Література

Основна

1. Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. І. — С. 203-338.

2. Історія держави і права України: Підручник: У 2 ч.

/ За ред. А. Й. Рогожина. — К., 1996. — Ч. І. — С. 170-248.

3. Іванов В. М. Історія держави та права України: Навч. посіб.: У 2 ч. — К., 2002-2003. — Ч. І. — С. 85-105.

4. Іванов В. М. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2003. — С. 113-143.

5. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 173-262.

6. Історія держави і права України: Хрестоматія / За ред. О. О. Шевченка. - К., 1996. - С. 81-143.

7. Історія держави і права України: Курс лекцій / За ред. В. Г. Гончаренка. — К., 1996. — С. 68-121.

8. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред.

A. С. Чайковського. — К., 2000. — С. 168-205.

9. Історія українського права: Навч. посіб. / За ред. О. О. Шевченка. — К., 2001. — С. 40-66.

10. Кузьминець О. В., Калиновський В. С, Дігтяр П. А. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2000. — С. 74-114.

11. Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2001. — С. 70-104.

12. Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 176- 252.

13. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В. Д. Гончаренка. — К., 1997. — Т. І. — С. 139-221.

14. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко,

B. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 133-221.

Додаткова

15. Антологія української юридичної думки: У 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба; Відп. ред. І. Б. Усенко. — К., 2003.

16. Бойко І. Й. Держава і право Гетьманщини. — Л., 2000.

17. Бойко І. Й. Правове становище населення Гетьманщини за Кодексом 1743 р. — Л., 1997.

18. Бойко І. Й. Договірне право Гетьманщини за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р. // Право України. — 1998. — № 5.

19. Бойко І. Й. Про цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 р. // Право України. — 1999. — № 3.

20. Василенко Н. П. Матеріали до історії українського права. — К., 1929.

21. Володарі гетьманської булави: історичні портрети. — К., 1995.

22. Горобець В. М. Від Союзу до інкорпорації: Українсько-російські відносини другої половини ХѴІІ — першої чверті ХѴІІІ ст. — К., 1995.

23. Горобець В. Н. Московська політика Богдана Хмельницького: дипломатична риторика та політична практика // Укр. іс- тор. журн. — 1995. — № 4.

24. Грушевський М. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. — К., 1994-2000. — Т. 7-10.

25. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.

26.

Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. — К., 1999.

27. Гуржій О. Про особливості україно-російських взаємовідносин у середині ХѴІІ ст. (1654-1657 рр.) // Укр. істор. журн. — 1992. — № 10-11.

28. Гуржій О. Право в український козацькій державі: друга половина ХѴІІ-ХѴШ ст. — К., 1994.

29. Ділова документація Гетьманщини ХѴІІІ ст.: Зб. док-тів. — К., 1993 р.

30. Документи Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. — К., 1961.

31. Єрмолаєв В. М., Козаченко А. І. Органи влади і управління Української держави (друга половина ХѴІІ-ХѴШ ст.). — Х., 2002.

32. Івановська О. П. Звичаєве право в Україні: Етнотворчий аспект: Навч. посіб. — К., 2002.

33. Козаченко А. Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання // Право України. — 1998. — № 2.

34. Копиленко О., Копиленко М. Переяславський пакт 1654 р. в оцінках першого Президента України // Право України. — 1994. — № 3-4.

35. Кульчицький В. С. Кодифікація права на Україні у ХѴІІІ ст. — Л., 1958.

36. Літопис Самовидця. — К., 1971.

37. Макаренко А. Причини створення Кодексу Гетьманщини 1743 р. // Право України. — 1997. — № 12.

38. Мельник Л. Політична історія Гетьманщини ХѴІІІ ст. у документах і матеріалах. — К., 1997.

39. Месяц В. Д. История кодификации права на Украине в І пол. ХѴІІІ в. — К., 1963.

40. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині ХѴІІ-ХѴІІІ ст. — Л., 1994.

41. Пашук А. Й. Організація судів на Україні в другій половині ХѴІІ століття. — Х., 1961.

42. Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХѴІІ-ХѴШ ст. (1648-1782). - Л., 1967.

43. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. — К., 1997.

44. Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України // Дзвін. — 1990. — № 2.

45. Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине ХѴІІІ века. — К., 1988.

46. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. — К., 1995.

47. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХѴІІ ст. (1648-1676 рр.). — К., 1999.

48. Смолій В. А., Ричка В. М. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654-1764 рр.) очима правознавця // Укр. істор. журн. — 1993. — № 4-6.

49. Степанков В. С. Проблеми становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Укр. іс- тор. журн. — 1995. — № 4.

50. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. — К., 1968.

51. Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків. — К., 1995.

52. Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою 1654 // Дзвін. — 1991. — № 4.

53. Яковлєва Т. Г. Богдан Хмельницький і рядове козацтво // Укр. істор. журн. — 1995. — № 4.

Модуль V

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Література:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *