<<
>>

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте характерні особливості державно-правового розвитку України у повоєнний період. У чому полягала реорганізація центральних органів влади і управління УРСР у період десталінізації?

2. На основі аналізу Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 р.

та Закону СРСР від 26 квітня 1954 р. розкрийте правові засади передачі Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР.

3. З'ясуйте, які зміни відбулися в діяльності місцевих рад депутатів трудящих. Охарактеризуйте правове становище місцевих органів влади відповідно до положень про обласні, районні, міські, районні у місті, селищні і сільські ради депутатів трудящих, затверджених Президією Верховної Ради УРСР 31 травня 1957 р. При цьому особливу увагу зверніть на розширення повноважень і функцій рад в соціально-економічному та культурному житті адміністративно-територіальних одиниць, підвищення ролі постійних комісій у місцевому управлінні тощо. Поясніть, які наслідки мав поділ у грудні 1962 р. обласних ради за виробничою ознакою на сільські і промислові.

4. Охарактеризуйте зміни в судовій системі УРСР у період де- сталінізації. З'ясуйте, які завдання правосуддя та нові засади реформування судової системи були визначені Основами законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік від 25 грудня 1958 р. та Законом про судоустрій УРСР від 30 червня 1960 р. Розкрийте компетенцію, порядок створення та діяльності товариських судів відповідно до Положення про товариські суди Української РСР від 15 серпня 1961 р.

5. Охарактеризуйте завдання, права та обов'язки, форми і методи діяльності прокуратури, які визначало прийняте 24 травня 1955 р. Положення про прокурорський нагляд в СРСР.

6. Розкрийте причини та зміст реорганізації органів держбезпеки і внутрішніх справ після смерті Й. Сталіна у 1953 р. Який статус отримав створений в результаті цієї реорганізації Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів СРСР? Проаналізуйте зміни в органах внутрішніх справ в 60х роках.

7. Поясніть, які загальнодержавні процеси спричинили потребу в усуненні деформації у правовій системі, посиленні демократичних тенденцій у розвитку права. З'ясуйте, якими актами була започаткована робота над другою кодифікацією права в Україні. Охарактеризуйте початок другої кодифікації радянського права.

8. Аналізуючи розвиток цивільного права, передусім зверніть увагу на акти, що були спрямовані на зміцнення права державної власності та "зближення" державної і колгоспно- кооперативної форм власності. Поясніть, які зміни відбувалися у цивільно-правому регулюванні особистої власності, зокрема, в житловій сфері. Розкрийте структуру та основний зміст Цивільного кодексу УРСР 1963 р.

9. Проаналізуйте зміни, що відбулися у трудовому праві. Охарактеризуйте процес поновлення довоєнних норм, що регулювали трудові відносини, та подальшої демократизації трудового права, пов'язаної з періодом десталінізації.

10. Охарактеризуйте розвиток колгоспного права та з'ясуйте, в чому виявилась його суперечливість. Розкрийте нормативні засади удосконалення організації і діяльності колгоспів у повоєнний період.

11. Розкрийте зміни в кримінальному праві, що відбулися у зв'язку із закінченням війни та в період десталінізації. Охарактеризуйте завдання, зміст та структуру Кримінального кодексу УРСР 1960 р. З'ясуйте, які зміни вніс кодекс у сферу кримінальної відповідальності, застосування покарань та інші інститути кримінального права. Яку загальну тенденцію розвитку кримінального права можна визначити на основі аналізу КК 1960 р.?

12. Охарактеризуйте зміни в процесуальному праві, які відбулися в повоєнний період, розкрийте зміст і структуру Кримінально-процесуального кодексу України 1961 р.

13. Розкрийте зміст та структуру Цивільного процесуального кодексу УРСР 1963 р. Поясніть, які демократичні засади цивільного процесуального права запроваджував цей кодекс і чи могли вони бути реалізовані повною мірою в умовах неототалітарного режиму.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

 1. Завдання для самостійної роботи —
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для самостійної роботи
 4. Завдання для самостійної роботи
 5. Завдання для самостійної роботи
 6. Завдання для самостійної роботи
 7. Завдання для самостійної роботи
 8. Завдання для самостійної роботи
 9. Завдання для самостійної роботи
 10. Завдання для самостійної роботи
 11. Завдання для самостійної роботи
 12. Завдання для самостійної роботи
 13. Завдання для самостійної роботи
 14. Завдання для самостійної роботи
 15. Завдання для самостійної роботи