<<
>>

Поряд з державною реєстрацією юридичних осіб і фізичних осіб

Поряд з державною реєстрацією юридичних осіб і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності проводиться держав- на реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

Для належного опанування матеріалу важливо з’ясувати пе-релік підстав для внесення змін до установчих документів юри-дичної особи, а також охарактеризувати документи, які необхід-но подати для проведення державної реєстрації змін до установ-чих документів юридичної особи.

Зазначимо, що чинне за-конодавство України встановлює відповідальність за порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю. Господарський кодекс України визначає, що діяльність незареєстрованого суб’єкта господарювання, який підлягає державній реєстрації, за-бороняється, а всі доходи, одержані таким суб’єктом, стягуються до Державного бюджету України у встанов- леному законом порядку.

Поряд з цим ст. 164 КпАП уста-новлює відповідальність за заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачене законом — накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва й сировини чи без такої.

Другою важ-ливою умовою здійснення підприємницької діяльності є отри-мання ліцензії, якщо це необхідно для заняття конкретним видом діяльності.

Під час вивчення цієї теми варто зупинитися на питанні про гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності.

Усі гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності по-діляють на:

загальні — полягають у гарантуванні державою всім суб’єк- там підприємницької діяльності рівних прав і можливостей для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інфор-маційних, природних та інших ресурсів. Згідно зі ст. 42 Консти-туції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання мо-нопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження кон-куренції та недобросовісна конкуренція;

майнові гарантії регламентуються ст. 47 ГКУ. Так, держава гарантує недоторканність майна й забезпечує захист майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами місцевого са- моврядування у підприємця основних та оборотних фондів, іншого майна допускається відповідно до ст. 41 Конституції України на підставах і в порядку, передбачених законом. Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, відшкодовуються підприємцю від- повідно до цього Кодексу та інших законів. Забезпечення підпри-ємця матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється з метою виконання підприємцем поставок, робіт або послуг для державних потреб.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Поряд з державною реєстрацією юридичних осіб і фізичних осіб: