>>

ПЕРЕДМОВА

Курс на децентралізацію української фінансової системи, спрямованість її структурних перетворень у цілому відповідають загальносвітовим тенденціям, формування яких зумовлено необхідністю комплексного підвищення ефективності державного управління.

Адже будь-яка фінансова система має бути зорієнтована на розв’язання завдань із забезпечення соціальної справедливості, фінансово-економічної ефективності та політичної стабільності. Такі завдання зазвичай вирішуються у світі перш за все через передачу на нижчі рівні влади окремих повноважень, закріплення демократичних інститутів місцевого самоврядування та їх фінансової бази для більш повного забезпечення потреб населення в наданні місцевих суспільно необхідних послуг, підвищенні їх якості.

Відповідно прагнення побудувати у нашій країні ефективну систему фінансових взаємовідносин між різними рівнями влади і бажання уникнути економічно не- обґрунтованих, помилкових рішень підкреслює об’єктивну необхідність вивчення позитивного і негативного вітчизняного та світового досвіду фінансового вирівнювання та побудови ефективної бюджетної системи. Тим більше, що кожна країна має свою специфіку в організації бюджетної сфери, що, зокрема, залежить від існування неоднакових умов, що впливають на формування фінансових взаємовідносин різних рівнів влади і місцевого самоврядування, зокрема адміністративні, фінансові, соціальні, національні, культурні, історичні та ін.

Проте, незважаючи на підвищення зацікавленості фінансової науки і практики до місцевого рівня соціально- економічного розвитку, фінансового стану адміністративно-територіальних одиниць, у вітчизняній науковій та навчальній літературі питанню функціонування місцевих фінансів і досі приділяється недостатньо уваги. Така ситуація пов’язана зі збереженням стереотипів радянських часів щодо абсолютизації державної влади, бажанням розв’ язувати майже всі проблеми на державному рівні та небажанням насамперед з боку політичної еліти формувати дійсну фінансову базу місцевого самоврядування в Україні.

Разом із тим місцеві фінанси — це самостійна дисципліна, важливість якої зростає з розширенням її змісту. На сьогодні до місцевих фінансів належать не тільки грошові відносини з приводу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, що безпосередньо є у розпорядженні місцевих органів влади, а й грошові відносини, пов’язані з рухом фінансових ресурсів суб’єктів господарювання (підприємств різних форм власності, домогоспо- дарств фінансово-кредитних інститутів тощо), які беруть участь у фінансово-господарській діяльності в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Виходячи з цього, головним напрямом функціонування місцевих фінансів має стати якомога повніше кількісне та якісне забезпечення суспільних послуг, соціальних та інших потреб населення відповідної території.

Для того щоб подолати ситуацію, за якої органи місцевого самоврядування мають самостійно розв’ язувати проблеми, пов’язані із забезпеченням соціально-економічного розвитку, необхідністю суттєвого підвищення добробуту значної частини населення, розв’язання соціальних проблем, покращення умов життя тощо, науковцями і практиками ведеться активний пошук розширення кола фінансових джерел.

Проте задля реального розв’язання цих проблем необхідно провести комплексну реформу місцевого господарства, зробити його реально ліквідним і фінансово стійким. Це дасть змогу забезпечити залучення додаткових джерел доходів, використання фінансового потенціалу адміністративних одиниць і місцевого господарства, зацікавленість малого та середнього бізнесу в наданні соціальних послуг на місцях.

Сьогодні за таких умов значно зростає потреба у підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, які не тільки вільно оперують фінансовими категоріями, поняттями, а й досконало розбираються в особливостях функціонування фінансових відносин на макро- і мікрорівнях, глибоко розуміють суть і специфіку місцевих фінансів, здатні на практиці застосовувати новітні технології фінансового менеджменту і бюджетування на рівні місцевого самоврядування.

Усе це поставило перед викладачами вищої школи складне завдання з узагальнення, доступного й ґрунтовного викладення теоретичних та прикладних надбань фінансової думки у сфері місцевих фінансів у навчальній і навчально-методичній літературі і, відповідно, якісної підготовки майбутніх спеціалістів фінансового профілю.

Саме частину цієї нішу покликана заповнити дисципліна «Місцеві фінанси», викладання якої вперше в Україні було започатковано на кафедрі фінансів Київського державного економічного університету в кінці 80-х років ХХ ст. На той час це був значний крок уперед, що дав змогу подолати десятиріччя занедбання цього важливого сегменту вітчизняної фінансової думки.

На сьогодні навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Фінанси». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профільних дисциплін базової фінансової освіти. Відповідно до вимог Болонського процесу викладачами кафедри фінансів підготовлені нові навчальні матеріали, що забезпечують використання новітніх інтенсивних форм навчання (тематичних тренінгів, колоквіумів, проблемних міні-лекцій, семінарів-дискусій, роботу в малих групах, презентацій тощо). Це надає студентам можливість закріпити і поглибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Для розгляду питань, що потребують більш глибокого опрацювання, також запроваджено таку форму взаємодії зі студентською молоддю, як засідання студентських наукових гуртків з дисципліни «Місцеві фінанси» за участі не лише студентів, а й викладачів кафедри і практиків- професіоналів — працівників фінансових установ, народних депутатів, інших зацікавлених осіб.

Засвоєння студентами дисципліни «Місцеві фінанси» дає змогу розширити та поглибити знання про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвиткові адміністративно-територіальних одиниць, дослідити наявний порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевої влади та управління, місцевого самоврядування. Це дозволяє сформувати навички щодо розрахунку та аналізу показників фінансової діяльності органів місцевої влади й управління, розуміти тенденції розвитку місцевих фінансів та їх основних складових.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають:

ЗНАТИ:

— теоретичні засади місцевих фінансів прагматику їх фінансового розвитку;

— порядок фінансової взаємодії державного і місцевих бюджетів особливості системи фінансового вирівнювання;

— особливості функціонування основних складових місцевих фінансів;

УМІТИ:

— здійснювати розрахунки фінансових показників місцевого бюджету, підприємств місцевого господарства та дотації загального вирівнювання;

— аналізувати показники плану економічного та соціального розвитку регіону;

— здійснювати розрахунки щодо обсягу фінансового забезпечення підприємств місцевого господарства;

РОЗУМІТИ:

— сутність і тенденції розвитку місцевих фінансів їх місце, роль та значення в наданні суспільних послуг;

— особливості формування та використання фондів фінансових ресурсів на місцевому рівні;

— систему фінансово-економічних зв’язків між органами місцевого самоврядування та державою.

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудито- рних занять доповнюється самостійною та індивідуально-консультативною роботою студентів у визначеному навчальним планом обсязі.

Цей навчальний посібник, підготовлений колективом авторів кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тісно пов’язаний із попереднім виданням навчально-методичної літератури кафедри (Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, А. Є. Буряче- нко, В. П. Яцюта [та ін.] — К.: КНЕУ, 2008. — 265 с.).

Порівняно з іншими навчальними виданнями з дисципліни «Місцеві фінанси», у цьому посібнику значно розширено коло питань стосовно ефективної роботи місцевого господарства, яке, на думку авторів, стати фінансовою базою місцевого економічного розвитку. Робота над цими розділами здійснювалася разом із працівниками Головного фінансового управління м. Києва, за що їм окрема подяка.

Структура навчального посібника дає змогу студентам попередньо ознайомитися з текстами лекційного матеріалу у графічному та табличному вигляді, робити відповідні робочі записи під час прослуховування лекцій. До того ж, для полегшення роботи студентів у посібнику наведено нормативно-правову базу, що регламентує фінансову діяльність на місцевому рівні, а також надано статистичні дані щодо стану місцевих фінансів за останні п’ять років.

Усе це, на думку авторів, дасть студентам змогу комплексно та більш цілеспрямовано підійти до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», змістовно підготуватися до майбутньої роботи у фінансових органах та установах. Знання особливостей функціонування місцевих фінансів важливі не тільки спеціалістам місцевих служб і фінансовим працівниками, а й усім, хто працює в цій сфері та пов’язаних із нею галузях. Оволодіння сучасними технологіями ефективної організації місцевих фінансів, розробки та виконання місцевих бюджетних програм є одним із найважливіших складників підготовки кваліфікованих економічних кадрів.

Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, фахівців і службовців органів державної влади та місцевого самоврядування. Також навчальний посібник стане у пригоді всім, хто цікавиться питаннями організації місцевих фінансів, особливостей бюджетного процесу на місцевому рівні, вдосконаленню міжбюджетних відносин тощо.

Завідувач кафедри фінансів ДВНЗ

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»,

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України В. Федосов

| >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА
 15. Передмова до читача
 16. Передмова для читальника
 17. ПЕРЕДМОВА
 18. Передмова
 19. ГОДІ ДОСЛІДЖУВАТИ АУДИТ АБО ПЕРЕДМОВА
 20. ПЕРЕДМОВА