<<
>>

Західна політика Влодимира.

Не викликає iстотних заперечень те, що Володимир прийняв хрещення з Вiзантiї. Разом з тим, Україна-Русь не була вiдмежованою вiд Риму, впливiв захiдної культури i пiдтримувала в цей перiод тiснi стосунки iз Заходом.

Водночас слiд зауважити, що мiж захiдним католицтвом i схiдним православ’ям у часи прийняття Україною християнства ще не було того вiдчуження, яке постало згодом. Схiдна i захiдна церкви тодi ще перебували у єдностi, папа залишався формальним главою усього християнства. Все це давало змогу Володимировi здiйснювати збалансовану полiтику мiж Заходом i Сходом. У 988 р., як свiдчить Никонiвський лiтопис, до київського князя пiд час його походу на Корсунь «придоша послы из Рима и мощи святых принесоша». Йшлося про мощi святого Климента, папи римського, знайденi проповiдниками Кирилом i Мефодiєм у тому ж Корсунi пiд час повернення з мiсiонерської подорожi до Хозарiї. Двома роками ранiше, згiдно з лiтописною легендою, Володимир приймав послiв з Риму, якi пропонували прийняти християнство згiдно iз захiдним обрядом. Як зазначає лiтописець, Володимир нiбито вiдповiв: «Идите опять (назад – авт.) яко отцы наши сего не приняли суть». У надзвичайно складному переплетеннi полiтичних сил, коли Русь набирала дедалi бiльшої ваги на мiжнароднiй аренi i ставала великою державою, київський князь вважав за недоцiльне приймати латинський обряд. Це означало б пiдпасти пiд вплив Священної Римської iмперiї германської нацiї, допустити на територiю Русi спочатку нiмецьке духовенство, а згодом i нiмецьке рицарство, а також сплачувати Риму щорiчнi дотацiї.

У цей час папа Iоан XV (985-996) наполегливо поширював християнство серед слов’янських народiв. Вiн двiчi приймав єпископа празького Войцеха (Адальберта), що керував мiсiонерською дiяльнiстю у Польщi i Пруссiї, де й загинув вiд рук ворожого йому мiсцевого поганського населення. Войцех увiйшов у давньоруську церковну свiдомiсть як ворог слов’янського письма i насаджувач латинської грамоти та захiдно-римського обряду у захiднослов’янських землях.

Вiн, безперечно, був представником нiмецько-латинської релiгiйної обрядовостi i продовжував традицiю войовничої нiмецької партiї у Чехiї та Моравiї, яка вела боротьбу проти святого Мефодiя i утвердження незалежної церкви у Великоморавськiй державi.

У 999 р. германський iмператор Оттон III вирiшив вдягти папську тiару на голову Герберта – своєї довiреної особи i радника. Новий папа прийняв iм’я Сильвестр у пам’ять того Сильвестра, що був соратником першого римського iмператора-християнина Константина. Голова римської церкви, що пiдносив Оттона III як «нового Константина», разом з iмператором мали намiр створити унiверсальну християнську державу, главою якої мав стати iмператор, а спiвправителем – пiдпорядкований йому у свiтських справах папа. Звичайно, що цi плани мали небагато шансiв на успiх: надто сильною була опозицiя королiв Францiї, Англiї, германських єпископiв та князiв, римської аристократiї, не кажучи вже про Вiзантiю.

Прийняття християнства за католицьким обрядом в тiй конкретнiй ситуацiї означало б, як бачимо, полiтичне пiдпорядкування Русi-України Германськiй iмперiї, iмператори якої тодi диктували свою волю римському престоловi. Безсумнiвним застереженням київському князю був також досвiд органiзацiї церковного життя у Великоморавськiй державi. Проте вiн не розриває, а навпаки – посилює свої контакти з Римом i захiдним свiтом в цiлому. Характерно, що коли про зносини Володимира з константинопольським патрiархатом в джерелах вiдсутнi будь-якi слiди, самi лише давньоруськi записи повiдомляють про три римськi посольства до Володимира i два руськi до римського папи. Никонiвський лiтопис (у своїй основi протикатолицький) зафiксував пiд 991 р.: «Того ж року прийшли до Володимира посли з Риму вiд папи з любов’ю i честю». Пiд 994 р. цей же лiтопис знов записує коротку звiстку: «Того ж року Володимировi посли прийшли до Києва, якi ходили до Риму до папи».

Дипломатичнi й церковнi зв’язки Києва з Римом мали своїм наслiдком те, що Київська держава стала об’єктом далекосяжних планiв нiмецького iмператора Оттона III i його вчителя – папи римського Сильвестра II.

Цi плани передбачали розбудову нової захiдно-римської iмперiї з включенням до неї слов’янських держав на рiвноправних засадах. Оттоновi III довелося вiдкинути намiри свого дiда Оттона I iнтегрувати у свою iмперiю слов’янськi народи, використовуючи християнство як засiб нiмецької експансiї. Цей нiмецький наступ зустрiв запеклий опiр полабських слов’ян i викликав ненависть до завойовникiв. Тепер, згiдно з новим планом, iмператор i папа мали очолити федерацiю вiльних християнських народiв. Один – як репрезентант свiтської влади, другий – духовної. Межi цього союзу накреслив сам папа Сильвестр II. «Нашою, нашою є Римська iмперiя. Сили дасть нам багата овочами Iталiя, вiйськовими силами Францiя (Галлiя) i Нiмеччина, не бракуватиме мiж нами також найхоробрiших королiвств Скiфiї».

З цiєю метою налагоджувалися зв’язки iмперiї та папського престолу з Польщею, Угорщиною i Чехiєю. Мабуть, певнi плани iснували i щодо держави Володимира Великого. Польща й Угорщина дiставали власнi митрополiї, незалежнi вiд Магдебурзької архiєпископiї: одна – у Гнєзно, друга – в Остригомi. Польський король Болеслав Хоробрий та угорський король Стефан I одержали вiд папи Сильвестра II право на створення самостiйних церковних iєрархiй у своїх державах. Для скрiплення приязних взаємин зi слов’янськими народами Оттон III у 1000 р. особисто прибув до Гнєзно вклонитися мощам святого Адальберта, вбитого пруссами пiд час його мiсiонерської дiяльностi. Того ж року до Києва прибуває посольство вiд папи у супроводi послiв угорського та чеського королiв, як про це засвiдчує Никонiвський лiтопис.

Пiд Скiфiєю, яку планувалося залучити до нового союзу християнських народiв, малися на увазi передусiм землi на пiвнiч вiд Чорного моря, тобто Україна-Русь та iншi слов’янськi держави. Зрозумiло, що посли вiд папи, Угорщини й Чехiї намагалися втягнути Володимира та охрещений ним нещодавно народ в орбiту християнської Європи пiд гегемонiєю нiмецького iмператора i папи. Така сама делегацiя папських послiв разом з представниками Болеслава Хороброго за кiлька мiсяцiв до вiзиту в Київ вiдвiдувала Угорщину й принесла її володаревi Стефану королiвську корону, а також надала право створювати церковну iєрархiю в Угорському королiвствi.

Майже цiлковита схожiсть ситуацiї дає змогу припустити, що посли папи у супроводi послiв двох дружнiх держав – Чехiї та Угорщини – принесли Володимировi корону i право самостiйно створювати церковну iєрархiю в Русi. Вiдсутнiсть представникiв Болеслава Хороброго свiдчить, що в Римi добре орiєнтувались у конфлiктi Русi з Польщею через «червенськi городи».

Вiдповiддю було Володимирове посольство до Рима, записане у Никонiвському лiтописi пiд 1001 роком: «Того ж року пiслав Володимир гостей своїх як послiв у Рим, а других до Єрусалиму i в Єгипет, i в Вавилон оглядати їх землi i обичаї їх». Очевидно, що разом з «гостями», якi могли везти у вiдповiдь до Риму коштовнi дарунки, київський князь надiслав своїх посланцiв i до схiдних патрiархiв – єрусалимського, олександрiйського (в Єгиптi) та антiохiйського (Вавилон) – з метою вироблення чiткої орiєнтацiї у мiжнароднiй i церковнiй полiтицi.

Смерть Оттона III (1002) i Сильвестра II (1003) перервала втiлення їхнього плану, проте вони створили сприятливий грунт для пожвавлення стосункiв Русi iз захiдним свiтом i для дiяльностi католицьких мiсiонерiв у Київськiй державi. Хоча в джерелах вiдсутнi будь-якi точнi вказiвки на створення Римом митрополiї на Русi, як це припускають деякi дослiдники, проте немає сумнiву, що нова руська церква перебувала у згодi з Римом, вважала себе частиною вселенської церкви, хоча адмiнiстративне вона вiд Риму не залежала. Можливо, в початковий перiод хрещення Русi виняток становили «червенськi городи» з перемишльською єпархiєю. Рiзниця мiж обома обрядами тодi ще не була такою великою, як у нашi днi. У Римi та Iталiї було чимало грецьких монастирiв схiдного обряду; захiдне i схiдне християнство, незважаючи на амбiцiї своїх лiдерiв, не були окремими свiтами. I для Києва не було пекучою дилемою – чи переймати церковну органiзацiю саме вiд Риму; по всiх територiях слов’янського свiту iснували єпархiї слов’янського обряду – промiжного мiж схiдним та захiдним, що визнавали над собою зверхнiсть Риму.

Разом з тим, дружнi стосунки мiж Києвом i Римом викликали частi роздратування у вiзантiйських урядових колах i перiодичне погiршення вiдносин мiж римським престолом i вiзантiйським патрiархом.

Слов’янське християнство iснувало й на територiї Польщi. Його протектором був сам король Болеслав Хоробрий. Тут, на порубiжжi з Руссю, пiсля її хрещення Володимиром та введення слов’янського богослужiння латинське християнство Польщi не витримувало конкуренцiї зi слов’янським обрядом Русi. Коли у 992 р. Володимир заклав мiсто Володимир-Волинський i заснував єпископство зi слов’янським богослужiнням, король Болеслав вдався до такого ж кроку, заснувавши у Сандомирi, тобто дуже близько до руського кордону, митрополiю слов’янського обряду для кiлькох єпископiв у Польщi.

Пiсля смертi Болеслава язичницька реакцiя знищила християнство тiльки у Захiднiй Польщi – на територiї католицької митрополiї, не здолавши його у пiвденно-схiднiй частинi країни, де панував слов’янський обряд. Про популярнiсть слов’янського християнства за часiв Болеслава свiдчить також те, що на його динарiях був напис слов’янською мовою з кирилiчними буквами.

Боротьба проти слов’янського обряду в Польщi та Чехiї розпочалась у другiй половинi XI ст. у зв’язку з григорiанською реформою та централiзацiєю, що утверджувалася в католицькiй церквi. У Польщi найдовше (до 1096 р.) слов’янський обряд зберiгався у бенедиктинських монастирях бiля Кракова, в Чехiї – у Сазовi пiд Прагою.

Володимир, приєднуючи до Київської Русi червенськi городи, вводив до складу своєї держави вже достатньо християнiзовану провiнцiю з церквою слов’янського обряду та власним єпископом у Перемишлi. Iснує припущення, що це мiсто мало свого єпископа вже скоро пiсля оновлення великоморавської церковної iєрархiї папою Iоаном IХ у 899 р. З падiнням Великої Моравiї деякi iєрархи перенесли свою дiяльнiсть на бiльш спокiйний терен Бiлої Хорватiї, де було два єпископства: одне – у Краковi, а iнше – в Перемишлi.

Про надзвичайну популярнiсть i життєвiсть слов’янського обряду в Чехiї, Польщi й на Русi ще навiть у другiй половинi XII ст.

говориться у листi кракiвського єпископа Матвiя Холеви (близько 1145 р.) до дуже популярного мiсiонера i проповiдника, одного з iнiцiаторiв другого хрестового походу Бернарда Клервоського. Змiст листа виразно свiдчить, що слов’янський обряд у Польщi i Чехiї активно викорiнювався латинським Римом, так само як на Русi – константинопольським патрiархом. Кракiвський єпископ, палкий прихильник латинського обряду, вважає слов’янський обряд гiршим за грецьку схизму. На його думку Русь вiд самого початку свого хрещення була заражена єретичним духом, у зв’язку з чим вiн запрошує Бернарда прибути до Польщi i розпочати мiсiю навернення Русi до «iстинного» християнства, а також допомогти викорiнити рештки слов’янського обряду в Польщi. «Русь, – пише вiн, – не хоче достосовуватися нi до латинської нi до грецької церкви; але сама є вiдокремлена вiд обох, з нiякою з них не має згаданий народ спiльностi святих тайн. В цьому випадку, Пане, ваше слово успiшнiше проникає, нiж гострий меч, i можна передбачувати, що це усунете та щоб вас Дух Святий надихнув їх вiдвiдати. Та не тiльки на Русi, яка є для себе немов окремий свiт, але також у Польщi та в Чехiї, або, називаючи загально в Слов’янщинi, яка обiймає багато країв, такий i такий великий успiх при волi Божiй осягнете, що вiд нього потiм почуєте: оце, добрий слуга та вiрний».

Це повiдомлення ревного прихильника латинства свiдчить, що слов’янський обряд на територiї України-Русi став пiдгрунтям для створення своєрiдної форми християнства, на яку дивились як на єресь не лише у Римi, а й певною мiрою у Константинополi.

<< | >>
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Західна політика Влодимира.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -