<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Важливою умовою реалізації проголошеного в Конституції України курсу на побудову демократичної, соціальної, правової держави є подальший розвиток теорії і практики юриспруденції, підвищення рівня професійної підготовки юристів.

Особливо актуальним є відновлення ґрунтовної історико-правової підготовки студентів юридичних навчальних закладів. Реальна можливість звернутися до наукового аналізу власної історії з'явилася недавно. Тривалий час у періоди входження українських земель до складу сусідніх країн історія держави і права України розглядалася лише в межах історії держави і права цих країн, насамперед Росії та Польщі. Не передбачала формування належного історико-право- вого мислення у юридичних кадрів і радянська освіта, що була побудована на догмах про створення докорінно відмінної від попереднього "буржуазного права" системи регуляції суспільних відносин та формування нової соціальної спільності — радянського народу.

Тому в умовах розбудови незалежної держави, основу якої має становити право, актуальним є наукове переосмислення процесу державно-правового розвитку України. Серцевиною професійної правової соціалізації майбутніх юристів має стати пізнання закономірностей національного державо- і правотворення, причин пе- рервності державного будівництва при безперервності еволюції вітчизняного права, розуміння процесу розвитку українського права як цілісного, нерозривного природно-історичного вдосконалення правових форм переважно на національному ґрунті.

Історія держави і права України є фундаментальною юридичною навчальною дисципліною. Вона входить до основних навчальних курсів, що становлять невіддільну частину і необхідний елемент вищої юридичної освіти. Вивчення історії держави і права України тісно пов'язано із знаннями з теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн, історії політичних і правових вчень, історичних аспектів конституційного права України та інших галузей права, а також суміжних історичних, політологічних та філософських дисциплін.

Згідно з навчальними планами вищих юридичних навчальних закладів цей предмет вивчається на 1-му курсі протягом всього навчального року.

Завдання навчальної дисципліни — дати майбутнім юристам знання про:

• предмет, завдання, періодизацію, історіографію курсу "Історія держави і права України";

• еволюцію суспільно-політичного ладу, закономірності виникнення, функціонування та занепаду історичних типів і форм держави і права в Україні;

• закономірності і характерні особливості історичного розвитку систем органів державної влади, центрального й місцевого управління, суду, правоохоронних органів в Україні;

• юридичні пам'ятки, джерела, кодифікацію, еволюцію галузей та інститутів українського права на всіх етапах історичного розвитку;

а також виробити уміння:

• пізнавати й пояснювати історію державно-правового розвитку України;

• використовувати історичний досвід українського державо- і правотворення у практичній діяльності;

• спираючись на принцип історизму, наукові методи пізнання, аналізувати джерела українського права;

• на основі історико-правових знань вдосконалювати національну свідомість, правову культуру, розуміти значення державно-правових інститутів у житті суспільства.

Підручник створено відповідно до навчальної програми з курсу "Історія держави і права України", розробленої на кафедрі історії та теорії держави і права Інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП. Структуру і логіку висвітлення навчального матеріалу побудовано за розділами відповідно до пропонованої автором періодизації курсу. Кожна тема висвітлюється за єдиним планом (із незначними варіаціями): суспільно-політичний устрій, державний лад, судові та правоохоронні органи, джерела та риси права.

При опрацюванні навчального матеріалу стануть у пригоді завдання для самостійної роботи, перелік літератури для поглибленого вивчення курсу, коротка хронологія історії держави і права України, а також відомості, що містяться у термінологічному словнику.

Підручник є результатом багаторічної праці автора і не лише узагальнює й доповнює науковий доробок відомих у цій галузі вчених, а й висвітлює власне, авторське бачення державно-правових процесів в Україні з найдавніших часів до сьогодення. Проте автор не вважає, що йому вдалося сповна задовольнить потреби читача, і буде вдячний за конструктивні критичні зауваження й оцінки, які допоможуть у подальшій роботі.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА
 15. Передмова до читача
 16. Передмова для читальника
 17. ПЕРЕДМОВА
 18. Передмова
 19. ГОДІ ДОСЛІДЖУВАТИ АУДИТ АБО ПЕРЕДМОВА
 20. ПЕРЕДМОВА