<<
>>

Господарські організації

Господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільно-го кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені згідно із Господарським кодексом, а також інші юриди-чні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстрова-ні в установленому законом порядку.

Господарські органі-зації діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління. Вони ма- ють статус юридичної особи, що визначається цивільним законо-давством і Господарським кодексом. Господарські організації ма- ють право створювати структурні підрозділи (філії представниц-т- ва тощо).

Під час вивчення цієї теми необхідно з’ясувати способи та умови створення господарських організацій.

Господарські організації поділяють на:

юридичних осіб, створених відповідно до ЦКУ (товариства: підприємницькі та непідприємницькі та установи);

юридичні особи, створені згідно з ГКУ (підприємства; об’єд- нання підприємств);

юридичні особи, створені згідно з ін-шими законами.

Товариства, які здійснюють підприємниць-ку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства або виробничі кооперативи.

Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) на-йменування.

Господарське товариство належить до підприємницьких товариств. Це юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділено на частки між учасниками.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Установчим документом повного й командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю й товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, зокрема й перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості.

Важливо з’ясувати, що може бути вкладом до статутного (скла- деного) капіталу господарського товариства та як цей вклад оцінюється.

Характеристика госпо-дарського товариства неможлива без з’ясу- вання таких близьких за змістом, але не тотожних понять, як засновник товариства та його учасник.

Господарське товариство, крім повного й ко-мандитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Учасники товариства мають ряд прав та обов’язків.

Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язан- нями всім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов’я- заннями товариства й несуть ризик збитків, пов’язаних з діяль- ністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акці-онери, які не повністю оплатили акції, у випадках, встановлених статутом, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

До акці-онерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками й не можуть роз-повсюджуватися шляхом підписки, купуватися та про- даватися на біржі.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Господарські організації: