призводило до гострих класових конфліктів. У 1536 р. в Черкасах вибухнуло повстання; воно було жорстоко придушене владою. Після цього старости, прагнучи приборкати козаків, забороняли їм переходити за пороги і виходити у волості.

Просунутися далі на південь після невдачі Дашкевича намагався князь Дмитро Вишневецький. Вже у 1550 р. про нього як про одного з провідних борців з татарами згадує барський староста Претвич. Влітку 1556 р. Вишневецький збудував на Малій Хортиці замок. Як пояснював Сигізмунд II Август у листі до кримського хана (1557), завдання Вишневецького полягало в тому, щоб він «казаков гамовал, а шкодити не допустил». Однак влітку 1557 р. ДевлетГірей змусив його залишити острів і замок був зруйнований. Восени цього ж року неспокійний магнат без дозволу короля зайняв Черкаси й Канів і продовжив боротьбу з кримчаками. Невдовзі Вишневецький перейшов на московську службу, прагнучи одночасно зберегти за собою управління староствами. Проте московський уряд наказав йому залишити староства й прибути до Москви. У Москві Вишневецький одержав від Івана Грозного місто Белев з волостями і селами, чимало сіл під Москвою і 10 тис. рублів. У 1558 р. московське військо під проводом Вишневецького вирушило в Крим і дійшло до Перекопа. Згодом російський уряд доручив йому вести воєнні дії на Дону, а також на Кавказі з черкесами. У 1561 р. Вишневецький повертається до Литви. Він втручається у династичну боротьбу в Молдавії і виступає кандидатом на престол молдавського господаря. Проте в одному з боїв він потрапив у полон, був виданий туркам і страчений у Константинополі за наказом султана. Деякі історики схильні ототожнювати князя Дмитра Вишневецького з Байдою, героєм славнозвісної української народної пісні. Це було піддано сумніву видавцями і коментаторами «Исторических песен малорусского народа» – істориками В.Антоновичем і М.Драгомановим, а в наш час грунтовне заперечення цієї версії зроблено В.Голобуцьким.

Діяльність князя Д.Вишневецького слід розглядати в контексті тих масштабних колонізаційних процесів XV-XVI ст., що були виявом одвічного геополітичного потягу України до узбережжя Чорного моря. Саме тому українська кресова магнатерія намагається організовувати захист порубіжних земель України і спиратися при цьому на мілітарну силу козацтва. До найвидатніших особистостей періоду драматичної боротьби України з турецько-татарськими силами належить український князь Дмитро Вишневецький.

У 1577 р. Іван Підкова із загоном козаків захопив столицю Молдавії – Яси. Однак, переслідуваний турками, змушений тікати на Запоріжжя, був схоплений поляками і страчений у Львові на вимогу турецького султана. Жорстокою стратою Підкови польський уряд прагнув залякати козаків і водночас започаткував заходи, спрямовані на їх приборкання. Так, київському воєводі князю Острозькому король наказав вирушити на низ Дніпра і вигнати звідти козаків. Але здійснити це вже було неможливо. Козацтво дедалі посилювалось, активно заявляючи про себе не лише самовільними походами на татар і турків, але й розгортанням активної боротьби проти панського гноблення в Україні.

<< | >>
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Виникнення козацтва, його роль у зародженні буржуазних відносин в Україні.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -