<<
>>

Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Вивчення теми варто розпочати із з’ясування змісту поняття «підприємництво». Згідно зі статтею 42 ГКУ, підприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів й одержання прибутку.

Студентам слід виявити істотні ознаки підприємницької дія-льності, які вирізняють її з-поміж інших видів господарської діяльності.

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах на вибір підприємця (ст. 45 ГКУ).

Чинне законодавство не містить визначення організаційної фор- ми підприємництва. Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету Ук- раїни з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97, містить лише визначення «організа-цій- но-правова форма господарювання», зазначаючи, що це — фор- ма здійснення господарської (зокрема підприємницької) діяль- ності з відповідною правовою основою, яка визначає характер ві-дносин між засновниками (учасниками), режим майнової відпо-відальності за зобов’язаннями підприємства (організації), поря-док створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльнос- ті тощо.

До організаційних форм належать, зокрема такі: приватне підприємство, акціонерне товариство, товариство з об-меженою відповідальністю, концерн, дочірнє підприємство, установа.

Підприємницька діяльність здійснюється на підс-таві таких принципів:

вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

самостійного формування під-приємцем програми діяльності, вибору постачальників і спожи-вачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежене законом, встанов- лення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

вільного найму підприємцем працівників;

комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

самостійного здійснення підприємцем зо-внішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Студентам слід докладно вивчити сутність цих принципів.

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення еко- номічних і соціальних результатів і з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єктів підприємництва називають підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватися й без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Під час вивчення цієї теми слід пам’ятати, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Студенти мають з’ясувати випадки, в яких особа набуває повної цивільної дієздатності.

Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Щодо юридичних осіб і громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення ГКУ застосовується до тієї частини їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Особа, яка має намір займатися підприємницькою діяльністю, повинна знати про обмеження щодо її здійснення. За своїм харак- тером такі обмеження — можна поділити на дві великі групи:

обмеження, пов’язані з суб’єктним складом підприємниць-кої діяльності;

обмеження, що стосуються здійснення окре-мих видів підприємницької діяльності.

Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності вста-новлюються Конституцією України та законом.

Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування. Підприємницька ді-яльність посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом у випад-ках, передбачених частиною другою ст. 64 Конституції України.

Студентам слід з’ясувати коло осіб, яким закон забороняє зай- матися підприємницькою діяльністю.

Обмеження, які сто-суються здійснення окремих видів під- приємницької діяльності, встановлюються ст. 4 Закону України «Про підприємництво», «Про ліцензування певних видів госпо-дарської діяльності».

Деякі види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише певним колом суб’єктів, здебіль-шого — державними підприємствами та організаціями. Так, діяльність, пов’язана з виго- товленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, перелік яких визначено у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також ді-яльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-ме- дичних, судово-психіатричних експертиз і розробленням, випро-буванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, зокрема й з їх космічними запусками з будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій — також і повними товариствами.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» встановлює перелік видів підприємницької діяльності, здійснення яких потребує отримання ліцензії.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Поняття та ознаки підприємницької діяльності: