<<
>>

Література

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.

Жук Л. А. Господарське право: Навч.

посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.: Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право.: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. / З. С. Варналій. — К.: Знання-Прес, 2002.

Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. — Львів, 2000.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III.

Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року № 698-ХII.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 року № 781.

Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.

Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного під-приємства, затв. наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Міністерства юстиції України від 31 серпня 1993 року № 55/365/10/5.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: