<<
>>

Київська держава за часів перших Рюриковичів.

Мiж тим, схiднослов’янськi племена, об’єднанi владою Києва, переживають перiод становлення нової ранньофеодальної державностi. Київська Русь, або Київська держава, як полiтична структура ще залишається предметом дослiджень i дискусiй.

Проте безсумнiвно, що ця держава не була i не могла бути моноетнiчною. Київ поширив свою владу на територiї багатьох народiв. Дехто з iсторикiв називає Київську Русь конфедерацiєю окремих земель – самостiйних князiвств. Насправдi ж це була середньовiчна iмперiя, подiбна до iнших середньовiчних слов’янських iмперiй – Болгарської та Моравської, або Франкської держави Каролiнгiв. Б.О. Рибаков назвав її «ранньофеодальною iмперiєю», її створила i нею керувала держава, що сформувалася на територiї нинiшньої України навколо Києва i яка мала назву «Русь», «Руська Земля». В XI ст. ця назва поширилася на землi на захiд вiд Київщини, тобто на пiзнiшi галицько-волинськi землi. На iншi територiї iмперiї назва «Русь» поширилася вже пiсля її розпаду в першiй половинi XII ст.

Початок дiяльностi наступника Олега – Iгоря (912-945) збiгся з повстанням слов’янських племен, пiдкорених у попереднi роки Києвом. Впродовж тривалого часу Iгор вiв вiйну з древлянами, уличами, тiверцями та iншими племенами, яких вiн знову змусив визнати владу Києва. Становище Давньоруської держави ускладнилося появою бiля її пiвденних кордонiв печенiзької орди, що протягом багатьох десятилiть завдавала значної шкоди економiчному i культурному розвитковi схiдних слов’ян. Вiзантiйська дипломатiя прагнула використати загострення русько-печенiзьких вiдносин для послаблення Русi, оскiльки Вiзантiя не була зацiкавлена у змiцненнi Київської держави, зростаннi її впливу на мiжнароднiй аренi. Ось як пояснював вiзантiйську полiтику сучасник Iгоря iмператор Костянтин Багрянородний: «Коли ромейський (вiзантiйський) цар живе в мирi з печенiгами, то анi Русь, анi турки не можуть робити ворожих нападiв на Ромейську державу; не можуть вони домагатися вiд ромеїв великих грошей i дарункiв як оплати за мир, бо бояться сили, що її цар за допомогою того народу може їм протиставити в разi їх походу на ромеїв.

Печенiги, зв’язанi з iмператором i заохочуванi посольствами й дарунками, легко можуть нападати на землю русiв i туркiв, брати в неволю їхнiх жiнок i дiтей i пустошити їхнi країни».

Пiсля стабiлiзацiї внутрiшнього становища Iгор зробив спробу здiйснити тиск на Вiзантiю й добитися створення умов для мирної торгiвлi Русi. Цьому мала сприяти активна приморська колонiзацiя Русi на мiсцi колишнiх антських поселень, яка могла б стримувати наскоки степових орд, охороняти торгiвлю, протидiяти вiзантiйським впливам. Ця полiтика Iгоря привела зрештою до вiдкритої вiйни з Вiзантiєю. В 941 р. вiн органiзував похiд на Константинополь 10-тисячного вiйська. Проте, коли руська ескадра з’явилася поблизу Константинополя, вона була зустрiнута вiзантiйським флотом й знищена так званим «грецьким вогнем». У 943 р. вiдбувся новий похiд на Вiзантiю. Вiйсько просувалося суходолом i морем. Херсонесцi повiдомляли вiзантiйського iмператора Романа: «Се идуть Русь бес числа корабль – покрыли суть море корабли!» Коли армiя русичiв була вже на Дунаї, iмператор вислав своїх послiв для укладання миру. Взявши викуп у грекiв, Iгор повернувся в Київ. Наступного (944) року було укладено мирний договiр, що дозволяв Русi вiльно надсилати до Константинополя торговельнi кораблi. Однак Iгор змушений був зректися володiнь у гирлi Днiпра i на узбережжi Чорного моря.

Частi походи київського князя послаблювали економiчне становище держави, незважаючи на збагачення верхiвки дружини та боярства. Кожного разу, коли виникала потреба органiзувати нову вiйськову експедицiю, князь iз дружиною вирушав на полюддя – збирання данини в залежних вiд Києва землях, що супроводжувалося руйнуванням мiсцевого господарства. Полюддя зустрiчало спротив, який нерiдко переростав у вiдверту збройну боротьбу мiсцевого населення з київським князем.

У 945 р. пiд час чергового полюддя в Древлянськiй землi князь Iгор був убитий повсталими древлянами. Пiсля смертi Iгоря влада перейшла до його вдови княгинi Ольги (945-964), оскiльки спадкоємець убитого князя – Святослав – був ще малолiтнiм.

З iменем цiєї рiшучої i дiяльної жiнки пов’язано низку важливих подiй, що справили значний вплив на дальший розвиток Русi. Насамперед Ольга рiшуче розправилась iз повсталими древлянами, спалила вщент їхнє головне мiсто Iскоростень i обклала Древлянську землю тяжкою даниною. Вона здiйснила ряд важливих реформ, якi змiцнили i юридично закрiпили величезнi черезсмужнi доменiйнi володiння великого князя київського – вiд околиць Києва до господарських угiдь на пiвночi у Новгородськiй землi.

У 946 р. Ольга вiдвiдала Константинополь. Вченi висловлюють припущення, що на цей час вона вже прийняла християнство i мала намiр зробити його державною релiгiєю.

Метою поїздки княгинi були переговори щодо хрещення Русi i можливого шлюбу її сина Святослава з однiєю з вiзантiйських принцес. На честь Ольги iмператор Костянтин влаштував урочистий офiцiйний прийом. Проте княгиня залишилася незадоволеною вiзитом до Константинополя та невдалими переговорами i активiзувала свої вiдносини з германським королем Оттоном I.

У 964 р. вступив у свої великокняжi права войовничий Святослав Iгорович (964-972). Його правлiння ознаменувалося змiцненням мiжнародного становища Київської Русi, блискучими воєнними перемогами у Волзькiй Болгарiї, Хозарiї, Болгарiї (на Балканах), Вiзантiї, печенiзьких степах. За роки свого правлiння Святослав пройшов походами щонайменше 8000 – 8500 км.

Повернувши пiд владу Києва землю в’ятичiв, що були обкладенi даниною хозарами, Святослав розпочав грандiозну вiйськову експедицiю проти Хозарського каганату. В результатi трирiчної вiйни величезна iмперiя хозарiв перестала iснувати. Ось як описує наслiдки походу Святослава на Волгу арабський письменник Х ст. Iбн Хаукаль: «Тепер не залишилося нi слiду вiд булгарiв, нi вiд буртасiв, нi вiд хозарiв, бо Русь знищила їх усiх, вiдiбрала в них усi землi й захопила собi, а тi, хто врятувався з її рук, розбiглися по близьких мiсцях, бажаючи залишитися поблизу своїх країн та сподiваючись прийти до згоди з Руссю i пiддатися їй».

Падiння Хозарiї сприяло дальшiй консолiдацiї схiднослов’янських племен, оскiльки остання претендувала на землi в’ятичiв i сiверян. Проте лiквiдацiя Хозарської держави вiдкрила шлях кочовим племенам Сходу на захiд, що створило для Русi нову постiйну небезпеку. Печенiги зумiли блокувати торговельнi шляхи на схiд i стали господарями пiвденноруських степiв. Печенiзька загроза нависла над Приднiпров’ям i безпосередньо над Києвом.

У 967-971 рр. Святослав здiйснив кiлька походiв на Балкани. У 968 р. в битвi пiд Доростолом вiн завдав поразки болгарськiй армiї. Зайнявши кiлька мiст по Дунаю, Святослав зробив своєю резиденцiєю м. Переяславець. Сюди, за словами Святослава, стiкалися товари з рiзних країн: з Вiзантiї – золото, шовковi тканини, вина, фрукти, з Чехiї та Угорщини – срiбло й конi, з Русi – дорогi хутра, мед, раби. Скориставшися вiдсутнiстю Святослава, печенiги – за намовою Вiзантiї – пiдiйшли до Києва i обклали його. Але мiсто вистояло завдяки мужностi киян i допомозi лiвобережних дружин воєводи Претича.

У цьому на перший погляд необачному змiщеннi Святославом центру своєї активної полiтики були продиктованi часом розрахунки. Київський князь дiяв в епоху становлення ранньофеодальних iмперiй та їх протиборства за мiсце в Європi. Лише за кiлька десятирiч до появи Святослава на Дунаї розпалася Великоморавська слов’янська держава. У 962 р. римський папа коронував Оттона I iмператорською короною. Київська держава, досягнувши вершини воєнної могутностi завдяки походам Святослава, ставала динамiчним воєнно-полiтичним органiзмом, який намагався наблизитись до авансцени основних подiй тогочасного європейського полiтичного процесу.

Ненадовго повернувшись до Києва, Святослав роздiлив князiвство мiж своїми синами. У Києвi князем став старший син Ярополк. Древлянська земля дiсталася Олеговi i Новгород – Володимировi. Цей захiд став важливим кроком на шляху утвердження єдиної княжої династiї на всiх землях Київської Русi. Проте Київська держава у Х ст. не являла єдиної полiтико-територiальної цiлiсностi.

До її складу, за пiдрахунками М. Грушевського, входило не менше двадцяти земель i князiвств. Деякi з них – значно вiддаленi вiд Києва – мали цiлком вiдмiннi господарський i суспiльний устрої, культуру тощо.

У 969 р. розпочався новий похiд Святослава на Балкани. Аби запобiгти дальшому посиленню Русi в цьому регiонi, iмператор Iоан Цимiсхiй вислав свої вiйська проти русичiв, але вiзантiйцi зазнали поразки. По кiлькох великих битвах вiзантiйське вiйсько обклало мiсто Доростол – опорний пункт Святослава, де зосередилися головнi сили русичiв. Пiсля тримiсячної облоги обидвi сторони погодилися на переговори. Греки зобов’язалися пропустити армiю Святослава додому, а Русь вiдмовилась вiд претензiй на вiзантiйськi володiння на Дунаї i в Криму. Повертаючись додому 972 р., Святослав натрапив на засiдку печенiгiв у днiпровських порогах i загинув у бою.

Грандiозна за своїми масштабами, добре продумана воєнно-полiтична стратегiя Святослава має оцiнюватись у рамках загальноєвропейського полiтичного контексту. Русько-болгарсько-вiзантiйський конфлiкт був тiсно пов’язаний з вiзантiйсько-нiмецькими вiдносинами того перiоду. У своїх зовнiшньополiтичних розрахунках стосовно Вiзантiї (967-968) Нiмецька iмперiя враховувала наявнiсть глибоких болгаро-вiзантiйських суперечностей i прагнула зближення з Болгарiєю, а згодом стала використовувати для свого тиску на Вiзантiю антивiзантiйську полiтику Русi. Висловлюється навiть припущення про утворення 968 р. союзу мiж Нiмеччиною i Руссю, однiєю з умов якого було зобов’язання Святослава знову допустити мiсiйного єпископа у Київ. Принаймнi синхроннiсть антивiзантiйських дiй Русi i Нiмеччини не залишилась непомiченою багатьма дослiдниками.

Дiяльнiсть Святослава, попри невдачi його останньої воєнної кампанiї, свiдчить, що це був видатний полiтичний дiяч, якого знав весь тодiшнiй полiтичний свiт. Вiн був учасником визначних мiжнародних подiй, часто дiючи за згодою з iншими державами i беручи, таким чином, участь у вирiшеннi завдань європейської полiтики.

Б.О. Рибаков, зокрема, висловив погляд на Святослава як на видатного державного дiяча i блискучого полководця, спадкоємця попередньої зовнiшньої полiтики Русi, яка прагнула розiрвати коло ворожих сусiднiх держав, що блокували її на торгових шляхах зi сходу i заходу. «Походи Святослава 965-968 рокiв, – зазначав вiн, – становлять нiби єдиний шабельний удар, що прочертив на картi Європи широке напiвколо вiд Середнього Поволжя до Каспiю i далi по Пiвнiчному Кавказу i Причорномор’ю до балканських земель Вiзантiї». I справдi, мiж схiдними i захiдними походами Святослава iснувала єднiсть стратегiчного завдання, яке полягало у намаганнi зруйнувати всю систему європейських та азiатських союзiв Вiзантiї у Причорномор’ї.

Поява Святослава на Дунаї, перенесення його резиденцiї до Переяславця виразно свiдчили про намiр київського князя зробити Русь-Україну впливовим геополiтичним i воєнним фактором у Пiвденнiй i Центральнiй Європi. На це були спрямованi також його в цiлому успiшнi кроки у залученнi Угорщини як постiйного учасника антивiзантiйської коалiцiї, очолюваної Руссю. Угорцi взяли участь у воєнних акцiях Русi проти Вiзантiї у 967 – 968 рр. i весною 970 р. В останньому випадку утворенню воєнного союзу з угорцями сприяли посольства Святослава в Паннонiю, якi засвiдчили зрiлiсть тогочасної давньоруської дипломатiї. Воєнно-полiтичнi i дипломатичнi дiї Святослава сприяли широкому виходу Давньоруської держави на мiжнародну арену i вiдiграли важливу роль у її подальшому розвитку.

Перiод князювання Олега, Iгоря i Святослава був часом найбiльшої воєнної експансiї Русi. Численнi походи на узбережжя Чорного моря, Балкани, Кавказ зробили Київську Русь морською державою, що успiшно конкурувала з Вiзантiйською iмперiєю. Недаремно сучасники називали Чорне море «руським»; ним, як зазначав арабський письменник Аль-Масудi (X ст.), «нiхто крiм них (русiв) не плаває». Проте широкий розмах воєнних акцiй перших Рюриковичiв був надзвичайно виснажливим для населення, швидко вичерпував ресурси i пiдривав мiць новоствореної держави. Недаремно кияни застерiгали Святослава пiд час його перебування на Балканах i печенiзького нападу на Київ: «Ти, княже, чужої землi шукаєш i бережеш, а своєї мало не втратив». Зв’язки Києва з колонiзацiйними опорними пунктами в гирлах Днiпра, Дунаю, у Криму неодноразово переривалися й опанувати узбережжя Чорного моря остаточно не вдалося. Нагальною потребою руської держави стала лiквiдацiя печенiзької загрози. Це завдання було успiшно виконане сином Святослава князем Володимиром.

<< | >>
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Київська держава за часів перших Рюриковичів.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -