Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте, який характер мала воєнна акція Радянського Союзу на західноукраїнських землях у вересні 1939 року та на території Бессарабії й Північної Буковини у червні 1940 року. Розкрийте правові засади, юридичну процедуру та наслідки приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини й частини Бессарабії до складу УРСР.

2. Розкрийте, які структурні зміни відбулися в органах влади відповідно до Указу "Про воєнний стан" від 22 червня 1941 р.; при цьому з'ясуйте, які напрями їхньої діяльності стали найважливішими. Охарактеризуйте основний зміст та особливості діяльності органів влади УРСР в період, коли територія України була окупована німецько-фашистськими загарбниками. Розкрийте процес відновлення діяльності Верховної Ради УРСР та місцевих рад на визволеній території України.

3. Які зміни відбулися у діяльності судових та правоохоронних органів відповідно до Указу "Про воєнний стан" від 22 червня 1941 р.? Охарактеризуйте порядок комплектування військових трибуналів, підсудність та порядок розгляду ними справ. Розкрийте призначення та компетенцію трибуналів військ НКВС.

4. З'ясуйте, які зміни в діяльності прокурорських органів відбулися із запровадженням воєнного стану на території України. Розкрийте спрямованість та особливості діяльності прокурорських органів на визволених від німецьких окупантів територіях. Проаналізуйте основні функції органів держбезпеки та НКВС на різних етапах війни і зробіть власний висновок, чому їхня діяльність мала відверто репресивний характер. Наведіть аргументи, що підтверджують цей висновок. Які нові напрямки з'явилися діяльності органів міліції в умовах війни?

5. На які адміністративні одиниці поділялася територія України в період німецько-фашистської окупації? З'ясуйте, що це були за одиниці та розкрийте характерні риси й відмінності управління та здійснення окупаційного режиму на цих територіях. Розкрийте характерні риси та особливості окупаційного режиму.

6. З'ясуйте обставини проведення у Львові 30 червня 1941 р. Національних зборів українців і проаналізуйте прийнятий ними Акт відродження Української держави. Яке основне завдання відновленої Української держави визначав цей акт? Якою була реакція німецького керівництва на Акт відродження Української держави? Проаналізуйте інші спроби українських націоналістів щодо національно-державного будівництва.

7. Охарактеризуйте партизанський рух опору на окупованій Україні. З'ясуйте, які місцеві органи радянської влади та судові органи відновлювалися на територіях, визволених від німців радянськими партизанами, та яким був характер діяльності цих органів. Розкрийте склад і повноваження партизанських судів та особливості розгляду ними справ і виконання вироків.

8. Проаналізуйте зміни у напрямах та формах боротьби ОУН за незалежну Україну. Охарактеризуйте діяльність Української Повстанської Армії (УПА), наведіть приклади встановлення у визволених нею місцевостях української цивільної та військової влади.

9. Розкрийте зміст правового режиму воєнного стану, що запроваджувався Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 р. на усій території УРСР.

10. Охарактеризуйте зміни в цивільному праві, зокрема ті, що стосувалися майнових і немайнових прав громадян, термінів позовної давності, прийняття спадщини, порядку спадкування, визнання особи безвісно відсутньою чи померлою та ін. Поясніть, в чому полягало розширення прав господарських наркоматів та спрощення порядку передачі майна між державними підприємствами та установами.

11. Поясніть, які зміни відбулися у трудовому праві у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Розкрийте зміст категорій "трудова повинність" і "трудова мобілізація" та встановіть, якими актами вони запроваджувалися і які обов'язки у зв'язку з цим покладалися на певні категорії населення. З'ясуйте, які істотні зміни стосувалися таких інститутів трудового права, як робочий час і час відпочинку.

12. Характеризуючи зміни, що відбувалися на потребу війни у земельному й колгоспному законодавстві, з'ясуйте його основні риси. Розкрийте зміст нормативно-правових актів щодо підвищення продуктивності праці та зміцнення трудової дисципліни в колгоспах, при цьому зверніть увагу на посилення примусово-репресивних методів виконання цих завдань.

13. Розкрийте зміни у сімейному праві, що посилювали охорону дитинства й материнства.

З'ясуйте зокрема, якими постановами союзного та українського урядів визначалися заходи щодо влаштування та надання допомоги дітям-сиротам і розкрийте сутність цих заходів.

14. Особливої уваги потребує аналіз змін, що відбувалися у сфері кримінального права. Наведіть аргументи на підтвердження того, що в умовах воєнного стану загальною тенденцією було посилення кримінальної репресії. Поясніть, як це проявилося у сфері державних та військових злочинів. Охарактеризуйте зміни в об'єктному складі злочинів і з'ясуйте, склад яких злочинів передбачав застосування колективних покарань. Дайте власне пояснення, чому поширення кримінальної репресії, посилення жорстокості покарань поєднувалося з поширенням застосування умовного засудження, відстрочки виконання вироку.

15. Охарактеризуйте зміни в процесуальному законодавстві, які стосувалися переважно кримінально-процесуальної галузі (особливий порядок попереднього розслідування, розгляд справ воєнними трибуналами). При цьому особливу увагу зверніть на підсудність, порядок розгляду справ та опротес- тування вироків військових трибуналів.

Основна

1. Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. 2. — С. 292-299, 324-369.

2. Історія держави і права України: Підручник: У 2 ч. / За ред. А. Й. Рогожина. — К., 1996. — Ч. 2. — С. 234-240, 263-297.

3. Іванов В. М. Історія держави та права України: Навч. посіб.: У 2 ч. — К., 2002-2003. — Ч. ІІ. — С. 92-114.

4. Іванов В. М. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2003. — С. 274-298.

5. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 515-554.

6. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред.

A. С. Чайковського. — К., 2000. — С. 310-340.

7. Кузьминець О. В., Калиновський В. С, Дігтяр П. А. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2000. — С. 238259.

8. Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2001. — С. 237-250.

9. Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 506-540.

10. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. Гончаренка В. Д. — К., 1997. — Т. 2. — С. 427-523.

11. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко,

B. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 513-556.

Додаткова

12. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 19171953 рр.: У 2 кн. — К., 1994. — Кн. 2.

13. Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. — Ужгород, 1993.

14. Зайцев Л. Спроби відновлення Української держави (теорія і практика 1941-1945 рр.) // Вісн. Академії правових наук України. — Х., 1996. — Вип. 5.

15. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

16. Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й., Глубіш М. І. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.). — Дрогобич, 1995.

17. Мірчук П. Українська повстанська армія 1942-1952: Документи і матеріали. — Львів, 1991.

18. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга та жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни / За ред. В. Д. Кона- шевича. — К., 1996.

19. Настюк М. Застосування радянського законодавства у західних областях України (1939-1940) // Рад. право. — 1979. — № 10.

20. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: Зб. док. і матеріалів. — К., 1963.

21. Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика / За ред. В. Т. Маляренка. — К., 1997.

22. Рогожин А, Зайцев Л. Местные советы Украины в годы Великой Отечественной войны // Сов. государство и право. — 1989. — № 9.

23. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. — К., 1996.

24. Советское право в период Великой Отечественной войны: В 2 ч. — М., 1948.

25. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.: Док. и материалы: В 3 т. — К., 1985.

26. Україна в Другій світовій війні у документах: Збірник німецьких архівних матеріалів: У 4 т. / Упоряд. і передм. В. Коси- ка. — Л., 1997.

27. Чайковський А. С. Невідома війна (партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика). — К., 1994.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

 1. Завдання для самостійної роботи —
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для самостійної роботи
 4. Завдання для самостійної роботи
 5. Завдання для самостійної роботи
 6. Завдання для самостійної роботи
 7. Завдання для самостійної роботи
 8. Завдання для самостійної роботи
 9. Завдання для самостійної роботи
 10. Завдання для самостійної роботи
 11. Завдання для самостійної роботи
 12. Завдання для самостійної роботи
 13. Завдання для самостійної роботи
 14. Завдання для самостійної роботи
 15. Завдання для самостійної роботи
 16. Завдання для самостійної роботи
 17. Завдання для самостійної роботи
 18. Завдання для самостійної роботи
 19. Завдання для самостійної роботи
 20. Завдання для самостійної роботи