<<
>>

Література

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.

Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. — М.: Юрид. лит., 1994.

Контроль і ревізія: Навч. посіб. / Є. М. Романів. — Львiв: Iнте- лект-Захiд, 2002.

Правила ИНКОТЕРМС — 1999/2000. — К.: Юстиниан, 2002.

Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт- ня 1991 року № 959-XII.

Закон України «Про митний тариф України» від 05 квітня 2001 року № 2371-III.

Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III.

Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.

Постанова КМУ «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» від 21 жовтня 1994 року № 733.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санк- цій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 року № 298/519.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: