<<
>>

Література

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.

Жук Л. А. Господарське право: Навчальний посібник / Л.

А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. —К.: Кондор, 2003.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник. — Львів, 2000.

Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: «Феникс», 1997.

Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верхов-ної Ради України 26 червня 1996 р.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року № 1956-XII.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.2001 р.

Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.

Наказ ДПАУ «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 3 липня 2000 року № 355.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.2003 р. № 364.

Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.2001 р. № 144.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: