<<

Зміст

Передмова ........................................................................................................3Розділ 1. Методологічні засади юридичної конфліктології ........61.1.

Ранні та загальнонаукові погляди на конфлікти ................61.2. Філософсько соціологічні погляди на конфлікти............111.3. Психологічні концепції конфлікту ........................................151.4. Розвиток конфліктології на пострадянськомупросторі і в Україні ......................................................................18

1.5. Конфліктологія як наука та її галузь —юридична конфліктологія ........................................................22

Розділ 2. Поняття й аналітика юридичного конфлікту................262.1. Поняття юридичного конфлікту ............................................262.2. Структура юридичного конфлікту ........................................322.3. Динаміка юридичного конфлікту ..........................................40Розділ 3. Види юридичних конфліктів................................................483.1. Типологія юридичного конфлікту..........................................483.2. Екологічні (еколого правові конфлікти) ............................533.3. Міжнародні (міжнародно правові) конфлікти..................643.4. Конфлікти в державно правовій сфері ................................68

3.5. Адміністративно правові конфлікти ....................................74

3.6. Конфлікти в цивільно правовійта господарсько правовій сферах ..........................................81

3.7. Кримінальні та кримінально процесуальніконфлікти........................................................................................89

3.8. Трудові конфлікти........................................................................95

3.9. Сімейні конфлікти ......................................................................99

Розділ 4.

Розв'язання та запобіганняюридичним конфліктам ..................................................................1044.1. Проблема управління конфліктами....................................104

4.2. Способи розв'язання юридичних конфліктів..................1104.3. Міжнародно правові процедури ..........................................1234.4. Конституційні процедури та конституційне

судочинство..................................................................................133222

4.5. Судовий розгляд цивільно правовихі господарських конфліктів ..................................................139

4.6. Розв'язання кримінально правових конфліктів............151

4.7. Вирішення трудових конфліктів ........................................158

4.8. Запобігання та розв'язання сімейних конфліктів ........165Розділ 5. Психологія поведінки в конфлікті ................................169

5.1. Індивідуально психологічні особливості поведінкив конфлікті ..................................................................................170

5.2. Конфліктна поведінка як взаємодія сторін ....................179

Післямова ........................................................................................................186

Додатки..............................................................................................................188

Список використаної та рекомендованої літератури ....................214The manual enlightens methodological fundamentals of conflictological science and its

branch — juridicial conflictology. The manual reviews the notion, structure, dynamic characteristics of legal conflict, investigates the main types of jurisdictional disputes, ways of

their averting and solving; it also discusses psychological fundamentals of appropriate behavior of a lawyer in conflict situations.

The material is given in accordance with the course Juridicial Conflictology. It was worked out at the Department of the history and theory of state named after Prince Volodymir

The Great of Interregional Academy of Personnel Management.

Designed for the students of higher educational establishments, post graduates, teachers and also for everybody interested in conflictology.

Науково практичне видання

Іванов В'ячеслав Миколайович

Іванова Олена В'ячеславівна

ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Educational edition

Ivanov, Vyacheslav M.

Ivanova, Olena V.

JURIDICIAL CONFLICTOLOGY

Educational manual

Відповідальний редактор М.

В. Дроздецька

Редактор Л. М. Ліщинська

Коректор О. В. ЛебідьКомп’ютерне верстання І. О. Блінова

Оформлення обкладинки А. В. Шиков, В. П. Кругленко

Підп. до друку 07.12.04. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.Ум. друк. арк. 13,02. Обл. вид. арк. 14,1. Тираж пр. Зам. № 5 0312

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

03039 Київ 39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєструсуб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ДП “Експрес Поліграф”

04080 Київ 80, вул. Фрунзе, 47/2

Свідоцтво ДК № 247 від 16.11.2000224

<< |
Источник: В. М. Іванов, О. В. Іванова. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. — К. : МАУП,2004. —224 с.: іл. 2004

Еще по теме Зміст:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -