<<

Зміцнення козацтва у другій половині ХVІ ст. Посилення його соціальної активності.

Входження України у європейський ринок, активізація товарно-грошових відносин викликали істотні зміни у всіх станах українського суспільства. Не обминули вони й козацтво. Якщо у першій половині XVI ст.

в його середовищі переважали декласовані елементи, селянська біднота, наймити, кабальні люди, для яких джерелом існування значною мірою була воєнна здобич, то в другій половині століття ситуація помітно змінюється. Серед козацтва дедалі зростає питома вага осілих заможних господарів, які колонізують нові землі, істотно розширюючи козацьке землеволодіння. В руках статечного козацтва часом опинялися значні земельні володіння, які не поступалися посілостям середнього шляхтича. Однак принциповою відмінністю в характері козацького землеволодіння було те, що воно спиралося на використання найманої праці, і це обумовлювало соціальну поведінку козацтва.

Надзвичайно важливу колонізаційну й цивілізаторську функцію козацтва помітив Арнольд Тойнбі, який, зокрема, писав: «Подібно тому як сучасні західні “будівничі імперії” подавили своїх примітивних супротивників переважаючою індустріальною могутністю, козаки подавили кочовиків, спираючись на розвинуту культуру землеробства». Саме у господарській діяльності козацтва англійський мислитель побачив «деякі ознаки, що скоріше належать майбутньому, ніж минулому». Ось чому козацькі об’єднання нагадували А. Тойнбі «колоніальні володіння сучасного західного світу». Цей прорив у майбутнє, носієм якого виявилось козацтво, був зумовлений формуванням у його середовищі буржуазних відносин, і це дає підстави вважати його учасником важливих соціально-економічних зрушень, що відбувались у Європі.

Козацтво намагалось уникати будь-якої залежності від феодальних інституцій примусу, підпорядкування старостам, відбування різних повинностей; воно створювало власну корпоративну організацію та юрисдикцію, що виходили за рамки феодальної соціальної системи.

Це вело до усвідомлення козацтвом своїх специфічних станових інтересів, а водночас і до більш активної участі в суспільно-політичному житті України.

Раніше вже зазначалося, що перехід західноєвропейських країн до нового часу зумовив також значні зміни в організації військової справи. Централізовані держави Європи вже не задовольнялися феодальними ополченнями, які скликалися час від часу на короткий термін. В Європі почали переходити до формування найманого війська, цілком залежного від центральної влади. Цього вимагали розширення театрів воєнних дій, зрослі розмах і тривалість війн.

І хоча в Речі Посполитій шляхетське посполите рушення не втратило до кінця свого військового значення, польський уряд також став на шлях створення постійного війська. На сеймі 1562–1563 рр. було ухвалено виділяти чверть королівських доходів (так звану «кварту») на утримання постійного війська, яке дістало назву «кварцяного». Стефан Баторій у 1578 р. організував так звану піхоту «вибранецьку» та інженерні війська. Уряд намагається також використовувати зрослу мілітарну потугу козацтва; з цією метою козаки залучаються на королівську службу.

Ще 1524 р. Сигізмунд Старий доручив українським панам С. Полозовичу та К. Кмітичу організувати загін з козаків у 1-2 тис. чоловік для захисту порубіжних володінь. Проте цей проект не було здійснено через брак коштів. І все ж у 1572 р. за дорученням Сигізмунда II Августа коронний гетьман Юрій Язловецький навербував 300 козаків, які були вписані в особливий список-реєстр і взяті на державну службу (звідси й назва цієї частини українського козацтва – реєстровці). Реєстрові козаки одержували платню, виключалися з-під юрисдикції старост і підпорядковувалися «старшому» війська, якому доручалася також судова влада над реєстровцями.

У 1578 р. наступний крок у формуванні постійного війська з козаків зробив Стефан Баторій. Козацький реєстр було збільшено до 600 чоловік. Реєстровцям надавалось у володіння місто Трахтемирів разом з монастирем. У цій козацькій резиденції розміщувався арсенал і шпиталь для старих і поранених.

Реєстрове військо одержало гармати, королівський прапор, літаври і печатку із зображенням козака з мушкетом.

Реєстрове козацтво постійно прагнуло забезпечення своїх майнових прав, звільнення від податків і свавілля місцевих старост. Разом з цим воно прагне розширення господарської діяльності, права вільної торгівлі, організації промислів, куріння горілки, рибної ловлі тощо. Виділення з козацтва привілейованої верстви дало поштовх розширенню козацького землеволодіння. Так, у 1580 р. кільком «людям козацьким» – Криштофу Косинському, Войтеку Чановицькому та іншим було надано значні земельні володіння на Наддніпров’ї. У тому ж році козацький старший Григорій Лобода купив село Сошники на Київщині. «Обиватель і козак Чигиринський» Тишко Волевич володів лісовими угіддями, орними землями, сіножатями, хуторами і пасіками.

Певною мірою захищаючи економічні інтереси реєстровців, уряд сподівався перетворити їх на знаряддя боротьби з козацькою «сваволею». Уряд дозволив реєстровцям заводити господарства у «королівщинах», але разом з тим перешкоджав вільній господарській діяльності решти козацтва, намагаючись повернути його до кріпацтва. Звичайно, реєстровці не могли та й не бажали «гамувати» неслужиле козацтво, чого від них вимагав уряд. Не вписані у реєстр козаки інтенсивно створюють власні громади на волостях, де також прагнуть самоврядування і незалежної господарської діяльності. Ця категорія козаків дістала назву городових. Таким чином, у південно-східній частині України у сусідстві з Запорізькою Січчю населення дедалі більше «козачилося» і вже не визнавало польської влади, перебуваючи у тісному зв’язку з низовим козацтвом.

Реєстрове козацтво являло собою ще одну привілейовану верству населення поряд зі шляхтою. Звичайно, воно не могло обійняти усю масу козацтва. Проте за своїм способом життя городове козацтво мало чим відрізнялося від реєстровців, творячи разом з ними «хліборобську козаччину», яка дедалі тісніше поєднувалась із соціально-економічним і культурним життям всієї України.

Городове козацтво, маючи підтримку фактично незалежного державного утворення – Запорізької Січі, своєю чергою творило «державу в державі» і намагалося вийти з-під влади польської адміністрації. Поступово воно втягувалось у національну і релігійну боротьбу, що її вели легальними засобами українська шляхта, духовенство та міщани.

Соціально-економічна еволюція козацтва, яке інтенсивно розгортає стабільну економічну діяльність, до того ж на ранньокапіталістичних антифеодальних засадах, увійшла в суперечність із магнатсько-шляхетським землеволодінням на Україні і стала джерелом гострих соціальних і національних конфліктів. Але якщо решта українських станів не виходила за межі легальної опозиційної діяльності, то козацтво відстоювало свої інтереси шляхом збройного опору польському режимові. Яскравим свідченням усвідомлення козацтвом своїх станових інтересів (насамперед, у протистоянні з магнатерією) були козацькі виступи кінця XVI ст., зокрема повстання під проводом Криштофа Косинського (1591— 1593). Як уже зазначалося, Косинський одержав від короля маєток Рокитне на Білоцерківщині. Проте на ці землі заявив свої претензії князь Януш Острозький і добився відповідних грамот короля. Саме тоді Косинський разом з іншими козацькими старшинами на чолі реєстровців виступив проти Острозького. Невдовзі виступ набрав розмаху і охопив Київщину, Брацлавщину, а згодом Поділля та Волинь і перетворився на селянсько-козацьке повстання. На якийсь час Київ і Переяслав опинилися в руках повсталих.

Виступ Косинського мав виразне антимагнатське забарвлення і змусив українську магнатерію докласти великих зусиль до ліквідації повстання. Прикметно, що під час переговорів з Костянтином Острозьким та черкаським старостою О. Вишневецьким козаки особливо активно відстоювали свої майнові інтереси, права вільного переходу на Запоріжжя і волості.

Виступ Косинського дав поштовх дальшому «покозаченню» населення, зокрема на брацлавському і волинському порубіжжі, де утворилися нові козацькі громади; їх очолив Северин Наливайко.

Наливайко у листі до короля, пояснюючи причини свого нападу на маєток магната Калиновського, зазначав, що той «заволодів усією моєю землею, хоч як мало її в мене було». Разом з тим, Наливайко брав участь у розгромах маєтків прибічників унії і тим засвідчив, що козацтво робить перші кроки до входження у національно-релігійне протиборство. Недаремно католики і прибічники унії назвали православних ієрархів «наливайками», або «наливайківською сектою». Ходили чутки, що саме князь Острозький насилав і переховував у себе козаків. Козацько-селянський виступ під проводом Наливайка (1594–1596), що охопив Київщину, Брацлавщину, Волинь, Поділля і Білорусію, виявився надзвичайно небезпечним для всієї державної системи Речі Посполитої.

Повстання було жорстоко придушене. Однак, поразка не зупинила дальшого зростання козацтва. На зламі століть воно цілком сформувалось як окремий стан, що не вкладався в існуючу феодальну систему і усвідомлював своє призначення в національно-визвольній боротьбі українського народу. Послідовна антифеодальна позиція козацтва дає підстави для пошуків типологічно схожих явищ в тих країнах Європи, які стали на шлях ранньокапіталістичного розвитку і національно-визвольної боротьби з іноземними поневолювачами. Багато спільних рис як у внутрішній організації, так і в господарській і військовій діяльності спостерігається у козацтва і чеських таборитів, або хорватських граничарів.

Разом з тим, соціальна еволюція козацтва перетворила його на стан, який виявився носієм нових буржуазних відносин і якому були притаманні риси, що виходили за вузькі межі феодального корпоративізму. В цьому контексті козацтво має чимало спільних рис з англійським джентрі. Джентрі – нове англійське дворянство – має ті ж самі хронологічні межі формування (XVI-XVII ст.), що й козацтво. Воно стало важливим фактором буржуазного розвитку в англійському суспільстві. Обом станам, на відміну від кастової замкнутості доби феодалізму, притаманний широкий універсалізм – поєднання військової і господарської діяльності, активна участь у політичному і культурно-національному житті.

Війна з Іспанією та морські підприємства відкрили широкий простір рухливим і войовничим елементам у середовищі джентрі. Аналогічну заповзятливість виявило козацтво, чиї морські походи отримали широкий резонанс у Європі. Тоді як майже повсюдно дворянство-шляхта вважало недостойним рицарського стану займатись економічною діяльністю, джентрі охоче вели господарство з допомогою найманих робітників, розводили отари овець, заводили фермерські підприємства. Такий самий фермерський характер мало козацьке господарство, особливо заможне. І англійська буржуазна революція, і Хмельниччина завершили еволюцію власності, перетворивши і джентрі, і козацтво на носіїв нового типу приватної власності – буржуазної. Притаманною обом станам була відкритість для інших соціальних категорій. Кожний фрігольдер (вільний земельний власник), який досягав майнового цензу в 20 фунтів прибутку, міг перейти у стан джентрі. Що ж до козацтва, то вільний доступ у його середовище був принциповою засадою його існування. Після утворення козацької держави перехід із посполитого стану в козацтво залежав лише від здатності людини придбати відповідне спорядження для несення військової служби.

Для англійського суспільства поняття «джентльмен» з часом виходить за межі свого первісного соціального значення і стає терміном, який визначає високий морально-етичний статус повсякденної поведінки індивідуума. Вже в офіційних документах часів Єлизавети 1 зустрічаються «джентльмени за репутацією», шляхетність яких не спирається на родовитість, посаду чи службове надання. Таким самим джентльменом для українського загалу стає козак, який своєю діяльністю підноситься над шляхтичем чи магнатом і стає еталоном соціальної поведінки, носієм усіх реальних чи позірних чеснот в уявленні посполитої більшості. І джентрі, і козацтво переймають державотворчі функції у представників старої феодальної еліти. На Україні це стало особливо помітним на початку XVII ст., коли козацтво включилось у національно-визвольну боротьбу українського народу, ставши її ватажком і активним учасником. В Англії вже у XVI ст. представники джентрі заповнили палату громад, сформувавши опозицію старій феодальній традиції. В руках джентрі були посади шерифів, суддів, муніципалів та інші. Саме з середовища джентрі вийшли головні лідери англійської революції – Дж. Гемпден, Дж. Пім і О. Кромвель. Козацтво висунуло зі свого середовища П. Сагайдачного та Б. Хмельницького, які очолили процес державотворення і збройну боротьбу українського народу за своє визволення. У своєму дальшому розвитку обидва стани зазнали схожої еволюції. Верхівка джентрі перетворилася на лордів, проте значна частина цієї верстви залишилася «сквайрами» – дрібними земельними власниками в провінції. Соціальна диференціація козацтва мала наслідком перетворення козацької старшини на великих землевласників, що якийсь час відігравали роль національної еліти, а згодом злилися з російською земельною аристократією; з іншого боку, основна маса козацтва прагнула зберегти свій статус середніх і дрібних землевласників.

Таким чином, за багатьма параметрами козацтво виявляло себе як новий клас, розвиток і діяльність якого стояли в одному контексті з тими глибинними економічними, соціальними і політичними процесами, що мали місце в Європі. Саме козацтво значною мірою вплинуло на всі аспекти життя українського суспільства і, зокрема, на руйнування феодальної системи і формування капіталістичного укладу, що було згодом перервано російським царизмом. Звичайно, динамічне зростання козацтва у другій половині XVI ст., активізація його воєнної діяльності не залишилися непоміченими в Європі. Насамперед увагу багатьох європейських діячів привертає своєрідна українська реконкіста, яка ставить собі за мету захист України від спустошливих турецько-татарських набігів і поступове повернення втрачених земель. Саме цю функцію виконувала Запорізька Січ, яка ніби повторювала спроби Вітовта колонізувати Нижнє Подніпров’я та Причорномор’я. В цьому контексті існують численні згадки про козаків у творах Меховіта, Герберштейна, Мюнстера; згадувалося про них також у багатьох картографічних виданнях. В останній третині XVI ст. у центр уваги Західної Європи потрапляє боротьба козацтва з турецько-татарськими нападниками і польсько-шляхетським режимом. Важлива інформація про козаків до європейських столиць надходить від їхніх послів у Стамбулі і Варшаві. З’являються також численні твори, що характеризуються властивою ренесансній добі цікавістю до географічно-етнографічних особливостей розвитку народів, їхнього побуту, звичаїв тощо. Саме такою працею є «Опис Європейської Сарматії» (1578) Гваньїні, що був виданий спочатку латинською мовою у Кракові, а згодом кілька разів перевидавався у багатьох європейських країнах. Автор слідом за Герберштейном називає козаків «черкасами». Для нього це «хоробрі й войовничі люди, майже безперервно вони воюють з перекопськими татарами, роблячи напади на їхні землі...» Водночас Гваньїні показує колонізаційні процеси, засвідчуючи поширення козацтва в окремих регіонах України. Зокрема, він фіксує його появу на Поділлі – «Останнім часом тут з’явилися черкаси, які живуть по Бористену».

У книзі німця Мюллера, який перебував на службі у Стефана Баторія, вмі-щено чимало згадок про епізоди козацько-татарсько-турецької боротьби, зокрема, молдавську акцію Івана Підкови та його драматичну загибель. «Валаські війни» взагалі і участь у них запорізьких козаків мали широкий відгомін в Європі. У західноєвропейських сучасників викликали подив і захоплення протистояння українського козацтва «всемогутній Порті», тоді як провідні європейські країни були не в силі відвернути турецьку загрозу від християнського світу.

Дещо пізніше допомога козаків молдавському воєводі Іоні Хороброму у спробі звільнитися від турецького ярма (1574) знайшла висвітлення у «Всесвітній історії» (1600–1612) Агріппи д’Обіньє, соратника французького короля Генріха IV, поета і гуманіста. Ці ж події відображено й у «Загальній історії турків» (1603) англійського автора Кноллеза, який із захопленням говорить про героїзм та відвагу козаків, їхнє презирство до смерті.

Чимало важливих відомостей про козаків, їхню боротьбу з турецько-татарською агресією вміщено у донесеннях послів західноєвропейських країн і папських нунціїв з польської столиці. Серед них привертає увагу «Записка про те, яку користь можна мати від союзу з козаками на випадок війни з Туреччиною», підготовлену для венеційського дожа Карлом Гамберіні, секретарем папського нунція в Польщі кардинала Болоньєтті. В ній наводиться інформація про переговори Гамберіні у Вільно з козацьким гетьманом (ймовірно, Орішовським), який висловлював готовність вступити у війну з турками. У країнах Західної Європи дедалі настійливіше утверджується думка, що саме козацтво може відіграти роль детонатора у боротьбі балканських слов’ян проти турецької неволі. Про ці сподівання у південнослов’янському середовищі інформував Хуана Австрійського – переможця турків у битві при Лепанто – його емісар у Туреччині Соранцо. У славнозвісних «Подорожах» італійського мандрівника П’єтро делла Валле козакам навіть приписана віра в те, що вони зрештою здобудуть Константинополь і зруйнують Турецьку імперію.

Ці настрої в західноєвропейському світі втілювались у практичних діях. Раніше вже говорилося про місію посольства імператора Рудольфа II на чолі з Еріхом Ляссотою на Запорізьку Січ, а також про плани римського папи Климента VIII щодо залучення українського козацтва до антитурецької коаліції. Згодом у зносини з козаками вступали Венеція, Іспанія, Франція, Швеція та інші європейські держави. В цілому наприкінці XVI ст. західноєвропейська громадська думка з великою симпатією сприйняла появу такого військово-політичного організму як українське козацтво. «Ці люди виросли в труді, як скіфи, загартовані всілякими злигоднями, як гуни, здатні до війни, як готи, засмалені на сонці, як індійці, і жорстокі, як сармати. Леви в переслідуванні ворога, схожі на турків у підступності, подібні до скіфів у люті, вони християни за своєю вірою»,— характеризував козаків француз де Бартенон у своїй «Загальній історії Турецьких війн».

У прихильності західноєвропейських авторів до козацтва було усвідомлення європейськими країнами його зрослої воєнно-політичної ролі, можливості активно протидіяти турецькій загрозі, що нависла наприкінці XVI ст. На той час, за М. Грушевським, козацтво не тільки «скристалізувалося вповні, набуло незвичайної екстенсивної сили, стало великою й впливовою суспільною верствою, а й покрило собою інші суспільні верстви, стало репрезентантом української народності par excellence, подібно як “народ шляхетський” репрезентував сучасну народність польську». Сформувавшись як стан і усвідомивши своє суспільне призначення, козацтво на довгі роки стало провідною силою у національно-визвольній боротьбі українського народу.

<< |
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Зміцнення козацтва у другій половині ХVІ ст. Посилення його соціальної активності.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -