<<
>>

Поняття та ознаки біржі

Біржа — це організаційно оформлений та постійно діючий ринок.

Біржа (з латинської — гаманець) — установа, в якій здійснюється купівля-продаж товарів масового попиту, цінних паперів, валюти тощо.

Біржу визначають також як організований у певному місці, ре- гулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля товарами за зразками й стандартами або контрактами на їх поставку у майбутньому за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгу. Торгівля здійснюється через обмін усними інструкціями між представ- никами брокерських фірм у торговій залі.

З правового погляду біржа є юридичною особою, яка має влас- не або орендоване майно, діє на підставі статуту, власних правил біржових торгів і чинного законо-давства. Від свого імені вона може укладати договори, контракти та вчиняти інші правочини, бути позивачем і відповідачем у суді.

Терміном «біржа» позначаються: сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції; місце їх зіб- рання; сукупність правочинів, які укладаються в цьому місці.

Походження слова «біржа» пов’язане з назвою найбільшого торгового пункту Фландрії — Брюгге.

Під час вивчення цієї теми студентам слід звернути увагу на історію зародження та виникнення біржі.

Зазначимо, що на ринку функціонує кілька видів бірж.

Залежно від об’єкта ринкових відносин, що зосереджені на бір- жі, виділяють такі основні види бірж:

фондова біржа (біржа, на якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів);

товарна біржа (біржа, на якій здійснюється оптова торгівля товарами);

валютна біржа (біржа, на якій здійснюється купівля-продаж іноземної валюти);

біржі праці (біржі, на яких розподіляються вільні трудові ресурси).

Залежно від характеру асортименту товару товарні біржі також поділяються на кілька видів:

вузькоспеціалізовані біржі (організовують торгівлю одним видом товару);

спеціалізовані (організовують торгівлю одно-рідними групами товарів);

універсальні біржі (біржі, на яких здійснюється купівля-продаж широкого асортименту товарів).

Як зазначалося, біржа є господарською організацією. Вона виконує ринкові регулятивні (організаційні та економічні) функції в економіці завдяки виявленню курсу товарних цін, попиту й пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту.

Основними функціями біржі є:

функція розподілу, тобто на біржі між споживачами розподіляються цінності за їх реальною ціною;

організаційна функція;

функція регулювання, стабілізації та котирування цін;

інформаційна функція;

арбітражна функція та інші.

Щодо товарної біржі ці функції можна охарактеризувати так:

товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого каналу, або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною;

товарна біржа є своєрідним господарюючим суб’єктом, який організовує ринок. Вона створює необхідні умови учасникам біржо- вих торгів у їх проведенні. На біржі здійснюють-ся купівля-продаж та обмін товарної маси, що ха-рактеризується взаємозамінюваністю й не потребує додаткового узгодження технічних характеристик. Продукція, що надходить на біржу, має відповіда-ти стандартам;

товарна біржа — це місце, де узгоджуються попит і пропозиція на певний біржовий товар;

товарна біржа є регулятором цін. Унаслідок коливання біржового попиту й пропозиції тут не може бути державного регулювання цін;

товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спекуляції або гри на підвищення й зниження цін;

біржа є місцем так званого біржового котирування цін. Зауважимо, що біржове котирування — це реєстрація біржовими органами курсів цін, що виникають стихійно, на окремі біржові товари з урахуванням укладених біржових угод;

біржа здійснює збирання й обробку ринкової інформації, тобто є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару, динаміки попиту на товари, цін на біржових та інших ринках тощо. Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, зокрема й шляхом видання біржового бюлетеня — періодичного органу, в якому публікуються курси цін на товари;

товарна біржа розробляє товарні стандарти, встановлює сорти товарів, реєструє марки фірм, допущенних до біржової торгівлі;

товарна біржа виконує арбітражні функції, тобто розглядає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення арбітражної комісії біржі є обов’язковим і мають силу виконавчого документа.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Поняття та ознаки біржі: