<<
>>

Європейський вектор зовнішніх зносин Ярославичів.

Пiсля смертi Ярослава контакти iз Захiдною Європою тривали, хоча його сини Iзяслав, Всеволод та Святослав рiзнилися за своїми полiтичними симпатiями. Одруження наймолодшого з них – Всеволода – з вiзантiйською царiвною вiдкривало новi можливостi для посилення впливу Вiзантiї на Українi.

Осереддям цих впливiв став Переяслав – резиденцiя Всеволода, а згодом його сина Володимира Мономаха. 3вiдти вони ширилися по всiй Русi. Найстарший син Ярослава – Iзяслав – дотримувався виразної прозахiдної орiентацiї, тим бiльше, що володiв захiдними землями. Святослав, який посiдав схiднi Чернiгiвську землю i Тмуторокань, коливався мiж обома напрямами.

Iзяслав докладав чимало зусиль до змiцнення великокняжої влади i в цих намаганнях знайшов пiдтримку київського духовенства на чолi з Феодосiем Печерським. Натомiсть iнша частина духовенства, налаштована провiзантiйськи, симпатизувала його супротивникам. Це протистояння було вiдгомоном складної полiтичної ситуацiї у Вiзантiйськiй iмперiї, де iмператорам доводилося йти на порозумiння з Римом з метою отримання допомоги перед зрослою загрозою туркiв, норманiв та у зв’язку з намаганнями слов’янських народiв отримати незалежнiсть.

Першi спроби зближення з Римом були зробленi iмператором Михаїлом VII (1071-1078). Вiн довго тримав у себе папських легатiв Олександра II i Григорiя VII, проте всi його зусилля i поступки розбивалися об впертiсть патрiархiв, якi у своєму заслiпленнi ненавистю до латинства погоджувалися навiть на втрату полiтичної незалежностi перед магометанами, аби не повернутися до попереднiх стосункiв iз Римом. В той же час вiзантiйськi iмператори намагались утримувати у сферi свого релiгiйного i полiтичного впливу Русь з тим, щоб не допустити її зближення з Римом i 3ахiдною Європою. Особливе занепокоєння Константинополя викликала полiтика Iзяслава.

У 1073 р. знову загострилися стосунки мiж великим князем київським i його молодшим братом.

Однiєю з причин було намагання Iзяслава замiнити право сеньйорату (переходу влади до найстаршого брата) правом прямого наслiдування (переходу влади до найстаршого сина). Ця реформа в поєднаннi з коронуванням великого князя королiвською короною – символом неподiльностi влади i держави – могла б сприяти збереженню полiтичної єдностi держави Рюриковичiв. Отримати корону в тiй iсторичнiй ситуацiї можна було тiльки вiд Риму, що значною мiрою i визначало захiдний вектор полiтики київського князя. Позбавлений своїми братами київського престолу, Iзяслав шукав пiдтримки у польського короля Болеслава, проте той, за словами лiтописця, «показа ему путь отъ себе». Бiльш того, Болеслав знайшов порозумiння iз Всеволодом i Святославом та одержав вiд них мiлiтарну допомогу у вiйнi з Чехiєю та Нiмеччиною. Тодi Iзяслав направив свого старшого сина Ярополка, як спадкоємця київського столу, до Риму з метою одержання королiвської корони вiд римського папи. Водночас Ярополк мав поскаржитися на Болеслава за його вiроломство. Сам Iзяслав поїхав до нiмецького короля Генрiха IV (пiзнiше – iмператора), з яким вiн зав’язав стосунки ще ранiше. Зупинившись при королiвському дворi у Майнцi, Iзяслав просив втручання Генрiха IV на свою користь. Проте нiмецький монарх, хоча вiн i цiкавився руськими справами, переживав того часу полiтичну скруту через повстання саксонцiв i початок конфлiкту з папою Григорiєм VII (Гiльдебрандом) за право iнвеститури нiмецьких єпископiв. Генрiх IV обмежився лише дипломатичним посередництвом, вiдрядивши до Києва посольство з вимогою до Святослава вiддати Iзяславовi загарбаний великокняжий стiл. Проте сталося так, що на чолi нiмецького посольства опинився трирський препозит Буркгард, сестра якого Ода була Святославовою княгинею. Тому, незважаючи на грiзнi слова Генрiха IV, Святослав й надалi залишився у Києвi, а нiмецькi посли повезли з далекої руської столицi багатi дарунки своєму королю. Втiм, iстотним наслiдком посольства було припинення Святославом воєнної допомоги Польщi проти Нiмеччини.

У цiй ситуацiї Iзяславовi залишалося тiльки звернутися безпосередньо до Риму. На папському престолi в той час перебував Григорiй VII – людина, що протягом 30 рокiв готувала справу оновлення латинської церкви, яке згодом отримало назву григорiанської реформи. У своїй дiяльностi папа спирався на так званий клюнiйський рух, що виник у католицькiй Європi на початку XI ст. i ставив своєю метою перетворення захiднохристиянської церкви на централiзовану структуру на чолi з папою, надiленого мiцною владою. Клюнiйці вимагали скасування практики призначення церковних iєрархiв iмператорами i надання їм ленiв, торгiвлi церковними посадами (так званих симонiй).

На синодi, скликаному в Римi 1074 р., Григорiй VII запровадив суворi покарання для духовенства за порушення целiбату, а також за продаж i купiвлю церковних посад (симонiю). Вiруючим було заборонено приймати причастя вiд жонатих або користолюбних священикiв. Навеснi 1075 р. Григорiй VII сформулював свою програму в короткому документi «Диктат папи», де вмiщувались головнi тези доктрини середньовiчного папства. Ось деякi з них: «найменування «папа» вiдноситься тiльки до римського єпископа», «тiльки папа має владу призначати i коронувати iмператора», «нiхто не має права називатися вселенським єпископом». Отже, навiть свiтська влада мала бути пiдпорядкована тому, хто називався «намiсником Бога на землi». Папа Григорiй VII розпочав тривалий процес боротьби папства з германськими iмператорами, який завершився Вормським конкордатом (1122). Вiн позбавляв iмператорiв права призначати єпископiв та абатiв, проте зберiгав право надавати їм земельнi володiння пiсля обрання їх духовенством. В цiлому протягом XI-XIII ст. папство виявилося полiтичне сильнiшим за iмператорiв.

Прибуття Ярополка Iзяславича до Риму з метою отримання королiвської корони та можливiсть виступити посередником у конфлiктi Iзяслава з Болеславом польським давали Григорiю VII прекрасну нагоду продемонструвати європейському свiтовi свою зверхнiсть над свiтськими володарями. Григорiй доручив з’ясувати справу з Iзяславовими скаргами i в листi до Болеслава звелiв йому повернути київському князевi майно, яке Болеслав узяв за обiцяну допомогу.

Звертаючись також з листом до «короля Русiв Димитрiя» (Iзяслава), папа повiдомляв його про коронування Ярополка i що зробив це з «любовi i щирого бажання, щоб св. Петро просив за вас у Бога та мав вас самих, ваше королiвство i все ваше добро у своїй опiцi». Далi вiн запевняв Iзяслава у всебiчнiй пiдтримцi апостольської столицi та iнформував про своє посольство, яке мало викласти деталi, що над ними обидвi сторони вестимуть переговори. Про певну стабiльнiсть зв’язкiв Iзяслава з Римом свiдчить характерна деталь: папа зазначає, що у складi посольства перебуває знаний i вiрний князю приятель. I, мабуть, найголовнiшим є те, що в листi папи вiдсутня будь-яка згадка про церковне роз’єднання Київської Русi з католицькою церквою. З цього можна зробити висновок, що Київ не пiшов безоглядно за Вiзантiєю у її розривi з Римом i вiдчував ще релiгiйну спiльнiсть iз Заходом всупереч офiцiйному акту про подiл церков. Маючи за собою пiдтримку такого церковного авторитета як Феодосiй Печерський, Iзяслав не приймає розриву 1054 р. У зв’язку з цим стає зрозумiлим його конфлiкт з митрополитом-греком Юрiєм, який не визнавав культу святих Бориса i Глiба i виступав проти загального домагання канонiзацiї княгинi Ольги та князя Володимира. У 1072 р. митрополит виїхав до Грецiї й бiльше не повернувся; по собi вiн залишив написаний у вiзантiйському дусi полемiчний твiр проти католицької церкви «Стязанье съ латиною», який спричинив непорозумiння мiж ним i князями.

Про тiснi взаємини Києва i Риму в цей перiод свiдчить так званий «Кодекс Гертруди», або Трирський Псалтир, прикрашений високохудожнiми мiнiатюрами. На однiй з них зображено поклонiння Ярополка, його дружини Iрини i матерi Гертруди святому Петровi, на другiй – коронацiю самим Iсусом Христом королiвської пари, за якими видно постатi апостола Петра i святої Iрини i написи: «Ярополк-Петро та Iрина».

Успiшним виявилось посередництво папи мiж Iзяславом i Болеславом, що сприяло нормалiзацiї стосункiв мiж Руссю i Польщею. Приблизно в цей перiод Iзяслав подарував митрополичiй кафедрi у Гнєзно дорогоцiнну палицю та мощi святих з вiдповiдним латинським написом.

Болеслав, який тодi ж одержав королiвську корону, зобов’язався допомогти Iзяславовi повернути київський стiл. Таким чином, пiсля смертi Ярослава Україна-Русь опинилася в колi європейських держав, якi пiдтримують з нею найтiснiшi взаємини.

Цi зв’язки iз Захiдною Європою не переривалися i в часи князювання Всеволода, хоча той був одружений з вiзантiйською царiвною. До встановлення контактiв з Києвом прагнув антипапа Климент III, який намагався досягнути вiдновлення церковної єдностi i, враховуючи, мабуть, досвiд взаємин Григорiя VII та Iзяслава Ярославича, шукав шляхiв до неї через Київ. Вiн вiдрядив до руської столицi посольство на чолi з кардиналом Григорiєм, яке мало порушити питання про об’єднання обох церков. Безперечно, що ця акцiя вiдбувалася з iнiцiативи нiмецького iмператора Генрiха IV, який виступив iнiцiатором обрання папою Климента III (равеннського архiєпископа Гвiберта) тридцятьма германськими архiєпископами i послуговувався ним у своїх полiтичних iнтересах. Зважаючи на позицiю князя, толерантного до захiдної культури i зв’язаного родинними i шлюбними зв’язками iз захiдними династами, тодiшнiй київський митрополит грек Iван II не дав вiдверто негативної вiдповiдi Клименту III. Разом з тим, вiн переадресував його константинопольському патрiарховi, посилаючись на свою некомпетентнiсть. Iван II виявив себе як послiдовний прихильник орiєнталiзацiї руської церкви i супротивник будь-яких контактiв iз захiдним свiтом. Про це свiдчать його «Правила церковьная отъ святыхъ книгъ в кратьце», написанi у формi вiдповiдей на запитання «чорноризця Якова». В них, зокрема, зазначалося, що князям є рiччю недостойною i дуже поганою видавати своїх дочок за представникiв народiв, якi причащаються опрiсноками, а тi князi, що погоджуються на такi подружжя своїх дiтей, мусять пiдпадати пiд церковну кару.

Звичайно, такi застереження не могли не викликати непорозумiнь мiж княжим двором i грецькими блюстителями чистоти православ’я, що намагалися звузити масштаби захiдноєвропейських контактiв Русi-України.

На практицi київськi князi мало зважали на цi чисто вiзантiйськi настанови поставлених Константинополем київських iєрархiв.

Яскравим прикладом був сам Всеволод, який вдруге одружився з католичкою i мав своїми свояками королiв Францiї, Норвегiї, Угорщини, Польщi та Саксонiї. Його дочка Євпраксiя ще молодою дiвчиною була видана за маркграфа саксонського Генрiха Довгого (1084). У 1089 р., пiсля його смертi, вона одружилася з нiмецьким iмператором Генрiхом IV, який коронував її iмператорською короною. Цей шлюб продовжує довгу традицiю полiтичних, економiчних i культурних контактiв мiж Руссю та Нiмеччиною, започаткованих ще першими Рюриковичами. Згаданий шлюб, вiдповiдно до звiсток нiмецьких хронiк, виявився нещасливим. Генрiх IV пiд час боротьби з папою навiть ув’язнив свою молоду дружину у Веронi, проте Євпраксiя-Адельгейда втекла iз в’язницi до маркграфинi тосканської Матiльди, яка була головним ворогом iмператора. Пiд впливом останньої папа Урбан II засудив Генрiха IV на соборi у Констанцi, а згодом у П’яченцi – за знущання над дружиною. Євпраксiя повернулась до Києва, постриглася в черницi i померла на своїй батькiвщинi у 1109 р. Подiї, пов’язанi з драматичною долею дочки київського князя, тривалий час були в центрi уваги всiєї Європи.

<< | >>
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Європейський вектор зовнішніх зносин Ярославичів.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -