<<
>>

Література

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб- ник для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — 2002.

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І.

Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб- ник для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2002.

Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя / Ред. Д. М. Притика. — К.: Ін Юре, 2002.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підсприємства в Україні: Навч. посіб. — К., 1999.

Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.

Господарський процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р.

Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV.

Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року № 4002-ХІІ.

Роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств» від 12 вересня 1996 року № 02-5/334.

Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затв. постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року № 121.

Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, затв. рішенням Президії Торго- во-промислової палати України від 25 серпня 1994 року, протокол № 107 (3).

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: