<<
>>

Література

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Не-живець. — К.: Кондор, 2003.

Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.

Косак В. М. Іноземні інвестиції в Україніі (цивільно-правовий аспект). — Львів, 1996.

Омельченко А. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К.,1999.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.

Правила ИНКОТЕРМС — 1999/2000. — К.: Юстиниан, 2002.

Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств. — Х.: Право, 2000.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII.

Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540a-XII.

Закон України «Про зовніш-ньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII.

Закон України «Про митний тариф Украіни» від 05 квітня 2001 року № 2371-III.

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 року № 327/95-ВР.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. — М.: Юрид. лит., 1994.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок дер- жавної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвес-тора» від 30 січня 1997 року № 112.

Постанова КМУ «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» від 11 квітня 2002 року № 483.

Постанова КМУ та ПНБУ «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21 червня 1995 року № 444.

Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» від 16 березня 1999 року № 122.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 ро- ку № 298/519.

Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України «Порядок здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритет- ного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності» від 20 вересня 1999 року № 114/600/496/221.

Положення про порядок реєстрації договорів, які пе-редбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 1999 року № 602.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (конт- рактів), затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 06 вересня 2001 року № 201.

Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, затв. рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 25 серпня 1994 року, протокол № 107 (3).

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: