<<
>>

Реформаційні течії і рухи в Західній Європі.

Криза феодалізму в Європі і початок нового часу супроводжувалися зростанням опозиційного католицизмові руху. Вже у XIV і XV ст. католицька церква відчула рішучу світську опозицію, що набула політичного, національного і соціального характеру.

Тиск католицької системи викликав протидію з боку гуманістичного руху, який спирався на світську філософію, науку і літературу, відстоював людські ідеали щастя і свободи, права громадян, станів, національну державність. Нарешті, всередині самої церкви час від часу виникали опозиційні рухи, спрямовані на реформацію церковної організації, церковного життя в цілому.

Ці процеси поглибились в ході становлення національних держав та абсолютних монархій, що покликало будівництво національних церков, посилило рух за підпорядкування їх державі і за обмеження папської влади. Централізованій феодальній римо-католицькій церкві опозиційні сили прагнуть протиставити децентралізовану демократичнішу церкву. Європейські світські володарі бажають звільнитися з-під папської опіки, ліквідувати церкву як найбільшого земельного власника, секуляризувати церковне майно, відмінити церковну десятину тощо.

Тоді як світське суспільство дедалі розвивалося, католицька церква була не в силі реформуватися і зупинити свій занепад. Між теократичними устремліннями папства і феодалізацією церкви існував прямий зв’язок. Духовенство не хотіло відмовлятися від феодальної власності на землю, папство не погоджувалось віддати право призначення на церковні посади в руки національної світської влади. Церковне землеволодіння вело до інтеграції прелатів і монастирів в систему феодальної ієрархії, ставило їх в один ряд зі світськими володарями, змушувало перейматися цілком «земними» інтересами. Папи у боротьбі з самодержцями вдавалися до тих самих засобів, що й їхні супротивники. Внаслідок цього сама церква набувала мирських рис, які суперечили її теократичній ідеї і аскетичним ідеалам, просякнутим крайнім спіритуалізмом.

У суспільстві поступово розгортався рух, що ставив собі за мету повернути церкві її суто духовне призначення. І світське властолюбство пап, і користолюбство духовенства, і церковне землеволодіння викликали гостре незадоволення не лише державців і світських станів, але й ревнителів релігійних ідеалів церкви. Тому морально-релігійний протест доповнювався запереченням політичного і економічного підгрунтя могутності церкви – її землеволодіння і десятин. Отже, реформаційний рух виник як протест проти церкви в ім’я самих релігійних засад; він був поєднаний не з прагненням секуляризації думки і життя, а з намаганням її перетворення в дусі нових релігійних ідей.

Початки могутнього реформаційного руху, що у XVI ст. розлився бурхливим морем по всій Європі, слід шукати в численних середньовічних єресях, сектах, братствах, у багатьох містичних і богословських вченнях, між носіями яких можна бачити попередників протестантів і сектантів реформаційної епохи. Чи не найпершою була секта вальденсів, що виникла на півдні Франції одночасно з іншою сектою – альбігойців. Тоді як вальденси стали першими протестантами на заході Європи, альбігойці були останнім відгалуженням так званої «маніхейської єресі», що виникла у східних частинах імперії. Як уже зазначалося, після прийняття болгарами християнства маніхейство проникло до них і лягло в основу так званої «богомильської єресі», поширившись в Італію (патарени, катари) і в Південну Францію. У XIII ст. проти цієї єресі було спрямовано хрестовий похід, який призвів до знищення багатої культури Провансу.

Вальденси, громада яких сформувалася в середовищі міських бідняків, зазнавали постійних гонінь з боку церкви. Вони вірили лише в канонічні книги Святого Письма і пропагували вчення, що єдиним посередником між Богом і людьми є Ісус Христос, заперечували чистилище, меси, пости, обрядовість тощо. Вони критикували духовну владу за її світську спрямованість, називали священиків спадкоємцями митарів і фарисеїв, заперечували їхнє право християнського служіння.

Сувора моральність вальденсів залучила до них дуже багато послідовників. Саме в епоху боротьби з ними церква вилучає у мирян Біблію – головну «зброю» вальденсів, забороняє перекладати її на народні мови, засновує ордени фран-цисканців і домініканців.

Досить сильний релігійний рух проти римо-католицької церкви пов’язаний з ім’ям англійського богослова з Оксфорда Джона Вікліфа (1320–1384). Він виступив як рішучий ворог чернецтва і папства. Єдине джерело віри, згідно з його вченням, було у Святому Письмі, знайомство з яким було обов’язковим для всіх віруючих. Вікліф заперечував у церковному вченні і устрої все, що не грунтувалося на буквальному розумінні текстів Святого Письма. Євангеліє, як зауважував він, не знає ні папи, ні кардиналів, ні архієпископів, ні єпископів, ні деканів, ні ченців; на тій. самій підставі він заперечував богослужбову обрядовість. Єдиним посередником між Богом і людьми ним визнавався Ісус Христос. Проте в той період більшість англійського народу ще міцно трималася католицизму і не розуміла усієї глибини ідей реформатора. Англійці дивилися на його боротьбу з духовенством з політичної точки зору (як на вияв невдоволення посиленням впливу на папство французького двору). Всеосяжне релігійне відродження, про яке мріяв Вікліф, було чужим тодішньому суспільству. Послідовники Вікліфа отримали назву «лоллардів». Проте ця назва запозичена на початку XIV ст. з Фландрії, де нею йменувалися пантеїстичні сектанти, в Англії стосувалося не лише прихильників Вікліфа, а й цілої низки інших сект. Зі сходженням на престол ланкастерської династії (1399) розпочалося жорстоке переслідування вікліфістів. Ідеї великого оксфордця повернулися в реформаційну епоху у вигляді пуританізму і охопили найширші верстви населення Англії.

У певному зв’язку із вченням Вікліфа була реформаційна течія в Чехії, що грунтувалася на ідеях Яна Гуса (1371–1415). Так само як і Вікліф, Гус сміливо викривав усі вади тогочасного духовенства, вимагав повернення церкві її початкової чистоти.

Питання про єретичність оксфордського реформатора стало предметом розходження чеських і німецьких членів Празького університету. Німці розпочали похід проти єресі Вікліфа, що її поділяв Гус, і чеських прибічників церковної реформи.

У 1412 р. Гус виступив з проповіддю проти індульгенцій, торгівля якими обурювала його релігійні почуття. Проте він не відкидав догматів і таїнств католицької церкви, зокрема причастя, поклоніння Святій Діві і святим. Спочатку Гус думав лише про легальну реформу, не бажаючи відділятися від римської церкви і залишаючись католиком. Однак мірою загострення стосунків із Римом його вчення набувало дедалі радикальнішого характеру. Головним мотивом поведінки людини Гус вважав пізнаний розумом «закон Божий»; при цьому влада, на його думку, могла належати лише тим, хто дотримувався цього закону. Єдиним справжнім джерелом віри він визнавав Святе Письмо. Гус не тільки картав багатства церкви, а й виступав проти церковного землеволодіння і десятини як джерела моральної зіпсованості кліру. Таким чином, вчення Гуса не виключало можливості широкого виступу і проти існуючої католицької системи, і проти «неправедних властей». Саме на цьому вченні грунтувався революційний гуситський рух, який набув також характеру національно-визвольної боротьби чеського народу проти німецького засилля.

Поряд з такими реформаторами, як Вікліф і Гус, що вели за собою величезну кількість послідовників, важливу категорію опозиційних релігійних утворень становили містичні секти, які шукали спасіння поза вказаними церквою шляхами. Католицизм ставив необхідною умовою спасіння належність до видимої церкви, участь у громадському богослужінні і посередництво священицького чину між Богом і людьми, тоді як сектанти трималися протилежних поглядів, вважаючи, що в католицькій церкві є лише марнослав’я і суєта. З Богом, на їхню думку, людина може поєднуватись безпосередньо і врятуватися можуть навіть сарацини і євреї, залежно від стану їхньої душі.

Виникнення цих опозиційних течій, вимоги реформування церкви шляхом соборних рішень, літературні викриття папства, вищого і нижчого духовенства та чернецтва – все вказувало на те, що церква втратила свій колишній моральний авторитет і виявляла нездатність реформуватися власними внутрішніми силами.

Реформ прагнуть цілі народи, монархи, суспільні класи, окремі особи.

Реформація розпочалась у Німеччині, де її ініціатором виступив Мартін Лютер (1483–1546), засновник першої протестантської церкви, яка й отримала його ім’я. Перебуваючи в августинському монастирі, він знайшов виправдання своїм сумнівам щодо можливості власного спасіння в думці блаженного Августина про «виправдання вірою» і через обрання Боже, якщо віра є правою і досконалою. Праведною, на думку Лютера, є саме людина, виправдана перед Богом своєю вірою, і правда Божа робить блаженними усіх віруючих у нього. Ці думки дали початок протестантській теології. Конфлікт Лютера з церквою почався у 1517 р., коли він рішуче виступив проти продажу у Віттенберзі індульгенцій для побудови храму Святого Петра у Римі. Засуджуючи грабіжництво торговців індульгенціями, він заявляв, що у церкви, є лише один «справжній скарб, це – святіше Євангеліє про велич і благість Божу». Архієпископ Майнцський подав папі скаргу на Лютера, проте курфюрст саксонський, що підтримував протестанта, не погодився видати його на суд до Риму. Після певних вагань Лютер стає на шлях відвертої боротьби з папським престолом. Він закликає своїх співвітчизників «кинутись із зброєю на розбещувачів, кардиналів і пап, на всю шайку римського Содома і вмити руки їх кров’ю». По всій Німеччині гаряче відгукувалися на його слова. Гуманісти вбачали в Лютері реальну силу в боротьбі за просвітництво. Ульріх фон Гуттен – глава невдоволених своїм становищем імперських рицарів – пропонував йому як сховок свій замок, розпочав з ним переписку і об’єднався у боротьбі за права німецького народу. Своєю чергою, Лютер у низці невеликих книжок підіймає питання, що хвилювали все суспільство. Він закликає скликати собор, на якому папа – «жалюгідний, смердячий грішник» – має бути позбавлений світської влади. Не повинно бути взагалі різниці між кліром і мирянами: «усі християни – священики». Громада сама має обирати своїх духовних керівників. Християни мають бути вільними від зовнішніх постанов і обрядів, тому що «внутрішня сутність людини і Бог – одне й те ж».

Після драматичних подій, пов’язаних з виступом імперських рицарів і селянською війною, імперський сейм у Шпеєрі (1526) надав право чинам імперії, тобто окремим князям і містам, діяти в питаннях віри на свій розсуд. Реформатори почали із секуляризації майна духовенства і монастирів, що відбувалася здебільшого у Північній і Східній Німеччині. Лютер та його прибічники – «євангелицькі» проповідники йшли в міста і села ліквідовувати католицьку обрядовість, скасовувати урочисту месу, пости, почитання мощей, вводити богослужіння рідною мовою, утверджувати вчення згідно з Біблією. Євангелісти, прагнучи повернутись до раннього, «чистого» християнства, багато в чому відхилялися від канонів католицького віросповідання. Пізніше Лютер був змушений погодитися з тим, щоб нові священники не обиралися вільно общинами прихожан, як він того вимагав у своїх перших радикальних творах. Їх мали призначати князі, які після ліквідації єпископів перебрали їхню владу і самі стали на чолі місцевих церков.

Перехід реформованої церкви під владу князів не відповідав ідеї релігійної свободи, захисником якої виступав Лютер напередодні Селянської війни. Вождь німецької Реформації не утримався також на висоті цього принципу у ставленні до інших реформаційних течій, зокрема до вчення Ульріха Цвінглі, що поширилось у Швейцарії та Південній Німеччині. Цвінглі розійшовся з Лютером у трактуванні причастя, вважаючи цей обряд лише символом духовного спілкування людини з Богом, тоді як католицтво вчило – і з цим погоджувались лютерани, – що під час обряду куштування хліба і вина (тіла і крові Христа) відбувається дійсне єднання з Богом. Чимало реформаторів та їхніх світських прибічників хотіли досягти згоди між обома течіями, проте Лютер виявився непоступливим.

Так само розійшовся Лютер з більш радикальними течіями реформації, що не обмежували вільну думку і вірування трактуваннями Святого Письма. Тих, хто відкидав писане одкровення і посилався на одкровення внутрішнє, почали називати анабаптистами, тобто перехрещенцями. Насправді ж анабаптисти проповідували не повторне хрещення, а хрещення лише дорослих, оскільки бачили в цьому свідомий акт духовного переродження людини. Анабаптисти виступали за соціальну рівність, спільність майна релігійних громад, проти війни, клятви, присяги. Між ними були мирні будівничі братських громад (моравські брати, менноніти). Проте сильні утиски повсюдно в Європі викликали їх сутички з владою. Вчення анабаптистів наклало свій ідеологічний відбиток на Селянську війну в Німеччині, що призводило до невиправданих жорстокостей і кровопролиття з боку повсталих.

З кінця двадцятих років XVI ст. Реформація крокує з Німецької імперії до інших країн Європи. Найраніше реформа церкви відбулася у Швеції й Данії. Тут ініціатором секуляризації виступила королівська влада, яку підтримало дворянство, що бажало оволодіти церковними землями. В цих країнах відбувся розрив з Римом, король став главою церкви, йому підпорядковувались єпископи. У Швецію і Данію були допущені лютеранські проповідники, оголошено «свободу віри». За часів Генріха VIII (1509–1547) на шлях створення національної церкви (англіканської) стала Англія. Спочатку англійський король проголосив себе главою церкви, залишивши, проте, зачиненими двері для протестантського вчення. Більш того, прибічників євангелістського напрямку переслідували і спалювали на вогнищах як єретиків. Поряд з ними карали тих католиків, що не хотіли визнати церковну зверхність короля. За його сина Едуарда VI було зроблено більш рішучі кроки в напрямку реформ. Відокремлена від Риму англіканська церква засвоїла протестантське вчення, проте зберегла, як і скандинавські країни, єпископальний устрій. Таким чином, протестантизм вже не був виключно німецьким національним явищем, а став фактором загальноєвропейським. Ця ситуація потребувала від реформаційного руху більш універсальних форм діяльності, тим більше, що лютеранство в Німеччині починало слабшати, оскільки пов’язало свою діяльність переважно з інтересами князів. З 40-х років католицька реакція дедалі посилювалась і, реорганізувавшись, перейшла до наступу. Отже, протестантизму необхідно було протиставити своєму супротивникові власну досконалу організацію, що надала б рухові бойового наступального характеру. Ці перетворення здійснив Кальвін (1509–1564) – французький вчений, який після звинувачення у протестантизмі втік з Парижа і став проповідувати в Женеві.

Одним з головних догматів кальвінізму є вчення про «абсолютне визначення наперед»: ще до створення світу Бог передбачив долі людей; таким чином, одні люди – вибрані (electi), інші – знедолені (damnati). Істинно віруючими, за Кальвіном, можуть бути лише вибрані, інші – засуджені вже наперед і жодні «добрі справи» не можуть змінити те, що вже накреслено Всевишнім. Оскільки людина не може знати, до чого вона призначена несповідним промислом, вона повинна турбуватися про те, аби бути достойною обрання і відганяти від себе будь-які сумніви щодо свого спасіння. Людина, йдучи шляхами Божими, повинна завжди усвідомлювати свою правоту і мати в собі силу здійснювати опір владі, яка йде проти волі Божої. Справжня церква, за Кальвіном, є сукупністю вибраних, і поза нею немає спасіння. Вона має турбуватися про те, щоб її члени були достойні спасіння, підтримувати серед них високоморальне життя суворою дисципліною і карами за відступ від Божих заповідей. В основу церковного устрою було покладено демократичну рівність усіх членів церкви, республіканське самоврядування і повне підпорядкування окремої особи церкві. Церковну ієрархію було ліквідовано. Керівну роль у кальвіністських общинах почали відігравати старшини (пресвітери) і проповідники, які утворювали консисторію, що відала релігійним життям громади. Майже всі зовнішні атрибути католицького культу були відкинуті; головне місце в богослужінні посіли читання й коментування Біблії, співи псалмів. Згідно з Кальвіновими вимогами щодо підтримання монастирської тиші й суворості побуту женевський магістрат встановив дріб’язковий, прискіпливий нагляд за громадянами, які зобов’язувалися відбувати усі церковні служби. Церква Кальвіна в Женеві цілком зрівнялася за своєю нетерпимістю з католицькою.

Кальвіністи повели енергійну боротьбу проти римської церкви і спрямували свої зусилля туди, де зовсім не було реформи – у Францію, Нідерланди, Шотландію, або де вона була неповною – в Англію. Якщо лютерани майже скрізь потрапляли під захист влади і допускали визнання государів главами церкви, то кальвіністи переважно виступали самостійно або навіть вороже до світської влади. Визнаючи за останньою безумовну зверхність над підданими, Кальвін, проте, допускав непідкорення державній владі в тих випадках, коли виникала суперечка між найвищою владою і обраними державними чинами, поставленими для охорони народних інтересів, або коли государ вимагав чогось супротивного велінням Божим. Ці застереження мали особливе значення для тих країн, де станово-представницькі інститути вели боротьбу з королівською владою, або там, де католицькі государі переслідували протестантських підданих. Таким чином, кальвінізм давав своєрідну релігійну санкцію для політичної опозиції в низці країн Європи. Ще за життя Кальвіна і невдовзі після його смерті у Франції, Шотландії, Нідерландах розпочалася боротьба підданих проти своїх монархів, яка знаходила опертя у Кальвінових застереженнях. Кальвінізм, таким чином, давав релігійну санкцію політичній опозиції.

Нетерпимість релігійних партій неминуче вела до різких зіткнень, які, починаючи з 40-х років XVI ст., переростають у релігійні війни. Ці війни велися не лише між державами, але й набували характеру внутрішніх усобиць, боротьби між станами. Запекла боротьба йшла між релігійними партіями, для яких питання про істинну віру поєднувалося із захистом своїх прав та майнових інтересів. Прапор віри, який при цьому підіймався, сприяв лише загостренню боротьби.

Впродовж 30-40 років від свого початку реформаційний рух зазнав істотних змін. Народився він з Лютерових заяв на захист свободи сумління і прав розуму. Проте помірковані реформатори з часом побачили небезпеку для свого авторитету з боку послідовних прибічників ідеї вільного розвитку людської думки. Більшість учасників реформаційного руху становили сектанти, які бажали здійснити певні перетворення церкви й віри, щоб зупинитися на нових непохитних догматах. І для Лютера, і для Кальвіна теологічний авторитет зрештою виявився вищим за людську думку, і звинувачення в раціоналізмі стало одним з найбільш сильних в очах реформаторів.

Прибічники релігійного раціоналізму опинилися ніби між двох вогнів, зазнаючи нападів як з боку католицької церкви, так і протестантів. Найсильніше раціоналістичний погляд на основні засади християнства виявився в антитринітаризмі (запереченні троїстості Бога). Найбільше послідовників він зібрав в Італії, де провідним діячем цього напрямку був Фауст Социн. Визнаючи Святе Письмо єдиним авторитетом, Социн, проте, трактував його дуже широко, піддаючи критичному аналізу все неістотне і алегоричне, в тому числі догмат про троїстість Бога, не знаходячи його буквально сформульованим у Святому Письмі. У 1579 р. він приїхав до Польщі, де намагався об’єднати всіх польських антитринітаріїв, що були того часу поділені на кілька течій.

<< | >>
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Реформаційні течії і рухи в Західній Європі.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -