<<
>>

Література

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Не-живець. — К.: Кондор, 2003.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.

Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Біла Р. Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України: Автореферат канд. юрид. наук. — Одесса, 1995.

Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. / З. С. Варналій. — К.: Знання-Прес, 2002.

Корчак Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Автореферат канд. дис. — К., 1996.

Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: підручник для юридичних вузів і факультетів. — Х., 2000.

Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.

Господарський процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III.

Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р.

Правила розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5.

Розпорядження Антимонопольного комітету від 12.02.02 № 27-р «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання».

Розпорядження Антимонопольного комітету від 12.02.02 № 24-р «Про внесення змін і доповнень до Правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України».

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: