<<
>>

Література

Література до розділу 1

1. Агасандян Г. А. Финансовые потоки в динамической модели макроэкономики.- М.: ВЦ РАН, 1998.- 24 с.

2. Азаренкова Г. М. Напрямки дослідження потокових процесів у русі фінансових ресурсів різних економічних агентів // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Зб.

наук. пр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2005 р.).- Чернівці: Букрек, 2005.- Ч. І.- С. 6 - 8.

3. Азаренкова Г. М. Рух фінансових ресурсів в умовах перехідної економіки // Економічні проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 - 4 грудня 2002 р.).- Львів: ЛБІ НБУ, 2002.- С. 13 - 14.

4. Азаренкова Г. М. Теоретичні засади вдосконалення фінансового управління // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2003.- № 2.- Том 2(50). Економічні науки.- С. 76 - 78.

5. Азаренкова Г. М. Теоретичні та методологічні передумови управління фінансовими потоками // Вісник Української академії банківської справи.- 2002.- № 1(12). - С. 47 - 49.

6. Азаренкова Г. М. Фінансова криза як прояв неефективності управління фінансовими потоками // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Серия: Экономические науки.- К.: Техніка, 2002.- Вып. 44.- С. 55 - 60.

7. Азаренкова Г. М. Фінансова складова в економічних процесах перехідної економіки // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України: Зб. наук. пр. / Ін-т регіон. дослідж. НАН України.- Львів, 2003.- Вип. 1(ХХХІХ).- С. 209 - 216.

8. Азаренкова Г. М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз).- Х.: ПП Яковлєва, 2003.- 104 с.

9. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох: Пер. с польск.- М.: Наука, Изд-во УРАО, 1999.- 352 с.

10. Бандурин А. В., Басалай С. И., Ли И.

А. Проблемы оперативного управления активами корпораций / Под ред. д. э. н. В. В. Бандурина.- М.: ТДДС Столица-8, 1999.- 164 с.

11. Бандурин А. В. Деятельность корпораций.- М.: БУКВИЦА, 1999.- 600 с.

12. Банківська енциклопедія / Під ред. д. е. н., проф. А. М. Мороза.- К.: ЕЛЬТОН, 1993.- 328 с.

13. Банковская энциклопедия / Под ред. С. И. Лукаша, Л. А. Малютиной.- Днепропетровск: Баланс-Аудит, Каисса Плюс, 1994.252 с.

14. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы.- М.: ИНФРА-М, 1998.242 с.

15. Берлин С. И. Теория финансов.- М.: Изд-во Приор, 2000.256 с.

16. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 4 т. Т. 1.- К.: Ника-Центр, 1999.- 592 с.

17. Бланк И. А. Управление денежными потоками.- К.: Ника- Центр, Эльга, 2002.- 736 с.

18. Богачев Е. Б., Чуб Б. А. Проблемы функционирования финансовой системы региона / Под ред. акад. В. В. Бандурина.- М.: БУКВИЦА, 1999.- 260 с.

19. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилия- на.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Ин-т новой экономики, 1997.864 с.

20. Бочаров П. П., Касимов Ю. Ф. Финансовая математика: Учебник.- М.: Гардарики, 2002.- 624 с.

21. Буряк П. Ю. Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку України.- Львів: Логос, 2003.- 564 с.

22. Буряк П. Ю. Фінансове забезпечення розвитку підприємництва: Монографія / Ін-т регіон. дослід. НАН України.- Львів: Вид-во ЛДФЕІ Мінфіну України, 2000.- 246 с.

23. Буряк. П. Ю. Теоретико-методологічні основи інтеграційних процесів у сфері виробництва: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Ін-т регіон. дослід.- Львів, 2003.- 44 с.

24. Василик О. Д. Теорія фінансів.- К.: НІОС, 2000.- 268 с.

25. Васюренко О. В., Азаренкова Г. М. Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять // Фінанси України.- 2003.- № 1.- С. 28 - 33.

26. Вінецька С. В. Економічна природа і сутність фінансових ресурсів підприємств // Коммунальное хозяйство городов: Науч.- техн. сб. Серия: Экономические науки.- К.: Техніка, 2002.- Вып. 40. - С.

23 - 27.

27. Вовк В. М. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Терноп. акад. народ. госп-ва.- Тернопіль, 2004.- 22 с.

28. Гайдар Е. Наследие социалистической экономики: макро- и микроэкономические последствия мягких бюджетных ограничений.- М.: ИЭПП, 1999.- 48 с.

29. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та інноваційний розвиток.- К.: ОП НДІБВ, 1997.- 68 с.

30. Глущенко В. В. Финансы рыночной экономики.- Х.: Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2002.- 204 с.

31. Глущенко В. В., Перешибкін М. М., Серба В. С. Ліквідність, платоспроможність та фінансова безпека комерційного банку: Монографія.- Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004.- 196 с.

32. Горбунов А. Управление финансовыми потоками.- М.: Глобус, 2003.- 224 с.

33. Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова // Економіка України.- 1998. - № 4. - С. 35 - 44.

34. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука.- К.: КНЕУ, 2001.- 386 с.

35. Деркач М. А. Науково-методичні основи регулювання фінансових потоків сектору загального державного управління: Авто- реф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Наук.-дослід. екон. ін-т.- К., 2000.- 20 с.

36. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.- К.: Поліграфкнига, 2000.- 512 с.

37. Доронин И. Причины и последствия кризиса // Мировая экономика и международные отношения.- 1999.- № 4.- С. 7 - 12.

38. Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств.- Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 224 с.

39. К вопросу теории и практики экономики переходного периода //Материалы заседания Ученого совета ИМЭМО РАН (3 - 5 июня 1996 г.).- М.: РАН ИМЭМО, 1996.- 104 с.

40. Каримов Р. М. Развитие рыночных методов управления финансовыми потоками трансформационной экономики региона.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.- 324 с.

41. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент.- К.: Основи, 1999.- 672 с.

42. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 572 с.

43. Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л.Г . Финансы фирмы: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 416 с.

44. Коваль В. М. Грошові потоки в механізмі функціонування комерційного банку // Вісник Української академії банківської справи.- 2000.- № 1.- С. 48 - 50.

45. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия.- М.: Финансы, 1997.- 576 с.

46. Колесникова В. М. Теоретические аспекты финансовых ресурсов предприятия // Вісник ХДЕУ.- 2001.- № 4 (20).- С. 69 - 71.

47. Колесникова В. М. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування податкової системи: Дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Харк. держ. екон. ун-т.- Х., 2002.- 194 с.

48. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности.- СПб.: Питер, 2001.- 224 с.

49. Корнаи Я. Путь к свободной экономике (Страстное слово в защиту экономических преобразований).- М.: Экономика, 1990.- 148 с.

50. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія.- К.: НДФІ, 2003.- 376 с.

51. Курц Х. Д. Капитал, распределение, эффективный спрос.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.- 294 с.

52. Лаврушин О. И. Особенности использования кредита в рыночной экономике // Банковское дело.- 2002.- № 6.- С. 2 - 8.

53. Луцишин З. Аргентина: причини та наслідки найбільшого в історії світової валютно-фінансової системи дефолту // Вісник НБУ.- 2002.- № 4. - С. 5 - 11.

54. Любимцев Ю., Дудкин В. Финансовые потоки как объект индикативного планирования и регулирования // Российский экономический журнал.- 1998.- № 3. - С. 38 - 47.

55. Мартинес-Солер Ф. Экономический кризис и экономические реформы в Латинской Америке: обобщенный анализ / Под ред. д. э. н., проф. В. Г. Стародубровского.- М.: Междунар. науч.-ис- след. ин-т проб.

упр., 1997.- 250 с.

56. Марченко А. А. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київ. нац. екон. ун-т.- К., 2004.- 18 с.

57. Маршак В. Д. Моделирование и анализ межрегиональных финансовых потоков.- Новосибирск: Препринт, 1997.- 44 с.

58. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків.- К.: Основи, 1999.- 964 с.

59. Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства.- М.: Финансы и статистика, 1996. - 256 с.

60. Островская О. М. Банковское дело: Толковый словарь.- 2-е изд.- М.: Гелиос АРВ, 2001.- 400 с.

61. Павлова Л. Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.- 640 с.

62. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст.- К.: Техніка, 1999.- 336 с.

63. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави: Монографія.- К.: НІОС, 1997.- 214 с.

64. Петленко Ю. В. Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка.- К., 1999.- 20 с.

65. Плущевская Ю., Старикова Л. Исследование финансовых потоков в российской экономике // Вопросы экономики.- 1997.- № 12. - С. 117 - 131.

66. Пойда-Носик Н. Н., Грабарчук С. С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України.- 2003.- № 1. - С. 96 - 103.

67. Руденко Л. Управління потоками капіталів у сучасній біз- нес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій.- К.: Кондор, 2004.- 480 с.

68. Рудый К. В. Финансовые кризисы: теория, история, политика.- М.: Новое знание, 2003.- 400 с.

69. Статистичний бюлетень. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій Харківської області за 2001 рік.- Х.: Харк. обл. упр. стат., 2002.- 72 с.

70. Статистичний бюлетень. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій Харківської області за 2002 рік.- Х.: Харк.

обл. упр. стат., 2002.- 72 с.

71. Статистичний бюлетень. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій Харківської області за 2003 рік.- Х.: Харк. обл. упр. стат., 2002.- 68 с.

72. Статистичний щорічник України за 1997 рік / Держ. ком. стат. України / Під ред. О. Г. Осауленка.- К.: Укр. енцикл., 1999.- 624 с.

73. Статистичний щорічник України за 1998 рік / М-во стат. України.- К.: Техніка, 1999.- 564 с.

74. Статистичний щорічник України за 1999 рік / Держкомстат України / За ред. О. Г. Осауленка.- К.: Техніка, 2000.- 648 с.

75. Статистичні таблиці. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році» // www.rada.kiev.ua

76. Статистичні таблиці. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році» // www.rada.kiev.ua

77. Тамбовцев В. К типологии экономических систем // Экономика и математические методы.- 1994.- Т. 30.- Вып. 2.- С. 33 - 41.

78. Татаренко Н. О., Поручник А. М. Теорії інвестицій.- К.: КНЕУ, 2000.- 160 с.

79. Твердохлібова Д. В. Грошові потоки: методичні засади побудови і аналізу: Наук. доповідь.- К.: Ін-т екон. прогнозування НАНУ, 2000.- 88 с.

80. Туманова А. В. Модель финансовых потоков // Радиоэлектроника и информатика.- 2002.- № 2.- С. 116 - 119.

81. Україна в цифрах у 1997 році: Короткий статистичний довідник / Відп. за вип. О. Г. Осауленка.- К.: Наукова думка, 1998.- 184 с.

82. Україна в цифрах у 1998 році: Короткий статистичний довідник / Держ. ком. стат. України / Під ред. О. Г. Осауленка.- К.,

1999. - 212 с.

83. Україна в цифрах у 1999 році: Короткий статистичний довідник / Держ. ком. стат. України / За ред. О. Г. Осауленка.- К.,

2000. - 262 с.

84. Україна у цифрах у 2000 році: Короткий статистичний довідник / Держ. ком. стат. України.- К.: Техніка, 2001.- 224 с.

85. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова.- К.: КНЕУ, 2002.- 388 с.

86. Финансовый кризис: новый этап глобального экономического развития? / Материалы Ученого Совета института мировой экономики и международных отношений от 4 и 7 декабря 1998 г.- М.: ООД ИМЭМО РАН, 1999.- 92 с.

87. Финансы: Учебник / В. М. Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. И. Гончаренко и др.; Под ред. В. М. Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1993.- 400 с.

88. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. В. Романовского, проф. О. В. Врублевской, проф. Б. М. Сабанти.- М.: Изд-во «Перспектива»; Изд-во «Юрайт», 2000.- 520 с.

89. Хавтур О. В. Теоретична концептуалізація фінансових потоків страхових компаній в Україні // Наукові записки.- Острог: Острозька Академія, 2003.- Вип. 5.- С. 234 - 249.

90. Харківська область в 1999 році: Статистичний щорічник.- Х.: Харк. обл. упр. стат., 2000.- 404 с.

91. Харківська область в 2000 році: Статистичний щорічник.- Х.: Харк. обл. упр. стат., 2001.- 484 с.

92. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. В. М. Усоскина.- М.: Прогресс, 1990.- 750 с.

93. Хачатурян С. В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України.- 2003.- № 4. - С. 77 - 81.

94. Чухланцев Д. О. Моделирование движения финансовых потоков в вертикально интегрированной компании и рационализация ее взаиморасчетов с контрагентами // Экономическая кибернетика: Методы и средства эффективного управления: Сб. ст.- Пермь: ПГУ, 2000.- С. 213 - 219.

95. Экономика переходного периода / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина.- М.: Изд-во МГУ, 1995.- 410 с.

96. Эрнест Д. Деловые финансы.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1998.- 416 с.

97. Яковец Ю. История цивилизаций.- М.: ИНФРА-М, 1995.248 с.

98. Berglof E., Bolton P. The Great Divide and Beyond: Financial Architecture in Transition // Journal of Economic Perspectives.- 2002.- № 1.- Р. 75 - 81.

99. Calvo G., Frenkel J. Credit Markets, Credibility and Economic Transformation // Journal of Economic Perspectives.- 1991.- Р. 139 - 148.

100. Caprio, G., Klingebiel D. Bank Insolvency's: cross-country Experience // Research Working Paper 1620.- 1996.- Washington, D. C.: The World Bank.

101. Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developing and Developed Countries // IMF Working Paper, WP/97/106.

102. Honohan P. Banking System Failures in Developing and Transition Countries: Diagnosis and Prediction.- Basle: BIS, 1997.

103. Kaminsky G., Reinhart C. The twin crises: The causes of banking and balance-of-payments problems // International Finance Discussion Paper No 544.- 1996.- Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

104. Moreno R. Macroeconomic Behavior During Periods of Speculative Pressure or Realignment: Evidence from Pacific Basin Countries // «Economic Review» Federal Reserve Bank of San Francisco.- 1995.- № 3. - P. 3 - 16.

105. Moudud J. K. Finance in a Classical and Harrodian Cyclical Growth Model.- The Jerome Levy Economics Institute.- Working Paper.- 2001.- 52 р.

106. van Ees H., Garretsen H. The Theoretical Foundation of the Reforms in Eastern Europe: Big Bang vs. Gradualism and the Limitation of Neo-Classical Theory // Economic Systems.- 1994.- № 1.- Р. 1 - 14.

Література до розділу 2

1. Агасандян Г. А. Финансовые потоки в динамической модели макроэкономики.- М.: ВЦ РАН, 1998.- 24 с.

2. Азаренкова Г. М. Взаимосвязь активов в управлении финансовыми потоками // Инфотелекоммуникационные технологии в науке, производстве и образовании: Материалы Первой международной научно-технической конференции (19 декабря 2004 г.).- Ставрополь: Северо-Кавказский гос. техн. ун-т, 2004.- С. 333 - 336.

3. Азаренкова Г. М. Економічна інформація як сукупність вартісних характеристик // Нова економіка і вища освіта: Матеріали Міжнародного семінару (16 - 17 січня 2003 р.).- Донецьк: ДДУЕТ, 2003.- Т. 1.- С. 30 - 34.

4. Азаренкова Г. М. Методологія оцінки вартості економічної інформації // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія.- 2003.- № 580.- С. 179 -182.

5. Азаренкова Г. М. Применение экономико-статистических методов в процессе управления материальными ресурсами // Вісник ХДЕУ.- 2000.- № 1(13).- С. 92 - 93.

6. Азаренкова Г. М. Современные аспекты моделирования экономических методов в процессе управления материальными ресурсами // Вісник ХДЕУ.- 2000.- № 3(15).- С. 72 - 73.

7. Азаренкова Г. М., Дикань Н. В. Современная концепция управления бизнес-процессами // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2001.- Вип. 112.- С. 118 - 129.

8. Азаренкова Г. М., Дікань Л. В., Новосельцева Т. О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація.- Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003.- 132 с.

9. Азаренкова Г. М., Чечетова Т. М. О современных экономических инструментах бизнес-процедур логистики // Вісник ХДЕУ.- 2001.- № 3 (19). - С. 58 - 60.

10. Айвазян С. А. Основы эконометрики.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2001. - 432 с.

11. Андрейчук В., Галузинский С. Собственный и ссудный капитал предприятий и критерии их рационального соотношения // Экономика Украины.- 1998.- № 6.- С. 15 - 23.

12. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.: Экономика, 1989.- 520 с.

13. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох / Пер. с польск.- М.: Наука, Изд-во УРАО, 1999.- 352 с.

14. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента.- Т. 1.- К.: Ника-Центр, 1999.- 592 с.

15. Бланк И. А. Управление денежными потоками.- К.: Ника- Центр, Эльга, 2002.- 736 с.

16. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилия- на.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Ин-т новой экономики, 1997.864 с.

17. Бочаров П. П., Касимов Ю. Ф. Финансовая математика: Учебник.- М.: Гардарики, 2002.- 624 с.

18. Буряк П. Ю. Фінансове забезпечення розвитку підприємництва: Монографія / Ін-т регіон. дослід. НАН України.- Львів: Вид-во ЛДФЕІ Мінфіну України, 2000.- 246 с.

19. Васюренко О. В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках.- Х.: РВП «Оригінал», 1998.- 72 с.

20. Васюренко О. В. Современные методы управления банковскими ресурсами.- Х.: Гриф, 1997.- 392 с.

21. Губенко О. П. Фінансове планування на промислових підприємствах // Фінанси України.- 2003.- № 11.- С. 73 - 76.

22. Деркач М. А. Науково-методичні основи регулювання фінансових потоків сектору загального державного управління: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Наук.-дослід. екон. ін-т.- К., 2000.- 20 с.

23. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.- К.: Поліграфкнига, 2000.- 512 с.

24. Каримов Р. М. Развитие рыночных методов управления финансовыми потоками трансформационной экономики региона.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.- 324 с.

25. Кинг А. М. Тотальное управление деньгами.- СПб.: Полигон, 1999.- 448 с.

26. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 572 с.

27. Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.734 с.

28. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия.- М.: Финансы, 1997.- 576 с.

29. Колесникова В. М. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування податкової системи: Дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Харк. держ. екон. ун-т.- Х., 2002.- 194 с.

30. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія.- К.: НДФІ, 2003.- 376 с.

31. Корнєєв В. В. Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу: Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Ін-т екон. прогноз. НАН України.- К., 2004.- 446 с.

32. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств.- М.: Радио и связь, 1982.- 432 с.

33. Курц Х. Д. Капитал, распределение, эффективный спрос.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.- 294 с.

34. Маркс К., Енгельс Ф. Твори.- К.: Держполітвидав УРСР, 1961.- Т. 24.- 600 с.

35. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків.- К.: Основи, 1999.- 964 с.

36. Моделі і системи оцінювання, обробки та захисту фінансової інформації / Г. М. Азаренкова, С. В. Гадецька, І. Д. Горбенко та ін.; За наук. ред. акад. АЕН України, д. е. н., проф. О. В. Васю- ренка.- Х.: Константа, 2005.- 380 с.

37. Петрушенко Ю. М., Віхров Д. Ю., Калітаєв О. В. Фінансова політика в умовах перехідної економіки: портфельна модель // Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи вирішення: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.- С. 45 - 47.

38. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством.- Х.: Основа, 1999.- 620 с.

39. Просяник В. М. Оценка степени определенности информационного обеспечения инвестиционной деятельности // Вісник Української академії банківської справи.- 2001.- № 1.- С. 21 - 25.

40. Путятин Ю. А., Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Финансовые механизмы стратегического управления развитием предприятия.- Х.: Основа, 1999.- 488 с.

41. Райзберг Б. А., Лозовский Л. М., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 496 с.

42. Семененко А. И., Сергеев В. И. Логистика. Основы теории.- СПб.: Изд-во «Союз», 2001.- 544 с.

43. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках.- М.: Catallaxy, 1994.- 820 c.

44. Сио К. К. Управленческая экономика.- М.: ИНФРА-М, 2000.672 с.

45. Сорос Дж. Алхимия финансов.- М.: Инфра-М, 1996.- 416 с.

46. Твердохлібова Д. В. Грошові потоки: методичні засади побудови і аналізу: Наук. доповідь.- К.: Ін-т екон. прогнозування НАНУ, 2000.- 88 с.

47. Тиникашвили Т. Ш. Роль финансовых потоков в воспроизводственном процессе.- Владикавказ: ВлГУ, 2001.- 88 с.

48. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 386 с.

49. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент.- М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.- 416 с.

50. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. В. М. Усоскина.- М.: Прогресс, 1990.- 750 с.

51. Шевчук В. Р. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Терноп. акад. народ. гос-ва.- Тернопіль, 2001.- 22 с.

52. Экономика предприятия / Под ред. Ф. К. Беа, Э. Дихтла, М. Швайтцера.- М.: ИНФРА-М, 1999.- 928 с.

53. Яковлев В. А. Переход к рынку (методология, механизмы, системы).- М.: ИНФРА-М, 1999.- 340 с.

54. Arrow К. Information and Economic Behavior // The Economics of Information (Collected Papers of Kenneth J. Arrow). Cambridge, Mass., Belknap Press.- 1984.- Vol. 4.- 140 р.

55. den Haan W. J. The Comovement Between Output and Prices // Journal of Monetary Economics.- 2000, 46.- № 1. - Р. 3 - 30.

56. Dutt S. D., D. Ghosh An Empirical Examination of Exchange Market Efficiency // Applied Economic Letters.-1999, 6.- № 2. - Р. 89 - 91.

57. Hafer R. W., D. W. Jansen. The Demand for Money in the United States: Evidence from Cointegration Tests // Journal of Money, Credit, and Banking.- 1991, 23.- Р. 155 - 168.

58. Hayek F. A. The Use of Knowledge in Society // American Economic Review.- 1945.- № 35(4).- Р. 519 - 530.

59. Murray C. J., C.R. Nelson The Uncertain Trend in U.S. GDP // Journal of Monetary Economics.- 2000, 46.- Р. 79 - 95.

60. http // www.bank.gov.ua

ітература до розділу 3

1. Адаменко С. І. Стан банківського менеджменту та його вплив на фінансову безпеку України // Стратегічна панорама.- 2005.- № 2.- С. 34 - 41.

2. Азаренкова Г. Невизначеність аналізу перерозподілу фінансових ресурсів у перехідних економіках // Банківська справа.- 2004.- № 5 - 6.- С. 79 - 86.

3. Азаренкова Г. М. Моделі та методи аналізу фінансових потоків.- Х.: ВКФ «Гриф», 2005.- 120 с.

4. Азаренкова Г. М. Напрямки дослідження потокових процесів у русі фінансових ресурсів різних економічних агентів // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2005 р.).- Чернівці: Букрек, 2005.-

4. І.- С. 6 - 8.

5. Азаренкова Г. М. Стан фондового ринку в Україні // Економіка України.- 2004.- № 3.- С. 27 - 32.

6. Азаренкова Г. М. Теоретичні та прикладні аспекти ендогенної сталості руху фінансових потоків // Вісник Львівської державної фінансової академії: Зб. наук. ст. Економічні науки.- 2005.- № 7.- С. 14 - 21.

7. Азаренкова Г. М. Фінансові інновації: напрямки застосування та досвід впровадження // Вісник Української академії банківської справи.- 2005.- № 2 (19).- С. 28 - 32.

8. Азаренкова Г. М. Фінансові процеси та організаційні структури в управлінні підприємством // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- Вип. 183.- Т. 1.- С. 212 - 217.

9. Аналітичний огляд діяльності комерційних банків Харківського регіону / Звіт про науково-дослідну роботу.- Х.: ХБІ, 2003.- 52 с.

10. Антонюк Л. А., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізація: Монографія.- К.: КНЕУ, 2003.- 394 с.

11. Барановський О. Недокапіталізована економіка // www.zn. kiev.ua

12. Блага Н. В. Державне регулювання фондового ринку // Фінанси України.- 2002.- № 7.- С. 89 - 93.

13. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Ин-т новой экономики, 1997.- 864 с.

14. Бюлетень НБУ.- 2004.- № 1.- 162 с.

15. Бюлетень НБУ.- 2006.- № 8.- 180 с.

16. Василенко Т. Національний індекс фондового ринку України: необхідність впровадження і методологія розрахунку // Цінні папери України.- 2000.- № 31.- С. 7 - 17.

17. Васильєва В. В. Модель системи індикаторів фондового ринку // Економіка промисловості.- 2004.- № 1.- С. 152 - 156.

18. Ващенко І. В. Рух грошових потоків у державі як об'єкт моніторингу, аналізу та контролю // Фінанси України.- 2004.- № 2.- С. 148 - 155.

19. Габбард Р. Г. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник: Пер. з англ./ Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич.- К.: КНЕУ, 2004.- 888 с.

20. Глущенко В. В., Перешибкін М. М., Серба В. С. Ліквідність, платоспроможність та фінансова безпека комерційного банку: Монографія.- Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004.- 196 с.

21. Горбунов А. Управление финансовыми потоками.- М.: Глобус, 2003.- 224 с.

22. Грабовський О. М. Моніторинг монетарних показників України та їхній взаємозв'язок з макроекономічними індикаторами // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 7 (25).- С. 21 - 35.

23. Греков И. Е. Об определении монетизации экономики и ее оптимальном уровне // bali.ostu.ru/umc/arhiv/2006/1/Grekov.pdf

24. Гриценко А. А. Оптимізація структури фінансово-грошових потоків в економіці України // Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України. - К.: НБУ, НІФІ, 1998. - С. 65 - 77.

25. Денисенко М. Державна політика розбудови фондового ринку // Ринок цінних паперів України.- 2003.- № 1 - 2. - С. 3 - 8.

26. Денисенко М. П. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє // Акционер.- 2002.- № 3. - С. 42 - 48.

27. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.- К.: Поліграфкнига, 2000.- 512 с.

28. Камінський А., Шпирко О. Особливості розподілу доходностей на нових європейських ринках акцій // Банківська справа.- 2003.- № 5.- С. 51 - 38; № 6.- С. 56 - 65.

29. Козлюк А. Проблеми організації фінансових потоків підприємствами торгівлі в перехідній економіці // Економіст.- 2003.- № 6 (200).- С. 37 - 39.

30. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія.- К.: НДФІ, 2003.- 376 с.

31. Кошовий Д. У пошуках внутрішнього потенціалу // Вісник НБУ.- 2001.- № 2.- С. 33 - 35.

32. Кривцун Л. А. Вплив монетизації на розвиток фондового ринку // Фінанси України.- 2001.- № 6. - С. 136 - 140.

33. Литвиненко Т. М. Економічна культура фондового ринку - запорука успішного реформування економіки // Фінанси України.- 2000.- № 2.- С. 50 - 53.

34. Ляшенко В. В., Яременко О. Р. Сучасні питання проблематики руху потоків електронних грошей // Економіка розвитку.- 2006.- № 1 (37).- С. 20 - 22.

35. Мендул О. Роль фондового ринку у формуванні вартості підприємств // Ринок цінних паперів України.- 2002.- № 5 - 6.- С. 27 - 31.

36. Мерлиця І. Фондовий ринок в інвестиційному процесі // Інвестиції: практика та досвід.- 2002.- № 1.- С. 11 - 12.

37. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків.- К.: Основи, 1999.- 964 с.

38. Мовсесян А. Г. Современные тенденции развития мировых финансовых рынков // Банковское дело.- 2001.- № в.- c. 17 - 20.

39. Моделі і системи оцінювання, обробки та захисту фінансової інформації / Г. М. Азаренкова, С. В. Гадецька, І. Д. Горбенко та ін.; За наук. ред. акад. АЕН України, д. е. н., проф. О. В. Васю- ренка.- Х.: Константа, 2005.- 380 с.

40. Недосекин А. О. Введение в проблему прогнозирования фондовых индексов // www.finansy.ru

41. Пелипась И. Деньги и цены в Белоруссии: информационное содержание различных денежных агрегатов // Социально-экономическая трансформация в странах СНГ: достижения и проблемы: Материалы международной конференции.- М.: Изд-во Ин-та экон. переходного периода, 2004.- С. 498 - 542.

42. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети. Аналітична доповідь / За ред. З. Варналія.- К., 2005.- 62 с.

43. Прутник Е. Регіональний фондовий ринок та інвестування економіки Донецької області // Економіка України.- 2003.- № 1.- С. 13 - 18.

44. Романова В. С. Особливості практичного використання індексів фондових ринків країн, що розвиваються // Маркетинг в Україні.- 2000.- № 3 (5).- С. 30 - 32.

45. Руденко Л. Управління потоками капіталів у сучасній біз- нес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій.- К.: Кондар, 2004.- 480 с.

46. Сведения НБУ об объемах денежной массы на конец 2005 г. сильно озадачили экономистов // www.finance.com.ua

47. Соболев В. М. Формирование рыночной инфраструктуры в переходной экономике индустриального типа: общие черты и особенности в Украине.- Х.: Бизнес Информ, 1999.- 304 с.

48. Современные проблемы предпринимательской деятельности / Под общ. ред. проф. Л. В. Дикань.- Х.: Гриф, 2000.- 380 с.

49. Сталінська Г. О. Інвестиційні потоки в Україну: порівняльна характеристика // Вчені записки. Серія: Економіка.- 2003.- Вип. 8.- С. 175 - 184.

50. Табала О. Фондовий ринок: проблеми становлення та шляхи їх вирішення // Ринок цінних паперів України.- 2002.- № 7 - 8.- С. 9 - 16.

51. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова.- К.: КНЕУ, 2002.- 388 с.

52. Хавтур О. В. Теоретична концептуалізація фінансових потоків страхових компаній в Україні // Наукові записки.- Острог: Острозька Академія, 2003.- Вип. 5(992).- С. 234 - 249.

53. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. В. М. Усоскина.- М.: Прогресс, 1990.- 750 с.

54. Христофорова О. М. Кредитні потоки банків: теоретичне узагальнення, аналіз управління.- Х.: Константа, 2005.- 106 с.

55. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с нем.- М.: Прогресс, 1982.- 456 с.

56. Defey G. The blurring of banking // The world's new financial landscape: Challenges for econ. policy / Siebert H. (ed.).- B., etc.; 2001.- P. 117 - 137.

57. Hubert O., Moriceau A. Titres super-subordonnes: Observatoire des emissions recentes // Banque magazine.- Paris, 2004.- № 659.- Р 41 - 45.

58. Kanter R. M. When a thousand flowers bloom: Structural, collective and social conditions for innovation in organization. In B. Staw and L.L. Cummings (Eds.), Research in Organizational Behavior.- 1988.- Vol. 10, Greenwich, CT: JAI Press.- P. 169 - 211.

59. Keraudy E. La titrisation au secours des financements de projet // Banque magazine.- Paris, 2001.- № 629.- Р. 42 - 45.

60. Kiff J., Michaud F.-L., Mitchell J. Une revue analytique des instruments de transfert du risque de credit // Rev. de la stabilite fin.- P., 2003.- June.- P. 110 - 133.

61. Minsky H. Shumpeter and Finance // Market and Institutions in Economic Development: Essays in Honor of Paulo Sylos Labini.- N. Y.: St. Martin's Press, 1993.- P. 99 - 116.

62. Nelson E. The Future of Monetary Aggregates in Monetary Policy Analysis // Journal of Monetary Economics.- № 50.- P. 1029 - 1059.

63. Norcic O. Lah M. Susjan A. Dual Money Endogeneity in Transition Economies // Journal of Post Keynesian Economics. - 1996.- № 1.- Р. 73 - 82.

64. Rockinger M., Urga G. The evolution of stock markets in central and Eastern Europe.-Working Paper.- 2000.- April.- P. 31.

65. Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries. Committee on Payment and Settlement Systems. Bank for International Settlements. Basle.- 2003.- April.- P. 169 - 171.

66. Trecroci C., Vega J. L. The Information Content of M3 for Future Inflation // ECB Working Paper. № 33.- 56 p.

67. www.amex.com

68. www.cboe.com

69. www.bank.gov.ua

70. www.banque-france.fr

71. www.cbonds.info

72. www.ebrr.org

73. www.finance.com.ua

74. www.kinto.com.ua

75. www.londonstockexchange.com

76. www.minfin.com.ua

77. www.nasdax.com

78. www.nyse.com

79. www.pfts.com

80. www.rts.ru

81. www.sicom.com.sg

82. www.ssmsc.gov.ua

83. www.stockbroker.ru

84. www.teletrade.kiev.ua

85. www.tse.com

86. www.tse.or.jp/english

ітература до розділу 4

1. Азаренкова Г. М. Вплив портфеля цінних паперів банків України на їхні доходи: ознаки взаємозалежності // Вісник НБУ.- 2004.- № 10.- С. 23 - 25.

2. Азаренкова Г. М. Ієрархічне узгодження прийняття фінансових рішень у банківській сфері // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр.- Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003.- Т. 8.- С. 161 - 163.

3. Азаренкова Г. М. Моделі та методи аналізу фінансових потоків.- Х.: ВКФ «Гриф», 2005.- 120 с.

4. Азаренкова Г. М., Дікань Л. В., Новосельцева Т. О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація.- Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003.- 132 с.

5. Бабанов В. В., Шемпелев В. А. Новый подход к управлению ликвидностью // Банковское дело.- 2001.- № 3.- С. 7 - 12.

6. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох / Пер. с польск.- М.: Наука, Изд-во УРАО, 1999.- 352 с.

7. Бюлетень НБУ.- 2005.- № 2.- 144 с.

8. Васюренко О., Азаренкова Г. Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю // Вісник НБУ.- 2003.- № 8.- С. 11 - 13.

9. Васюренко О. В. Банківський менеджмент.- К.: Видавничий центр «Академія», 2001.- 320 с.

10. Васюренко О. В. Современные методы управления банковскими ресурсами.- Х.: Гриф, 1997.- 392 с.

11. Васюренко О. В., Азаренкова Г. М. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків // Банківська справа.- 2003.- № 1.- С. 60 - 63.

12. Волошин И. В. Модели и режимы ликвидности коммерческих банков// Финансовые риски.- 2002.- № 3.- С. 92 - 98.

13. Глущенко В. В., Перешибкін М. М., Серба В. С. Ліквідність, платоспроможність та фінансова безпека комерційного банку: Монографія.- Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004.- 196 с.

14. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.- К.: Поліграфкнига, 2000.- 512 с.

15. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Юрчук Г. В. Роль банківської системи України у становленні та розвитку електронного бізнесу // Вісник Української академії банківської справи.- 2002.- № 1.- C. 3 - 13.

16. Замковой С. В. О некоторых современных подходах к моделированию рисков банковской деятельности // www.nes.ru/ russian/ research

17. Зражевский В. В. Принципы оптимизации управления финансовыми потоками в коммерческом банке // Банковское дело.- 2001.- № 7.- С. 9 - 10.

18. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України. Затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368 // http:/www. rada.kiev.ua

19. Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.- 734 с.

20. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія.- К.: НДФІ, 2003.- 376 с.

21. Корнєєв В. В. Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу: Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Ін-т. екон. прогноз. НАН України.- К.: 2004.- 446 с.

22. Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки // Вісник НБУ.- 2001.- № 10.- С. 14 - 17.

23. Кредитна система України. Книга перша / В. С. Стельмах, А. В. Шаповалов, В. Л. Кротюк та ін.; За ред. І. В. Сала.- Львів: ЛБІ НБУ, 2002.- 578 с.

24. Лапо В. Ф. Пространственное распределение инвестиций в России: агломерационный эффект.- М.: РПЭИ, 2002.- 128 с.

25. Лобанова Т. Н. Банки: организация и персонал.- М.: Изд-во «Городец», 2000.- 400 с.

26. Марьянчик И. В. Структура рынка и прибыльность в переходных экономиках. Пример Украины.- М.: EERC, 2003.- 44 с.

27. Матовников М. Ю. Функционирование банковской системы в условиях макроэкономической нестабильности // Научные труды ИЭПП.- 2000.- № 23 // www.iet.ru.

28. Онишко С. Деякі проблеми кредитного забезпечення потреб економіки інноваційного типу: досвід України // Вісник НБУ.- 2004.- № 4. - С. 50 - 53.

29. Опарін В. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Вісник НБУ.- 2000.- № 5. - С. 10 - 11.

30. Плущевская Ю., Старикова Л. Исследование финансовых потоков в российской экономике // Вопросы экономики.- 1997.- № 12.- С. 117 - 131.

31. Поморина М. А. О некоторых подходах к управлению банковской ликвидностью // Банковское дело.- 2001.- № 9. - С. 5 - 11.

32. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ.- 2001.- № 2.- С. 39 - 43.

33. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках.- М.: Catallaxy, 1994.- 820 c.

34. Тиникашвили Т. Ш. Роль финансовых потоков в воспроизводственном процессе.- Владикавказ: ВлГУ, 2001.- 88 с.

35. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах / Пер. с англ. под. ред. М. Р. Ефимовой.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.- 528 с.

36. Уткин О. Б. Применение высоких технологий для анализа эффективности банков // Деньги и кредит.- 2001.- № 8. - С. 26 - 30.

37. Христофорова О. М. Кредитні потоки банків: теоретичне узагальнення, аналіз управління.- Х.: Константа, 2005.- 106 с.

38. Экономика переходного периода / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина.- М.: Изд-во МГУ, 1995.- 410 с.

39. Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки/ Под ред. В. К. Сенчагова.- М.: ЗАО «Финстатинформ»,

1998. - 620 с.

40. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова.- М.: Альпина Паблишер, 2003.786 с.

41. Brown D. J. and Brown A. N. The Transition of Market Structure in Russia: Economic Lessons and Implications for Competition. -

1999. - SITE Staff Paper #99/01.

42. Carlin W., Fries S., Schaffer M. and Seabright P. Competition and Enterprise Performance in Transition Economies Evidence from a Cross-country Survey.- 2001.- CERT Discussion Paper #2001/01.

43. Cole R. A., and Gunther J. W. Predicting Bank Failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems // Journal of Financial Services Research, 13:2, 1998.

44. Edgeworth,Francic V. The Mathematical Theory of Banking. - Journal of the Poval Statistical Society.- 1988 (March).- Р. 113 - 127.

45. Kolary J., D. Glennon, H. Shin, M. Caputo. Predicting large US commercial bank failures // Journal of Economics and Business.- 2002.- № 54.- Р. 361 - 387.

46. Konings J. and Xavier A. Firm Growth and Survival in a Transition Country: Micro Evidence from Slovenia.- 2002.- LICOS Discussion Paper #2002/114.

47. Markowitz Harry M. Portfolio Selection // Journal of Finance.- 1952.- Vol. 7, № 1 (March).- P. 77 - 91.

48. Markowitz Harry M. The Optimization of the Quadratic Function Subject to Linear Constraints.- Naval Research Logistic Quarterly.- 1956.- Vol. 3, № 1 - 2 (March-June).- P. 111 - 133.

49. Paas, Tiiu and Scannell, Nancy J. Financial Sector Restructuring and Monetary Reform; Precursors to European Union Accession of

Estonia and the Baltic States, Russian and East European Finance and Trade, M.E. Sharpe, New York.- 2002.- Vol. 38, № 3 ( May-June).- Р. 18 - 33.

50. Sahajwala R., Berg van den P. Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems. - Basel Committee on Banking Supervision. Working Papers.- 2000.- № 4.

51. Scannell, Nancy J., Safdari, Cyrus, and Newton, Judy. An Extended Application of Factor Analysis in Establishing Peer Groups Among Banks In Armenia // Journal of the Academy of Business and Economics (JABE).- 2003.- Vol. 1, № 1.- P. 129 - 136.

52. Sealey, C. W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates // Journal of Finance.- 1980, (December).- P. 1139 - 1154.

53. Stone M. and Rasp J. Tradeoffs in the choice between logit and OLS for accounting choice studies.- The Accounting Review, pp. 170 - 187.

54. Vasyurenko O., Azarenkova G. Profitability of the Securities Portfolio of the Banks of Ukraine and The Structure of Their Regional Distribution (Evaluation Analysis and Methodological Notes) // Investment Management and Financial Innovations.- 2004.- № 2.- Р. 52 - 59.

55. Vasyurenko O. V., Azarenkova G. M., Scannell N. J. An Econometric Analysis of Banking Financial Results in Ukraine // Journal of Academy of Business and Economics (JABE).- 2004.- Vol. IV, № 1.- P. 202 - 210.

56. www.ansmep.kiev.ua

57. www.bank.gov.ua

58. www.finance.com.ua

59. www.me.gov.ua

60. www.ukrstat.gov.ua

<< | >>
Источник: Азаренкова Г. М.. Фінансові потоки в системі економічних відносин: Монографія.- Х.: ВД «ІНЖЕК»,2006.- 328 с.. 2006

Еще по теме Література:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 14. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 17. Література
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 19. Література